HGC502/2014
ID intern unic:  353641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 502
din  02.07.2014
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.399 din 12 iunie 2012
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 539
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 „Cu privire la Premiul Naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.120-125, art.441), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în punctul 3 din hotărîre, sintagma „la 27 august, de Ziua Independenţei” se substituie cu sintagma „în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Independenţei”;
    2) în anexa nr.1:
    poziţiile:
    „Jucov Titus                     - director al Teatrului Republican de Păpuşi
                                              „Licurici”
    Zbîrnea Tudor                  -  director al Muzeului Naţional de Arte Plastice
    Mardarovici Ecaterina       -  director al Clubului politic al femeilor 50/50”
    se substituie, respectiv, cu poziţiile:
    „Grecu Alexandru            - preşedinte al Uniunii Teatrale din Moldova
    Jaloba Ghenadie               - preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din
                                              Republica Moldova
    Bodrug-Lungu Valentina  -  preşedinte al Gender-Centru”;
    3) anexa nr.2
    a) în punctul 5, cuvintele „în perioada ce a urmat după proclamarea independenţei Republicii Moldova” se exclud;
    b) în punctul 7 litera a), cuvîntul „candidaturile” se substituie cu sintagma „dosarele candidaţilor”;
    c) în punctul 8, cuvintele „sînt prezente nu mai puţin de” se substituie cu cuvintele „participă cel puţin”;
    d) punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Scrisoarea de recomandare privind candidatul/candidaţii la concursul pentru decernarea Premiului Naţional va fi prezentată Comisiei şi va conţine următoarele informaţii: numele şi prenumele; data şi locul naşterii; domiciliul; locul de muncă sau ocupaţia; gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic, titlul onorific; contribuţia candidatului/candidaţilor la dezvoltarea ştiinţei/tehnologiei/ culturii/artei/sportului, materializată prin elaborarea/realizarea unei lucrări, a unui ciclu de lucrări sau prin performanţe la competiţiile sportive naţionale şi internaţionale; date despre premii; probe ce denotă recunoaşterea realizărilor candidatului/candidaţilor.”;
    e) în titlul Capitolului V, cuvîntul „determinare” se substituie cu cuvîntul „selectare”;
    f) în punctul 15, cuvîntul „candidaturile” se substituie cu cuvîntul „dosarele”;
    g) în punctul 16, textul „În şedinţa specială a Comisiei sînt examinate” se substituie cu textul „În şedinţa de selectare a candidaţilor pentru decernarea Premiului Naţional, Comisia examinează”;
    h) în punctul 18, textul „depăşeşte cantitatea stabilită a premiilor (este mai mare de 10)” se substituie cu sintagma  „este mai mare de 10”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                  Tatiana Potîng

    Nr. 502. Chişinău, 2 iulie 2014.