OMFC74/2014
ID intern unic:  354112
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 74
din  10.06.2014
cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului
intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model
de funcţionare a unităţii de audit intern)

Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 1044
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 982 din 17 iulie 2014
Ministru _________ Oleg EFRIM

    Întru realizarea prevederilor art.29 lit.b) din Legea nr.229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Codul etic al auditorului intern, conform anexei nr.1;
    b) Carta de audit intern (Regulament–model de funcţionare a unităţii de audit intern), conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.139 din 20 octombrie 2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.221-222, art.782).

    MINISTRUL FINANŢELOR                                       Anatol ARAPU

    Nr. 74. Chişinău, 10 iunie 2014.


Anexa nr.1
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 74 din 10.06.2014

CODUL ETIC
AL AUDITORULUI INTERN
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Codul etic al auditorului intern (în continuare – Codul) reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care reglementează activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern în domeniul eticii profesionale.
    2. Codul este elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840) şi Standardelor naţionale de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.113 din 12 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1378).
    3. Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern.
    4. Codul urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    a) definirea principiilor fundamentale necesare desfăşurării activităţii auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern;
    b) stabilirea normelor de conduită în desfăşurarea activităţii auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern;
    c) asigurarea evitării conflictului de interese dintre auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern şi unitatea auditată.
    5. Atingerea obiectivelor Codului implică îndeplinirea următoarelor cerinţe de bază:
    a) performanţa – desfăşurarea activităţii de audit intern la cei mai înalţi parametri profesionali, în scopul îndeplinirii interesului public, în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    b) profesionalismul – existenţa capacităţilor intelectuale şi experienţei, dobîndite prin perfecţionare profesională continuă şi respectarea Codului etic al auditorului intern, comun tuturor auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern;
    c) calitatea activităţii de audit intern – asigurarea corespunderii nivelului realizării activităţii de audit intern conform Standardelor naţionale de audit intern, legislaţiei în vigoare şi bunelor practici internaţionale;
    d) încrederea – promovarea bunelor relaţii între auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern, bazate pe principiile cooperării, susţinerii şi corectitudinii profesionale;
    e) conduita adecvată – comportarea ireproşabilă în realizarea atribuţiilor de serviciu;
    f) credibilitatea – autenticitatea şi obiectivitatea informaţiei din rapoartele de audit intern.
    6. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este responsabil de propriul său comportament în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi informează în scris conducătorul unităţii de audit intern în următoarele cazuri:
    a) existenţa neclarităţilor în aplicarea sau în domeniile de aplicare a prevederilor Codului;
    b) apariţia conflictelor personale între auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern şi managerul/angajaţii unităţii auditate;
    c) constrîngerea să acţioneze în mod inadecvat, lipsit de etică şi să încalce legislaţia în vigoare.
    7. Orice încălcare a normelor din Cod constituie abatere disciplinară, care se aplică conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    8. Abaterile disciplinare vor fi examinate de către Comisia de discipină din cadrul entităţii publice, cu adoptarea deciziei respective, conform procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.
II. PRINCIPII FUNDAMENTALE
    9. În desfăşurarea activităţii auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern respectă următoarele principii fundamentale:
    - integritatea;
    - independenţa şi obiectivitatea;
    - competenţa;
    - confidenţialitatea.
    10. INTEGRITATEA
    10.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului de audit.
    10.2. Principiul integrităţii impune auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern să respecte următoarele reguli de conduită:
    a) realizarea activităţii cu onestitate, conştiinciozitate şi rigurozitate;
    b)respectarea legislaţiei şi exercitarea obligaţiunilor de serviciu în conformitate cu cerinţele funcţiei;
    c) evitarea implicării în activităţi ilegale sau fapte, ce discreditează auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern sau se răsfrîng negativ asupra entităţii publice.
    10.3. Integritatea implică corectitudine în desfăşurarea activităţii de audit intern, onestitate în realizarea acţiunilor şi sinceritate în discuţiile cu persoanele din unitatea auditată şi entitatea publică. Relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate şi entităţii publice se bazează pe aceleaşi valori.
    10.4. Activităţile private ale auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern nu trebuie să influenţeze exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să nu se răsfrîngă negativ asupra entităţii publice. În acest context:
    a) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern, care are relaţii personale sau familiale cu colegii sau angajaţii unităţii auditate informează conducătorul unităţii de audit intern despre conflictul de interese şi nu se implică în realizarea misiunii de audit intern;
