HGC539/2014
ID intern unic:  353840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 539
din  07.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 589
    În temeiul art. II din Legea nr. 208 din 12 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013 nr. 191-197, art. 623), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 29 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art. 777), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2 şi punctul 6 litera a), cuvîntul „organismele” se substituie cu cuvîntul „organizaţiile”;
    la punctul  4, sintagma „limba moldovenească” se substituie cu sintagma „limba de stat”;
    la punctul 9, cuvîntul „referent” se exclude;
    la punctele 11, 24, 25 şi 29, cuvîntul „post” se substituie cu cuvîntul „funcţie”;
    la punctul 18, după sintagma „administrativ – tehnic” se completează cu sintagma „şi de serviciu”.
    2. Statutul Consular, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 368 din 28 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 484), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot textul Statutului, sintagma „Ministerul Afacerilor Externe” se completează cu sintagma „şi Integrării Europene”; sintagma „ministrul afacerilor externe” se completează cu sintagma „şi integrării europene; sintagma „Direcţia Generală Consulară” se substituie cu sintagma „Direcţia Generală Afaceri Consulare”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 2, după cuvîntul „sistemul” se completează cu cuvîntul „instituţiilor”;
    la punctul 15, sintagma „agent diplomatic, împuternicit cu funcţii consulare sau gerant” se substituie cu sintagma „gerant interimar”;
    la punctul 17, cuvîntul „posturi” se substituie cu cuvîntul „funcţii”;
    punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. Personalul Oficiului Consular este format din:
    funcţionari publici în funcţii consulare (în continuare – funcţionari consulari), care fac parte în exclusivitate din rîndul diplomaţilor de carieră, angajaţi permanent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    funcţionari publici care nu deţin funcţii consulare;
    personal administrativ-tehnic şi de serviciu.”;
    la punctul 23, după cuvîntul „gerant” se completează cu cuvîntul „interimar”, cuvîntul „postul” se substituie cu cuvîntul „funcţia”;
    la punctul 47, sintagma „de afaceri” se substituie cu cuvîntul „economici”, cuvintele „firme sau birouri” se substituie cu cuvintele „subdiviziuni sau filiale”;
    la punctul 49, cuvintele „nu posedă” se substituie cu cuvintele „nu deţin”;
    la punctul 52, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „El are dreptul să solicite de la autorităţile competente numirea avocaţilor şi interpreţilor din oficiu pentru asigurarea drepturilor procesuale ale cetăţenilor     prevăzute de legislaţia statului de reşedinţă.”;
    la punctul 85, cuvîntul „delegaţi” se substituie cu cuvintele „detaşaţi prin transfer”;
    punctul 86 va avea următorul cuprins:
    „86. Şefii oficiilor consulare sînt numiţi în funcţie pe un termen de 4 ani. În cazul celorlalţi funcţionari consulari, precum şi ai membrilor personalului administrativ-tehnic şi ai celui de serviciu, acest termen este de 3 ani. Termenul de detaşare prin transfer începe să curgă de la data indicată în ordinul de detaşare. La propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, în caz de necesitate, termenul de aflare în misiune poate fi extins prin ordin al ministrului afacerilor externe şi integrării europene pentru o perioadă de pînă la un an.”
    3. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 22 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art. 700), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în tot textul Regulamentului, cuvîntul „organisme” se substituie cu cuvîntul „organizaţii”, cuvîntul „post” se substituie cu cuvîntul „funcţie”, la cazul gramatical corespunzător;
    punctul 7: 
    la subpunctul 22), după cuvîntul „tratate” se completează cu cuvîntul „internaţionale”;
    la subpunctul 23), după cuvîntul „tratate” se completează cu cuvîntul „internaţionale”, iar cuvintele „acordarea deplinelor puteri” se exclud;
    punctul 11:
    la subpunctul 4), cuvîntul „Preşedintelui” se substituie cu cuvîntul „Guvernului”, iar sintagma „precum şi privind acreditarea şi revocarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova” se exclude;
    la subpunctul 10), după cuvintele „reprezentanţilor permanenţi” se completează cu cuvintele „ , trimişilor şi însărcinaţilor cu afaceri en titre (permanenţi)”;
    se completează cu un nou subpunct, 111), cu următorul cuprins:
    „111) numeşte şi recheamă în/din funcţii însărcinaţii cu afaceri ad-interim (interimari);”;
    se completează cu un nou subpunct, 171), cu următorul cuprins:
    „171) eliberează depline puteri conform deciziei privind iniţierea negocierilor şi conform deciziei privind aprobarea semnării tratatului internaţional;”;
    subpunctul 19) va avea următorul cuprins:
    „19) prezintă, în mod periodic, Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acordarea rangurilor diplomatice de ambasador şi ministru plenipotenţiar, funcţionarilor publici din instituţiile serviciului diplomatic;”;
    se completează cu un nou subpunct, 191), cu următorul cuprins:
    „191) la propunerea Comisiei de evaluare şi concurs, acordă, prin ordin, ranguri diplomatice funcţionarilor publici din instituţiile serviciului diplomatic, cu excepţia celor prevăzute la subpunctul 19);”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                 Natalia Gherman

    Nr. 539. Chişinău, 7 iulie 2014.