LPM181/2014
ID intern unic:  354213
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 181
din  25.07.2014
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 519
    MODIFICAT
   
LP284 din 29.11.18, MO1-5/04.01.19 art.18; în vigoare 04.01.19
    LP227 din 01.11.18, MO441-447/30.11.18 art.703
    LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484
    LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4
    LP274 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.802
    HCC10 din 16.03.17, MO119-126/14.04.17 art.48; în vigoare 16.03.17
   
HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16
    LP267 din 09.12.16, MO459-471/23.12.16 art.920
   
LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48
    LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257    În scopul asigurării dezvoltării durabile a finanţelor publice, consolidării disciplinei bugetar-fiscale şi asigurării gestionării eficiente şi transparente a resurselor financiare publice, prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    (1) Prezenta lege determină cadrul juridic general în domeniul finanţelor publice, în special:
    a) stabileşte principiile şi regulile bugetar-fiscale;
    b) determină componentele bugetului public naţional şi reglementează relaţiile interbugetare;
    c) reglementează calendarul bugetar şi procedurile generale privind procesul bugetar;
    d) delimitează competenţele şi responsabilităţile în domeniul finanţelor publice.
    (2) Actele legislative ce reglementează domenii specifice şi/sau activitatea unor autorităţi/instituţii bugetare, nu vor cuprinde prevederi ce ţin de elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor, precum şi alte proceduri aferente procesului bugetar, acestea fiind obiectul exclusiv al prezentei legi.
    Articolul 2. Sfera de aplicare
    Dispoziţiile prezentei legi se aplică la elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea şi controlul bugetelor şi fondurilor  (în continuare – bugete) componente ale bugetului public naţional, precum şi la asigurarea monitoringului financiar al activităţii  autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    administrator de buget – autoritate/instituţie bugetară împuternicită cu dreptul de gestionare a unuia dintre bugetele componente ale bugetului public naţional, în conformitate cu competenţele şi responsabilităţile prevăzute de prezenta lege;
    administrator de venituri – autoritate/instituţie bugetară care este împuternicită cu dreptul de colectare/restituire, evidenţă şi control al încasărilor la bugetele componente ale bugetului public naţional şi care poartă responsabilitate pentru corectitudinea calculării şi încasării acestora;
    alocaţie bugetară – sumă a mijloacelor financiare aprobată în bugete pentru onorarea angajamentelor bugetare;
    angajament – obligaţiune de plată, asumată de către administratorul de buget şi/sau de alte autorităţi/instituţii bugetare în conformitate cu legislaţia;
    autoritate/instituţie bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanţată de la bugetele componente ale bugetului public naţional;
    autoritate bugetară independentă/autonomă – autoritate publică care, conform actelor de constituire, se finanţează de la bugetul de stat și nu se subordonează Guvernului;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    autoritate/instituţie publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfăşoară activitate necomercială (nonprofit) şi activează în baza principiilor de autogestiune;
    buget – totalitate a  veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale şi locale;
    buget al asigurărilor sociale de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare  destinate pentru realizarea funcţiilor şi gestionarea sistemului public de asigurări sociale;
    buget al autorităţii/instituţiei bugetare – totalitate a resurselor şi a cheltuielilor destinate pentru implementarea activităţilor şi sarcinilor statutare ale autorităţii/instituţiei bugetare;
    buget de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale, cu excepţia funcţiilor proprii sistemului public de asigurări sociale şi sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru stabilirea  relaţiilor cu alte bugete;
    buget public naţional – sinteză a bugetelor constituite în cadrul sistemului bugetar, cu excluderea transferurilor interbugetare;
    bugete locale – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale de toate nivelurile;
    cadru bugetar pe termen mediu – document prin care se stabilesc obiectivele politicii bugetar-fiscale şi se determină cadrul de resurse şi cheltuieli ale bugetului public naţional şi ale componentelor acestuia în perspectiva de trei ani;
    calendar bugetar – plan de activităţi aferente procesului bugetar, în care sînt  stabilite termenele de realizare a acestora şi autorităţile responsabile;
    card de plată de afaceri (business) – card de plată ataşat la contul de plăţi deschis într-o instituție financiară, cu autorizația Ministerului Finanțelor pe numele unei autorități bugetare;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    cheltuieli bugetare – totalitate a plăţilor aprobate în buget/efectuate de la buget, cu excepţia celor aferente operaţiunilor cu activele financiare şi cu datoriile bugetului;
    clasificaţie bugetară – sistem unificat de coduri ce grupează şi sistematizează indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea comparabilităţii, precum şi normele metodologice de aplicare a acestora;
    cont unic trezorerial – cont de decontare al Ministerului Finanţelor, deschis în sistemul de evidenţă contabilă al Băncii Naţionale a Moldovei, ale cărui mijloace pot fi plasate într-un cont bancar sau în mai multe considerate ca un tot întreg şi destinat gestionării mijloacelor bugetelor componente ale bugetului public naţional;
    datorie cu termen de achitare expirat (arierat) – obligație de plată ce nu mai poate fi contestată, asumată de către autoritatea/instituţia bugetară în baza actelor normative şi juridice în vigoare,  termenul de achitare al căreia a expirat și care a devenit restantă;
    [Art.3 noțiunea introdusă prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    decalaj temporar de casă – insuficienţă temporară de mijloace băneşti, prognozată pentru unele perioade ale anului bugetar, necesare pentru efectuarea plăţilor de la bugetele componente ale bugetului public naţional;
    decizie bugetară anuală – act juridic al consiliului local prin care se aprobă bugetul local şi se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;
    finanţe publice – ansamblu al  relaţiilor economice aferente formării şi administrării resurselor bugetelor componente ale bugetului public naţional, a datoriei de stat, datoriei unităților administrativ-teritoriale şi a altor active publice;
    [Art.3 noțiunea modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    fonduri ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare  destinate pentru realizarea funcţiilor şi gestionarea sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
    inspectare financiară – acţiune de control, în baza principiilor transparenţei şi legalităţii, care constată dacă activitatea economico-financiară, operaţiunile şi tranzacţiile sînt efectuate în conformitate cu actele normative;
    lege bugetară anuală – act legislativ prin care se aprobă, după caz, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi care stabileşte reglementări specifice acestor bugete pentru anul bugetar respectiv;
    monitoring financiar – proces de selectare, prelucrare şi analiză a indicatorilor activităţii economico-financiare a autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public;
    performanţă  – rezultat al activităţii autorităţilor/instituţiilor bugetare ca urmare a implementării programelor, exprimat ca impact social-economic sau de altă natură, ca volum de servicii prestate sau ca eficienţă a utilizării resurselor bugetare;
    plan de conturi contabile – nomenclator sistematizat al codurilor conturilor contabile în sistemul bugetar şi normele metodologice de aplicare a acestora;
    politică bugetar-fiscală  – set de măsuri legate de formarea, administrarea şi utilizarea resurselor bugetare pentru realizarea priorităţilor de politici economice şi sociale;
    proces bugetar – consecutivitate a activităţilor de elaborare, examinare, adoptare, executare şi raportare a bugetelor;
    proiect finanţat din surse externe – ansamblu de activităţi finanţate din granturi şi/sau împrumuturi acordate Guvernului şi/sau autorităţilor publice centrale şi/sau locale de către organizaţiile internaţionale şi de către alţi donatori externi pentru atingerea unui obiectiv general şi/sau mai multor obiective specifice;
    relaţii interbugetare – raporturi financiare stabilite între componentele bugetului public naţional prin alocarea de mijloace financiare în sumă absolută cu titlu definitiv sau condiţionat;
    repartizare a bugetului – proces de distribuire detaliată, conform clasificaţiei bugetare, a alocaţiilor bugetare aprobate prin legea/decizia bugetară anuală;
    responsabilitate bugetar-fiscală – formă de exercitare a funcţiilor şi competenţelor, stabilite de lege, în procesul de gestionare a finanţelor publice, care presupune că politica bugetar-fiscală şi bugetele se elaborează, se aprobă, se execută şi se raportează cu respectarea principiilor şi a regulilor stabilite de prezenta lege, precum şi în conformitate cu alte norme prevăzute de legislaţie;
    resurse bugetare – totalitate a veniturilor şi a surselor de finanţare ale bugetului;
    sistem bugetar – sistem de bugete reglementate prin lege, format din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale;
    sistem trezorerial – sistem de evidenţă şi monitorizare, prin care se asigură executarea de casă a încasărilor bugetelor componente ale bugetului public naţional şi a plăţilor bugetului de stat şi ale bugetelor locale, în baza clasificaţiei bugetare şi a planului de conturi contabile;
    sold bugetar – diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetului. Soldul negativ al bugetului reprezintă deficit, soldul pozitiv – excedent, iar soldul zero reprezintă echilibru bugetar;
    sold bugetar primar – diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile bugetului, excluzînd cheltuielile pentru plata dobînzilor aferente datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale;
    sold în cont – suma mijloacelor băneşti înregistrate în conturile bugetelor;
    strategie sectorială de cheltuieli – document care stabileşte obiectivele şi priorităţile de politică sectorială corelate cu volumul resurselor bugetare prognozate/planificate pe termen mediu şi care prevede distribuirea resurselor pe programe în cadrul sectorului;
    surse de finanţare – totalitate a mijloacelor financiare aferente operaţiunilor cu activele financiare şi cu datoriile bugetului;
    venituri bugetare – mijloace financiare aprobate în buget/încasate la buget, cu excepţia celor aferente operaţiunilor cu activele financiare şi сu datoriile bugetului.
