HGC544/2014
ID intern unic:  353844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 544
din  08.07.2014
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 592
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga

    Nr. 544. Chişinău, 8 iulie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.544 din 8 iulie 2014
Modificările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr.108
din 3 februarie 2005
    Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în denumire şi punctul 1 din hotărîre, cuvintele „şi altor prestaţii de asigurări sociale” se exclud;
    2) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.108
din 3 februarie 2005
REGULAMENT
cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată
a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
I. Dispoziţii generale
    1. Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă (în continuare – incapacitate de muncă) îl au asiguraţii sistemului public de asigurări sociale şi şomerii/ele în perioada beneficierii de ajutor de şomaj (în continuare – şomerii/ele), cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova.
    2. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă (în continuare – indemnizaţie) se acordă în cazurile cînd asiguratul angajat în baza contractului individual de muncă sau în baza unui contract de prestări servicii, pierde temporar capacitatea de a exercita funcţiile şi obligaţiunile de serviciu.
    3. Dreptul la indemnizaţii se confirmă prin certificat de concediu medical (în continuare – certificat medical), eliberat în modul aprobat de Guvern. Certificatele completate incorect/incomplet nu se acceptă pentru plata indemnizaţiei şi se restituie în aceeaşi zi titularului pentru corectare.
    4. Persoana are dreptul la tipurile de indemnizaţii de asigurări sociale legate de riscurile sociale de care este asigurată.
    5. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată şi/sau în baza contractului de prestări servicii, dreptul la indemnizaţii pentru concediile medicale acordate pînă la expirarea contractului individual de muncă, încetează la data încetării contractului, precum şi în cazul lichidării unităţii, cu excepţia dreptului la indemnizaţie de maternitate şi indemnizaţie pentru incapacitate de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
    6. În cazul persoanei angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată nedeterminată dreptul la indemnizaţie pentru concediul medical început pînă la data concedierii care continuă fără întrerupere şi după concediere, se menţine după concediere dacă calitatea de asigurat este pierdută din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003), fapt confirmat prin înscrierea din carnetul de muncă şi declaraţia scrisă pe propria răspundere, că nu este persoană asigurată (anexa nr. 6 la prezentul Regulament). După concediere indemnizaţia se achită de unitatea din care persoana a fost concediată sau, în cazul lichidării acesteia, din contul bugetului de asigurări sociale de stat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională).
    7. În cazul în care asiguratul îşi pierde capacitatea temporară de muncă în timpul examinării litigiului cu privire la legitimitatea concedierii, indemnizaţia se stabileşte, dacă asiguratul este restabilit în lucru, cu începere de la data cînd, conform deciziei instanţei de judecată urma să-şi reia activitatea.
    8. Indemnizaţiile sînt  solicitate în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data restabilirii capacităţii de muncă, stabilirii gradului de dizabilitate, expirării concediului de maternitate. Indemnizaţiile se plătesc pe o perioadă ce nu depăşeşte retroactiv 12 luni anterioare datei solicitării indemnizaţiei.
    9. Indemnizaţiile stabilite dar neîncasate la timp de asigurat se plătesc retroactiv, în termen ce nu depăşeşte 3 ani anterior datei solicitării indemnizaţiei neplătite.
    10. Indemnizaţiile neplătite la timp din vina organului care le stabileşte şi/sau le plăteşte se achită pentru perioada anterioară fără nici o limitare în termen.
    11. Controlul asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizaţiilor se exercită de:
    a) Inspecţia financiară – privind cheltuielile efectuate din mijloacele angajatorului şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    b) Casa Naţională – privind cheltuielile efectuate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) Inspectoratul de Stat al Muncii – privind cheltuielile efectuate din mijloacele angajatorului.
II. Stabilirea indemnizaţiilor
    12. Asiguraţii sistemului public de asigurări sociale au dreptul la următoarele tipuri de indemnizaţii:
    a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;
    b) indemnizaţie de maternitate;
    c) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
    d) indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
    e) indemnizaţie pentru recuperarea capacitaţii de muncă (protezare).
    13. Şomerii/ele au dreptul la indemnizaţii în cazurile prevăzute la pct.12 lit. a) şi b) din prezentul Regulament.
    14. Pentru persoanele încadrate în mai multe unităţi, indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se stabilesc, dacă asiguratul prin declaraţie pe propria răspundere (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) confirmă în scris pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi. Declaraţia se depune odată cu certificatul de concediu medical şi certificatul de confirmare a venitului asigurat obţinut la alte unităţi.
    15. Stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează de către unitatea în care îşi desfăşoară activitatea de bază angajatul (unde se păstrează carnetul de muncă) prin contract individual de muncă.
    16. Indemnizaţiile se stabilesc de către angajator conform prezentului Regulament prin organizarea procesului de examinare a certificatelor medicale, stabilire, calculare şi plata indemnizaţiilor.
