LPC125/2014
ID intern unic:  354181
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 125
din  11.07.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123-XVIII
din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 487
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 31), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul se completează în final cu textul „ , precum şi a Directivei 2004/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 aprilie 2004 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaz natural, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 127 din 29 aprilie 2004”.
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
     „Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi constă în: instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă a pieţei gazelor naturale şi desfăşurarea activităţilor specifice sectorului de gaze naturale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului; stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, astfel încît să fie asigurată buna funcţionare a pieţei gazelor naturale; stabilirea de atribuţii şi responsabilităţi pentru participanţii la piaţa gazelor naturale, precum şi punerea în aplicare a procedurilor nediscriminatorii, specifice pentru garantarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale conforme standardelor naţionale.”
    3. Articolul 2:
    la litera k), cuvintele „către consumatori” se substituie cu cuvintele „consumatorilor finali”;
    articolul se completează cu literele m) şi n) cu următorul cuprins:
    „m) accesul reglementat al terţilor la reţelele de gaze naturale;
    n) evaluarea conformităţii gazelor naturale.”
    4. Articolul 3 alineatul (2):
    la litera b), cuvîntul „operatorului reţelei” se substituie cu cuvîntul „operatorilor reţelelor”;
    la litera d), cuvintele „unui cadru favorabil” se substituie cu cuvintele „unor condiţii favorabile”;
    litera e) se completează în final cu cuvintele „ , la operarea sistemului de gaze naturale”;
    alineatul se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) asigurarea unei capacităţi suficiente în reţeaua de transport al gazelor naturale şi a unei capacităţi suficiente de producere şi interconexiune cu reţelele de transport al gazelor naturale din ţările vecine în scopul funcţionării stabile şi fiabile a sistemului de gaze naturale;
    h) stabilirea unor măsuri menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali şi procesul de evaluare a conformităţii.”
    5. Articolul 4:
    noţiunea „acces la reţea” se completează în final cu cuvintele „prin intermediul instalaţiilor de racordare”;
    după noţiunea „consumator noncasnic” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins:
    „consum excesiv de gaze naturale – consum zilnic de gaze naturale în perioada sezonului rece (din luna octombrie şi pînă în luna martie), care depăşeşte cu minimum 20% nivelul consumului mediu zilnic înregistrat în perioadele climatice reci constatate statistic la fiecare 20 de ani, avînd drept consecinţă crearea de dezechilibre în reţeaua de transport al gazelor naturale;
    contract de procurare a gazelor naturale pe termen lung – contract de procurare a gazelor naturale încheiat pe un termen mai mare de 10 ani;”;
    la noţiunea „furnizare”, după cuvintele „inclusiv revînzare”, se introduc cuvintele „către consumatori şi/sau către locurile de consum aflate în proprietatea furnizorului”;
    la noţiunea „furnizor de ultimă opţiune”, cuvîntul „reglementate” se substituie cu cuvintele „stabilite inclusiv prin intermediul obligaţiilor de serviciu public”;
    la noţiunea „instalaţie GNL”, cuvintele „servicii auxiliare şi instalaţii de depozitare” se substituie cu cuvintele „servicii de sistem şi depozite de stocare”, iar cuvintele „pentru depozitare” – cu cuvintele „pentru stocare”;
    după noţiunea „instalaţie GNL” se introduc două noţiuni noi cu următorul cuprins: 
    „instalaţie de producere – ansamblu de instalaţii şi de conducte ale producătorului, necesare activităţii de extragere a gazelor naturale ca zăcămînt natural sau activităţii de producere a gazelor naturale în mod artificial, cu aducerea parametrilor gazelor naturale în conformitate cu condiţiile normative stabilite pentru livrare în reţeaua de gaze naturale;
    instalaţie de racordare – instalaţie de gaze naturale prin care se face legătura dintre reţeaua de gaze naturale şi instalaţia de utilizare, instalaţia de producere, depozitul de stocare sau instalaţia GNL;”
    noţiunea „instalaţie de utilizare” va avea următorul cuprins:
    „instalaţie de utilizare – ansamblu de instalaţii de gaze naturale ale consumatorului final destinat utilizării gazelor naturale;”
    noţiunea „întreprindere integrată pe verticală” va avea următorul cuprins:
    „întreprindere integrată pe verticală – întreprindere sau grup de întreprinderi care pot exercita controlul una asupra alteia sau în cadrul cărora o persoană sau aceleaşi persoane pot, direct sau indirect, să exercite controlul conform prezentei legi şi care desfăşoară cel puţin una din activităţile de stocare, de transport, de distribuţie şi cel puţin una din activităţile de producere sau de furnizare a gazelor naturale, inclusiv a GNL;”
    la noţiunea „obligaţii de serviciu public”, după cuvintele „în sectorul gazelor naturale” se introduc cuvintele „în interes economic general”, iar cuvintele „tarifele de furnizare a gazelor naturale către consumatori” se substituie cu cuvintele „tarifele şi preţurile la gazele naturale”;
    noţiunea „plată pentru racordare” se exclude;
    noţiunea „punct de delimitare” va avea următorul cuprins:
    „punct de delimitare – locul în care instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final se delimitează, în baza dreptului de proprietate, de instalaţiile întreprinderii de gaze naturale sau locul în care instalaţiile întreprinderilor de gaze naturale se delimitează în baza dreptului de proprietate;” 
    după noţiunea „punct de delimitare” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „punct de racordare – punct fizic din reţeaua de gaze naturale la care se racordează instalaţia de utilizare, instalaţia de producere, depozitul de stocare sau instalaţia GNL prin intermediul instalaţiei de racordare;”
    noţiunea „racordare” va avea următorul cuprins:
    „racordare – realizare de către operatorii reţelelor de transport sau operatorii reţelelor de distribuţie a instalaţiei de racordare a unui solicitant, potenţial producător, operator al depozitului de stocare, operator al instalaţiei GNL sau consumator final, şi punere sub presiune a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare, a instalaţiei GNL sau a instalaţiei de utilizare;”
    la noţiunea „reţea de distribuţie a gazelor naturale”, după cuvintele „la reţeaua de transport al gazelor naturale” se introduc cuvintele „şi la depozitele de stocare, la instalaţiile de producere, la instalaţiile GNL, după caz,”, iar cuvintele „punctul de delimitare de instalaţia de utilizare, care servesc în ansamblu la distribuţia gazelor naturale pînă la punctul de delimitare de instalaţia de utilizare” se substituie cu cuvintele „ punctul de racordare”;
    la noţiunea „servicii auxiliare”, cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la noţiunea „servicii de sistem”, cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la noţiunea „sistem de gaze naturale”, cuvîntul „utilaje” se substituie cu cuvîntul „instalaţii”, iar cuvintele „instalaţii de utilizare” – cu cuvintele „instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali”;
    la noţiunea „sistem interconectat”, cuvîntul „serie” se substituie cu cuvîntul „ansamblu”, iar cuvintele „prin intermediul unui sau mai multor interconectori” se exclud;
    după noţiunea „sistem pauşal” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „situaţie excepţională pe piaţa gazelor naturale – situaţie imprevizibilă care, la nivel naţional, poate conduce la dezechilibru între cererea şi oferta de gaze naturale, determinată de:
    a) diminuarea volumelor de gaze naturale importate cu mai mult de 20% faţă de cererea de gaze naturale;
    b) înregistrarea unor temperaturi extrem de joase pe teritoriul întregii ţări sau în regiuni însemnate ale ţării, în decurs de 7 zile consecutive, în perioadele climatice reci constatate statistic la fiecare 20 de ani, ceea ce conduce la un consum excesiv de gaze naturale;”
    la noţiunea „stocare a gazelor naturale”, cuvîntul „depozitare” se substituie cu cuvîntul „stocare”, iar cuvîntul „depozitarea” – cu cuvîntul „stocarea”;
    la noţiunea „stocare în conductă”, cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    după noţiunea „stocare în conductă” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
     „tarif de racordare – tarif reglementat, achitat de solicitant operatorului reţelei de transport sau operatorului reţelei de distribuţie pentru acoperirea costurilor de racordare, stabilit conform metodologiei aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;”
    la noţiunea „transport al gazelor naturale”, după cuvintele „fără a se include furnizarea” se introduc cuvintele „şi serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale în regim de tranzit”.