    Articolul 4. Finanţele publice
    (1) Finanţele publice cuprind totalitatea resurselor financiare acumulate în numele statului şi distribuite de către stat pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale.
    (2) În funcţie de nivelul de administrare, finanţele publice se împart în finanţe administrate de Guvern şi finanţe administrate de autorităţile administraţiei publice locale.
    (3) Autorităţile publice centrale şi locale asigură gestionarea finanţelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări stabilite prin Legea privind controlul financiar public intern.
    (4) În cazul emiterii de către Curtea de Conturi a opiniei contrare sau în cazul refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situaţiei financiare, conducătorul autorității/instituției bugetare sau al autorității bugetare independente poartă răspundere conform legislației în vigoare.
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
Capitolul II
PRINCIPII, REGULI ŞI RESPONSABILITĂŢI
Secţiunea 1
Principiile bugetare
    Articolul 5. Principiul anualităţii
    Bugetele se aprobă pentru o perioadă de un an bugetar.
    Articolul 6. Principiul unităţii monetare
    Toate operaţiunile de încasări şi plăţi bugetare se exprimă în monedă naţională.
    Articolul 7. Principiul unităţii
    (1) Toate resursele şi cheltuielile autorităţilor/instituţiilor bugetare se reflectă şi se efectuează exclusiv în/din bugetul de la care se finanţează.
    (2) Resursele şi cheltuielile bugetelor formate în cadrul sistemului bugetar  se consolidează în bugetul public naţional.
    Articolul 8. Principiul universalităţii
    (1) Toate resursele şi cheltuielile bugetare se reflectă în buget în sume brute.
    (2) Resursele bugetelor componente ale bugetului public naţional sînt destinate finanţării tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetele respective, fără a stabili relaţii între anumite tipuri de resurse şi cheltuieli.
    Articolul 9. Principiul balansării
    Orice buget trebuie să fie balansat. Cheltuielile bugetare trebuie să fie egale cu veniturile plus sursele de finanţare.
    Articolul 10. Principiul previzibilităţii şi sustenabilităţii
    Politica bugetar-fiscală şi prognozele macrobugetare pe termen mediu, în baza cărora se fundamentează bugetele anuale, se elaborează în conformitate cu regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege şi se actualizează periodic pentru a asigura stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate finanţelor publice pe termen mediu şi lung.
    Articolul 11. Principiul performanţei
    (1) Resursele bugetare se alocă şi se utilizează în mod econom, eficient şi eficace, în concordanţă cu principiile bunei guvernări.
    (2) Bugetele se elaborează şi se raportează pe programe fundamentate pe performanţă.
    Articolul 12. Principiul transparenţei
    (1) Proiectele de acte normative în domeniul finanţelor publice se supun consultării publice.
    (2)  Bugetele se elaborează, se aprobă şi se administrează în mod transparent, avînd la bază:
    a) procesul bugetar, bazat pe un calendar bugetar şi pe proceduri transparente;
    b) roluri şi responsabilităţi bine definite în procesul bugetar;
    c) informaţie bugetară cuprinzătoare, elaborată şi prezentată publicului într-o manieră clară şi accesibilă.
    (3) Вugetele aprobate şi rapoartele privind executarea lor se fac publice.
    Articolul 13. Principiul specializării
    Bugetele se elaborează, se execută şi se raportează în baza unui sistem unic de clasificaţie bugetară.
Secţiunea 2
Regulile bugetar-fiscale
    Articolul 14. Obiectivele generale ale politicii
                         bugetar-fiscale
    Obiectivele generale ale politicii bugetar-fiscale sînt:
    a) asigurarea disciplinei bugetar-fiscale generale şi a stabilităţii bugetului public naţional pe termen mediu şi lung;
    b) asigurarea unui management eficient al datoriei de stat și al datoriei unităților administrativ-teritoriale, cu menţinerea acestora la un nivel sustenabil pe termen mediu şi lung;
    [Art.14 lit.b) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    c) dezvoltarea unui cadru bugetar-fiscal previzibil şi transparent;
    d) optimizarea  poverii fiscale şi eficientizarea sistemului de administrare fiscală.
    Articolul 15. Regulile privind politica bugetar-fiscală
    (1) Politica bugetar-fiscală se elaborează în concordanţă cu alte politici convergente şi asigură ca nivelul-limită anual al deficitului bugetului public naţional, excluzînd granturile, către anul 2018, să nu depăşească 2,5% din produsul intern brut. Depăşirea nivelului-limită al deficitului bugetului public naţional se permite în condiţiile existenţei surselor reale de finanţare a proiectelor de investiţii capitale finanţate din surse externe și a capacităţilor de valorificare a acestora. 
    (2)  La stabilirea priorităţilor de politici, autorităţile publice responsabile asigură consecvenţa şi continuitatea obiectivelor asumate în contextul cadrului bugetar pe termen mediu.
    (3)  Derogarea de la regulile stabilite la alin. (1) poate fi admisă doar pentru o perioadă fixă de cel mult trei ani şi doar în caz de:
    a) catastrofe naturale şi alte situaţii excepţionale care pun în pericol securitatea naţională;
    b) declin al activităţii economice şi/sau dacă nivelul inflaţiei depăşeşte cu 10 puncte procentuale nivelul prognozat/planificat;
    c) apariţie a necesităţii de acoperire a soldului debitar al fondului general de rezervă al Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi în caz de criză financiară sistemică, pentru capitalizarea băncilor şi pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate băncilor de către Banca Naţională a Moldovei.
