HGM513/2014
ID intern unic:  353643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 513
din  02.07.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 541
    MODIFICAT
   
HG1086 din 14.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1218
    EMO123 din 06.05.16, MO123-127/06.05.16 pag.69
    HG404 din 06.04.16, MO100-105/15.04.16 art.465
    HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
   
HG711 din 28.08.14, MO261-267/05.09.14 art.759    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                          Vasile Bumacov
    Ministrul sănătăţii                                                  Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 513. Chişinău, 2 iulie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 513
din 2 iulie 2014

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 384 din 31 martie 2003 „Cu privire la aprobarea efectivului-limită al personalului serviciilor publice create pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 403), cu modificările şi completările ulterioare, poziţiile „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” şi „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” se exclud.
    [Pct.2 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1045 din 5 octombrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 135-138, art. 1128), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) în preambul, sintagma „Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor” se substituie cu sintagma „Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748), cu modificările şi completările ulterioare;
    2) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte că produsele de uz fitosanitar şi fertilizanţii pot fi importaţi în Republica Moldova (sau plasaţi sub regimul vamal de tranzit) cu mijloace de transport auto special echipate – prin punctele de trecere internaţionale Criva – Mămăliga, Otaci – Moghiliov-Podolisk, Palanca – Maiaki – Udobnoe, Tudora – Starokazacie, Giurgiuleşti – Galaţi, Leuşeni – Albiţa, Sculeni – Sculeni, pe calea ferată – prin punctele vamale Ungheni – Cristeşti, Vălcineţ – Moghiliov-Podolisk, Ocniţa – Sokireanî, Rîbniţa intern 2, Kuciurgan – Novosaviţkaia – Bender şi pe calea aeriană – prin Biroul vamal Aeroport.”;
    3) anexa nr.1:
    la punctul 1, sintagma „Legii nr. 612-XIV din 1 octombrie 1999 cu privire la protecţia plantelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 651” se substituie cu sintagma „Legii nr.228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.241-246, art.748);
    punctul 4:
    la noţiunea „reambalare”, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, iar sintagma „şi Ministerului Sănătăţii” se exclude;
    la noţiunea „depozit specializat”, după cuvintele „autorizat în modul stabilit” se completează cu sintagma „de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la noţiunea „magazin specializat”, după cuvintele „autorizat pentru funcţionare în modul stabilit” se completează cu sintagma „de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Importul produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor se efectuează în conformitate cu standardele şi reglementările fitosanitare, sanitaro-igienice, de mediu şi tehnice naţionale, în care sînt stabilite cerinţele obligatorii pentru produsul în cauză.
    Loturile de produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi destinate importului vor fi supuse controlului fitosanitar la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa     Alimentelor, amplasate în raza punctului de descărcare, vămuire. Inspecţia la importul produselor de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţilor prevede:
    a) efectuarea controlului identităţii produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi din loturile destinate importului;
    b) efectuarea controlului integrităţii ambalajului şi respectării cerinţelor de etichetare, conform modelului aprobat de către Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor;
    c) prelevarea, în caz de necesitate, a mostrelor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi pentru investigaţii de laborator în vederea determinării calităţii lor.”;
    punctul 8 se completează cu literele d) şi e) cu următorul cuprins:
    „d) facturii de import (invoice);
    e) autorizaţiei de import.”;
    la punctele 19, 26, 39, 40, 56, 59 şi 79 litera c), sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la cazul gramatical corespunzător;
    punctul 29 va avea următorul cuprins:
    „29. Magazinele agricole, depozitele pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor, serviciile de aplicare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor inclusiv cu aparatele de zbor, tratare a seminţelor şi  materialului săditor, amenajate şi înzestrate conform normelor sanitaro-igienice, cerinţelor de protecţie a mediului şi regulilor de securitate antiincendiară în vigoare, sînt autorizate sanitar pe  termen de 1 an de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în baza procesului-verbal unic inclusiv investigaţiilor de laborator şi instrumentale din mediul ocupaţional, întocmit de comisia mixtă, instituită din reprezentanţi ai subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Mediului şi Ministerului Afacerilor Interne.”;
    la punctul 30, cuvîntul „sanitară” în ambele cazuri se exclude, cuvintele „organele de medicină preventivă” se substituie cu sintagma „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la alineatul doi, după cuvîntul „autorizarea” se completează cu cuvintele „de funcţionare”;
    punctul 39 va avea următorul cuprins:
    „39. Lucrările prevăzute la punctul 29 al prezentei hotărîri se efectuează în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare, eliberate în modul stabilit de legislaţia în vigoare, pe un termen de 1 an, de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice în temeiul procesului-verbal unic inclusiv investigaţiilor de laborator şi instrumentale din mediul ocupaţional întocmit de comisia mixtă formată din  reprezentanţii  subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Mediului.”;
    punctul 42 va avea următorul cuprins:
    „42. Produsele de uz fitosanitar de grupele I şi II de toxicitate pot fi comercializate şi distribuite persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în vederea combaterii bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în baza autorizaţiei de utilizare eliberate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.”;
    la punctul 46, cuvintele „pragul de nocivitate” se substituie cu cuvintele „pragul economic de dăunare”;
    la punctul 52, cuvintele „ecologiei şi resurselor naturale şi medicinii preventive” se substituie cu cuvintele „mediului şi sănătăţii publice”;
    la punctul 54, sintagma „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” se substituie cu sintagma „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    punctul 55 va avea următorul cuprins:
    „55. Agenţii economici abilitaţi de Autoritatea Aeronautică Civilă cu dreptul de prestare a serviciilor de protecţie a plantelor prin intermediul aviaţiei vor utiliza în aceste scopuri doar produse de uz fitosanitar din clasele de pericol II, III şi U (conform clasamentului vechi cl. III şi IV)”;
