LPC127/2014
ID intern unic:  354185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 127
din  11.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 491
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 29–31, art. 160), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1:
    denumirea noţiunii „fond cartografo-geodezic” va fi „Fondul Naţional de Date Geospaţiale”;
    articolul se completează în final cu următoarele noţiuni:
    „certificat de calificare – document eliberat de comisia de atestare, prin care se confirmă că titularul lui posedă cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii;
    prospecţiuni geotehnice pentru construcţii – lucrări executate pentru studierea condiţiilor naturale ale raionului, terenului, lotului, sectorului, teritoriului, traseului destinat proiectării construcţiei, pentru studierea materialelor de construcţii locale şi surselor de aprovizionare cu apă şi obţinerea datelor necesare pentru argumentarea hotărîrilor la proiectarea şi construcţia obiectelor, ţinînd cont de protecţia mediului ambiant, precum şi pentru elaborarea pronosticului despre impactul construcţiilor şi exploatărilor edificiilor asupra mediului ambiant;
    prospecţiuni topografice – ridicări topografice speciale destinate proiectării, construcţiei, reconstrucţiei, restaurării şi exploatării obiectelor;
    plan topografic ingineresc – plan topografic special, elaborat în baza prospecţiunilor topografice, cu reproducerea elementelor de situaţie, relief, construcţii existente, subterane şi supraterane, inclusiv a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorico-culturale şi arheologice, a monumentelor de for public, în complex cu semnele distinctive şi datele tehnice necesare pentru proiectarea, construcţia, reconstrucţia, restaurarea şi exploatarea obiectelor;
    ridicare topografică de control – ridicare topografică specială, care se efectuează pentru: determinarea preciziei de aplicare pe teren a dimensiunilor planimetrice a construcţiei, reconstrucţiei, restaurării; determinarea coordonatelor şi cotelor reale ale obiectelor executate, a dimensiunilor părţilor separate ale obiectului, a distanţelor dintre căminele reţelelor edilitare şi a altor date numerice necesare pentru întocmirea planurilor generale de control, a paşaportului tehnic al obiectului şi pentru înregistrarea, în modul stabilit, a obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară în cadastrul funcţional urban şi în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară;
    plan topografic de control – plan topografic, executat în baza ridicărilor topografice de control, pentru orice tip de construcţie, reconstrucţie, restaurare şi amenajare, care intră în componenţa documentaţiei prezentate obligatoriu de către organizaţia de construcţie şi montaj la predarea-primirea obiectului construit;
    sistem de coordonate MOLDREF 99 – sistem unic de coordonate al Republicii Moldova pentru toate tipurile de lucrări geodezice, cartografice, cadastrale şi de trasare;
    obiecte de infrastructură tehnico-edilitară – reţele subterane şi supraterane de alimentare cu apă potabilă şi tehnică, de canalizare, termoficare, alimentare cu energie electrică, telefonie etc., căi de circulaţie a mijloacelor de transport, construcţii supraterane de pozare a instalaţiilor electrice, staţii de pompare şi de punere sub presiune, alte construcţii şi instalaţii care fac parte din dotarea edilitară de interes public sau comun, precum şi reţele ale bunului imobil sau conexe acestuia;
    plan al obiectului de infrastructură tehnico-edilitară – reprezentare grafică a obiectului de infrastructură tehnico-edilitară, elaborată pe baza ridicării topografice de control sau prospecţiunilor topografice, care conţine date despre amplasamentul acestuia şi elementele din componenţa obiectului, numărul de identificare a obiectului.”
    2. Articolul 3:
    alineatul (2):
    la litera a), textul „global de poziţionare GPS (Global Positioning System)” se substituie cu textul „satelitar de navigaţie globală GNSS (Global Navigation Satellite System)”;
    la litera n), cuvintele „fondurilor cartografo-geodezice de importanţă statală” se substituie cu cuvintele „Fondului Naţional de Date Geospaţiale”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prospecţiunile topografice inginereşti în construcţii, reconstrucţii, restaurări includ:
    a) prospecţiunile topografice şi ridicările topografice de control;
    b) întocmirea planurilor topografice inginereşti şi a planurilor topografice de control.”