    (4)  În cazul situaţiilor specificate la alin. (3), Guvernul informează Parlamentul despre:
    a) motivele care au condiţionat derogarea de la regulile politicii bugetar-fiscale;
    b) măsurile pe care Guvernul intenţionează să le întreprindă pentru a se conforma din nou regulilor politicii bugetar-fiscale;
    c) termenul în care se planifică să se reînceapă respectarea regulilor politicii bugetar-fiscale.
    (5) În perioada aplicării derogării, Guvernul raportează semestrial Parlamentului despre evoluţia indicatorilor macrobugetari, măsurile întreprinse şi pe care planifică să le întreprindă pentru a se conforma regulilor politicii bugetar-fiscale.
    Articolul 16. Regulile privind soldul bugetului
    (1) Nivelul-limită al soldului bugetar se stabileşte prin legile/deciziile bugetare anuale, care prevăd, după caz, sursele de finanţare a deficitului bugetar sau direcţionarea excedentului bugetar.
    (2) Orice modificare a soldului bugetar se  adoptă doar prin lege/decizie de modificare a bugetului.
    Articolul 17. Regulile privind impactul financiar
    (1)  Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun expertizei financiare în conformitate cu legislaţia ce reglementează modul de elaborare a actelor normative.
    (2)  Pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii  care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget.
    (3)  Stabilirea prin alte acte normative decît legea/decizia bugetară anuală a unor sume sau cote procentuale din buget sau din produsul intern brut destinate anumitor domenii, sectoare sau programe nu se admite.
Secţiunea 3
Competenţe şi responsabilităţi în domeniul finanţelor publice
    Articolul 18. Rolul Parlamentului
    În domeniul finanţelor publice, Parlamentul are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) adoptă acte legislative în domeniul finanţelor publice;
    b) adoptă, după caz, modificările şi completările la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală;
    [Art.18 lit.b) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    c) adoptă legile bugetare anuale şi legile privind modificarea bugetelor; 
    d) examinează raportul semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia;
    e) aprobă rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    Articolul 19. Rolul Guvernului
    În domeniul finanţelor publice, Guvernul are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) exercită conducerea generală a activităţii executive în domeniul gestionării finanţelor publice, în conformitate cu principiile şi regulile stabilite de prezenta lege;
    b) asigură durabilitatea programului de guvernare şi a altor documente de politici din punct de vedere bugetar-fiscal;
    c) asigură administrarea datoriei de stat şi monitorizarea datoriei sectorului public;
    [Art.19 lit.c) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    d) aprobă cadrul bugetar pe termen mediu;
    [Art.19 lit.d) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    e) aprobă şi prezintă Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, precum şi proiectele de legi privind modificarea bugetelor;
    f) adoptă hotărîri privind redistribuirea alocaţiilor în condiţiile art.60 alin. (1) lit. a);
    g) asigură gestionarea eficientă şi transparentă a fondului de rezervă şi a fondului de intervenţie ale Guvernului;
    h) prezintă Parlamentului rapoarte privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia;
    i) aprobă regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare din cadrul autorităţilor publice;
    j) adoptă acte normative în scopul implementării prezentei legi.
    Articolul 20. Rolul Ministerului Finanţelor
    (1) Ministerul Finanţelor este autoritatea publică centrală în domeniul finanţelor publice şi are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) stabileşte activităţile intermediare ale calendarului bugetar şi monitorizează implementarea  acestuia, precum şi asigură coordonarea generală a procesului bugetar;
    b) elaborează şi asigură implementarea politicii bugetar-fiscale în conformitate cu principiile şi regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege;
    c) elaborează şi prezintă Guvernului spre aprobare cadrul bugetar pe termen mediu;
    [Art.20 al.(1), lit.c) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    d) examinează propunerile de buget ale autorităţilor publice centrale, elaborează şi prezintă Guvernului proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv şi, în caz de necesitate, proiectele de legi privind modificarea acestuia;
    e) examinează proiectele legilor anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi sintezele consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea, precum şi determină transferurile interbugetare în conformitate cu legislaţia;
    [Art.20 al.(1), lit.e) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    f) asigură gestionarea mijloacelor financiare ale bugetelor componente ale bugetului public naţional prin contul unic trezorerial şi prin alte conturi deschise în Banca Naţională a Moldovei şi în instituţiile financiare, administrează bugetul de stat şi monitorizează executarea celorlalte bugete componente ale bugetului public naţional;
    g) organizează şi asigură funcţionarea sistemului trezorerial;
    h) participă în Sistemul automatizat de plăţi interbancare;
    i) întocmeşte şi publică  rapoarte periodice şi anuale privind executarea bugetului de stat, precum şi privind executarea bugetului public naţional;
    j) administrează datoria de stat şi garanţiile de stat, precum şi monitorizează datoria sectorului public;
    [Art.20 al.(1), lit.j) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    k) efectuează monitoringul financiar al autorităţilor publice la autogestiune, al întreprinderilor de stat şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
    l) elaborează şi aprobă cadrul metodologic necesar pentru implementarea prezentei legi şi a altor acte normative în domeniul finanţelor publice, precum şi acordă asistenţă metodologică autorităţilor publice centrale şi locale în procesul bugetar;
    m) asigură procesul de dezvoltare continuă a capacităţilor profesionale ale personalului care activează în domeniul finanţelor publice;
    n) avizează proiectele de acte normative cu implicaţii financiare asupra bugetelor, precum şi proiectele de acorduri, memorandumuri, protocoale sau alte documente cu caracter financiar, încheiate cu alte state sau cu organizaţii internaţionale;
    o) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    (2) Pentru analiza bugetară şi analiza perspectivelor în domeniul finanţelor publice, Ministerul Finanţelor poate solicita şi dispune de orice informaţie necesară de la oricare autoritate/instituţie publică.
    Articolul 21. Rolul autorităţilor publice centrale
    (1) În domeniul finanţelor publice, autorităţile publice centrale au următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) organizează sistemele de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul autorităţii publice respective şi, după caz, în cadrul instituţiilor bugetare din subordine;
    b) elaborează, aprobă, asigură implementarea şi raportează strategiile sectoriale de cheltuieli;
    c) stabileşte priorităţile de politică sectorială şi asigură conformitatea strategiilor sectoriale de cheltuieli cu documentele de planificare strategică şi cu limitele de cheltuieli prognozate/aprobate în buget;
    d) asigură repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului public naţional şi pe autorităţi publice centrale, în cadrul sectorului de care este responsabil, inclusiv determină transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat la bugetele locale;
    e) prezintă Ministerului Finanţelor propuneri pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a proiectului legii bugetului de stat, rapoarte financiare, rapoarte de performanţă, alte rapoarte şi informaţii necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute de prezenta lege, fiind responsabile de prezentarea în termen şi corectitudinea informaţiilor prezentate;
    f) participă la argumentarea şi promovarea proiectului cadrului bugetar pe termen mediu şi a legii anuale a bugetului de stat, precum şi a rapoartelor privind executarea bugetului de stat, inclusiv privind  performanţa în cadrul programelor pe domeniile de competenţă;
    g) asigură repartizarea şi aprobă limitele de alocaţii bugetare anuale şi indicatorii de performanţă pentru instituţiile din subordine şi monitorizează performanţele financiare şi nefinanciare ale acestora;
    h) asigură publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli şi a bugetelor anuale pe domeniile de competenţă, precum şi a rapoartelor privind implementarea acestora;
    i) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    j)  asigură supravegherea activităţii şi eficienţa utilizării patrimoniului instituţiilor publice la autogestiune pentru care au calitatea de fondator, precum şi a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat care activează în domeniul de competenţă;
    [Art.21 al.(1), lit.j) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    k) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    (2)  Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organele centrale de specialitate ale administraţiei publice conlucrează cu alte autorităţi publice centrale şi locale, care, la rîndul lor, sînt obligate să colaboreze şi să prezinte orice informaţie necesară autorităţii publice de specialitate.
