LPC98/2014
ID intern unic:  353620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 98
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 405
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după noţiunea  „viză” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „viză electronică – autorizaţie electronică, care prezintă totalitatea semnelor grafice şi a codurilor numerice acordate solicitantului de viză, confirmînd eliberarea vizei, care conferă străinului dreptul de a intra sau de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, precum şi dreptul de a se afla pe acest teritoriu o perioadă determinată, cu respectarea scopului pentru care a fost acordată;”.
    2. Articolul 20 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Viza electronică se acordă străinilor de către Direcţia generală afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.”
    3. La articolul 24 alineatul (1), textul „Misiunile diplomatice şi oficiile consulare” se substituie cu textul  „Instituţiile serviciului diplomatic”.
    Art. II. – Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231–234, art. 732), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (1), textul „misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „instituţiile serviciului diplomatic”;
    alineatul (3) se completează în final cu textul „sau, după  caz, a Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    2. Anexa nr. 1 se completează cu poziţia 8 cu următorul cuprins:
8

Perfectarea vizei electronice

Echivalentul a 60 de euro, la cursul BNM la data achitării


    Art. III. –  Guvernul, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Igor CORMAN

    Nr. 98. Chişinău, 12 iunie 2014.