OIFPSC992/2014
ID intern unic:  353798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 992
din  04.07.2014
privind modificarea unor ordine ale IFPS
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 952
    Reieşind din modificările operate în Titlurile VI, VII, VIII şi IX ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 2014 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal  şi Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 adoptat  prin Legea nr. 64 din 11 aprilie 2014, precum şi în temeiul articolelor 133 alin. (1) lit. c), 187 şi 275 din Codul fiscal,
О R D О N:
    1. În cuprinsul Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13), Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13) şi în instrucţiunile privind modul de completare a acestora, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 751 din 3 iunie 2013, sintagma „pînă la 1 iulie” se substituie cu sintagma „pînă la 25 iulie”, iar sintagma „pînă la 31 martie” - cu sintagma „pînă la 25 martie”.
    2. În Anexa nr. 5 la Ordinul IFPS nr. 751 din 3 iunie 2013:
    - tipul înlesnirii nr. 107 va avea următorul cuprins: „Misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în Republica Moldova, precum şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, în baza principiului reciprocităţii, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte”;
    - tipul înlesnirii nr. 111 se completează în final cu textul ”, pe perioada rechiziţiei, conform legislaţiei”;
    - denumirea înlesnirii nr. 114 va avea următorul cuprins „destinate fondului silvic”;
    - Lista codurilor înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar se completează cu un nou cod 1141 cu următorul cuprins „destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător”;
    3. În Ordinul IFPS nr. 1603  din 20 decembrie 2012 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale”:
    - în anexa nr. 2, capitolul 1 punctul 9 subpunctul 6, precum şi în instrucţiunea privind modul de completare a acesteia, sintagma “în ultima zi” se substituie cu sintagma ”la data de 25”.
    - în cuprinsul Dării de seamă pe taxele locale  (Forma TL 13), precum şi a instrucţiunii privind modul de completare a acesteia, cuvintele “de deservire socială” se exclud.
    - la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 1 alineatele 3), 4), punctul 5, precum şi anexele nr. 3 şi 4 la Ordinul IFPS nr. 1603 din 20 decembrie 2012.
    4. Sintagma ”în ultima zi” din punctul 2 al Ordinului IFPS nr. 22 din 3 februarie 2006 ”Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale” se substituie cu sintagma ”la data de 25”.
    5. Sintagma ”în ultima zi” din subpunctul 4.1 al Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal din Anexa la Ordinul IFPS nr. 74 din 26 aprilie 2006 ” Privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal” se substituie cu sintagma ”la data de 25”.
    6. Sintagma ”în ultima zi” din alineatul cinci punctul 1 al Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08) din Anexa  nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 566 din 7 noiembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia” se substituie cu sintagma ”la data de 25”.
    7. În Ordinul IFPS nr. 289 din 7 iunie 2007 ”Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”:
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul zece al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj (Forma TMC 07) din Anexa nr. 3 se substituie cu sintagma ”la data de 25”;
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul zece şi cifra ”31” din alineatul douăzeci al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare (Forma TAP 07) din Anexa nr. 4 se substituie cu sintagma ”la data de 25” şi, respectiv, cifra ”25”;
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul zece şi cifra ”31” din alineatul douăzeci al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere (Forma TAOR 07) din Anexa nr. 5 se substituie cu sintagma ”la data de 25” şi, respectiv, cifra ”25”;
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul nouă al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Informaţiei (Forma TCMM 07) din Anexa nr. 10 se substituie  cu sintagma” la data de 25”;
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul zece şi cifra ”31” din alineatul doisprezece al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Informaţiei (Forma TAPM 07) din Anexa nr. 11 se substituie cu sintagma ”la data de 25” şi, respectiv, cifra ”25”;
    - sintagma ”în ultima zi” din alineatul nouă şi cifra ”31” din alineatul unsprezece al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Informaţiei (Forma TAORM 07) din Anexa nr. 12 se substituie cu sintagma ”la data de 25” şi, respectiv, cifra ”25”;
    8. Sintagma ”în ultima zi” din alineatul nouă al Instrucţiunii privind modul de completare a Informaţiei (Forma TDLMS 09) din Anexa la Ordinul IFPS nr. 317  din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art.352 alin.(5) al CF, se înlocuieşte cu sintagma ”la data de 25”.
    9. În Ordinul IFPS nr. 34 din 21.02.2005 “Cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare”:
    - sintagma ” nu mai tîrziu de ultima zi” din punctul 3 se substituie cu sintagma ”pînă la data de 25”;
    - sintagma ” nu mai tîrziu de ultima zi” din punctul 4 al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 1) din Anexa nr. 2 se substituie cu sintagma ”pînă la data de 25”;
    10. În Ordinul IFPS nr. 514 din 7 septembrie 2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor:
    - cuvîntul ” sfîrşitul” din punctul 4 se substituie cu sintagma ”data de 25 a”;
    - cuvîntul ”sfîrşitul” din alineatul zece al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă (Forma TTM) din Anexa nr. 1 se substituie cu sintagma ”data de 25 a”;
    - cuvîntul ”sfîrşitul” din alineatul zece al Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi Anexei la darea de seamă (Forma PSV) din Anexa nr. 3 se substituie cu sintagma ”data de 25 a”.
    11. Î.S. “Fiscservinform” va asigura configurarea produselor informaţionale la prevederile prezentului ordin.
    12. Despre prevederile prezentului ordin inspectoratele fiscale de stat teritoriale urmează să informeze contribuabilii, precum şi autorităţile administraţiei publice locale responsabile de prezentarea unor dări de seamă aferente taxelor locale.
    13. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
    14. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                      Ion PRISĂCARU

    Nr. 992. Chişinău, 4 iulie 2014.