    Articolul 22. Rolul autorităţii publice centrale şi a instituţiei
                         publice responsabile pentru bugetul asigurărilor
                         sociale de stat
    (1)  În domeniul finanţelor publice, autoritatea publică centrală în domeniul protecţiei sociale are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează politicile în domeniul asigurărilor sociale de stat şi asistenţei sociale şi prezintă Ministerului Finanţelor, în baza propunerilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, prognoze ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi alte informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
    b) prezintă şi promovează, în procesul consultărilor cu Ministerul Finanţelor, Guvernul şi cu Parlamentul, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv şi, în caz de necesitate, proiecte de legi privind modificarea bugetului în cauză;
    c) monitorizează şi analizează executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi performanţa în cadrul programelor;
    d) înaintează Guvernului propuneri în vederea asigurării stabilităţii financiare a sistemului public de asigurări sociale;
    e) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    (2) În domeniul finanţelor publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează şi prezintă autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei sociale prognoze ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi alte informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
    b) întocmeşte şi prezintă autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei sociale proiectul legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat şi, în caz de necesitate, propuneri de modificare a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi furnizează informaţiile necesare pentru fundamentarea acestora;
    c) participă în procesul de consultare şi promovare a proiectului legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de stat la Ministerul Finanţelor, Guvern şi Parlament;
    d) administrează bugetul asigurărilor sociale de stat şi implementează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi;
    e) asigură gestionarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi administrarea patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    f) prezintă Guvernului, autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei sociale şi Ministerului Finanţelor rapoarte privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv privind performanţa în cadrul programelor, şi asigură publicarea acestora;
    g) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    Articolul 23. Rolul autorităţii publice centrale şi a instituţiei
                         publice responsabile pentru fondurile asigurării
                         obligatorii de asistenţă medicală
    (1) În domeniul finanţelor publice, autoritatea publică centrală în domeniul ocrotirii sănătăţii are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează politica în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi prezintă Ministerului Finanţelor, în baza propunerilor Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, prognoze ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi alte informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
    b) prezintă şi promovează, în procesul consultărilor cu Ministerul Finanţelor, Guvernul şi cu Parlamentul, proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv şi, în caz de necesitate, proiecte de legi privind modificarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    c) monitorizează şi analizează executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi performanţa în cadrul programelor;
    d) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    (2) În domeniul finanţelor publice, Compania Naţională de Asigurări în Medicină are următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează şi prezintă autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii prognoze ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi alte informaţii necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu;
    b) întocmeşte şi prezintă autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii proiectul legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi, în caz de necesitate,  propuneri de modificare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi furnizează informaţiile necesare pentru fundamentarea acestora;
    c) participă în procesul de consultare şi promovare a proiectului legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală la Ministerul Finanţelor, Guvern şi Parlament;
    d) administrează fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi implementează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi;
    e) asigură gestionarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi administrarea patrimoniului public aflat în gestiune, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    f) prezintă Guvernului, autorităţii publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii şi Ministerului Finanţelor rapoarte privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv privind performanţa în cadrul programelor, şi asigură publicarea acestora;
    g) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
    Articolul  24. Rolul autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) În domeniul finanţelor publice, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează, aprobă şi administrează bugetele locale cu respectarea principiilor şi regulilor stabilite de prezenta lege şi în conformitate cu legislaţia privind finanţele publice locale;
    b) elaborează prognoze bugetare şi întreprind, în limitele competenţelor, măsuri pentru creşterea bazei fiscale şi asigurarea sustenabilităţii bugetelor locale pe termen mediu şi lung;
    c) înaintează, prin intermediul asociaţiilor reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale, propuneri la elaborarea politicii bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale, precum şi participă la consultările privind relaţiile interbugetare;
    d) conlucrează cu autorităţile publice centrale şi implementează la nivel local programele şi politicile cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel  naţional;
    e) publică bugetele locale şi rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind performanţa în cadrul programelor la nivel local;
    f) asigură gestionarea resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    g) efectuează monitoringul financiar al instituţiilor publice la autogestiune, al întreprinderilor municipale şi al societăţilor comerciale în care  autorităţile administraţiei publice locale au  calitatea de fondator sau deţin cota majoritară în capital social.
    (2) Alte competenţe specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale sînt prevăzute de legislaţia privind finanţele publice locale şi de alte acte normative.
    Articolul 25. Rolul instituţiilor bugetare
    În domeniul finanţelor publice, instituţiile bugetare au următoarele competenţe şi responsabilităţi de bază:
    a) elaborează şi prezintă propuneri de buget;
    b) repartizează limitele de alocaţii bugetare conform clasificaţiei bugetare;
    c) colectează venituri în condiţiile art.43;
    d) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare;
    e) implementează şi raportează programele în conformitate cu obiectivele şi indicatorii de performanţă asumaţi;
    f) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public, în conformitate cu principiile bunei guvernări;
    g) publică bugetele şi rapoartele privind executarea acestora, inclusiv privind performanţa în cadrul programelor;
    h) exercită alte competenţe şi responsabilităţi prevăzute de legislaţie.
Capitolul III
BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL
Secţiunea 1
Structura bugetului public naţional şi relaţiile interbugetare
    Articolul 26. Componentele bugetului public naţional
    (1) Bugetul public naţional cuprinde:
    a) bugetul de stat;
    b) bugetul asigurărilor sociale de stat;
    c) fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    d) bugetele locale.
    (2) Bugetele menţionate la alin. (1) lit. a)–c) formează bugetul consolidat central.
    (3) Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul întîi (bugetele satelor/comunelor, oraşelor/municipiilor, cu excepţia municipiilor Chişinău şi Bălţi) şi bugetele locale de nivelul al doilea (bugetele raionale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, bugetele municipale Bălţi şi Chişinău), care în ansamblu formează bugetul consolidat local.
    Articolul 27. Clasificaţia bugetară
    (1) Bugetele se structurează conform clasificaţiei bugetare, care se constituie din:
    a) clasificaţia organizaţională;
    b) clasificaţia funcţională;
    c) clasificaţia programelor;
    d) clasificaţia economică;
    e) clasificaţia surselor.
    (2) Structura componentelor clasificaţiei bugetare şi metodologia de aplicare se aprobă de către Ministerul Finanţelor şi se publică.
    Articolul 28. Veniturile bugetare
    (1) Veniturile bugetare se formează din:
    a) impozite şi taxe;
    b) contribuţii de asigurări sociale de stat şi prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală;
    c) granturi pentru susţinerea bugetului şi pentru proiectele finanţate din surse externe;
    d) alte venituri prevăzute de legislaţie.