    b) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu utilizează funcţia sa pentru a-şi promova interesele personale;
    c) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern informează conducătorul unităţii de audit intern în cazul în care este implicat într-o acţiune civilă sau penală intentată împotriva sa;
    d) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern utilizează proprietatea publică numai în scopuri de serviciu.
    10.5. Relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate se bazează pe corectitudine, onestitate şi sinceritate. În colectivul de muncă este necesară crearea unui mediu de încredere, care permite auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern exercitarea activităţilor de audit intern în mod profesional.
    10.6. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este conştient de responsabilităţile sale pentru neadmiterea discriminării din motive de gen, situaţie matrimonială, dizabilitate, rasă, religie, etc. Este inacceptabilă orice formă de hărţuire, abuz rasial şi intimidare.
    11. INDEPENDENŢA ŞI OBIECTIVITATEA
    11.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură cel mai înalt nivel de independenţă şi obiectivitate profesională la colectarea, evaluarea şi comunicarea informaţiei despre procesul auditat. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern evaluează imparţial împrejurările relevante ale misiunii de audit intern şi nu este influenţat în formularea constatărilor şi recomandărilor de audit.
    11.2. Principiul independenţei şi obiectivităţii impune auditorul intern/ angajatul din cadrul unităţii de audit intern să respecte următoarele reguli de conduită:
    a) manifestarea independenţei şi obiectivităţii în tratarea aspectelor / problemelor aflate în analiză;
    b) evitarea implicării în activităţi sau relaţii, care afectează obiectivitatea;
    c) neacceptarea cadourilor şi serviciilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia semnelor de atenţie simbolice, conform normelor de politeţe şi ospitalitate prevăzute de legislaţie;
    d) dezvăluirea faptelor, acţiunilor care ar putea denatura raportarea rezultatelor misiunii de audit intern.
    11.3. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură respectarea principiului de independenţă şi obiectivitate în realizarea activităţii de audit intern. Obiectivitatea nu trebuie să fie subminată de interese personale sau externe.
    11.4. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu se implică în activităţile de audit în interes personal.
    11.5. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern evită orice îndemn de favoritism în relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate.
    11.6. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern respectă normele de conduită şi evită orice formă de abuz sau dependenţă, care pot împiedica exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    12. COMPETENŢA
    12.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern deţine competenţele necesare profesionale în vederea realizării activităţii de audit intern.
    12.2. Principiul competenţei impune auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern să respecte următoarele reguli de conduită:
    a) obţinerea consultanţei din partea unui specialist în domeniu, în cazul în care auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu dispune de aptitudini profesionale necesare pentru a realiza misiunea de audit intern;
    b) efectuarea misiunii de audit intern în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare;
    c) îmbunătăţirea continuă a competenţei profesionale, eficienţei şi calităţii activităţii de audit intern.
    12.3. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern aplică cadrul legislativ şi normativ relevant în activitatea sa, care-i permit îndeplinirea competentă a atribuţiilor de serviciu.
    12.4. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern îşi perfecţionează abilităţile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    12.5. Obţinerea consultanţei din partea unui specialist în domeniu nu eliberează auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern de responsabilitatea pentru constatările şi recomandările formulate în cadrul misiunii de audit intern.
    13. CONFIDENŢIALITATEA
    13.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu dezvăluie informaţiile obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără o autorizare a conducerii entităţii publice, cu excepţia cazurilor care reprezintă o obligaţie profesională sau legală.
    13.2. Principiul confidenţialităţii impune auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern să respecte următoarele reguli de conduită:
    a) să fie prudent în utilizarea şi protecţia informaţiei obţinute în cadrul activităţii de audit intern;
    b) să nu utilizeze informaţia obţinută în cadrul activităţii de audit intern în interese personale sau în oricare alt mod, care ar contraveni legislaţiei în vigoare şi/sau ar prejudicia obiectivele entităţii publice.
    13.3. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură protejarea informaţiei reflectate în corespondenţă, documente, dosare şi datele păstrate pe suport electronic privind unitatea auditată.
III. DECLARAŢIA DE INTERESE
    14. În scopul asigurării independenţei şi obiectivităţii auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern, înaintea demarării misiunii de audit intern, acesta completează Declaraţia de interese, care oferă informaţii despre funcţiile sau interesele deţinute de către auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern în raport cu unitatea auditată şi au un impact asupra activităţii acestuia. Modelul Declaraţiei de interese este prezentat în anexa la Codul etic al auditorului intern.
    15. Declaraţia de interese se anexează în dosarul curent al misiunii de audit intern.
   