    6. La articolul 5:
    alineatul (1):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) asigură securitatea energetică a statului, inclusiv pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali, prin crearea, în caz de necesitate, a unor întreprinderi care să desfăşoare activitatea de transport, de distribuţie sau de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate;”
    alineatul se completează cu literele d1) şi m) cu următorul cuprins:
    „d1) aprobă Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale;”
    „m) aprobă reglementări tehnice care stipulează cerinţele esenţiale aplicabile gazelor naturale.”
    la alineatul (2):
    după cuvintele „unui sau mai multor furnizori” se introduc cuvintele „ , inclusiv în situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale”;
    alineatul se completează în final cu textul: „Raportul va cuprinde, de asemenea, informaţii cu privire la impactul măsurilor luate, capacitatea de stocare, durata contractelor de furnizare a gazelor naturale, încheiate de către întreprinderile de gaze naturale pe termen lung, şi, în special, durata rămasă (cu excepţia informaţiilor ce constituie secret comercial), gradul de lichiditate a pieţei de gaze naturale, precum şi informaţii cu privire la cadrul de reglementare, în scopul oferirii de stimulente adecvate pentru investiţii noi în explorare şi producţie, în stocare, în activitatea cu GNL şi în transportul gazelor naturale.”
    articolul se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Anual, pînă la 1 martie, Guvernul aprobă componenţa Comisiei de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, care se convoacă de către preşedintele ei. Criteriile de selecţie a membrilor acestei comisii, rolul şi funcţiile ei se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (4) Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii elaborează reglementări tehnice care stipulează cerinţele esenţiale aplicabile gazelor naturale.”
    7. Legea se completează cu articolul 51 cu următorul cuprins:
    „Articolul 51. Planul de acţiuni pentru situaţii
                           excepţionale pe piaţa gazelor naturale
    (1) Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale se elaborează de către Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale în baza propunerilor înaintate de către operatorii reţelelor de transport şi de către alţi participanţi la piaţa gazelor naturale şi este obligatoriu pentru toţi participanţii la piaţa gazelor naturale. Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale urmează a fi revizuit anual şi aprobat de Guvern pînă la data de 1 mai.
    (2) La elaborarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale se ţine cont de:
    a) existenţa capacităţii depozitelor de stocare şi a volumului necesar de gaze naturale în acestea, precum şi de existenţa investiţiilor necesare pentru asigurarea capacităţii depozitelor de stocare în situaţii excepţionale;
    b) capacitatea de extracţie din depozitele de stocare;
    c) necesitatea asigurării de către operatorii reţelelor de transport a capacităţii de transport a reţelelor de transport al gazelor naturale pentru a face posibilă preluarea şi direcţionarea volumelor de gaze naturale spre zonele de risc, precum şi de necesitatea extinderii reţelelor de transport al gazelor naturale în vederea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor finali din zonele respective;
    d) flexibilitatea sistemului de gaze naturale;
    e) necesitatea de a stimula încheierea de contracte cu clauze de întrerupere a furnizării;
    f) posibilitatea utilizării, în baza programului naţional prevăzut la lit. p), a unor combustibili alternativi de rezervă în instalaţiile industriale şi de producere a energiei;
    g) existenţa şi dezvoltarea capacitaţii interconectorilor pentru asigurarea schimburilor transfrontaliere de gaze naturale;
    h) necesitatea de a stimula cooperarea operatorilor reţelelor de transport cu operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din ţările vecine pentru coordonarea livrărilor de gaze naturale;
    i) necesitatea coordonării activităţilor de livrare a gazelor naturale între operatorii reţelelor de transport şi operatorii reţelelor de distribuţie;
    j) producţia internă de gaze naturale;
    k) flexibilitatea producţiei interne de gaze naturale;
    l) flexibilitatea importului de gaze naturale;
    m) posibilitatea diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale;
    n) existenţa contractelor de procurare a gazelor naturale pe termen lung;
    o) necesitatea optimizării investiţiilor în infrastructură pentru extinderea capacitaţilor de transport, înlocuirea conductelor cu durata de exploatare expirată în vederea reducerii pierderilor de gaze naturale şi asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale, precum şi pentru importul de gaze naturale prin terminale de regazificare şi prin conducte;
    p) prevederile Programului naţional privind limitarea şi/sau sistarea furnizării gazelor naturale, elaborat de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii, aprobat de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ce conţine şi lista consumatorilor finali întreruptibili şi ordinea în care va fi limitată şi/sau sistată furnizarea gazelor naturale pentru aceştia, tipul şi, după caz, cantităţile de combustibili alternativi ce vor fi utilizate de consumatorii finali pe perioada întreruperii.