    (2) Tipurile şi cotele impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare, modul de administrare a acestora, precum şi  delimitarea lor între componentele bugetului public naţional se stabilesc şi se reglementează de Codul fiscal şi de alte acte legislative.
    Articolul 29. Cheltuielile bugetare
    (1)  Cheltuielile bugetare sînt determinate de alocaţiile bugetare specificate în legile/deciziile bugetare anuale şi includ cheltuieli de personal, prestaţii sociale, cheltuieli de bunuri şi servicii, subvenţii şi transferuri, dobînzi, cheltuieli destinate formării activelor fixe şi alte cheltuieli prevăzute de legislaţie.
    (2)  Cheltuielile bugetare se efectuează doar prin intermediul autorităţilor/instituţiilor bugetare.
    (3)  Delimitarea cheltuielilor între componentele bugetului public naţional se efectuează în funcţie de competenţele şi responsabilităţile financiare prevăzute de legislaţie.
    Articolul 30. Sursele de finanţare
    Sursele de finanţare se formează din:
    a) operaţiuni cu instrumente ale datoriei;
    [Art.30 lit.a) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    b) operaţiuni aferente vînzării şi privatizării patrimoniului public;
    c) operaţiuni cu soldurile în conturile bugetului;
    d) alte operaţiuni cu activele financiare şi cu datoriile bugetului.
    Articolul 31. Administratorii de bugete
    (1)  Bugetul de stat se administrează de către Ministerul Finanţelor.
    (2)  Bugetul asigurărilor sociale de stat se administrează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    (3)  Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    (4)  Bugetele locale se administrează de către autorităţile executive locale.
    Articolul 32. Relaţiile interbugetare
    Bugetele componente ale bugetului public naţional se administrează independent unul de altul şi pot fi angajate în relaţii interbugetare în conformitate cu art. 33–35.
    Articolul 33. Relaţiile între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor
                         sociale de stat
    (1) Relaţiile între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat se realizează prin:
    a) transferuri cu destinaţie specială pentru acordarea prestaţiilor sociale şi pentru alte cheltuieli care, potrivit legislaţiei în vigoare, se suportă de la bugetul de stat prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat;
    b) transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienţei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul în care resursele bugetului asigurărilor sociale de stat nu acoperă cheltuielile acestuia.
    (2) Volumul transferurilor menţionate la alin.(1) se stabileşte în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei sociale.
    Articolul 34. Relaţiile între bugetul de stat şi fondurile asigurării
                         obligatorii de asistenţă medicală
    (1) Relaţiile între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se realizează prin transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de asigurat,  precum şi prin alte transferuri cu destinaţie specială pentru implementarea unor programe de sănătate.
    (2) Volumul transferurilor menţionate la alin. (1) se stabileşte în conformitate cu legislaţia ce reglementează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi cu alte acte normative în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    Articolul 35. Relaţiile între bugetul de stat şi bugetele locale
    (1)  Relaţiile între bugetul de stat şi bugetele locale se realizează prin:
    a) transferuri cu destinaţie generală;
    b) transferuri cu destinaţie specială. 
    (2)  Mecanismul, criteriile şi modul de stabilire a transferurilor interbugetare se reglementează de legislaţia privind finanţele publice locale şi de alte acte normative.
    (3) Transferurile cu destinație specială utilizate contrar destinației, constatate în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se restabilesc la bugetul de stat. Concomitent, Ministerul Finanțelor se autorizează să reducă cu suma respectivă volumul transferurilor cu destinație specială aprobat în legea bugetară anuală.
    [Art.35 al.(3) introdus prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
Secţiunea 2
Fondurile de urgenţă
    Articolul 36. Fondul de rezervă şi fondul de intervenţie
                         ale Guvernului
    (1)  Prin legea bugetară anuală în cadrul bugetului de stat pot fi create:
    a) fondul de rezervă – pentru finanţarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar şi care nu au fost posibil de anticipat şi, respectiv, de prevăzut în bugetul aprobat;
    b) fondul de intervenţie – pentru finanţarea cheltuielilor urgente legate de înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, în caz de epidemii, precum şi în alte situaţii excepţionale.
    (2) Fondul de rezervă şi fondul de intervenţie se administrează în baza regulamentelor aprobate de Guvern.
    (3) Pe parcursul anului bugetar, volumul aprobat al fondului de intervenţie poate fi suplimentat cu donaţii ale persoanelor fizice şi juridice, oferite pentru  scopurile menţionate la alin. (1) lit. b).
    Articolul 37. Fondul de rezervă al autorităţii administraţiei
                         publice locale
    (1) Prin decizia bugetară anuală în cadrul bugetului local poate fi creat fondul de rezervă pentru finanţarea cheltuielilor urgente care survin pe parcursul anului bugetar şi care nu au fost posibil de anticipat şi, respectiv, de prevăzut în bugetul aprobat.
    (2) Fondul de rezervă al autorităţii administraţiei publice locale se administrează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.
Secțiunea 3
Datoria sectorului public
    [Secțiunea 3 titlul în redacția LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    Articolul 38. Plafonul datoriei de stat şi plafonul datoriei
                          unităţilor administrativ-teritoriale
    (1)  Plafonul datoriei de stat şi cel al garanţiilor de stat la sfîrşitul anului bugetar se aprobă prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    (2)  Plafonul datoriei unităţilor administrativ-teritoriale şi cel al garanţiilor autorităţilor administraţiei publice locale la sfîrşitul anului bugetar se aprobă prin decizia bugetară pe anul respectiv, în condiţiile Legii privind finanţele publice locale și ale Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.
    [Art.38 al.(2) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 39. Reglementări specifice datoriei sectorului
                          public
    Procedurile şi responsabilităţile privind formarea, aprobarea, administrarea şi raportarea datoriei de stat, datoriei unităţilor administrativ-teritoriale, a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public se stabilesc prin legislaţia care reglementează datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat şi prin alte acte normative.
    [Art.39 modificat prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
Secţiunea 4
Investiţiile capitale
    Articolul 40. Gestionarea investiţiilor capitale
    (1) Cheltuielile pentru investiţiile capitale finanţate de la buget se planifică, se execută şi se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv, cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de prezenta lege. 
    (2) Cheltuielile pentru proiectele de investiţii capitale se includ în buget doar dacă au fost respectate procedurile de pregătire a acestora, avînd la bază rezultatele evaluării tehnico-economice, analiza cost-eficacitate şi alte analize de fundamentare.
    (3) Alocarea resurselor pentru investiţii capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii:
    a)  alocarea preponderentă a resurselor pentru finalizarea proiectelor în curs de desfăşurare;
    b)  proiectele noi de investiţii capitale trebuie să rezulte din priorităţile Guvernului/autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică.
    (4) Autorităţile publice centrale şi locale asigură implementarea proiectelor de investiţii capitale din domeniile de competenţă, le monitorizează şi raportează privind gradul de implementare şi performanţa acestora.
    Articolul 41. Reglementări specifice investiţiilor capitale
    Cadrul metodologic privind modul de pregătire, evaluare, aprobare, implementare şi raportare a proiectelor de investiţii capitale, precum şi responsabilităţile de gestionare a acestora se reglementează de către Guvern.
