LPC129/2014
ID intern unic:  354187
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 129
din  11.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 493
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 8 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare,  se completează cu alineatul (22) cu următorul cuprins:
    „(22) Licenţa pentru activităţile indicate la alin. (1) pct. 12, 13, 26 şi 27 se eliberează cu avizarea pozitivă a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.”
    Art. II. – Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011,  nr. 170–175, art. 494), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    compartimentul „Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice” va avea următorul cuprins:

Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

Autorizaţie radiologică

Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Autorizaţie radiologică parţială

Gratuit – pentru instituțiile publice

50 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Certificat de securitate

Gratuit – pentru instituțiile publice

500 euro* – pentru instituțiile private****

5 ani
Permis de exercitare şi certificat de atestare
Gratuit
5 ani
    anexa se completează în final cu următoarea notă:
    „****Taxa se aplică începînd cu 1 ianuarie 2015 şi se achită pe un cont separat la Trezoreria de Stat. Pentru eliberarea duplicatului se percep 10% din taxa stabilită, iar  pentru reperfectare (în caz de extindere a activităţii, fără prelungirea valabilităţii actului permisiv iniţial) – 30% din taxa stabilită.”
    Art. III. –  Anexa la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184, art. 595), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia 14 coloana 4,  punctele 9 şi 10 se exclud;
    anexa se completează cu poziţia 34 cu următorul cuprins: 
34
Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

Radioprotecţie, securitate nucleară şi radiologică, securitate fizică a obiectelor nucleare și radiologice

1. Prevenirea incidentelor şi accidentelor radiologice (nucleare) 

2. Verificarea condiţiilor de securitate fizică şi exploatare în siguranţă a instalaţiilor şi obiectivelor nucleare şi radiologice


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Igor CORMAN

    Nr. 129. Chişinău, 11 iulie 2014.