    la punctul 56, sintagma „organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Mediului, Ministerului Sănătăţii” se substituie cu sintagma „subdiviziunile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, Inspectoratului Ecologic de Stat”;
    la punctul 58, sintagma „Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile” se substituie cu sintagma „Autorităţii Aeronautice Civile”;
    la punctul 59, sintagma „aprobate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „elaborate şi aprobate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    la punctul 64, cuvintele „grupele III şi IV de toxicitate” se substituie cu cuvintele „clasa de pericol II, III şi U (conform clasamentului vechi cl. III şi IV)”;
    la punctul 72, sintagma „organele abilitate ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi Inspectoratul Ecologic de Stat”;
    la punctul 74, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să asigure colaboratorilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului Ecologic de Stat, Camerei de Licenţiere accesul liber la obiectele de păstrare, comercializare, transportare şi utilizare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru exercitarea obligaţiunilor funcţionale şi să le prezinte, la solicitare, documentaţia necesară.”
    4. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.720 din 28 iunie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse din carne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.820),  sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    5. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.774 din 3 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art.821), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    6. La punctul 3  din Hotărîrea Guvernului nr.775 din 3 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art.822), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1243 din 15 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183 art.1293) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) pe tot parcursul Normei sanitar-veterinare privind controalele sanitare veterinare aplicabile comerţului cu animale şi produse de origine animală, sintagma „Serviciul Veterinar de Stat” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la cazul gramatical corespunzător, iar sintagma „Serviciul sanitar veterinar raional/municipal” se substituie cu sintagma „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la  cazul gramatical corespunzător.
    8. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 13 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe, bace şi legume congelate rapid” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art.1479), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    9. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1523 din 29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume uscate (deshidratate)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 11-12 art.65), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    10. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1530 din 29 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 11-12, art.67), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    11. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.216 din 27 februarie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 49-50, art.311), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, iar  sintagma „şi Serviciului Standardizare şi Metrologie” se exclude.
    12. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.677 din 6 iunie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    13. Hotărîrea Guvernului nr. 859 din 14 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 127-130, art.855), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) la capitolul I  punctul 3 alineatul nouă al Normei sanitar-veterinare privind criteriile minime pentru protecţia porcinelor destinate creşterii şi îngrăşării, sintagma „subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude.
    14. Hotărîrea Guvernului nr.939 din 4 august 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art.950), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în Norma sanitar-veterinară privind măsurile de supraveghere, control şi combatere a gripei aviare, sintagma „Agenţia Sanitar-veterinară şi Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    3) în tot textul, sintagma „Direcţiile raionale/municipale” se substituie cu sintagma „subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    15. La punctele 9 şi 11 din  Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi evidenţă a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.942 din  6 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.154-156, art.951), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    [Pct.16 abrogat prin HG1086 din 14.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1218]
    17. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 29 august 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 167-168 art.1011), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    18. Hotărîrea Guvernului nr.1081 din 22 septembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.179, art.1090), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    [Pct.18 subpct.1) abrogat prin EMO123 din 06.05.16, MO123-127/06.05.16 pag.69]
    2) din anexă, punctul 12, se exclude.
    19. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 29 septembrie 2008 „Cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.180-181, art.1104), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    20. La punctele 2 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.198-200, art.1226), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la cazul gramatical corespunzător.
    21. Hotărîrea Guvernului nr.1211 din 29 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb şi sorg” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 198-200, art.1227), se modifică după cum urmează:
    1) în preambulul hotărîrii, sintagma „Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările şi completările ulterioare, se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.417);
    2) Reglementarea tehnică:
    la punctul  11, sintagma „Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe” se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”.
    22. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1279 din 17 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 210, art.1300), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    23. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1323 din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art.1340), sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    [Pct.24 abrogat prin HG711 din 28.08.14, MO261-267/05.09.14 art.759]
    25.Hotărîrea Guvernului nr. 1325 din 27 noiembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea cerinţelor minime pentru protecţia viţeilor în scopul creşterii şi îngrăşării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215-217, art.1341), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) la punctul 3 litera b) din anexă, sintagma „subordonată Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude.