    17. În cazul în care unitatea de la locul de muncă de bază al asiguratului şi-a sistat activitatea sau a falimentat, iar asiguratul continuă activitatea de muncă prin cumul la o altă unitate stabilirea şi plata indemnizaţiei se efectuează de către unitatea la care asiguratul desfăşoară activitate de muncă prin cumul, după confirmarea de către asigurat că unitatea de la locul de muncă de bază si-a sistat activitatea sau a falimentat.
    18. Cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor cauzate de o boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă se suportă din contul angajatorului şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în modul stabilit la pct. 97 din prezentul Regulament.
    19. Indemnizaţia de maternitate femeilor asigurate, ucenicelor (în continuare – femei asigurate) şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi se stabilesc de către structurile teritoriale de asigurări sociale.
    20.  Indemnizaţia de maternitate se stabileşte şomerelor de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora se află.
    21. Condiţiile de acordare a indemnizaţiilor:
    a) asiguraţii au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;
    b) asiguraţii care confirmă un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizaţii dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat;
    c) asiguraţii care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, au dreptul la indemnizaţii dacă confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit. a) sau b) ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat;
    d) şomerii/ele beneficiază de dreptul la indemnizaţie dacă confirmă stagiul de cotizare prevăzut la lit.a) şi b) din prezentul punct ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 24 luni anterioare producerii riscului asigurat, iar indemnizaţiile se stabilesc cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii ajutorului de şomaj;
    e) femeile asigurate şi şomerele au dreptul la indemnizaţia de maternitate, indiferent de durata stagiului de cotizare.
    22. Indemnizaţia se stabileşte în baza certificatului medical, eliberat de instituţia medico-sanitară autorizată şi a certificatului de modelul prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament, eliberat de angajatorul de la locul de muncă de bază, iar în cazul pierderii acestora – în baza duplicatelor eliberate în modul stabilit. Alte documente nu pot servi drept temei pentru stabilirea indemnizaţiei.
    23. Indemnizaţia se stabileşte din prima zi a pierderii capacităţii de muncă pînă la restabilirea ei sau pînă la constatarea de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (în continuare – Consiliu) a gradului de dizabilitate sau pînă la încetarea contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată sau lichidării unităţii, cu excepţia indemnizaţiei de maternitate şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.
    24. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, se stabileşte:
    a) pentru o perioadă de cel mult 180 zile calendaristice în cursul unui an calendaristic, calculată cu începere din prima zi de concediu medical. În cazul prelungirii concediului medical peste 180 zile calendaristice, cu cel mult 30 zile calendaristice, în temeiul avizului Consiliului, indemnizaţia se acordă pentru întreaga perioadă de concediu medical prelungit;
    b) din a 120-a zi calendaristică de plată a indemnizaţiei, dreptul la indemnizaţie se menţine dacă concediul medical primar a fost acordat, iar în caz de continuare a incapacităţii de muncă – dacă concediul medical a fost prelungit cu avizul Consiliului, inclusiv în cazul asiguraţilor inapţi de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică; 
    c) asiguraţilor care activează în baza contractului individual de muncă pe o perioada ce nu depăşeşte un an, inclusiv celor angajaţi la lucrări sezoniere şi şomerilor indemnizaţia se acordă pentru o perioadă de pînă la 30 zile calendaristice în perioada de acţiune a contractului şi, respectiv, în perioada de acordare a ajutorului de şomaj, iar în caz de pierdere a capacităţii de muncă pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică indemnizaţia se stabileşte peste perioada de 30 zile calendaristice, dar nu mai mult decît pînă la expirarea contractului individual de muncă;
    d) în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, dacă concediul medical este prelungit cu avizul Consiliului la a 120-a zi şi a 180-a zi calendaristică indemnizaţia se acordă pentru o perioada de cel mult un an pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi. Perioada de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă nu se include în termenul de plată a indemnizaţiei pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică;
    e) pentru cazurile neîntrerupte de incapacitate de muncă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor pentru cazul respectiv de incapacitate de muncă se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate de muncă;
    f) în cazul în care asiguratul a fost expertizat la Consiliu înainte de termenul specificat la lit. a), b) sau c) din prezentul punct, indemnizaţia pentru cazul respectiv de incapacitate de muncă se stabileşte pînă în ziua încadrării în grad de dizabilitate;
    g) în caz de refuz sau de neprezentare a persoanei asigurate pentru expertizare la Consiliu, precum şi în caz de refuz de a fi încadrat în grad de dizabilitate, indemnizaţia se plăteşte pînă la data adoptării deciziei pentru trimitere la Consiliu pentru expertizare.
    În sensul prezentului Regulament anul calendaristic cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie.
    25. Indemnizaţia pentru concediile medicale acordată în legătură cu apariţia riscului de întrerupere a sarcinii se acordă pe toată perioada concediului medical, inclusiv şomerelor, fără solicitarea avizului Consiliului.
