HGC525/2014
ID intern unic:  353748
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 525
din  03.07.2014
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 569
    În scopul implementării Hotărîrii Parlamentului nr. 87-XIII din 28 aprilie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 5-7, art. 27), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în clauza de emitere, după cuvintele „cu modificările ulterioare,” se completează cu următoarea sintagmă „Hotărîrii Parlamentului nr. 87-XIII din 28 aprilie 1994 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei”;
    punctul 1 se completează cu un nou alineat, patru, cu următorul cuprins:
    „Planul de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2014-2015, a Observaţiilor Finale ale Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, adoptate la Geneva la 18 octombrie 2013, pe marginea Raportului periodic patru-cinci combinat al Republicii Moldova cu privire la implementarea Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, conform anexei nr. 4”;
    la punctul 2, cuvîntul „două” se substituie cu cuvîntul „trei”, iar sintagma ”şi 2013-2015” se substituie cu sintagma ”,2013-2015 şi 2014-2015”;
    se completează cu o nouă anexă, nr. 4, cu următorul cuprins:

    anexa nr.4

    PRIM-MINISTRU                                                     Iuire LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                       Tatiana Potîng
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul afacerilor interne                                        Dorin Recean
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu

    Nr. 525. Chişinău, 3 iulie 2014.