    (3) La îndeplinirea atribuţiilor sale privind aplicarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale ţine cont de:
    a) măsurile imediate luate de participanţii la piaţa gazelor naturale ca reacţie la diminuarea majoră a aprovizionării cu gaze naturale;
    b) alte masuri aprobate de Guvern privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale.
    (4) La asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale, întreprinderilor de gaze naturale nu le pot fi stabilite obligaţii excesive şi disproporţionate.”
    8. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se transmit în folosinţă, cu titlu gratuit, operatorilor reţelelor de transport sau operatorilor reţelelor de distribuţie pentru efectuarea lucrărilor necesare construcţiei sau exploatării reţelelor de gaze naturale.”
    9. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
    10. Articolul 8 alineatul (1):
    la litera b), cuvîntul „sistează” se substituie cu cuvîntul „suspendă”;
    la litera c), cuvîntul „sistată” se substituie cu cuvîntul „suspendată”;
    literele e) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „e) aprobă metodologia de calculare şi de aplicare a tarifelor reglementate la serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, a tarifului pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, precum şi a tarifului final la gazele naturale furnizate de furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate, inclusiv a tarifelor diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale;”
     „g) supraveghează şi monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a principiului costurilor şi cheltuielilor necesare şi justificate, inclusiv la calcularea şi la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate desfăşurate pe piaţa gazelor naturale. Cheltuielile stabilite ca fiind nenecesare şi nejustificate, în condiţiile prezentei legi, nu se iau în calcul la aprobarea tarifelor pentru activităţile reglementate;”
    la litera h), cuvintele „operatorului reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorilor reţelelor”;
    alineatul se completează cu literele h1) şi k1) cu următorul cuprins:
    „h1) acordă, la comercializare pe piaţa internă, statut de prioritate gazelor naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale. Producătorii gazelor naturale pot obţine statut de prioritate pe piaţa internă la comercializarea gazelor naturale doar în cazul conectării la sistemul centralizat;”
    „k1) aplică principiul procurării şi al dispecerizării prioritare a gazelor naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale;”
    la litera m), cuvintele „elaborează şi” se exclud, iar cuvintele „bunurilor şi/sau” se substituie cu cuvintele „bunurilor, a lucrărilor şi”;
    alineatul se completează cu litera m1) cu următorul cuprins:
    „m1) aprobă Regulamentul privind principiile de planificare, de aprobare, în scopuri tarifare, şi de efectuare a investiţiilor în sector;”
    litera n) va avea următorul cuprins:
    „n) aprobă şi monitorizează, cu consultarea, în funcţie de necesitate, a autorităţilor de reglementare ale statelor vecine, normele privind condiţiile de acces la interconectori, privind gestionarea şi atribuirea capacităţii interconectorilor dintre sistemele de gaze naturale;”
    la litera o), cuvintele „aprobă mecanismele de soluţionare a problemelor congestiilor” se substituie cu cuvintele „aprobă condiţiile de acces la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv mecanismele de soluţionare a problemei congestiilor”, iar cuvintele „operatorul reţelei” – cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la literele p) şi r), cuvintele „elaborează şi” se exclud.
    11. Articolul 9:
    alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) să aibă acces la informaţia din conturile contabile ale întreprinderilor reglementate, la informaţia şi documentele aferente activităţilor practicate conform licenţei, la informaţia şi documentele ce ţin de conturile financiare, la informaţia şi documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale şi de la alte autorităţi publice;”
    la litera f), cuvintele „să aprobe” se substituie cu cuvintele „să elaboreze şi să aprobe”, iar cuvintele „operator al depozitului” şi cuvintele „operator al reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatori ai depozitelor” şi „operatori ai reţelelor”;
    alineatul se completează cu litera i1) cu următorul cuprins:
    „i1) să sesizeze Guvernul, în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (10), în vederea realizării de către acesta a funcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi să acorde întreprinderii nou-create licenţă pentru desfăşurarea activităţii de transport, de distribuţie sau de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate, după caz;”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Agenţia stabileşte durata de timp necesară pentru efectuarea controalelor la titularii de licenţe conform competenţei, în funcţie de complexitatea controlului, care nu poate depăşi 90 de zile calendaristice. Perioada de întocmire a actului de control şi de prezentare a acestuia titularului de licenţă supus controlului nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data încheierii controlului.”
    12. La articolul 13:
    titlul articolului se completează în final cu cuvîntul „finali”;
    alineatul (1):
    la litera e), cuvîntul „operatorul reţelei” se substituie cu cuvîntul „operatorii reţelelor”, iar după cuvîntul „survenite” se introduce cuvîntul „inclusiv”;
    la litera f), cuvintele „a instalaţiei de utilizare sau privind reluarea furnizării gazelor naturale” se substituie cu cuvintele „a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorului final sau privind reconectarea”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consumatorii finali au dreptul să sesizeze Agenţia în vederea soluţionării neînţelegerilor dintre aceştia şi operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de gaze naturale ori alţi titulari de licenţe, după caz, în legătură cu racordarea, contractarea. La examinarea petiţiilor, Agenţia soluţionează problemele abordate de petiţionari, adoptînd decizii după caz.”
    13. Articolul 14:
    la alineatul (1) litera b), cuvîntul „sale” se substituie cu cuvîntul „preconizate”;
    la alineatul (7), cuvîntul „transfrontaliere” se substituie cu cuvintele „ , inclusiv transfrontaliere,”.
    14. În denumirea capitolului III, cuvintele „sistare temporară” se substituie cu cuvintele „suspendare temporară”.
    15. Articolul 16:
    la alineatul (2):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să fie înregistrate în Republica Moldova, să prezinte documente confirmative în acest sens şi să nu fie în procedură de insolvabilitate;”
    la litera c), cuvintele „sau depozite de stocare” se substituie cu cuvintele „ , de depozite de stocare, de instalaţii GNL sau de instalaţii GNCV”;
    la litera d), cuvintele „sau depozitele de stocare” se substituie cu cuvintele „ , depozitele de stocare, instalaţiile GNL sau instalaţiile GNCV”;
    alineatul se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să prezinte avizul pozitiv de expertiză, eliberat de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale.”
    la alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvîntul „Managerul” se substituie cu cuvîntul „Administratorul”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) să aibă studii superioare;”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Titularul de licenţă este obligat să respecte condiţiile licenţei, precum şi să întrunească, pe toată perioada de desfăşurare a activităţii licenţiate, condiţiile stabilite pentru eliberarea licenţei şi pentru prelungirea valabilităţii acesteia.”
    la alineatul (4), cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”.
