LPC170/2014
ID intern unic:  354207
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 170
din  21.07.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 513
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
    în partea introductivă, cuvintele „şi plasate pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni” se exclud;
    la litera c), cuvintele „prezentului articol” se substituie cu cuvintele „prezentului cod”.
    Art. II. – Articolul 10 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), în partea introductivă,  textul „ , pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni,” se exclude;
    alineatul (32) se abrogă;
    alineatul (33) va avea următorul cuprins:
    „(33)  Mijloacele de transport auto introduse în condiţiile alin. (3) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de Codul vamal al Republicii Moldova, indiferent de persoanele care le introduc.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Igor CORMAN

    Nr. 170. Chişinău, 21 iulie 2014.