III. Dreptul la indemnizaţie pentru îngrijirea
copilului bolnav

    26. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, iar în cazul copilului care suferă de maladie oncologică şi al copilului cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani se acordă în bază de certificat de concediu medical, eliberat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Pentru un caz de îmbolnăvire a copilului indemnizaţia se acordă pentru perioada în care copilul necesită îngrijire, dar nu mai mult de 14 zile calendaristice – în caz de tratament în condiţii de ambulatoriu şi de cel mult 30 zile calendaristice – în caz de tratament în staţionar.
    Indemnizaţia se acordă pentru o perioadă totală de pînă la 60 zile calendaristice, cumulative (cazuri de tratament ambulatoriu plus cazuri de tratament staţionar) într-un an calendaristic pentru fiecare copil, fară a include în această perioadă îngrijirea în legătură cu maladia oncologică, tuberculoză şi SIDA, şi cazurile prevăzute la punctul 28 din prezentul Regulament.
    27. Dreptul la indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă, opţional, unuia dintre părinţi: mamei sau tatălui. În cazul în care nici mama, nici tata, din motive întemeiate (tratament îndelungat al unei boli grave sau al consecinţelor traumei, spitalizare, absenţă temporară de la locul permanent de trai, decădere din drepturile părinteşti etc. – caz confirmat documentar),  nu pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de pînă la 16 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 16 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate, opţional: tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.
    28. În cazul în care copilul suferă de boli contagioase, este imobilizat într-un aparat ghipsat ori este supus unor intervenţii chirurgicale, durata concediului medical se stabileşte de către consiliul medical consultativ, iar indemnizaţia se acordă pentru perioada integrală a concediului medical.
    29. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu anual (de bază sau suplimentar), în concediu neplătit, în concediu pentru îngrijirea acestui copil pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi în alte cazuri cînd asiguratul nu pierde venitul asigurat la toate unităţile.
    30. În caz de tratament balneosanatorial al unui copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 16 ani, indemnizaţia se stabileşte unuia dintre părinţii asiguraţi (tutorelui sau curatorului), care educă copilul, pentru întreaga perioadă a aflării la tratament balneosanatorial al copilului cu dizabilităţi (luînd în considerare şi deplasarea tur-retur), la prezentarea prescripţiei medicale despre necesitatea îngrijirii individuale a copilului, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, fără a include această perioadă în termenul prevăzut la punctul 26 al prezentului Regulament.
    31. În cazul în care copilul în vîrstă de pînă la 3 ani se îmbolnăveşte în perioada cînd persoana care îl îngrijeşte (creşte) îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, atunci indemnizaţia pentru îngrijirea acestui copil bolnav nu se acordă, indiferent de faptul cine are grijă de copil.
IV. Dreptul la indemnizaţie în anumite situaţii
    32. În cazul în care incapacitatea de muncă a survenit din motivele menţionate în pct. 12 lit a), b) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament în timpul concediului de odihnă anual (de bază sau suplimentar) indemnizaţia se stabileşte în baze generale, iar acesta se prelungeşte, în conformitate cu prevederile legislaţiei, cu durata incapacităţii de muncă ce a avut loc în timpul concediului.
    33. În cazul în care incapacitatea de muncă a survenit înainte de începerea concediului neplătit sau a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediile menţionate se consideră amînate şi indemnizaţia se stabileşte în bază generală.
    34. Pentru incapacitatea de muncă survenită în timpul concentrărilor militare sau concediului suplimentar în legătură cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior cu frecvenţă redusă sau mediu de specialitate, şi în alte cazuri cînd asiguratului i se păstrează salariul, indemnizaţia se stabileşte de la data la care salariatul urma să reînceapă activitatea de muncă.
    35. Pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia.
    36. Pentru zilele de concediu neplătit, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări  servicii, indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) nu se stabilesc.
    Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament nu se stabilesc în perioada în care asiguratul se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.
    37. Indemnizaţia pentru recuperarea capacităţii de muncă se stabileşte în legătură cu:
    a) protezare ortopedică;
    b) tratament balneosanatorial.
    Indemnizaţia în legătură cu protezarea ortopedică se acordă, în cazul în care asiguratul este internat în staţionar pentru protezare şi/sau pentru intervenţie ortopedică, pe toată perioada de aflare în staţionar.
    În caz de tratament balneosanatorial (ambulatoriu, staţionar), indemnizaţia se stabileşte dacă durata concediului anual (de bază şi suplimentar) nu este suficientă pentru efectuarea tratamentului şi deplasarea tur-retur la aceste instituţii.
    În cazul în care concediul anual a fost folosit înainte de plecarea la tratament balneosanatorial, durata concediului (de bază şi suplimentar) se exclude din perioada pentru care se acordă indemnizaţia respectivă, iar salariatului i se poate acorda un concediu neplătit pe o durată echivalentă cu concediul anual.