    26. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1403 din 9 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art.1422), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    27. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1405 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232,art.1441), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    28. Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1424), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) la punctul 26 litera d) din anexă, sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    29. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1408 din 10 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.1442), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    30. Hotărîrea Guvernului nr.16 din 19 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 16-18, art.51), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma “Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) Reglementarea tehnică se completează  cu un nou punct, 261, cu următorul cuprins:
    „261 . Înainte de plasare pe piaţă produsele pe bază de grăsimi vegetale sînt supuse avizării sanitare conform Legii nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărîrii Guvernului nr. 384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”,  sub aspectul compoziţiei nutriţionale, etichetării nutriţionale, utilizării aditivilor alimentari şi etichetării produselor pe bază de grăsimi vegetale în care au fost adăugaţi aditivi alimentari în conformitate cu competenţele Ministerului Sănătăţii în domeniul siguranţei alimentelor menţionate în art. 19 al Legii nr.113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor.”
    31. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.48 din 27 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.23-26, art.102), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    32. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.53 din 28 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară pentru reintroducerea cailor înregistraţi pentru curse, competiţii şi evenimente culturale, după exportul lor temporar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.23-26, art.103), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    33. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.68 din 29 ianuarie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 23-26, art. 107), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    34. La punctul  2 din Hotărîrea Guvernului nr.137 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor înregistrate şi al ecvideelor pentru reproducţie şi producţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.186), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    35. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 174 din 2 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.241), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    36. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.175 din 2 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară la importul ecvideelor destinate sacrificării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.51-52, art.222), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    37. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.202 din 11 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art.252), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    38. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.203 din 11martie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art.253), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    39. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.205 din 11 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.255), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    40. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.206 din 11 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 57-58, art.256), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    41. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.239 din 26 martie 2009 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor şi produselor de acvacultură şi măsurile de prevenire şi combatere a anumitor boli la animalele acvatice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.290), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substitui e cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    42. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.415 din 8 iulie 2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 112-114, art.478),  cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    43. Reglementarea tehnică „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol”, aprobată prin  Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 9 iulie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.112-114,  art. 480), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) în tot cuprinsul Reglementării tehnice, sintagma „Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe” se substituie cu sintagma „Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe”;
    2) la punctul 42, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu” se exclude;
    3) la punctul  65, după cuvîntul „anual” se completează cu sintagma „de către inspectorii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    44. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.438 din 16 iulie 2009 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi certificare sanitar-veterinară în cazul importului de albine şi bondari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.500), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    45. Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică  după cum urmează:
    1) la punctul 2 al hotărîrii, cifra „101” se substituie cu cifra „106”;
    2) la anexa nr.3, poziţia „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” se exclude.
    46. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17 decembrie 2009 „Pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.193-196, art.949), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    47. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.929 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 5-7, art.26 ), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    48. Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17 martie 2010 „Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.39-40, art. 251), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în preambulul hotărîrii, sintagma „Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările şi completările ulterioare,  se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, art.130-134, art.417)”;
    2) în tot textul Cerinţelor minime de comercializare pentru categorii de sămînţă, sintagma „Legea despre seminţe nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999” se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”.