    16. Articolul 17:
    la alineatul (7), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Pe teritoriul în limitele căruia îşi desfăşoară activitatea operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, Agenţia este în drept să autorizeze prin licenţiere activitatea unor alte persoane dacă pe teritoriul respectiv titularii de licenţă nu îşi îndeplinesc obligaţia de extindere a reţelelor de gaze naturale timp de un an de la data înregistrării cererilor de racordare din partea solicitanţilor de pe teritoriul respectiv.”
    17. La articolul 18:
    alineatul (1):
    literele e), g) şi i) vor avea următorul cuprins:
    „e) să ţină contabilitatea în modul şi în condiţiile prevăzute de actele normative şi să efectueze, în conformitate cu prezenta lege, separarea conturilor contabile, separarea funcţională (organizaţională şi decizională) şi separarea legală în funcţie de genul de activitate desfăşurat;”
     „g) să prezinte Agenţiei, în termenele şi condiţiile stabilite de aceasta, rapoarte, inclusiv raportul cu privire la activitatea desfăşurată pe piaţa gazelor naturale, altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară ei în exercitarea atribuţiilor, conform legii;”
     „i) să efectueze trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice ale trimestrului următor, plăţile regulatorii.”
    la alineatul (2), după cuvîntul „normele” se introduc cuvintele „de securitate industrială,”;
    la alineatul (3), cuvintele „la tariful de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali” se substituie cu cuvintele „la tarifele şi preţurile la gaze naturale”, iar cuvintele „autoritatea competentă prin” – cu cuvintele „Agenţie sau altă autoritate competentă prin hotărîri, decizii,”;
    la alineatul (4), după cuvintele „acestor servicii” se introduc cuvintele „ , cu excepţiile stabilite prin prezenta lege”, iar cuvintele „deconectarea instalaţiilor de utilizare ale acestora” se substituie cu cuvintele „deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali”;
    la alineatul (5), cuvîntul „consumator” se substituie cu cuvintele „consumatorul final”, iar după cuvîntul „consumatorului” se introduce cuvîntul „final”;
    la alineatul (6), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la alineatul (7), cuvintele „Este interzis operatorului reţelei” se substituie cu textul „Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure accesul nediscriminatoriu şi reglementat al terţilor, persoane fizice şi juridice, la reţelele de gaze naturale. Este interzis operatorilor reţelelor”, iar cuvintele „la asigurarea sau la negocierea accesului” – cu cuvintele „în legătură cu acordarea accesului”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să publice pe pagina lor electronică informaţia necesară pentru asigurarea accesului eficient la reţelele de gaze naturale, precum şi altă informaţie în condiţiile prezentei legi.”
    la alineatul (9), cuvintele „cu care a încheiat contract de procurare, transport, distribuţie sau furnizare a gazelor naturale” se substituie cu cuvintele „pentru realizarea evidenţei volumelor de gaze naturale consumate, în conformitate cu regulamentele aprobate de Agenţie”;
    articolul se completează cu alineatele (10), (11) şi (12) cu următorul cuprins:
    „(10) Titularul licenţei pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate este obligat să anunţe Agenţia, cu cel puţin 3 luni înainte, despre intenţia sa de a solicita suspendarea temporară sau retragerea licenţei sau, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, despre intenţia de a nu prelungi licenţa. Dacă titularul de licenţă nu anunţă în termen despre intenţia sa de suspendare sau de retragere a licenţei, Agenţia va da curs cererii lui la expirarea termenului de 3 luni de la înregistrare. Întreprinderea a cărei licenţă a expirat şi care nu a respectat prevederile prezentului alineat este obligată să presteze activitatea pentru care s-a acordat licenţă pe perioada de timp stabilită prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei, care nu poate depăşi 3 luni. În cazul în care Agenţia, din motivul lipsei sau inexistenţei unui alt titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, nu poate desemna un alt titular de licenţă care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost suspendată temporar, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat, aceasta sesizează Guvernul pentru a întreprinde măsurile necesare.
    (11) Titularul licenţei pentru furnizarea gazelor naturale la tarife nereglementate este obligat să anunţe consumatorii finali cărora le furnizează gaze naturale şi Agenţia, cu cel puţin 3 luni înainte, despre intenţia sa de a solicita suspendarea sau retragerea licenţei sau, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea licenţei, despre intenţia de a nu prelungi licenţa.
    (12) Pe durata situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, titularii de licenţă ce desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale au următoarele obligaţii:
    a) în cazul producătorilor, să mobilizeze întreaga capacitate de producere în limita capacităţilor maxime de extracţie;
    b) în cazul operatorilor depozitelor de stocare, să mobilizeze întreaga capacitate de extragere a gazelor naturale;
    c) în cazul operatorilor reţelelor de transport, să preia cantităţile suplimentare de gaze naturale puse la dispoziţie de producători şi de operatorii depozitelor de stocare şi să asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în condiţiile prevăzute în Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale;
    d) în cazul operatorilor reţelelor de distribuţie, să întreprindă măsurile de limitare şi/sau sistare a furnizării gazelor naturale, conform Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi Programului naţional prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. p), în condiţiile legii.”
    18. Articolul 19:
    în titlul articolului, cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    la alineatul (2), cuvintele „sistează” şi „sistată” se substituie, respectiv, cu cuvintele „suspendă” şi „suspendată”;
    la alineatul (3), cuvintele „sistată” şi „sistarea”, în ambele cazuri, se substituie, respectiv, cu cuvintele „suspendată” şi „suspendarea”;
    alineatul (4) se abrogă;
    la alineatul (5):
    în partea introductivă, cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    la litera a), cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    la litera e), cuvintele „în termenul stabilit de Agenţie” se substituie cu cuvintele „în termenele stabilite de prezenta lege”;
    la alineatul (6), cuvintele „Hotărîrea privind sistarea” se substituie cu textul „În situaţiile menţionate la alin. (5) lit. b)–e), hotărîrea privind suspendarea”, iar cuvintele „sistarea” şi „sistare” se substituie, respectiv, cu cuvintele „suspendarea” şi „suspendare”;
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Pentru perioada suspendării temporare a licenţei pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, Agenţia va desemna un nou titular de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate care să desfăşoare activitatea licenţiată în locul titularului de licenţă căruia i s-a suspendat temporar licenţa. Titularul de licenţă pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate căruia i s-a suspendat temporar licenţa nu va împiedica în niciun mod activitatea titularului de licenţă desemnat, oferindu-i întreaga informaţie şi documentaţie necesare în activitate.”