    anexa

Anexa nr.2
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 74 din 10.06.2014

CARTA DE AUDIT INTERN
(Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern)
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Carta de audit intern reprezintă un model al regulamentului de funcţionare al unităţii de audit intern din cadrul entităţii publice.
    2. Carta de audit intern defineşte sfera de activitate a unităţii de audit intern, stabileşte poziţia acesteia în structura organizaţională a entităţii publice, stipulează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţii de audit intern, autorizează accesul la personal, documente şi bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzătoare a activităţii de audit intern.
    3. Carta unităţii de audit intern se elaborează în conformitate cu prezenta Cartă, Standardele naţionale de audit intern, Codul etic al auditorului intern şi cadrul legislativ şi normativ relevant.
    4. Auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern poartă răspundere pentru nerespectarea prevederilor Cartei de audit intern conform legislaţiei în vigoare.
II. MISIUNEA UNITĂŢII DE AUDIT INTERN
    5. Misiunea unităţii de audit intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.
    6. Întru realizarea misiunii unităţii de audit intern, auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern are acces la toate procesele şi activităţile entităţii publice pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod, care asigură:
    a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
    b) conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne;
    c) siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor;
    d) siguranţa şi integritatea informaţiei.
III. STATUTUL: INDEPENDENŢĂ ŞI AUTORITATE
    7. Unitatea de audit intern este instituită în subordinea directă a managerului entităţii publice şi raportează direct acestuia.
    8. Auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţii de audit intern sînt subordonaţi şi raportează conducătorului unităţii de audit intern.
    9. Unitatea de audit intern este în drept să realizeze misiuni de audit intern şi în cadrul entităţilor publice subordonate.
    10. Activitatea de audit intern nu se supune imixtiunilor în ceea ce priveşte definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.
IV. ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR DIN CADRUL
UNITĂŢII DE AUDIT INTERN
    11. Conducătorul unităţii de audit intern are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi înaintează spre aprobare managerului entităţii publice proiectele Cartei de audit intern şi, în caz de necesitate, a instrucţiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, ţinînd cont de specificul activităţii entităţii publice;
    b) remite Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor spre avizare proiectul Cartei de audit intern şi al instrucţiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, specifice sectorului de activitate;
    c) elaborează şi înaintează spre aprobare managerului entităţii publice planul strategic şi planul anual al activităţii de audit intern;
    d) remite Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor copiile Cartei de audit intern, instrucţiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern, aprobate de managerul entităţii publice;
    e) organizează, coordonează şi supraveghează activitatea de audit intern;
    f) informează periodic, minim trimestrial, managerul entităţii publice privind rezultatele activităţii de audit intern;
    g) elaborează şi prezintă anual raportul privind activitatea de audit intern în sectorul public Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor, conform formatului şi în termenii stabiliţi;
    h) informează managerul entităţii publice despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi propune măsuri de aliniere la acestea;
    i) se expune privind încadrarea în activitatea unităţii de audit intern a angajaţilor, care dispun de cunoştinţe, aptitudini şi experienţe în domeniu;
    j) asigură menţinerea unui înalt nivel al disciplinei de muncă de către auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţii de audit intern;
    k) stabileşte obiectivele misiunii de audit intern de comun acord cu managerul entităţii publice şi determină aria de aplicabilitate a acesteia;
