HGC569/2014
ID intern unic:  353946
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 569
din  16.07.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 633
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                          Andrian Candu
    Ministrul sănătăţii                                                            Andrei Usatîi

    Nr. 569. Chişinău, 16 iulie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 569
din 16 iulie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1281), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la hotărîre:
    în clauza de emitere, textul „Legii nr. 749-XIII din 23 februarie 1996 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 31, art.318)” se substituie cu textul „Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art.681)”;
    la punctul 1, alineatul trei se exclude;
    la punctul 6, cuvintele „şi Comerţului” se exclud;
    2) anexa nr. 1:
    la punctul 2, textul „unităţii comerciale, tipul şi categoria de deservire a unităţii” se substituie cu textul „şi tipul unităţii de alimentaţie publică”;
    la punctul 4, textul „ , şi sînt încadrate în categorii, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărîre” se exclude;
    la punctul 5, cuvintele „categoriei atribuite în certificatul de clasificare” se substituie cu cuvîntul „tipului”;
    la punctul 6, cuvintele  „ , categoriei” şi „copia certificatului de clasificare a unităţii,” se exclud;
    la punctul 17, cuvintele „şi categoriei” se exclud;
    la punctul 20, textul „ , care anticipat trebuie să fie coordonate cu consiliile culinare locale (raionale, orăşeneşti, municipale)” se exclude;
    la punctele 23 şi 24, cuvintele „şi categoria” se exclud;
    la punctul 26, textul „categoriile lux, superioară şi I (cu excepţia barurilor)” se substituie cu cuvintele
„tip restaurant”;
    la punctul 29, cuvintele „şi categorie” se exclud;
    punctul 39 va avea următorul cuprins:
    „39. Unităţile de alimentaţie publică formează preţurile la produsele fabricate şi comercializate în baza preţurilor de achiziţie a produselor, inclusiv a materiei prime, cu aplicarea adaosului comercial la totalul cheltuielilor activităţii operaţionale a unităţii de alimentaţie publică. Cheltuielile de servire a produselor se acoperă din contul adaosului comercial. Mărimea adaosului comercial se aprobă prin ordinul conducătorului unităţii de alimentaţie publică.”;
    3) anexa nr. 2:
    se completează cu poziţia 3.4 cu următorul cuprins:
„3.4.
Vagon-bar

„Bar menit să deservească pasagerii transportului feroviar, la distanţe scurte, cu produse de cofetărie, nucuşoare, chipsuri, îngheţată, băuturi răcoritoare, precum şi să servească pasagerii în vagoane”;

    la poziţia 5.1, coloana 3 se completează în final cu cuvintele „ , pizzerie, plăcintărie, internet-cafenea”;
    poziţiile 5.3, 7, 7.1 şi 7.2 şi 11 se exclud;
    4) anexa nr. 3 se exclude;
    5) anexa nr. 4:
    punctul 7 se completează în final cu textul „şi instituţiilor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în limita competenţelor funcţionale, conform Legii nr. 113 din 18 mai 2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor”;
    la punctul 17, cuvintele „categoria de încadrare a” se substituie cu cuvîntul „tipul”;
    la punctul 117  alineatul opt, cuvintele „această categorie de unităţi” se substituie cu cuvintele „aceste unităţi”;
    la punctul 191, cuvintele „ale Centrului Naţional de Sănătate Publică” se substituie cu cuvintele „instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”;
    6) anexa nr. 5:
    la capitolul I punctul 2 alineatul doi, cuvintele „şi categoria” se exclud;
    la capitolul II alineatul opt, cuvîntul „categoria” se substituie cu cuvîntul „tipul”;
    7) anexa nr. 6:
    la capitolul I punctul 2, cuvintele „şi categoria” se exclud;
    la capitolul II alineatul opt, textul „de categoria lux, superioară şi I” se exclude;
    la capitolul IV  alineatul şase, cuvintele „şi barurilor de categorie superioară” se exclud;
    la capitolul VI:
    în denumire, cuvintele „ŞI VÎNZĂTOR DIN SECŢIA CULINARĂ” se exclud;
     la alineatul unu, cuvintele „şi vînzătorul” se exclud.
    2. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 222-226, art. 1017), se modifică după cum urmează:
    1) la capitolul I ultimul alineat, cuvintele „cărucior, automat pentru vînzări” se substituie cu cuvintele „tejghea, cărucior, aparat automat pentru vînzări”;
    2) capitolul II:
    la punctul 1), poziţia „MAGAZIN SPECIALIZAT” va avea următorul cuprins:
    „MAGAZIN SPECIALIZAT: unitate comercială cu amănuntul care comercializează mărfuri dintr-o singură grupă de mărfuri cu un sortiment larg sau o parte a acesteia (strict specializat), cum ar fi:
    „Staţie PECO”;
    „Farmacie”;
    „Librărie”;
    „Pîine”;
    „Lapte şi produse lactate”;
    „Peşte şi produse din peşte”;
    „Legume-fructe”;
    „Produse de cofetărie”;
    „Produse culinare”;
    „Mărfuri electronice şi electrocasnice”;
    „Mărfuri de uz casnic”;
    „Mobilă”;
    „Covoare” etc.;
    la punctul 3), alineatele unu, patru şi cinci vor avea următorul cuprins:
    „PAVILION – unitate comercială staţionar provizorie, din construcţie uşor demontabilă, cu o suprafaţă mai mare de 12 m2, care dispune de spaţiu pentru depozitarea mărfurilor.”;
    „TARABĂ (TEJGHEA, STAND) – masă / suport pe care vînzătorul îşi expune marfa şi serveşte cumpărătorul.
    APARAT AUTOMAT PENTRU VÎNZĂRI (vending machine conform uzanţelor internaţionale) – unitate comercială cu amănuntul, care are forma unui dispozitiv (utilaj) pentru eliberarea bunurilor (cu excepţia producţiei alcoolice, berii, articolelor din tutun), după recepţionarea numerarului/acceptarea altui instrument de plată de la plătitor/utilizat de plătitor.”