    la alineatul (8), cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    la alineatul (9), cuvîntul „sistare” se substituie cu cuvîntul „suspendare”;
    alineatul (10) va avea următorul cuprins:
    „(10) Reluarea valabilităţii licenţei se efectuează în temeiul hotărîrii Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea temporară a licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată, în condiţiile legii. Dacă suspendarea temporară a licenţei a fost dispusă în temeiul alin. (5) lit. a), Agenţia va dispune reluarea valabilităţii licenţei la expirarea termenului pentru care licenţa a fost suspendată temporar.”
    la alineatul (11), cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”, iar în final se introduce textul: „Dacă suspendarea temporară a licenţei a fost dispusă în temeiul alin. (5) lit. a), hotărîrea privind reluarea valabilităţii licenţei va fi adoptată cel tîrziu în ziua expirării termenului pentru care licenţa a fost suspendată temporar.”
    19. Articolul 20:
    la alineatul (2) litera e), cuvîntul „sistarea” se substituie cu cuvîntul „suspendarea”;
    la alineatul (5), după cuvintele „un nou titular de licenţă”, „licenţa” şi după cuvintele „Titularul de licenţă” se introduc cuvintele „pentru transportul, distribuţia sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate”.
    20. La articolul 21 alineatul (1), după cuvintele „să prezinte acordul” se introduc cuvintele „sau refuzul motivat”.
    21. La articolul 22 alineatele (1), (2), (3) şi (4), cuvintele „operatorul reţelei” şi „Operatorul reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorii reţelelor” şi „Operatorii reţelelor”;
    22. La articolul 23, alineatele (1) şi (3), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”.
    23. La articolul 25 alineatele (1) şi (2), cuvintele „operatorul reţelei” şi „Operatorul reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorii reţelelor” şi „Operatorii reţelelor”.
    24. La articolul 26 alineatele (2) şi (3), cuvintele „operatorul reţelei” şi „operatorului reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorii reţelelor” şi „operatorilor reţelelor”.
    25. La articolul 27 alineatul (2) literele a) şi b), cuvintele „operatorului reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorilor reţelelor”.
    26. La articolul 28 alineatele (1) şi (2), cuvintele „operatorul reţelei” şi „operatorului reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorii reţelelor” şi „operatorilor reţelelor”.
    27. Articolul 29:
    la alineatul (2), cuvintele „de furnizare a gazelor naturale, activitatea cu GNL” se substituie cu cuvintele „de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate, de comercializare a GNL”, iar cuvîntul „contabil” se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele „Aceste întreprinderi de gaze naturale” se substituie cu cuvintele „Întreprinderile de gaze naturale”, iar cuvintele „de un anumit volum” se substituie cu cuvintele „cu un anumit volum”.
    28. Articolul 30:
    la alineatul (1), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    alineatul (2):
    la litera b), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la litera c), cuvintele „în fiecare lună” se substituie cu cuvintele „în fiecare oră, zi şi lună”, cuvintele „corespunzător, repartizarea” se substituie cu cuvintele „în funcţie de posibilităţile tehnice, repartizarea orară, zilnică şi lunară a”;
    la litera d), cuvintele „operatorului reţelei” şi „operatorul reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorilor reţelelor” şi „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    la litera f), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”;
    la alineatul (3), după cuvintele „şi de distribuţie a gazelor naturale” se introduc cuvintele „sau alte contracte”, iar cuvintele „ , inclusiv a consumului tehnologic de gaze naturale în reţelele de gaze naturale” se exclud;
    articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) În condiţiile stabilite în regulamentele aprobate de Agenţie, operatorul reţelei de transport asigură echilibrul în reţelele de transport al gazelor naturale. Părţile responsabile pentru echilibrare sînt obligate să încheie contracte de procurare a gazelor naturale de echilibrare. În cazul în care partea responsabilă pentru echilibrare a provocat dezechilibru şi nu are contract de procurare a gazelor naturale de echilibrare, operatorul reţelei de transport procură gazele naturale necesare acoperirii dezechilibrului. În acest caz, conform contractului de transport al gazelor naturale, costurile pentru gazele naturale respective vor fi achitate de partea responsabilă pentru echilibrare care nu a încheiat contract de procurare a gazelor naturale de echilibrare.
    (6) Furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate şi la tarife nereglementate sînt obligaţi să achiziţioneze de la producători gaze naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova în volumele stabilite de Agenţie, în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale.”
    29. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvintele „de către participanţii la piaţa gazelor naturale,” şi cuvintele „elaborat şi” se exclud;
    la alineatul (2):
    în partea introductivă, cuvintele „operatorului reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorilor reţelelor”;
    la litera c), cuvintele „operatorului reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorilor reţelelor”;
    la litera d), după cuvîntul „colectarea” se introduc cuvintele „de către operatorii reţelelor de transport, de către operatorii reţelelor de distribuţie, după caz, a”.
    30. La articolul 35:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 35. Operatorii reţelelor de transport”;
    la alineatul (1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „(1) Operatorii reţelelor de transport sînt obligaţi:”;
    la litera b), cuvintele „elaborate şi” se exclud, iar cuvintele „operatorul reţelei de transport va aplica” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor de transport vor aplica”;
    la litera c), după cuvîntul „prognoza” se introduc cuvintele „producerii, furnizării şi a”;
    la litera f), după cuvintele „reţelele de transport al gazelor naturale” se introduc cuvintele „ , inclusiv în interconectori,”, iar textul „şi cu Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale” se substituie cu textul „ , cu Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale şi cu alte regulamente prin care se reglementează accesul la reţea, aprobate de către Agenţie, şi să asigure utilizarea la eficienţa maximă posibilă a capacităţii interconectorilor”;
    la litera h), textul „şi în Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale” se substituie cu textul „ , în Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale, precum şi în alte regulamente aprobate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege”;
    litera k) se completează în final cu textul „ , precum şi informaţii referitoare la serviciul de transport al gazelor naturale prestat în conformitate cu contractele de transport al gazelor naturale, cu Regulile pieţei gazelor naturale şi alte regulamente aprobate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege”;
    la litera q), cuvintele „pe care o utilizează în activitatea licenţiată” se substituie cu cuvintele „sau alte bunuri, servicii şi lucrări necesare pentru desfăşurarea activităţii licenţiate”;
    la alineatul (3) litera c), după cuvintele „reţelei de transport” se introduce cuvîntul „trebuie”, iar în final se introduce textul: „ . Influenţa întreprinderii dominante se asigură prin aprobarea planului financiar anual sau a oricărui alt document echivalent, precum şi prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a operatorului reţelei de transport întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaţilor şi ale acţionarilor stabilite prin lege.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Întreprinderile care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului reţelei de transport faţă de întreprinderea înrudită, nu pot anula aceste măsuri.”