    49. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.315 din 26 aprilie 2010 „Pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele  de origine animală nedestinate consumului uman” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.64-65, art.385), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    50. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.611 din 5 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.119-120, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    51. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.141-144, art.779), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    52. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.782 din 1 septembrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animalele vii şi din produsele de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.160-162, art.871), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    53. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.941 din 11 octombrie 2010 „Cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren în produsele alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.202-205, art.1035), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    54. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.942 din 11 octombrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind interzicerea  utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor β-agoniste în creşterea animalelor”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.202-205, art.1036), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    55. Hotărîrea Guvernului nr.967 din 18 octombrie 2010 „Cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate hranei animalelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1077), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    2) la punctul 5 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    56. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1113 din 6 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare ce stabileşte cerinţe faţă de certificarea sanitar-veterinară pentru importul şi plasarea pe piaţă a animalelor vii de acvacultură şi a produselor obţinute de la acestea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247-251, art.1236), cu modificările ulterioare, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    57. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.103 din 18 februarie 2011 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.32-33, art.129), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    58. Hotărîrea Guvernului nr.195 din 24 martie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile şi procedurile de stabilire a limitelor maxime admise de reziduuri ale substanţelor farmacologic active în produsele alimentare de origine animală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.46-52, art.228), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „prin intermediul” se exclud;
    2) la punctul 5 din Regulament, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    59. Hotărîrea Guvernului nr. 558 din  22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art.  630), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul  3 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma  „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2)  la anexa nr.3 punctul 8, sintagma „Autoritatea publică centrală în domeniul agriculturii” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    60. În preambulul Hotărîrii Guvernului nr.  915 din 7 decembrie 2011 „Pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art.1006), sintagma „Legea nr. 659-XIV din 29 octombrie 1999 despre seminţe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.6), cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.417)”.
    61. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la capitolul II secţiunea I, litera c) se completează în final cu poziţia 7 cu următorul cuprins:
    „7. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) la secţiunea a II-a litera f), punctul 2 se exclude.
    62. Hotărîrea Guvernului nr.93 din 15 februarie 2012 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.38-41, art.122) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) la punctul 4 din anexa nr.1 la hotărîre, anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr.4 la Ghidul de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”;
    3) din anexa nr. 2 la Ghidul de bună practică de producere a medicamentelor de uz veterinar, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se exclude.
    63. Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.268 din 26 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 88-91, art. 309),  se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 77, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    2) la punctul 92, sintagma „organul de control fitosanitar” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”.
    64. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.311 din 21 mai 2012 „ Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102, art.351),  sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    65. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.357 din 1 iunie 2012 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea şi importul păsărilor domestice şi ouălor pentru incubaţie” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2012, nr.113-118, art.398), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    66. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.572 din  6 august 2012 „Cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art.629), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    67. La punctul 11 subpunctul 2) din Cerinţele privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.598 din 13 august 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.170-174, art.661), sintagma „Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer( în continuare – Inspectoratul)” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – ANSA)”.
    68. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 13 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.198-204, art.741), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.
    69. Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 „Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.15-17, art.89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare”se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    2) la punctul 7 din hotărîre, cifrele „1447”, „156” şi „1291” se substituie, respectiv, cu cifrele „1422”, „171” şi „1251”;
    3) anexa nr.1:
    în tot textul, cuvîntul „director” se substituie cu sintagma „director general”, sintagma „director  adjunct” se substituie cu sintagma “director general adjunct”;
    la punctul 2, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”;
    la punctul 4, sintagma „ordinele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare„ se exclude;
    punctul 7:
    compartimentul „în domeniul sanitar-veterinar”:
    la subpunctele 29) şi 30), cuvintele „din cadrul” se substituie prin virgulă;
    se completează cu un nou subpunct, 44), cu următorul cuprins:
    „44) aprobarea listei medicamentelor, produselor biologice, utilajului, consumabilelor de laborator şi altor materiale procurate din mijloacele bugetare pentru îndeplinirea Programului acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om şi de protecţie a mediului;”
    compartimentul „în domeniul identificării animalelor”:
    subpunctul 3  va avea următorul cuprins:
    „3) monitorizarea implementării legislaţiei naţionale privind identificarea şi trasabilitatea animalelor la nivel teritorial”;
    se completează cu subpunctele 4) şi 5) cu următorul cuprins:
    „4) remedierea neconformităţilor constatate în urma evaluărilor efectuate în teritoriu în domeniul identificării, înregistrării şi trasabilităţii animalelor;
    5) coordonarea activităţii de informare, instruire în domeniul de activitate”,
    la compartimentul „în domeniul fabricării şi utilizării produselor farmaceutice şi de uz veterinar” subpunctul 2), sintagma „produse medicinale veterinare” se substituie cu sintagma „produse farmaceutice de uz veterinar”;
    compartimentul „în domeniul activităţii de selecţie şi ameliorare a raselor de animale”:
    subpunctul 5) se completează în final cu textul: „şi termenelor de exploatare a animalelor de prăsilă, stabilite în Regulamentul privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.”;
    subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) Monitorizarea bonitării animalelor de prăsilă şi evidenţei zootehnice.”;
    compartimentul „ în domeniul controlului produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor”:
    subpunctul  25) va avea următorul cuprins:
    „25) autorizarea întreprinderilor de depozitare şi utilizare  a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor cu eliberarea autorizaţiei de funcţionare a depozitului şi a lucrărilor ce ţin de utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în condiţiile Legii nr. 119 din 22 iunie 2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.”;
    se completează cu un nou subpunct, 35), cu următorul cuprins:
    „35) controlul loturilor de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi destinate importului la locurile de descărcare, vămuire a încărcăturilor de către inspectorul fitosanitar din cadrul subdiviziunii teritoriale amplasate în raza punctului de descărcare, vămuire.”;
    compartimentul „în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare, în conformitate cu punctul 5 al prezentului Regulament” va avea următorul cuprins:
    „în domeniul siguranţei, calităţii şi igienei produselor alimentare, în conformitate cu punctul 5 al prezentului Regulament
    1) autorizarea operatorilor din businessul alimentar, crearea şi menţinerea registrelor speciale;
    2) implementarea strategiei şi a legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
    3) elaborarea programelor naţionale, normelor şi metodologiilor unitare de evaluare a riscului în domeniul siguranţei alimentelor;
    4) notificarea organismelor internaţionale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităţi în domeniul siguranţei alimentelor;
    5) cooperarea pe plan internaţional cu toate organizaţiile implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi în alte domenii conexe;
    6) controlul şi supravegherea respectării cerinţelor legislaţiei în vigoare privind siguranţa alimentelor la toate etapele de producţie ale lanţului alimentar;
    7) informarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale,  inclusiv a celor cu privire la proiectarea unităţilor din sectorul alimentar;
    8) informarea consumatorilor privind siguranţa produselor de origine animală şi nonanimală, privind modalităţile de prevenire a toxiinfecţiilor şi a zoonozelor;
    9) verificarea respectării cerinţelor de etichetare pentru asigurarea monitorizării şi supravegherii trasabilităţii produselor alimentare pe întreg lanţul alimentar;
    10) controlul supravegherii respectării cerinţelor legale de siguranţă a alimentelor, la importul acestora prin punctele de intrare în Republica Moldova în vederea inofensivităţii lor;
    11) autorizarea sanitar-veterinară a produselor alimentare, cu excepţia produselor alimentare prevăzute la articolul 19 litera d) din Legea nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor;
    12) elaborarea măsurilor de sechestrare, reţinere sau scoatere din ţară a produselor alimentare; emiterea notificării acţiunilor de remediere, interdicţie, retragere sau distrugere;
    13) furnizarea informaţiilor către societatea civilă privind natura riscului pentru sănătate, identificarea produselor alimentare şi măsurile luate pentru a preveni, a reduce sau a elimina acest risc;
    14) emiterea de certificate sanitar-veterinare şi de inofensivitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    15) dezvoltarea colaborării la nivel naţional şi internaţional în promovarea şi implementarea activităţilor în domeniul siguranţei alimentelor;
    16) controlul oficial asupra respectării regulilor de producere şi comercializare a tuturor produselor alimentare;
    17) prevenirea comercializării produselor alimentare necorespunzătoare şi informarea agenţilor economici cu privire la modul de aducere a acestor produse, în conformitate cu standardele respective;
    18) instruirea în domeniul de aplicare a regulilor de comercializare, dezvoltarea de standarde de calitate şi metode de analize, proceduri, ghiduri şi broşuri;
    19) controlul oficial al cerinţelor privind organismele modificate genetic;
    20) promovarea bunelor practici, inclusiv bunelor practici în agricultură şi bunelor practici de fabricaţie;”;
    la punctul 8:
    subpunctul 2) se completează cu o nouă literă, e), cu următorul cuprins:
    „e) utilizarea materiilor furajere de orice fel în hrana animalelor în caz de neconformităţi confirmate prin rapoarte de încercări din laborator;”;
    la subpunctul 5), după cuvintele „produselor alimentare de origine animală şi vegetală” se completează cu cuvintele „hranei pentru animale” şi în continuare după text;
    la punctul  9, sintagma „la propunerea ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se substituie cu sintagma „la propunerea Primului-ministru”;
    punctul 10 va avea următorul cuprins:
    „10. Directorul general are trei directori generali adjuncţi: un director general adjunct pentru probleme sanitar-veterinare, un director general adjunct pentru probleme fitosanitare, un director general adjunct pentru problemele siguranţei alimentelor şi controlul calităţii, cu studii superioare în domeniile respective, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea directorului general al Agenţiei.”;
    punctul 11:
    la subpunctul 2), sintagma „ordinelor şi directivelor ministrului agriculturii şi industriei alimentare” se exclude;
    la subpunctul 4), după sintagma „numeşte în funcţie şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului central şi ai subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei” se completează cu sintagma „conducătorii şi adjuncţii conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Agenţiei”;
    4) anexa nr. 2:
    capitolul I:
    poziţia „Direcţia logistică, management şi administrare internă” se substituie cu poziţia „Direcţia patrimoniu şi management intern”, poziţia „Serviciul juridic” se substituie cu poziţia „Direcţia juridică”, poziţia „Serviciul audit şi control intern” se substituie cu poziţia „Serviciul audit intern” poziţia „Serviciul relaţii internaţionale şi asistenţă externă” se substituie cu poziţia „Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană”; 
    se completează în final cu poziţiile „Direcţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice”, şi „Serviciul audit de profil”;
    capitolul II va avea următorul cuprins:
    „Capitolul II
LISTA
posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră
Nr.
d/o
Posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar
 
