OMFC73/2014
ID intern unic:  353860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 73
din  06.06.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului
de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei
privind buna guvernare
Publicat : 18.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 185-199     art Nr : 956     Data intrarii in vigoare : 18.07.2014
    Întru realizarea prevederilor art. 16 alin. (2) şi art.29 lit.b) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730), precum şi Planului de acţiuni privind dezvoltarea controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, anexă la Programul de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1041 din 20 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art.1147 ),
ORDON:
    1. Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 26 aprilie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.135-141, art.803), conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                              Anatol ARAPU

    Nr. 73. Chişinău, 6 iunie 2014.


Anexă la
Ordinul ministrului finanţelor
nr. 73 din 6 iunie 2014
Modificările şi completările
la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de
management financiar şi control
şi emiterea declaraţiei privind
buna guvernare

    1. În Regulament:
    Pct.5, după cuvîntul „Raportului”, se completează cu sintagma „privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control (în continuare – Raport)”;
    Pct.11 şi pct.12 vor avea următorul cuprins:
    „11. Formularul de autoevaluare se completează obligatoriu la întrebările general aplicabile, şi anume, aferente SNCI 4, SNCI 6, SNCI 9, SNCI 10, SNCI 11, SNCI 12, SNCI 14, SNCI 15 şi SNCI 16.
    12. Responsabilul de coordonarea autoevaluării stabileşte, reieşind din domeniul de activitate, persoanele responsabile pentru completarea suplimentară a componentelor/standardelor naţionale de control intern SNCI 1, SNCI 2, SNCI 3, SNCI 5, SNCI 7, SNCI 8, SNCI 13, Numerar, Mijloace fixe, Achiziţii publice, Datorii, Salarizarea şi Tehnologii informaţionale.”;
    Pct.16 se exclude;
    Pct.18, cuvintele „Răspunsurile” şi „egal” se substituie prin cuvintele „Răspunsurilor” şi, respectiv, „egală”, iar liniuţele se substituie prin litere latine şi o paranteză;
    Pct.25 va avea următorul cuprins:
    „25. Formularele de autoevaluare, Raportul şi Sumarul Raportului se păstrează într-un dosar separat în cadrul entităţii publice. În acest dosar se păstrează orice altă informaţie relevantă cu privire la procesul şi rezultatele autoevaluării.”;
    Pct.26, după sintagma „administraţiei publice”, se completează cu sintagma ”, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină,”, iar după sintagma „adresa Ministerului Finanţelor”, se completează cu sintagma „(Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern)”;
    După Capitolul VI „Declaraţia privind buna guvernare”, se introduce un capitol nou, cu următorul cuprins:
    „Capitolul VII. Prevederi specifice
    29. Prin derogare de la prevederile pct.4, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile publice, altele decît organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, sînt în drept să organizeze completarea Formularului de autoevaluare fără repartizarea şi colectarea ulterioară a acestuia.”.
    2. În anexe:
    Anexa nr.1 la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare va avea următorul cuprins:

    anexa nr.1

    Anexa nr.2 la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    Anexa nr.3 la Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, denumirea coloanei „Argumentare” se substituie prin „Notă”.