    Asiguratului trimis, în modul stabilit, pentru tratament recuperatoriu în instituţiile balneosanatoriale, nemijlocit din secţiile spitaliceşti ale instituţiilor medico-sanitare, indemnizaţia se stabileşte pentru toată perioada aflării în sanatoriu.
    38. Indemnizaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină) se stabileşte asiguratului căruia i s-a instituit carantina cu interzicerea de a continua activitatea, pe durata stabilită prin certificat medical, eliberat conform legislaţiei în vigoare.
    39. În cazul în care au fost prezentate acte sau date false, ori s-a tăinuit obţinerea venitului asigurat în perioada concediului medical şi ca rezultat s-au efectuat cheltuieli nejustificate din contul angajatorului sau/şi din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana vinovată restituie benevol sumele primite necuvenit sau acestea se reţin în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    40. Indemnizaţia nu se stabileşte asiguratului în cazul în care:
    a) îşi cauzează premeditat daune sănătăţii;
    b) şi-a pierdut capacitatea de muncă în urma comiterii unei crime;
    c) a urmat tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia asiguraţilor cu dizabilităţi mintale;
    d) se află în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    e) prezintă acte false;
    f) neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    g) certificatul medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
    h) se deplasează peste hotarele ţării în perioada aflării în concediu medical, cu excepţia deplasării pentru consultaţii, investigaţii sau pentru a urma tratamentul prescris şi cu excepţia femeilor aflate în concediu de maternitate.
    În cazurile expuse la lit. f), g) şi h) din prezentul punct plata indemnizaţiei încetează începînd cu ziua în care a fost constatată încălcarea şi pînă la expirarea concediului medical. Sumele plătite nejustificat din contul angajatorului sau/şi din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se restituie de asigurat benevol angajatorului sau/şi bugetului asigurărilor sociale de stat sau se restituie în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
V. Dreptul la indemnizaţia de maternitate
    41. Indemnizaţia de maternitate se acordă întegral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 sau mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 24-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 182 zile calendaristice.
    42. În cazul naşterii premature si în cazul în care copilul se naşte mort indemnizaţia de maternitate se acordă pentru perioada concediului medical confirmat prin certificat de concediu medical eliberat în modul aprobat de Guvern.
    43. În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului asigurat (acordării concediului de maternitate), indemnizaţia de maternitate se stabileşte soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi din data înregistrării căsătoriei şi pînă la expirarea concediului de maternitate, fără a ţine cont de condiţiile prevăzute la pct. 49 al prezentului Regulament.
    În cazul în care căsătoria a fost înregistrată în termen mai mic de 9 luni pînă la data acordării concediului de maternitate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia că în perioada de la data înregistrării căsătoriei şi pînă la data acordării concediului de maternitate soţia nu a realizat venit asigurat.
    44. În cazul acordării concediului de maternitate în perioada concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoana îndreptăţită va beneficia de ambele indemnizaţii (de maternitate şi de creştere a copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani).
    45. Persoanei asigurate care a adoptat un copil nou-născut sau a instituit tutela nemijlocit în maternitate, indemnizaţia de maternitate se stabileşte din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi pînă la expirarea a 56 zile calendaristice din ziua naşterii copilului, iar în cazul adopţiei sau instituirii tutelei nemijlocit din maternitate asupra a doi sau mai mulţi copii concomitent, indemnizaţia de maternitate se stabileşte în baza actelor corespunzătoare, din ziua adopţiei (instituirii tutelei) şi pînă la expirarea a 70 zile calendaristice din ziua naşterii copiilor.
    46. În cazul femeilor asigurate, certificatul medical se prezintă angajatorului de la locul de muncă de bază, care, în aceeaşi zi, completează pe versoul certificatului medical la compartimentele „Completează pontatorul” şi „Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” şi îl restituie femeii asigurate pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    47. În cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, certificatul medical se prezintă angajatorului de la locul de lucru de bază al soţului, care în aceeaşi zi perfectează pe versoul certificatului medical la compartimentul „Completează pontatorul” şi „Completează secţia de cadre, conform carnetului de muncă” în baza carnetului de muncă al soţului şi îl restituie pentru a fi depus la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    48. În cazul în care soţia se află la întreţinerea soţului asigurat, indemnizaţia de maternitate se stabileşte pe numele soţiei. Faptul că persoana în cauză este soţia angajatului se confirmă prin buletinul de identitate şi certificatul de căsătorie.
    49. În sensul prezentului Regulament, se consideră că soţia se află la întreţinerea soţului asigurat dacă pe parcursul a 9 luni consecutive premergătoare lunii acordării concediului de maternitate nu a fost încadrată în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă din motive ce nu i se pot  imputa (art. 86 alin. (1) lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii), fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe propria răspundere (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat.
    50. Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.