    la alineatul (5):
    cuvintele „acestor servicii” se substituie cu cuvîntul „serviciilor”, iar cuvintele „în conformitate cu Regulile pieţei gazelor naturale,” se exclud;
    alineatul se completează în final cu cuvintele „după aprobarea lor de către Agenţie”;
    la alineatul (6), cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Operatorul reţelei de transport va elabora şi va publica pe pagina sa electronică toată informaţia necesară pentru asigurarea unui acces eficient la reţelele de transport al gazelor naturale, inclusiv la interconectori, privind capacitatea reţelelor de transport al gazelor naturale, informaţia aferentă tranzacţiilor transfrontaliere, cu respectarea regulamentului aprobat de Agenţie.”
    31. Articolul 36:
    la alineatul (1), cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    la alineatul (2) literele c) şi h), cuvintele „operatorului reţelei” şi „operatorul reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „operatorilor reţelelor” şi „operatorii reţelelor”;
    la alineatul (3), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”.
    32. La articolul 37:
    alineatul (1):
    se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) în cazul conformităţii calităţii, să acorde prioritate gazelor naturale extrase ca zăcămînt natural sau produse în mod artificial pe teritoriul Republicii Moldova la dispecerizarea capacităţilor de producere a gazelor naturale, cu condiţia ca preţurile propuse să nu depăşească preţul mediu de import al gazelor naturale şi în măsura în care nu este afectată siguranţa funcţionării sistemului de gaze naturale;”
    la litera g), textul „şi în Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale” se substituie cu textul „ , în Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi în alte regulamente aprobate de Agenţie în conformitate cu prezenta lege”;
    litera k) se completează în final cu cuvintele „şi să publice planul de investiţii, aprobat de Agenţie, pe pagina sa electronică”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Operatorii reţelelor de distribuţie sînt independenţi de orice întreprindere care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare a gazelor naturale, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 54, şi nu pot deţine licenţă pentru producerea sau furnizarea gazelor naturale.”
    la alineatul (3), litera c) se completează în final cu textul:
    „. Influenţa întreprinderii dominante se asigură prin aprobarea planului financiar anual sau a oricărui alt document echivalent, precum şi prin stabilirea plafonului maxim de îndatorare a operatorului reţelei de distribuţie întreprindere dependentă, pentru a nu fi atinse drepturile asociaţilor şi ale acţionarilor stabilite prin lege;”
    la litera d), cuvintele „pe care să îl publice ulterior într-un ziar republican şi să-l afişeze la oficiile sale” se substituie cu cuvintele „pe care îl va publica ulterior pe pagina sa electronică”;
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Întreprinderile care au luat deja măsuri aferente separării contabile, funcţionale sau legale, ce asigură o independenţă mai mare a operatorului reţelei de distribuţie faţă de întreprinderea înrudită, nu pot anula aceste măsuri.”
    la alineatul (4), după cuvintele „consumul tehnologic” se introduc cuvintele „şi pierderile”;
    la alineatul (6), cuvintele „elaborate şi” se exclud.
    33. Articolul 38:
    la alineatul (1), cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”.
    34. La articolul 39:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie asigură acces la reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale tuturor utilizatorilor de sistem şi terţilor fără discriminare. Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie pot refuza accesul la reţelele lor de gaze naturale, inclusiv să refuze argumentat eliberarea avizului de racordare, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate pe motiv că nu există reţea de gaze naturale sau dacă reţeaua de gaze naturale existentă nu are capacitatea necesară pentru a fi satisfăcute cerinţele solicitantului. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să ofere informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.”
    la alineatul (3), după cuvintele „în termenele stabilite” se introduce cuvîntul   „inclusiv”;
    la alineatul (4), cuvintele „Operatorul reţelei de transport este obligat” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor de transport sînt obligaţi”;
    alineatul (5) se abrogă.
    35. Legea se completează cu articolul 391 cu următorul cuprins:
    „Articolul 391. Racordarea la reţeaua de gaze naturale
    (1) Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare, a instalaţiei GNL ce îi aparţine la reţeaua de gaze naturale a operatorului reţelei de transport sau a operatorului reţelei de distribuţie care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă. Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să comunice în scris, în termen de  15 zile de la data depunerii de către solicitant a cererii de racordare, condiţiile tehnico-economice de racordare la reţeaua de gaze naturale şi să colaboreze cu solicitantul la alegerea şi la realizarea celei mai avantajoase soluţii de racordare, cu excepţiile stabilite la art. 39 alin. (2).
    (2) Se interzice operatorilor reţelelor de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie să oblige solicitantul să proiecteze şi să monteze instalaţia de racordare de o capacitate ce depăşeşte debitul de gaze naturale solicitat. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorii reţelelor de transport, de către operatorii reţelelor de distribuţie a diferenţei de cheltuieli dintre cheltuielile efectiv suportate de solicitant şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
    (3) Operatorii reţelelor de distribuţie nu sînt în drept să includă în avizul de racordare, eliberat în scopul racordării la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a blocului/blocurilor locativ/locative, prevederi privind obligarea solicitantului de a construi reţele de distribuţie a gazelor naturale de presiune înaltă şi medie sau staţii de reglare a presiunii sau de a modifica capacitatea celor existente.
    (4) La cererea solicitantului, operatorul reţelei de transport, operatorul reţelei de distribuţie asigură proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Lucrările de proiectare şi montare a instalaţiei de racordare se efectuează după încheierea contractului de îndeplinire a lucrărilor de racordare şi după achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. Solicitantul este în drept să angajeze altă persoană autorizată pentru proiectarea şi pentru montarea instalaţiei de racordare. 