    3. Legea se completează cu articolul 31 cu următorul cuprins:
    „Articolul 31. Sistemul de coordonate MOLDREF 99
    Activitatea geodezică, topografică, cartografică şi cadastrală se execută în sistemul unic de coordonate MOLDREF 99 la scara 1:10 000 şi mai mare.”
    4. Legea se completează cu capitolul I1 cu următorul cuprins:
„Capitolul I1
ATESTAREA, CERTIFICAREA ŞI LICENŢIEREA
ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL GEODEZIEI, CARTOGRAFIEI,
PROSPECŢIUNILOR TOPOGRAFICE ŞI GEOINFORMATICII
    Articolul 61. Atestarea specialiştilor în domeniul
                         geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
                         topografice şi geoinformaticii
    Atestarea specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii se efectuează de către comisia de atestare din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în scopul aprecierii pregătirii profesionale şi a experienţei practice a acestora, precum şi al verificării cunoştinţelor privind cadrul legislativ, metodologic şi tehnic al activităţii desfăşurate.
    Articolul 62. Comisia de atestare în domeniul
                         geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
                         topografice şi geoinformaticii
    (1) Comisia de atestare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii este constituită prin ordin al directorului general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
    (2) Activitatea comisiei de atestare se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (3) Comisia de atestare examinează, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor indicate la art. 63 alin. (2), cererea de admitere la procedura de atestare pentru obţinerea certificatului de calificare.
    (4) Comisia de atestare adoptă decizii privind respingerea cererilor de admitere la procedura de atestare pentru obţinerea certificatului de calificare, precum şi privind suspendarea, reluarea valabilităţii şi retragerea certificatelor de calificare.
    (5) Decizia privind respingerea cererii de admitere la procedura de atestare pentru obţinerea certificatului de calificare se aduce la cunoştinţă solicitantului, în scris, indicîndu-se temeiul respingerii, în termen de 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor menţionate la art. 63 alin. (2).
    (6) Decizia comisiei de atestare poate fi atacată în instanţa de judecată competentă.
    Articolul 63. Certificatul de calificare în domeniul
                          geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor
                          topografice şi geoinformaticii
    (1) Certificatul de calificare este eliberat persoanei fizice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are studii superioare de specialitate şi/sau studii medii speciale;
    c) a susţinut examenul de atestare;
    d) are experienţă profesională în domeniu: nu mai puţin de 3 ani consecutivi, în cazul persoanei cu studii superioare şi în cazul cadrelor didactice universitare din domeniu; nu mai puţin de 7 ani consecutivi, în cazul persoanelor cu studii medii speciale în domeniu.
    (2) Pentru obţinerea certificatului de calificare, solicitantul prezintă comisiei de atestare următoarele documente:
    a) cererea, în care se indică numele, prenumele, data naşterii, domeniul (domeniile) pentru care se solicită certificatul de calificare;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) diplomele de studii, titluri ştiinţifice, în copii;
    d) carnetul de muncă, în copie;
    e) lista lucrărilor de specialitate realizate şi/sau a celor la care a participat;
    f) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la lipsa în ultimii 5 ani a antecedentelor penale în domeniul solicitat pentru atestare, datată şi semnată.
    (3) Cererea de admitere la procedura de atestare pentru obţinerea certificatului de calificare se respinge dacă:
    a) nu au fost depuse toate documentele menţionate
    la alin. (2);
    b) cererea sau documentele prezentate conţin date neveridice.
    (4) Certificatul de calificare se acordă gratuit pe un termen de 5 ani.
    (5) Persoana căreia i s-a retras certificatul de calificare nu este în drept să fie atestată timp de un an.