    l) revizuieşte şi aprobă planul misiunii de audit şi programul de lucru al misiunii de audit intern;
    m) examinează proiectele rapoartelor de audit intern şi documentele de lucru;
    n) prezintă managerului entităţii publice rapoarte ale misiunilor de audit intern, precum şi raportul anual privind activitatea de audit intern în sectorul public;
    o) instituie un mecanism de urmărire a implementării recomandărilor de audit;
    p) stabileşte reguli privind protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cît şi transmiterea acestora către utilizatorii interni sau externi;
    q) informează imediat, printr-o notă informativă, managerul entităţii publice despre suspiciuni privind fraudele;
    r) îşi îmbunătăţeşte cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare prin pregătire profesională continuă;
    s) elaborează şi remite Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a cadrului legislativ şi normativ în domeniul auditului intern public.
    12. Personalul unităţii de audit intern are următoarele atribuţii:
    a) efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al unităţii auditate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit;
    b) monitorizează implementarea recomandărilor de audit;
    c) informează imediat, printr-o notă informativă, conducătorul unităţii de audit intern despre suspiciuni privind fraudele;
    d) elaborează şi prezintă spre examinare conducătorului unităţii de audit intern proiectul raportului de audit intern;
    e) comunică şi convine cu managerul unităţii auditate asupra constatărilor şi recomandărilor de audit;
    f) solicită întocmirea de către unităţile auditate a planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit;
    g) întocmeşte o declaraţie de interese înainte de începerea fiecărei misiuni de audit intern;
    h) îşi îmbunătăţeşte cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare prin pregătire profesională continuă;
    i) păstrează confidenţialitatea informaţiei acumulate în legătură cu efectuarea misiunii de audit intern.
    13. Conducătorul şi personalul unităţii de audit intern sînt în drept:
    a) să dispună de acces liber la bunuri, persoane relevante, informaţii utile şi probante (inclusiv cele în format electronic), pe care le consideră necesare în atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern;
    b) să obţină asistenţa necesară din partea personalului entităţii publice, precum şi servicii specializate din cadrul sau din afara acesteia;
    c) să solicite copiile şi extrasele documentelor relevante, să ridice documentele în original, eliberînd o copie şi o notă de recepţionare pentru fiecare;
    d) să solicite şi să primească informaţii şi explicaţii verbale sau scrise de la angajaţii şi managerul unităţii auditate.
    14. Conducătorul şi personalul unităţii de audit intern nu au dreptul:
    a) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, cum ar fi: avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile, precum şi elaborarea şi exercitarea procedurilor de control intern;
    b) să efectueze inspecţii (revizii) financiare;
    c) să investigheze fraude;
    d) să dirijeze activitatea personalului entităţii publice, exceptînd cazurile de participare a acestuia în realizarea misiunii de audit intern.
V. INTERACŢIUNEA CU AUDITORII EXTERNI
    15. Conducătorul unităţii de audit intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că ei sînt informaţi adecvat despre activitatea realizată de către unitatea de audit intern. În acest context, unităţile de audit intern remit Curţii de Conturi copiile:
    a) planului anual al activităţii de audit intern;
    b) raportului anual privind activitatea de audit intern în sectorul public.
VI. CADRUL LEGISLATIV ŞI NORMATIV APLICABIL
    16. În activitatea sa, auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţii de audit intern se călăuzesc de următoarele acte legislative şi normative:
    a) Legea privind controlul financiar public intern;
    b) Standardele naţionale de audit intern;
    c) Codul etic al auditorului intern;
    d) Normele metodologice de audit intern în sectorul public;
    e) instrucţiunile proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, în cazul necesităţii acestora, ţinînd cont de specificul entităţii publice;
    f) alte acte legislative şi normative în domeniu.