Efectivul-limită

1.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  Criva, Briceni

14

2.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar  Giurgiuleşti, Galaţi/Port/Reni,Cahul

14

3.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Otaci, Ocniţa

10

4.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Vălcineţ, Ocniţa

6

5.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ştefan Vodă

14

6.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Leuşeni, Hînceşti

14

7.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Sculeni, Ungheni

10

8.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Ungheni

6

9.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Aerogara, Calea ferată și poşta , Chişinău

11

10.

Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar,  Chişinău

11
Total
110”;

     se completează cu un nou capitol, III, cu următorul cuprins:
Capitolul III
Lista şi efectivul-limită al instituţiilor publice din subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (unităţi)
Denumirea serviciului
Efectivul-limită, total
Inclusiv:
componenţa
de bază
mijloacele speciale

Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

139 127 12
    5) anexa nr.5 se completează cu un nou punct,4, cu următorul cuprins:
    „4. Hotărîrea Guvernului nr.938 din 17 august 2006 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.146-149, art.1099)”.
    70. Hotărîrea Guvernului nr.462 din 2 iulie 2013 „ Cu privire la aprobarea unor cerinţe faţă de furaje” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.141-144, art.551) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;
    2) în anexa nr.2 punctul 56, sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”.
    71. La punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 octombrie 2013 „Cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerinţelor de comercializare a cărnii de pasăre” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.878), sintagma „Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”.