    51. Cu cererea pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se prezintă următoarele acte:
    a) certificatul de concediu medical în original;
    b) buletinul de identitate al femeii asigurate în original şi în copie;
    c) în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului, certificatul de căsătorie, carnetul de muncă al soţiei sau declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată şi nu are venit asigurat (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) în original şi în copie;
    d) declaraţia persoanei asigurate de tipul Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale (în continuare – Declaraţia Rev-5), eliberată asiguratei de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul, iar în cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – Declaraţia Rev-5 eliberată de către angajatorul de la locul de lucru de bază şi de la locul de lucru prin cumul al soţului, pentru lunile trimestrului de gestiune pentru care nu au fost prezentate declaraţiile REV-5 centralizat în original;
    e) în cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.
    Copiile actelor anexate la cererea de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se confirmă de structurile teritoriale de asigurări sociale.
    52. Venitul asigurat pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate pentru perioada precedentă trimestrului de gestiune se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Venitul asigurat pentru lunile trimestrului de gestiune, se confirmă prin Declaraţia Rev-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, care se eliberează de către angajator la solicitarea angajatului.
    53. Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale.
    54. În cazul în care la cerere nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă au fost prezentate acte perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare stabilite în prezentul Regulament, în termen de pînă la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii.
    55. Dacă actele lipsă sau perfectate incorect/incomplet nu sînt prezentate în termen la structurile teritoriale de asigurări sociale, se ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, solicitantei i se restituie actele şi se comunică motivul refuzului.
    56. În cazul prezentării actelor lipsă sau perfectate incorect/incomplet după termenul menţionat la pct. 54 al prezentului Regulament, acestea se examinează din nou în baze generale.
    57. În cazul în care este necesară verificarea autenticităţii Declaraţia Rev-5 prezentate de la locul de lucru de bază sau de la locul de lucru prin cumul stabilirea indemnizaţiei se sistează pînă la verificarea veridicităţii actelor prezentate şi emiterea concluziei, perioadă care nu poate depăşi
    30 de zile calendaristice din data depunerii cererii.
    58. În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 6 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data cînd asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.
    59. Decizia de stabilire a indemnizaţiei de maternitate se aprobă de către şeful structurii teritoriale de asigurări sociale.
    60. Cererea şi decizia pentru stabilirea indemnizaţiei cu toate actele anexate se păstrează de către structurile teritoriale de asigurări sociale în dosarul personal al solicitantului.
    61. Prestatorii de servici de plată (în continuare – prestatori), în baza informaţiei primite în mod electronic de la Casa Naţională, efectuează plata indemnizaţiei de maternitate.
    62. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte o singură dată pentru întreaga perioadă a concediului de maternitate.
    63. Indemnizaţia de maternitate stabilită şi neplătită persoanei decedate (femeii asigurate sau soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat) se plăteşte soţului, după caz, tutorelui, curatorului sau persoanei care confirmă că a suportat cheltuielile ocazionate de deces la prezentarea actelor confirmative: buletinul de identitate, certificatul de căsătorie, şi, după caz, buletinul de identitate, certificatul de naştere al copilului şi hotărîrea privind încuviinţarea adopţiei şi, respectiv, privind instituirea tutelei şi buletinul de identitate al persoanei sau în lipsa acestuia, identitatea persoanei poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului, certificatul ce confirmă decesul şi actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
    64. Indemnizaţia de maternitate neplătită la timp din vina organului care o stabileşte sau o plăteşte se plăteşte integral femeii asigurate, iar în cazul decesului acesteia  soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că a îngrijit decedata.
    65. Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.
    66. Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia. În asemenea situaţie pentru perioada de suprapunere indemnizaţia plătită se restituie în modul prevăzut de prezentul Regulament.
VI. Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale
    67.  Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţii individuale de asigurări sociale.
    68. În cazul persoanei care desfăşoară/ a desfăşurat activităţi la mai multe unităţi venitul asigurat obţinut la locul de muncă prin cumul se confirmă prin certificat/certificate eliberate de fiecare unitate în care îşi desfăşoară/ a desfăşurat activitatea salariatul (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
    69. Venitul asigurat din perioada ultimelor 12 luni calendaristice premergătoare, obţinut la unitatea angajării anterioare se confirmă prin certificat/certificate eliberat de angajatorul precedent, conform modelului menţionat la pct. 68 al prezentului Regulament, iar în cazul imposibilităţii obţinerii certificatului de la locul precedent de lucru, venitul asigurat obţinut la unitatea anterioară se confirmă prin extrasul din contul persoanei asigurate, eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale. În cazul neprezentării certificatului despre venitul asigurat de la unitatea precedentă de lucru, lunile respective se vor include în calcul fără venit asigurat.
    70. Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale, stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.
    71. Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
    72. În cazul lipsei integrale a venitului asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Lunile în care, din motivele menţionate, lipseşte integral venitul asigurat, se includ în calcul în cuantumul unui salariu tarifar pentru I categorie de salarizare în sectorul bugetar/din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar) sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat la locul de muncă de bază al asiguratului. În cazul asiguraţilor angajaţi în condiţiile timpului de muncă parţial se ia în calcul salariul tarifar sau salariul minim garantat în cuantum proporţional salariului pentru timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.
    Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    73. În cazul în care asiguratul, în toate lunile din ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat  la nici o unitate din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiei prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului, sau se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
    74. Dacă venitul asigurat lipseşte la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj,  aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului sau, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiilor din alte motive decît cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.
    75. În cazul în care asiguratul în toate 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nici o unitate ori, dacă venitul lunar asigurat realizat în ultimile 12 luni calendaristice incluse în calcul este mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului sau, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare, perioadei incluse în calcul cu condiţia că aceasta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei.
    76. Perioada de substituire în cazul stabilirii bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament este de cel mult 12 luni calendaristice şi de cel mult 36 luni calendaristice la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate în cazul lipsei venitului asigurat din motiv de concediu de maternitate şi concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.
    77. În cazul indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c). d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament, dacă în urma substituirii lunilor calendaristice în care lipseşte venitul asigurat cu acelaşi număr de luni calendaristice din perioada imediat premergătoare, în unele luni substituite asiguratul a realizat venit asigurat mai mic decît salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, sau nu a realizat venit asigurat, indiferent din care motive, lunile substituite nu se mai substituie cu alte luni şi nici cu salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    78. În cazul în care asiguratul a activat în perioada premergătoare lunii producerii riscului asigurat mai puţin de 12 luni calendaristice, aceleaşi luni calendaristice lipsă la toate unităţile de pînă la angajare se includ în calcul cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului.
    79. În cazul în care persoana asigurată, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nici o unitate din motiv de concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate se stabileşte reieşind din venitul mediu lunar asigurat în al cărei temei s-a calculat această indemnizaţie pentru copilul precedent.
    80. Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 lit. a) şi b) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament pentru şomeri o constituie cuantumul lunar al ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat.
    81. La determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale, lunile calendaristice în care nu s-a realizat venit asigurat din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, se includ în calcul în modul prevăzut la pct. 72, 73 şi 78 din prezentul Regulament numai la unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază. Unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al asiguratului.
    82. Prevederile pct. 71, 72, 73, 78, 80, 83 şi 84 din prezentul Regulament se aplică la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor şi în cazul în care asiguratul activează la o singură unitate.
    83. În toate cazurile în care lunile din perioada de 12 luni calendaristice premergătoare producerii riscului asigurat, venitul asigurat lipseşte la toate unităţile din alte motive decît cele menţionate la pct. 72 al prezentului Regulament, lunile respective nu se exclud din calcul.
    84. În cazul în care asiguratul, în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, nu a realizat venit asigurat la nici o unitate din alte motive decît din motiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, indemnizaţia de asigurări sociale nu se acordă.
    85. Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate care nu se încadrează în nici una dintre condiţiile prevăzute la pct. 21 lit. a - c) din prezentul Regulament o constituie cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat la locul de muncă de bază al femeii asigurate.
    86. Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate acordate soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi este venitul mediu lunar asigurat al soţului, determinat în condiţiile prezentului Regulament.
    87. Salariul şi indemnizaţia de concediu anual de odihnă se includ în calcul în lunile pentru care au fost calculate. Alte recompense decît salariul şi indemnizaţia de concediu de odihnă, plătite de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, la care s-au calculat contribuţii individuale de asigurări sociale de stat se includ în calcul în lunile în care au fost calculate.
    88. Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se calculează şi se plătesc pentru zile calendaristice. Venitul asigurat pentru o zi calendaristică se determină prin împărţirea venitului mediu lunar asigurat, calculat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se plăteşte indemnizaţia.
    89. Indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 lit. a)-c) şi pct. 37 lit. a) stabilite în conformitate cu prezentul Regulament, nu se recalculează, cu excepţia cazurilor de modificare a legislaţiei privind modul de salarizare şi în baza hotărîrii judecătoreşti.
    90. Suma indemnizaţiei pentru primele cinci zile de incapacitate de muncă se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
    91. Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat (anexa nr.2 la prezentul Regulament) partea indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă care urmează a fi achitată pentru primele cinci zile de incapacitate de muncă de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul, inclusiv în cazul în care contractul individual de muncă a fost reziliat.
    92. Certificatele menţionate în anexele nr.1 şi 2 la prezentul Regulament se vor completa în 3 exemplare.
    93. Cuantumul lunar al indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit.a) se stabileşte în condiţiile prezentului Regulament diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:
    a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de pînă la 5 ani;
    b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
    c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;
    d) pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea de muncă a femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, indemnizaţia se stabileşte în cuantumul prevăzut la lit. a), b) şi c) din prezentul punct;
    e) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100% din baza de calcul stabilită în condiţiile prezentului Regulament;
    f) cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din baza de calcul stabilită în conformitate cu prezentul Regulament.