Secţiunea 5
Bugetele autorităţilor/instituţiilor bugetare
    Articolul 42. Cheltuielile autorităţilor/instituţiilor bugetare
    (1) Cheltuielile autorităţilor/instituţiilor bugetare se finanţează din:
    a) veniturile colectate de autorităţile/instituţiile bugetare;
    b) resursele proiectelor finanţate din surse externe;
    c) veniturile generale şi sursele de finanţare ale bugetului de la care se finanţează autoritatea/instituţia bugetară respectivă.
    (2) Autoritatea/instituţia bugetară se finanţează de la un singur buget.
    (3) Cheltuielile autorităţilor/instituţiilor bugetare se aprobă, se execută şi se raportează fără divizare pe surse de acoperire.
    Articolul 43. Veniturile colectate de autorităţile/instituţiile
                          bugetare
    (1) Veniturile colectate de autorităţile/instituţiile bugetare se constituie din:
    a) venituri de la efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată;
    b) chiria sau darea în arendă a patrimoniului public;
    c) donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia autorităţilor/instituţiilor bugetare.
    (2) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată efectuate şi/sau prestate de către autorităţile/instituţiile bugetare şi mărimea tarifelor la servicii se stabilesc de către Guvern sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de bugetul de la care se finanţează autoritatea/instituţia bugetară.
    (3) Veniturile colectate de către autorităţile/instituţiile bugetare se utilizează, alături de veniturile generale şi sursele de finanţare, pe măsura încasării lor pentru finanţarea cheltuielilor aprobate în bugetele acestora, fără a fi condiţionate pentru anumite cheltuieli.
    (4) Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile bugetare colectează venituri peste volumul aprobat, veniturile ce depăşesc volumul aprobat se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor în volumul aprobat.
    (5) Dacă pe parcursul anului bugetar autorităţile/instituţiile bugetare colectează venituri în volum mai mic decît cel aprobat, acestea vor efectua cheltuieli în volum diminuat cu suma respectivă a veniturilor neîncasate.
    (6) Veniturile cu destinaţie, instituite prin acte legislative cu caracter special (fondurile speciale), se direcţionează integral către programele corespunzătoare de cheltuieli.
    Articolul 44. Resursele aferente proiectelor finanţate
                        din surse externe
    (1)  Resursele aferente proiectelor finanţate din surse externe se administrează în conformitate cu prevederile acordurilor respective, în limitele alocaţiilor bugetare aprobate.
    (11) Se interzice utilizarea mijloacelor băneşti din conturile proiectelor finanţate din surse externe, acordate conform destinaţiei prevăzute în acordurile de finanțare, în alte scopuri decît cele prevăzute de acordurile respective.
    [Art.44 al.(11) introdus prin LP267 din 09.12.16, MO459-471/23.12.16 art.920]   
    (2)  Mijloacele băneşti prevăzute la alin. (1) neutilizate pînă la data încheierii anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor doar dacă acestea sînt prevăzute în bugetele corespunzătoare.
    Articolul 45. Sumele obţinute din vînzarea activelor fixe
                         şi a bunurilor  materiale
    (1) Sumele provenite din vînzarea activelor fixe sau a materialelor rezultate în urma demontării şi dezmembrării acestora, precum şi din vînzarea bunurilor materiale, care aparţin autorităţilor/instituţiilor bugetare, se încasează la bugetul de la care acestea se finanţează.
    (2) Modul de comercializare a activelor fixe şi a altor bunuri materiale ale autorităţilor/instituţiilor bugetare se stabileşte de Guvern.
 Capitolul  IV
PROCESUL BUGETAR
Secţiunea 1
Anul bugetar şi calendarul bugetar
    Articolul 46. Anul bugetar
    Anul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
    Articolul 47. Calendarul bugetar
    (1) La nivel central, principalele activităţi şi termene-limită ale calendarului bugetar sînt:
    a) Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu şi prezintă Parlamentului, în caz de necesitate, proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative – pînă la 1 iunie;
    [Art.47 al.(1), lit.a) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    b) Parlamentul adoptă, după caz, modificări şi completări la legislaţie ce rezultă din politica bugetar-fiscală pe anul următor – pînă la 15 iulie;
    [Art.47 al.(1), lit.b) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    c) Guvernul prezintă Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia pe anul bugetar în curs – pînă la 15 septembrie;
    [Art.47 al.(1), lit.c) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    d) Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului proiectele legilor bugetare pe anul următor – pînă la 15 octombrie;
    e) Parlamentul adoptă legile bugetare pe anul următor – pînă la 1 decembrie;
    f) Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii  de asistenţă medicală – pînă la 15 aprilie a anului următor anului bugetar încheiat;
    g) Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar încheiat şi prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului – pînă la 1 iunie;
    [Art.47 al.(1), lit.g) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    h) Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar încheiat – pînă la 1 iunie;
    [Art.47 al.(1), lit.h) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    i) Parlamentul aprobă rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar încheiat – pînă la 15 iulie.
    (2) La nivel local, principalele activităţi şi termene-limită ale calendarului bugetar sînt:
    a) autoritatea executivă locală elaborează şi prezintă consiliului local proiectul bugetului local pe anul următor – pînă la 20 noiembrie;
    b) consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – pînă la 10 decembrie;
    c) autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul anual privind executarea bugetului local  pentru anul bugetar încheiat – pînă la 15 martie;
    d) consiliul local aprobă raportul anual privind executarea bugetului local pentru  anul bugetar încheiat – pînă la 1 aprilie.
    (3) Activităţile intermediare ale calendarului bugetar şi termenele de realizare ale acestora se stabilesc de către Ministerul Finanţelor.
Secţiunea 2
Elaborarea şi aprobarea bugetului
    Articolul 48. Cadrul bugetar pe termen mediu
    (1) Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu şi îl prezintă spre informare Parlamentului.
    (2) Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministerul Finanţelor, în comun cu alte autorităţi publice responsabile, în conformitate cu principiile şi regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege.
    (3) Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde:
    a) cadrul macroeconomic; 
    b) politica bugetar-fiscală;
    c) cadrul macrobugetar;
    d) cadrul de cheltuieli.
    (4) Cadrul macroeconomic conţine informaţii privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici care au implicaţii asupra bugetului.
    (5) Politica bugetar-fiscală include:
    a) politica de venituri, inclusiv modificări ale impozitelor şi taxelor, precum şi politici privind administrarea veniturilor;
    b) politica de cheltuieli, inclusiv priorităţile stabilite în baza documentelor de planificare strategică;
    c) politica în domeniul datoriei de stat şi al datoriei unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.48 al.(5), lit.c) modificată prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    d) analiza riscurilor bugetar-fiscale ce pot avea efect substanţial asupra situaţiei bugetar-fiscale.
    (6) Cadrul macrobugetar, exprimat în valoare nominală şi ca pondere în produsul intern brut, cuprinde:
    a) veniturile şi cheltuielile totale ale bugetului public naţional şi pe componentele acestuia;
    b) cheltuielile de personal ale bugetului public naţional şi pe componentele acestuia;
    c) soldul primar al bugetului public naţional;
    d) soldul bugetului public naţional şi al componentelor acestuia;
    e) soldul datoriei de stat și al datoriei unităților administrativ-teritoriale, inclusiv interne și externe;
    [Art.48 al.(6), lit.e) în redacția LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    f) soldul garanţiilor de stat și al garanțiilor unităților administrativ-teritoriale.
