LPC105/2014
ID intern unic:  353700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008
 privind transparenţa în procesul decizional
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 417
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 215–217, art. 798), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Sub incidenţa prezentei legi cad următoarele autorităţi publice care elaborează proiecte de decizii:
    a) Parlamentul;
    b) Preşedintele Republicii Moldova;
    c) Guvernul;
    d) autorităţile publice autonome;
    e) autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate;
    f) autorităţile unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special;
    g) autorităţile administraţiei publice locale.”
    la alineatul (4), cuvîntul „legislative” se substituie cu cuvîntul „normative”;
    alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „ , precum şi în procesul de desfăşurare a şedinţelor operative convocate de conducătorii autorităţilor publice respective”.
    2. La articolul 7:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate cu regulamentul acestuia.”
    3. La articolul 9:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) După iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, anunţul respectiv pe pagina web oficială, îl va expedia imediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, îl va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.”
    la alineatul (2):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile interesate pot prezenta sau expedia recomandări;”
    litera c) se completează în final cu textul „(numele şi prenumele, numărul de telefon, adresa electronică)”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei poate fi retras de pe pagina web oficială a autorităţii publice doar după adoptarea deciziei sau retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare.”
    4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Accesul la proiectele de decizii
    (1) Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.
    (2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor.”
    5. Articolul 11 se completează cu alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    „(21) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie nu poate refuza consultarea.
    (22) Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sînt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.”
    6. Articolul 12:
    la alineatul (1) litera b), după cuvîntul „individual” se introduce textul „ , inclusiv pe cale electronică,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel puţin 10 zile lucrătoare de la data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei sau de la data mediatizării anunţului privind organizarea consultărilor publice. La solicitarea părţilor interesate, autoritatea publică poate prelungi termenul de prezentare a recomandărilor.”
    la alineatul (6), după cuvîntul „examinare” se introduc cuvintele „autorităţii competente”;
    alineatul (7) se completează în final cu textul: „Motivul pentru care nu se consideră necesară organizarea consultărilor publice se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe pagina web oficială a autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie.”
    7. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul cuprins:
    „Articolul 121. Anunţul privind retragerea unui proiect
                            de decizie din procesul de elaborare
    În caz de retragere a unui proiect de decizie din procesul de elaborare, autoritatea publică care a iniţiat procesul de elaborare va plasa anunţul despre retragere pe pagina web oficială, indicînd motivul.”
    8. La articolul 13:
    alineatul (2) se completează în final cu textul: „Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice se face public cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.”
    alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    9. La articolul 14 alineatul (2), după textul „cel mult 10 zile” se introduce cuvîntul „lucrătoare”.
    10. La articolul 15, după cuvintele „deciziile adoptate” se introduc cuvintele „prin publicarea acestora în modul stabilit de lege,”.
    11. Legea se completează cu articolul 161 cu următorul cuprins:
    „Articolul 161. Răspunderea pentru nerespectarea
                             transparenţei în procesul decizional
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor Codului muncii sau ale legislaţiei speciale.”
    Art. II. – Autorităţile prevăzute la art. (3) alin. (2) din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor aduce actele lor normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 105. Chişinău, 12 iunie 2014.