    94. În cazul indemnizaţiilor prevăzute la pct. 12 lit. a), c), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament în stagiul de cotizare se includ perioadele contributive de la prima zi de activitate a persoanei asigurate pînă la data în care a survenit riscul asigurat, conform datelor carnetului de muncă. În acelaşi mod se calculează stagiul de cotizare al soţilor asiguraţi, pentru aprecierea dreptului la indemnizaţie de maternitate a soţiilor aflate la întreţinere.
    95. În stagiul de cotizare se includ perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus, perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de
    3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi, perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie, perioada de acordare a ajutorului de şomaj sau de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.
VII. Plata indemnizaţiilor
    96. Plata indemnizaţiilor se efectuează:
    a) odată cu achitarea salariului pe luna în care a fost depus certificatul – în cazul asiguraţilor cu contract individual de muncă;
    b) în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii certificatului medical – în cazul şomerilor;
    c) în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate de către structurile teritoriale de asigurări sociale;
    d) în cazul verificării modului corectitudinii de eliberare a certificatului medical, plata indemnizaţiilor se va efectua după finisarea verificării.
    97. Plata indemnizaţiilor se efectuează astfel:
    a) plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 lit. b), с), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat din prima zi;
    b) plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct. 12 lit. a) pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă se efectuează din mijloacele financiare ale angajatorului, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative, în cazul fiecărui angajat, pe parcursul unui an calendaristic, începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) şomerilor indemnizaţia li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat începînd cu prima zi de incapacitate de muncă;
    d) indemnizaţiile pentru cazurile de incapacitate de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA, maladie oncologică, precum şi pentru concediile medicale în legătură cu incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare,  se plătesc de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică.
    98. Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 lit. a), с), d) şi e) şi pct. 37 lit. a) din prezentul Regulament plătite din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc şi se achită de angajator în contul contribuţiilor de asigurări sociale aferente o dată cu salariul pentru luna în care a fost prezentat certificatul medical.
    99. Indemnizaţia se plăteşte beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia.
    100. Indemnizaţia stabilită şi neplătită asiguratului decedat se plăteşte soţului (soţiei) supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că l-a îngrijit pînă la data decesului.
    101. Indemnizaţia neplătită la timp din vina organului care o stabileşte sau o plăteşte se achită integral soţului (soţiei) supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte că a îngrijit asiguratul decedat.
    102. Plata indemnizaţiei încetează începînd cu ziua următoare celei în care beneficiarul:
    a) a decedat;
    b) nu mai întruneşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiei, inclusiv din cauza omiterii termenului sau refuzului de către asigurat de a fi expertizat la Consiliu;
    c) şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui alt stat cu care Republica Moldova nu a încheiat convenţii de asigurări sociale;
    d) şi-a cauzat premeditat daune sănătăţii;
    e) şi-a pierdut capacitatea de muncă, ori şi-a agravat starea sănătăţii în urma comiterii unei crime;
    f) a fost plasat în staţionar pentru tratament forţat, conform hotărîrii judecătoreşti, cu excepţia asiguraţilor cu dizabilităţi mintale;
    g) a fost plasat în detenţie sau în proces de expertizare medico-legală;
    h) s-a constatat prezentarea de acte sau date false, ori s-a depistat tăinuirea obţinerii venitului asigurat în perioada concediului medical;
    i) s-a constatat că neglijează serviciile medicale sau de reabilitare care îi stau la dispoziţie;
    j) certificatul medical a fost anulat în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
    k) s-a constatat deplasarea peste hotarele ţării în perioada aflării în concediul medical, cu excepţia deplasării pentru consultaţii, investigaţii sau pentru a urma tratamentul prescris şi cu excepţia femeilor aflate în concediu de maternitate.
    103. În cazul în care Consiliul a decis încadrarea în grad de dizabilitate, indemnizaţia se plăteşte pînă la data la care persoanei i s-a stabilit acest grad, fără a se depăşi perioada maximă pentru care se acordă indemnizaţia respectivă.
    104. În cazul în care incapacitatea temporară de muncă a început să decurgă în timpul funcţionării şi continuă în perioada staţionării întreprinderii (filialei, secţiei) sau a început în perioada staţionării întreprinderii (filialei, secţiei) şi, în această perioadă, timpul de staţionare a persoanelor asigurate a fost retribuit cu defalcarea contribuţiilor respective de asigurări sociale, indemnizaţia pentru perioada staţionării calculată în cuantumul prevăzut la pct. 93 al prezentului Regulament se plăteşte în cuantum proporţional salariului păstrat lucrătorilor de aceeaşi profesie şi calificare pentru această perioadă, dar nu mai mare decît indemnizaţia calculată.
