LPC126/2014
ID intern unic:  354183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 126
din  11.07.2014
pentru modificarea şi completarea Codului vamal
al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 489
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35 alineatul (1):
    litera a) se abrogă;
    litera c) se completează în final cu textul” , cu excepţia exportului lor dacă  nu au suferit modificări în afara uzurii normale”.
    2. La articolul 1275 alineatul (1) litera c), după cuvintele ”destinaţia finală a acestora,” se introduc cuvintele ”cu excepţia exportului,”.
    3. Articolul 128 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) În cazul emiterii de către organul vamal a deciziei de regularizare, stingerea prin compensare a obligaţiei vamale constatate se efectuează după expirarea termenului de achitare benevolă de 10 zile calendaristice, calculat din momentul aducerii la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                Igor CORMAN

    Nr. 126. Chişinău, 11 iulie 2014.