LPC160/2014
ID intern unic:  354203
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  18.07.2014
pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
privind sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 509
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, după cum urmează:
    a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune;
    b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti şi mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;
    c) declaraţiile de corectare pentru perioadele anului de gestiune – pînă la 25 martie a anului următor celui de gestiune.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se depun la structurile teritoriale ale Casei Naţionale în a căror rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.
    Declaraţiile se consideră recepţionate de structurile teritoriale dacă plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declaraţie cu menţiunea structurii teritoriale, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declaraţiei în sistemul informaţional al Casei Naţionale.
    Instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a declaraţiilor se emit de către Casa Naţională.”
    alineatul (5) se abrogă.
    2. La articolul 44, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Casele teritoriale sînt structuri teritoriale ale Casei Naţionale şi nu au calitatea de persoană juridică.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. I pct. 1 privind art. 5 alin. (1) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 care se va pune în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                     Igor CORMAN

    Nr. 160. Chişinău, 18 iulie 2014.