    Articolul 64. Temeiurile de suspendare şi reluare
                         a valabilităţii certificatelor de calificare
                         în domeniul geodeziei, cartografiei,
                         prospecţiunilor topografice şi
                         geoinformaticii
    (1) Certificatul de calificare se suspendă şi se reia în temeiurile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Temei suplimentar pentru suspendarea valabilităţii certificatului de calificare servesc încălcările menţionate în actele de control şi procesele-verbale întocmite de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim.
    Articolul 65. Temeiurile de retragere a certificatului
                         de calificare în domeniul geodeziei,
                         cartografiei, prospecţiunilor
                         topografice şi geoinformaticii
    (1) Certificatul de calificare se retrage în temeiurile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Temeiuri suplimentare pentru retragerea certificatului de calificare servesc:
    a) încălcarea repetată a cerinţelor tehnice prevăzute în actele normative în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii;
    b) nerespectarea pentru a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor depistate de către Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Geodezică, Tehnică şi de Regim.
    Articolul 66. Licenţierea activităţii topogeodezice
                         şi/sau cartografice
    Activitatea topogeodezică şi/sau cartografică se desfăşoară în bază de licenţă, eliberată în condiţiile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum şi în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 67. Condiţiile de licenţiere şi documentele
                         suplimentare care se anexează
                         la declaraţia de eliberare/prelungire
                         a licenţei pentru activitatea
                         topogeodezică şi/sau cartografică
    (1) Condiţii pentru eliberarea şi prelungirea licenţei de activitate topogeodezică şi/sau cartografică sînt:
    a) desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu actele normative, în cazul prelungirii licenţei;
    b) dispunerea de specialişti cu certificate de calificare în domeniu;
    c) dispunerea de actul privind verificarea metrologică a mijloacelor geodezice de măsurat, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) La declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei se anexează următoarele documente suplimentare:
    a) copia de pe certificatele de calificare ale specialiştilor în domeniu;
    b) extrasul din Registrul bunurilor imobile privind deţinerea imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată sau copia de pe contractul de locaţiune a imobilului respectiv.
    Articolul 68. Temeiurile de suspendare şi retragere
                         a licenţei
    (1) Licenţa se suspendă în temeiurile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (2) Temeiuri suplimentare pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) lipsa specialiştilor certificaţi;
    b) neprezentarea la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi de Regim a datelor necesare pentru verificarea nivelului tehnic şi calitativ al lucrărilor topogeodezice şi/sau cartografice executate.
    (3) Termenul de suspendare a licenţei nu poate depăşi 2 luni.
    (4) Licenţa se retrage în temeiurile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    (5) Temeiuri suplimentare pentru retragerea licenţei servesc:
    a) divulgarea informaţiei ce constituie secret de stat, confirmată prin hotărîre judecătorească irevocabilă;
    b) retragerea certificatelor de calificare ale specialiştilor.
    (6) Controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere este exercitat în condiţiile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.”
    5. La articolul 7 punctul 2), litera c) se completează în final cu textul „ , precum şi integrarea în Infrastructura Europeană de Date Spaţiale”.
    6. La articolul 8:
    litera f) se completează în final din alineat cu textul:
    „înregistrarea în regim on-line a lucrărilor topografo-geodezice, cartografice şi geoinformatice;”
    la litera g), sintagma „Fondului cartografo-geodezic de stat” se substituie cu sintagma „Fondului Naţional de Date Geospaţiale”.
    7. În titlul articolului 9 şi la alineatul (1), sintagma „Fondul cartografo-geodezic de stat” se substituie cu sintagma „Fondul Naţional de Date Geospaţiale”.
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare, compartimentul „Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru” se completează cu următoarea poziţie:
3

Certificat de calificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Gratuit
5 ani
    Art. III. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Igor CORMAN

    Nr. 127. Chişinău, 11 iulie 2014.