HGC609/2014
ID intern unic:  353998
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 609
din  21.07.2014
privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 25.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 209-216     art Nr : 661
    În temeiul art. 31 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. În tabelul nr.6 la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, ultimul alineat din poziţia 6 va avea următorul cuprins:

„- din instituțiile de învățămînt preuniversitar din partea stîngă a Nistrului și municipiul Bender, subordonate Ministerului Educației, precum și din Gimnaziul „Anatol Codru”, comuna Malovata Nouă, din Liceul Teoretic „Vlad Ioviță”, comuna Cocieri și din Liceul Teoretic, comuna Doroțcaia, raionul Dubăsari

 
1000 lei”
    2. În tabelul 1 la anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.245), cu modificările ulterioare, notele se completează cu un nou punct, 111, cu următorul cuprins:
    „111. Pentru importanţa şi specificul activităţii de perfecţionare a funcţionarilor publici, corpului profesoral didactic al Academiei de Administrare Publică i se stabileşte un spor lunar în cuantum de 1000 lei.”.
    3. Prevederile punctului 1 din prezenta hotărîre se pun în aplicare cu începere de la 1 septembrie 2014.

    PRM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                          Maia Sandu

    Nr. 609. Chişinău, 21 iulie 2014.