    [Art.48 al.(6), lit.f) modificată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (7) Cadrul de cheltuieli cuprinde limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public naţional şi pe componentele acestuia, inclusiv transferurile interbugetare.
    [Art.47 al.(7) în redacția LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (8)  Cadrul bugetar pe termen mediu poate conţine şi alte informaţii pe care Ministerul Finanţelor le consideră importante pentru reflectare în acest document.
    (9)  Informaţia prezentată în cadrul bugetar pe termen mediu reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, precum şi prognozele pentru trei ani ulteriori.
    [Art.49 abrogat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    Articolul 50. Circulara privind elaborarea bugetelor anuale
    (1) Ministerul Finanţelor emite, anual, în termenul prevăzut de  calendarul bugetar, circulara privind elaborarea propunerilor/proiectelor de buget adresată autorităţilor publice centrale şi locale.
    (2) Circulara cuprinde particularităţi specifice privind elaborarea propunerilor/proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv.
    (3) În baza circularei emise de Ministerul Finanţelor, autorităţile publice centrale şi autorităţile executive locale organizează procesul de elaborare a propunerilor/proiectelor de buget şi emit circularele corespunzătoare adresate instituţiilor bugetare subordonate.
    Articolul 51. Propunerile/proiectele de buget
    (1) Autorităţile publice centrale elaborează şi prezintă Ministerului Finanţelor, în termenul stabilit de acesta, propuneri pentru elaborarea proiectului bugetului de stat.
    (2) Autorităţile publice centrale în domeniul protecţiei sociale şi în domeniul ocrotirii sănătăţii elaborează, corespunzător, proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi le prezintă pentru avizare Ministerului Finanţelor, în termenul stabilit de acesta.
    (3) Autorităţile executive locale de toate nivelurile întocmesc proiectele bugetelor locale corespunzătoare, iar autorităţile executive locale de nivelul al doilea întocmesc sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale, pe care o prezintă pentru consultare Ministerului Finanţelor, în termenul stabilit de acesta.
    (4) Propunerile/proiectele de buget cuprind indicatorii realizaţi în ultimii doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, propunerile de buget pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru doi ani ulteriori.
    (5) Propunerile/proiectele de buget se elaborează şi se prezintă în conformitate cu metodologia de planificare a bugetului, avînd la bază:
    a) cadrul macroeconomic, politica bugetar-fiscală, politicile sectoriale, precum şi limitele de cheltuieli/transferuri interbugetare, cuprinse în cadrul bugetar pe termen mediu;
    b) performanţa realizată/asumată în cadrul programelor autorităţilor publice pe domeniile de competenţă;
    c) particularităţile specifice cuprinse în circulara privind elaborarea bugetelor anuale.
    (6) Procedura de elaborare a proiectelor bugetelor locale se reglementează prin Legea privind finanţele publice locale.
    Articolul 511. Bugetul autorității bugetare independente/autonome
    (1) Autoritatea bugetară independentă/autonomă  elaborează proiectul de buget în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din prezenta lege.
    (2) Proiectul bugetului autorității bugetare independente/autonome se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, de către această autoritate și se înaintează Guvernului, în termenul prevăzut de calendarul bugetar, pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat care va fi prezentat Parlamentului spre adoptare.
    (3) Autoritatea bugetară independentă/autonomă prezintă Parlamentului, după caz, obiecțiile la proiectul de buget aprobat de către Guvern pentru soluționarea divergențelor.
    [Art.511 introdus prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    Articolul 52. Examinarea şi consultarea propunerilor/ proiectelor
                         de bugete
    (1)  Propunerile de buget ale autorităţilor publice centrale și ale autorităților bugetare independente/autonome, proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, proiectul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi sintezele consolidate ale proiectelor bugetelor locale de nivelul întîi și al doilea se examinează de către Ministerul Finanţelor.
    [Art.52 al.(1) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    [Art.52 al.(1) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (2)  Rezultatele examinării propunerilor/proiectelor de buget se supun consultării cu autorităţile publice corespunzătoare, în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Finanţelor.
    (3)  Dacă propunerile de buget nu respectă cerinţele specificate la art. 51 alin. (5), Ministerul Finanţelor respinge propunerile de buget şi solicită ajustarea lor în termenul stabilit de acesta.
    (4)  Dacă autorităţile publice centrale nu aliniază propunerea de buget la cerinţele necesare în termenul stabilit, Ministerul Finanţelor este în drept să ajusteze unilateral propunerea de buget cu includerea ulterioară în proiectul legii bugetare anuale.
    (5) Divergenţele autorităţilor publice centrale, nesoluţionate în cadrul consultărilor bugetare la Ministerul Finanţelor se soluţionează în cadrul examinării proiectului legii bugetare anuale la Guvern, iar în cazul autorităților bugetare independente/autonome – în cadrul examinării proiectului legii bugetare anuale la Parlament.
    [Art.52 al.(5) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (6)  Procesul de examinare şi consultare a propunerilor la proiectele bugetelor locale se reglementează prin Legеa privind finanţele publice locale.
    Articolul 53. Legile bugetare anuale
    (1) Ministerul Finanţelor, autorităţile publice centrale în domeniul protecţiei sociale şi în domeniul ocrotirii sănătăţii elaborează, corespunzător, proiectele legii anuale a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi le prezintă Guvernului spre examinare în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (2) Legile bugetare anuale conţin prevederi generale privind aprobarea indicatorilor principali ai bugetelor corespunzătoare şi reglementări specifice anului bugetar respectiv, precum şi anexe.
    (3) Anexele la legea bugetului de stat cuprind:
    a) indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului de stat;
    b) componenţa veniturilor bugetului de stat;
    c) bugetele autorităţilor publice centrale și bugetele autorităților bugetare independente/autonome;
    [Art.53 al.(3), lit.c) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    d) transferurile către bugetele locale, inclusiv investiţiile capitale;
    e) alte date relevante.
    (4) Anexele la legea bugetului asigurărilor sociale de stat cuprind:
    a) sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat;
    b) programele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) alte date relevante.
    (5) Anexele la legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală cuprind:
    a) sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    b) programele de cheltuieli ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    c) alte date relevante.
    (6) Nota informativă la proiectul legii bugetare anuale cuprinde informaţii de fundamentare a proiectului de buget, inclusiv performanţa în cadrul programelor incluse în buget, factorii care au influenţat alocarea resurselor, precum şi explicaţii  privind eventualele abateri de la limitele de cheltuieli aprobate în cadrul bugetar pe termen mediu. Informaţia prezentată în nota informativă la proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, indicatorii planificaţi pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru cel puţin doi ani ulteriori.
    (7) Bugetele se prezintă spre aprobare conform clasificaţiei organizaţionale şi clasificaţiei programelor, precum şi conform clasificaţiei economice pentru asigurarea controlului anumitor indicatori bugetari din partea Parlamentului.
    (8) Guvernul examinează şi aprobă proiectele legilor bugetare anuale şi le prezintă Parlamentului în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    Articolul 54. Examinarea şi adoptarea legilor bugetare anuale
    (1)  Parlamentul examinează şi adoptă legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (2) Responsabilă de examinarea proiectelor legilor bugetare anuale în Parlament este comisia permanentă a Parlamentului în domeniul bugetului şi finanţelor.