    (5) Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure racordarea la reţeaua de transport, de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare sau a instalaţiei GNL. Racordarea se efectuează după achitarea de către solicitant a tarifului de racordare. În cazul în care pentru realizarea instalaţiei de racordare este necesar acordul proprietarilor terenului sau ai imobilului pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare, solicitantul este obligat să obţină în prealabil acordul respectiv şi să suporte costurile aferente. Condiţiile aferente efectuării racordării instalaţiilor de utilizare, a instalaţiilor de producere, a depozitelor de stocare sau a instalaţiilor GNL se stabilesc în regulamentele aprobate de Agenţie, inclusiv în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, în Normele tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale, în Normele tehnice ale reţelelor de distribuţie a gazelor naturale.
    (6) Instalaţiile de racordare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor noncasnici, montate de operatorii reţelelor de transport, de operatorii reţelelor de distribuţie şi amplasate pe teren public, se consideră proprietate a operatorilor reţelelor de transport, respectiv, a operatorilor reţelelor de distribuţie care sînt responsabili de repararea, de exploatarea şi de întreţinerea lor pînă la punctul de delimitare. Punctul de delimitare se stabileşte evitîndu-se amplasarea instalaţiilor operatorilor de reţea pe terenul consumatorului noncasnic, excepţie fiind cazurile particulare prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale.
    (7) Recepţionarea instalaţiilor de racordare şi punerea sub presiune a instalaţiilor de utilizare, a instalaţiilor de producere, a depozitelor de stocare sau a instalaţiilor GNL se efectuează cu respectarea documentelor normativ-tehnice stabilite prin lege.”
    36. La articolul 41, titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 41. Operatorii combinaţi”.
    37. Articolul 42:
    la alineatul (1), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborat şi” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborate şi” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „elaborate şi” se exclud.
    38. Articolul 44:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie, în toate cazurile, cu cuvintele „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborat şi” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”.
    39. Articolul 45:
    la alineatul (1), cuvîntul „elaborate” se substituie cu cuvîntul „aprobate”;
    la alineatul (2), cuvintele „sînt avizate de Agenție” se substituie cu textul „se prezintă spre avizare Agenției cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea contractelor precedente”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate îndeplinesc, de asemenea, obligaţiile furnizorului de ultimă opţiune în limitele teritoriului autorizat.”
    la alineatul (6), cuvintele „Furnizorul de ultimă opţiune” se substituie cu cuvintele „La solicitare, furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate”.
    40. Articolul 47:
    la alineatul (1), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „elaborat şi” se exclud;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale va cuprinde norme cu privire la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, la delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, va conţine prevederi referitor la termenele şi la procedura de racordare la reţelele de gaze naturale a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, la încheierea, modificarea, suspendarea sau rezilierea contractelor de furnizare a gazelor naturale, la evidenţa consumului de gaze naturale, la plata gazelor naturale, la deconectarea instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, la limitarea şi întreruperea furnizării de gaze naturale, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi la modalitatea de soluţionare a diferendelor şi a litigiilor dintre furnizorii şi/sau operatorii reţelelor de transport sau operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali.”
    41. Articolul 48:
    la alineatul (1), cuvintele „a instalaţiei de utilizare” se substituie, în ambele cazuri, cu cuvintele „a instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali”, iar cuvintele „cazurile şi modalitatea de reziliere a contractului” – cu cuvintele „cazurile şi modalitatea de modificare, suspendare şi reziliere a contractului”;
    la alineatul (3), cuvintele „de furnizare” se substituie cu cuvintele „de procurare sau de furnizare”, cuvintele „orice furnizor” – cu cuvintele „orice producător sau furnizor”, cuvintele „un furnizor” – cu cuvintele „un producător/furnizor”, iar cuvintele „elaborat şi” se exclud;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate nu poate refuza încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu potenţialul consumator final care a îndeplinit toate condiţiile impuse prin lege pentru încheierea contractului. Pentru achitarea cu întîrziere a consumului de gaze naturale, consumatorii finali plătesc penalitate în mărimea determinată şi în modul stabilit prin contract în urma negocierilor. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în monedă naţională de băncile comerciale, pentru un an, înregistrată în anul precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei. Furnizorii vor renegocia cuantumul penalităţii stabilite în contractele încheiate cu toţi consumatorii finali, cu respectarea plafonului maxim stabilit.”
    42. La articolul 49 alineatul (2), cuvintele „Instalaţiile de utilizare” se substituie cu cuvintele „Instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali”.
    43. Articolul 50:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 50. Situaţii excepţionale pe piaţa gazelor
                           naturale, întreruperi şi limitări în livrarea
                           gazelor naturale”;
    la alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    litera c) se completează în final cu cuvintele „ , ceea ce provoacă situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale”;
    la alineatul (2), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    la alineatul (3), cuvintele „Operatorul reţelei” şi „operatorul reţelei” se substituie, respectiv, cu cuvintele „Operatorii reţelelor” şi „operatorii reţelelor”;
    la alineatul (4), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    la alineatul (5), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    la alineatul (6), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”, iar cuvintele „instalaţia de utilizare” – cu cuvintele „instalaţiile de gaze naturale ale consumatorilor finali”;
    articolul se completează cu alineatele (7), (8), (9) şi (10) cu următorul cuprins:
    „(7) În cazul în care operatorii reţelelor de transport constată existenţa unei situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, aceştia sînt obligaţi să întreprindă imediat măsuri în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi să notifice despre acest fapt Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale de pe piaţa gazelor naturale. În termen de 12 ore de la notificare, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale verifică dacă sînt îndeplinite condiţiile privind existenţa situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale şi, după caz, constată apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.
    (8) Dacă, după verificare, Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale decide că nu există o situaţie excepţională pe piaţa gazelor naturale, operatorii reţelelor de transport sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite.
    (9) Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, măsurile dispuse în conformitate cu Planul de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale sînt obligatorii şi prevalează în raport cu prevederile contractuale şi actele normative în domeniu.
    (10) La dispariţia cauzelor care au determinat apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, operatorii reţelelor de transport sînt obligaţi să reia de îndată activitatea în condiţii obişnuite şi să notifice imediat Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale despre aceasta. Comisia de supraveghere a situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, în termen de cel mult 12 ore, verifică şi constată încetarea situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale.”
    44. Legea se completează cu articolul 501 cu următorul cuprins:
    „Articolul 501. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale
                            a unor categorii de consumatori finali
    (1) Operatorii reţelelor de transport anunţă, în conformitate cu art. 50 alin. (7), producătorii, operatorii reţelelor de distribuţie, operatorii depozitelor de stocare şi furnizorii de gaze naturale în legătură cu apariţia situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale.