    105. În cazul în care asiguratul care îngrijeşte (creşte) copilul în vîrstă de pînă la 3 ani îşi pierde personal capacitatea de muncă în perioada cînd îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, atunci indemnizaţia se acordă, în cuantum proporţional salariului pentru timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut. În asemenea cazuri, venitul inclus în calcul în condiţiile pct. 73 al prezentului Regulament se limitează corelativ salariului obţinut pentru timpul lucrat sau în funcţie de volumul lucrului făcut.
    106. Indemnizaţia nu se plăteşte în cazul în care pentru timpul staţionării unităţii (filialei, secţiei) persoanelor angajate nu li se păstrează salariul ori nu li se plăteşte indemnizaţia pentru şomaj tehnic.
    107. În cazul în care incapacitatea de muncă (indiferent de faptul cînd începe) continuă după repunerea în funcţiune a unităţii (secţiei, filialei), indemnizaţia, pentru perioada după data repunerii în funcţiune, se calculează şi se achită în mărimea cuantumului prevăzut la pct. 93 al prezentului Regulament.
    108. În cazul falimentului angajatorului, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, ce a început să curgă anterior acestei situaţii, se plăteşte analogic salariului, în temeiul art.43 din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012, din contul bugetului asigurărilor sociale de stat.
    109. Indemnizaţia pentru concediile de maternitate se plăteşte:
    a) prin intermediul prestatorilor  selectaţi prin concurs de Casa Naţională;
    b) Casa Naţională va deschide un cont curent cu destinaţie specială la prestatori, pentru acumularea mijloacelor transferate de la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) lunar, în sistemul informaţional se formează listele de plată ale beneficiarilor de indemnizaţie de maternitate şi registrul listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată.
    110. Structurile teritoriale de asigurări sociale tipăresc, lunar, un exemplar al listelor beneficiarilor şi două exemplare ale registrului listelor privind numărul beneficiarilor şi suma calculată. Listele beneficiarilor şi un exemplar al registrului listelor se păstrează la structura teritorială de asigurări sociale, iar al doilea exemplar al registrului listelor se prezintă Casei Naţionale.
    111. Prestatorii prezintă Casei Naţionale, lunar, pînă la data de 4 a lunii următoare celei de gestionare, raportul privind plata indemnizaţiei de maternitate (anexa nr.3 la prezentul Regulament), pe suport de hîrtie şi în format electronic.
    112. Sumele indemnizaţiei de maternitate, neîncasate la timp de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive, sînt restituite de prestatori, lunar, pe contul corespunzător al Casei Naţionale în baza fişierului electronic prezentat de către Casa Naţională.
    113. Plata indemnizaţiei de maternitate neachitată pe o perioadă de 3 luni şi restituită pe contul Casei Naţionale se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, dacă adresarea nu depăşeşte termenul prevăzut la pct. 9 al prezentului Regulament.
    114. Casa Naţională va transfera sumele respective pe contul bancar special al prestatorilor, pentru plata indemnizaţiei de maternitate.
    115. Plata pentru serviciile de distribuire şi plată a indemnizaţiei de maternitate de către prestatori se efectuează după prezentarea dării de seamă din contul bugetului asigurărilor sociale de stat, în mărimile şi condiţiile prevăzute în contractul încheiat între Casa Naţională şi prestatori.
    116. Casa Naţională totalizează lunar sumele plătite prin întocmirea lunară a dărilor de seamă privind plata indemnizaţiei de maternitate (anexa nr.4 la prezentul Regulament).
VIII. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară
de muncă cauzată de un accident de muncă sau de
o boală profesională

    117. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 decembrie 1999.
    118. În cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe o durată determinată, dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională încetează la data expirării concediului medical şi/sau la data în care s-a emis decizia cu privire la încadrarea într-un grad de dizabilitate.
IX. Dispoziţii tranzitorii
    119. Calcularea şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute pentru concediile medicale acordate pînă la 31 martie 2014, care continuă şi după această dată se va efectua în conformitate cu reglementările în vigoare pînă la 31 martie 2014.
    120. Calcularea şi plata indemnizaţiilor în cazul riscurilor asigurate survenite după 1 aprilie 2014 se va efectua în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
X. Dispoziţii finale
    121. Angajatorul sau funcţionarii structurilor teritoriale de asigurări sociale şi agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, din a căror vină au fost stabilite şi plătite necuvenit sume de la bugetul asigurărilor sociale de stat, ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, sînt obligaţi să le restituie.
    122. Sumele nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc.
    123. Litigiile ce ţin de stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor se soluţionează de Casa Naţională, a cărei decizie poate fi atacată în instanţa de judecată, conform legislaţiei în vigoare.
    124. Zilele calendaristice de incapacitate de muncă achitate de angajator pînă la 31 martie 2014 inclusiv nu se includ în perioada de 15 zile cumulative pe parcursul anului 2014.
    125. Indemnizaţiile prevăzute la pct. 12 lit. b) din prezentul Regulament stabilite de la 1 aprilie 2014 pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se recalculează.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6