    (2) Imediat după ce au fost anunţaţi despre apariţia situaţiei excepţionale pe piaţa gazelor naturale, furnizorii şi producătorii de gaze naturale au obligaţia de a disponibiliza cantităţile de gaze naturale necesare pentru a asigura consumul:
    a) consumatorilor casnici;
    b) instituţiilor care asigură servicii medicale, instituţiilor de învăţămînt, instituţiilor de asistenţă socială care asigură îngrijirea copiilor, a persoanelor vîrstnice sau a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi penitenciarelor;
    c) centralelor de furnizare a agentului termic care nu au posibilitatea de a folosi combustibil alternativ, întreprinderilor de alimentare cu apă potabilă;
    d) instituţiilor publice de nivel central şi local.
    (3) La aprobarea Planului de acţiuni pentru situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, Guvernul poate extinde lista prevăzută la alin. (2). Ordinea de livrare a gazelor naturale consumatorilor finali în caz de situaţii excepţionale pe piaţa gazelor naturale, stabilită la alin. (2), este obligatorie pentru titularii de licenţe.
    (4) În cazul situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, operatorii depozitelor de stocare vor presta cu prioritate serviciile de livrare a gazelor naturale consumatorilor finali specificaţi la alin. (2).
    (5) Pe perioada situaţiilor excepţionale pe piaţa gazelor naturale, consumatorii finali menţionaţi la art. 51 alin. (2) lit. p) pentru care s-a dispus măsura limitării şi/sau a sistării furnizării de gaze naturale au obligaţia să întreprindă măsurile necesare pentru siguranţa echipamentelor şi a instalaţiilor, să treacă la utilizarea de combustibili alternativi, după caz.”
    45. Articolul 51:
    la alineatul (1), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru consumatorii casnici, cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale se suportă de operatorii reţelelor de distribuţie. Cheltuielile respective justificate se includ în tariful la serviciul de distribuţie a gazelor naturale. Consumatorii noncasnici sînt obligaţi să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentele de măsurare a volumelor de gaze naturale furnizate. Operatorii reţelelor de distribuţie vor instala la consumatorii casnici echipamente de măsurare electronice, care permit înregistrarea orară a volumelor de gaze naturale utilizate, după ce vor demonstra eficienţa economică a acestor măsuri şi după aprobarea acestor măsuri de către Agenţie.”
    la alineatul (2), cuvintele „Operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „Operatorii reţelelor”;
    la alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) achită tariful de racordare, tariful pentru reconectare în cazul în care instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale, precum şi alte cheltuieli care rezultă din lege. Tariful de racordare şi tariful pentru reconectare constituie tarife pentru servicii auxiliare şi se achită de consumatorul final în condiţiile stabilite în Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;”
    articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Consumatorii casnici consideraţi vulnerabili în conformitate cu criteriile stabilite conform cadrului legal din domeniu pot primi compensaţii de la bugetul de stat în modul şi în condiţiile prevăzute de lege.”
    46. La articolul 53:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Tarifele reglementate la serviciile de stocare, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, tariful pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, tariful final la gazele naturale furnizate de furnizorii de gaze naturale la tarife reglementate, inclusiv tarifele diferenţiate în funcţie de nivelul presiunii din reţelele de gaze naturale, se determină de titularii de licenţe şi se aprobă de Agenţie conform unei metodologii prestabilite.”
    la alineatul (2), cuvintele „se elaborează şi” se exclud;
    alineatul (3):
     la litera a), ultima liniuţă va avea următorul cuprins:
    „– a nivelului de rentabilitate determinat în funcţie de costul gazelor naturale furnizate (pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate) sau de metoda costului mediu ponderat al capitalului (pentru activităţile de transport, de distribuţie sau de stocare a gazelor naturale);”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) modul de recuperare prin tarif a investiţiilor efectuate, metoda de determinare şi de aplicare a ratei de rentabilitate, pe tip de activitate. La aplicarea ratei de rentabilitate nu se ia în consideraţie valoarea ce a rezultat în urma reevaluării activelor, valoarea activelor achitate de consumatori, precum şi activele care au fost obţinute gratuit prin donaţii şi prin granturi;”
    la litera e), cuvintele „la care sînt racordate instalaţiile de utilizare” se exclud;
    la alineatul (7), cuvintele „operatorul reţelei” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor”, iar cuvintele „pentru racordarea instalaţiilor de utilizare la reţelele de gaze naturale,” – cu cuvintele „a tarifului de racordare şi a tarifului pentru reconectare”.
    47. Articolul 54:
    la alineatul (1):
    partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Pînă la 1 ianuarie 2015:
    a) operatorii reţelelor de distribuţie vor finaliza separarea conturilor contabile şi vor separa funcţional (decizional şi organizaţional) activitatea de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate. În legătură cu executarea obligaţiei stabilite, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să prezinte Agenţiei, pînă la 1 ianuarie 2015, programul de conformitate în care urmează să fie descrise în mod detaliat şi măsurile întreprinse pentru îndeplinirea cerinţelor stabilite la art. 37. Neprezentarea în termen a programului de conformitate atrage sancţionarea operatorilor reţelelor de distribuţie în conformitate cu prevederile Codului contravenţional;”
    la litera b), cuvintele „fiecare operator al reţelei ce deserveşte” se substituie cu cuvintele „operatorii reţelelor ce deservesc”;
    articolul se completează cu alineatele (21), (22), (23) şi (24) cu următorul cuprins:
    „(21) Pînă la 1 ianuarie 2016, operatorii reţelelor de distribuţie pot fi concomitent şi furnizori de gaze naturale la tarife reglementate.
    (22) Pînă la 1 ianuarie 2016, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să separe, din punct de vedere legal, activitatea de distribuţie a gazelor naturale de activitatea de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate.
    (23) Adunarea generală a acţionarilor este în drept să decidă că nu este necesară evaluarea activelor întreprinderii în legătură cu executarea de către operatorii reţelelor de distribuţie a obligaţiilor stabilite în prezentul articol. Diferenţa rezultată în urma evaluării activelor nu va fi luată în calcul la aplicarea ratei de rentabilitate în contextul determinării de către titularii de licenţe şi al aprobării de către Agenţie a tarifelor reglementate.
    (24) Separarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi a operatorilor reţelelor de transport şi de sistem se va efectua pînă la 1 ianuarie 2020.”

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 SERGHEI SÎRBU

    Nr. 125. 
Chişinău, 11 iulie 2014