    (3) Legile bugetare anuale se examinează şi se adoptă în două lecturi:
    a) prima lectură: se audiază raportul privind proiectul bugetului, se examinează şi se aprobă indicatorii generali ai bugetului (veniturile, cheltuielile şi soldul bugetului);
    b) a doua lectură: proiectul legii se examinează şi se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu.
    (4) Modificările propuse de Parlament la proiectele legilor bugetare anuale trebuie să fie conforme principiilor şi regulilor bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege.
    Articolul 55. Deciziile bugetare anuale
    (1) Autorităţile executive locale elaborează proiectele de decizii bugetare anuale în conformitate cu reglementările specifice stabilite prin Legea privind finanţele publice locale şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale corespunzătoare în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (2)  Formatul de prezentare a deciziilor bugetare anuale este similar formatului de prezentare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, prevăzut la art. 53.
    [Art.55 al.(2) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (3)  La aprobarea bugetelor locale autorităţile administraţiei publice locale de toate nivelurile sînt obligate să respecte limitele de transferuri interbugetare.
    (4) Consiliile locale examinează şi adoptă deciziile bugetare anuale în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (5) În termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetului de stat pe anul respectiv sau a legii privind modificarea acesteia, autorităţile administraţiei publice locale de toate nivelurile aduc bugetele corespunzătoare aprobate sau, după caz, modificate în concordanţă cu prevederile legii menţionate.
    [Art.55 al.(5) în redacția LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (6) În caz de nerespectare a prevederilor alin. (5), efectuarea transferurilor cu destinaţie generală la bugetele locale respective se suspendă pînă la efectuarea ajustărilor corespunzătoare.
    Articolul 56. Intrarea în vigoare şi publicarea legilor/deciziilor
                          bugetare anuale
    Legile/deciziile bugetare anuale intră în vigoare la 1 ianuarie a anului bugetar sau la data indicată în text, care nu trebuie să preceadă data publicării.
    Articolul 57. Bugetul provizoriu
    (1) Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu.
    (2) Bugetul provizoriu se formează şi se execută în corespundere cu prevederile legii/deciziei bugetare din anul precedent, luînd în considerare modificările operate pe parcursul anului şi ţinînd cont de următoarele particularităţi:
    a) excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltuieli finalizate sau care urmează a fi finalizate în anul bugetar curent;
    b) stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăşi valoarea acestuia aprobată în buget pe anul precedent;
    c) aprobarea volumului transferurilor la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care se efectuează aceste transferuri.
    [Art.57 al.(2), lit.c) introdusă prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (3) În perioada aplicării bugetului provizoriu nu se permite efectuarea cheltuielilor pentru acţiuni sau măsuri noi comparativ cu anul precedent.
    (4) Finanţarea cheltuielilor bugetului provizoriu se efectuează cu respectarea procedurilor generale privind executarea bugetului. Excepţie fac cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale, care se efectuează în conformitate cu angajamentele asumate.
    (5) Valabilitatea bugetului provizoriu încetează odată cu punerea în aplicare a legilor/deciziilor bugetare anuale.
    (6) Toate operaţiunile efectuate în contul bugetului provizoriu se transferă în contul bugetului adoptat pe anul curent.
    Articolul 58. Repartizarea bugetului adoptat
    (1) După publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul Finanţelor comunică autorităţilor publice centrale limitele anuale de alocaţii bugetare, repartizate pe nivele agregate ale clasificaţiei economice, iar autorităţilor administraţiei publice locale – transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale.
    (2)  În termen de 15 zile de la data publicării legilor/deciziilor bugetare anuale, autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, asigură repartizarea alocaţiilor bugetare în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Finanţelor.
    (3) Bugetele repartizate ale autorităţilor/instituţiilor bugetare servesc drept temei pentru iniţierea executării bugetului.
    Articolul 59. Prognozele trimestriale şi monitorizarea indicatorilor
                         bugetari
    (1) În termen de o lună de la începutul anului bugetar, Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă prognoze trimestriale ale veniturilor, cheltuielilor şi soldului bugetului public naţional şi ale componentelor acestuia.
    (2) Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Finanţelor monitorizează executarea bugetelor în raport cu prognozele trimestriale prevăzute la alin. (1) şi întreprinde măsuri în vederea respectării nivelului aprobat al soldului bugetar.
    Articolul 60. Redistribuirea alocaţiilor bugetare
    (1) Pe parcursul anului bugetar, redistribuirea alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat se permite:
    a) cu acordul Guvernului – între autorităţile publice centrale (cu excepţia celor independente) şi  între programele unei autorităţi, pînă la 10 la sută din volumul alocaţiilor bugetare aprobate;
    b) cu acordul Ministerului Finanţelor – între categoriile economice în cadrul unei autorităţi publice centrale, fără majorarea cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;
    c) autorităţilor publice centrale şi, după caz, instituţiilor bugetare subordonate – în cazul altor redistribuiri decît cele prevăzute la lit. a) şi b)  care nu afectează limitele de alocaţii bugetare stabilite.
    (2) Limita prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul repartizării alocaţiilor fondurilor de urgenţă şi altor alocaţii centralizate aprobate în buget.
    (3) Redistribuirea alocaţiilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau prin legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează în condiţiile alin. (1) lit. a).
    (4) Redistribuirea alocaţiilor bugetare conform alin. (1)–(3) se efectuează pînă la 30 noiembrie a anului bugetar.
    (5) Competenţele privind redistribuirea alocaţiilor bugetelor locale în cadrul deciziei bugetare anuale se stabilesc prin Legea privind finanţele publice locale.
    (6) Se interzice redistribuirea ulterioară a alocaţiilor repartizate din fondurile de rezervă şi de intervenţie.
    Articolul 61. Modificarea legii/deciziei bugetare anuale
    (1) Dacă pe parcursul anului se atestă tendinţe de înrăutăţire a soldului bugetului şi/sau apare necesitatea revizuirii cheltuielilor bugetare, administratorul de buget lansează procedura de modificare a bugetului corespunzător.  
    (2) Autorităţile/instituţiile bugetare pot înainta propuneri de modificare a bugetelor în modul şi în termenul stabilit de administratorii bugetelor de la care acestea se finanţează.
    (3)  Procedurile de elaborare, prezentare şi adoptare a legilor/deciziilor privind modificarea bugetelor sînt similare celor pentru legile/deciziile bugetare anuale.
    (4)  Orice propunere de modificare a legilor/deciziilor bugetare anuale trebuie să fie însoţită de o notă informativă, care va cuprinde concluziile privind executarea bugetului respectiv în perioada precedentă şi estimările privind executarea scontată a bugetului pînă la finele anului bugetar în curs, precum şi impactul financiar al modificărilor pentru următorii trei ani.
    (5)  În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate, de regulă, cel mult două modificari ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, care se adoptă, de regulă, nu mai degrabă de 1 iulie şi nu mai tîrziu de 15 noiembrie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 69 alin. (4).
    [Art.61 al.(5) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
Secţiunea 3
Executarea bugetului
    Articolul 62. Contul unic trezorerial
    (1)  Încasările la şi plăţile de la bugetele componente ale bugetului public naţional în monedă naţională se efectuează prin virament prin contul unic trezorerial, iar cele în valută străină – prin conturi deschise în Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare, în conformitate cu legislaţia valutară.
    (2) Administratorii de bugete pot angaja/acorda, în bază contractuală, împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la/la bugetele componente ale bugetului public naţional, gestionate prin contul unic trezorerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.
    [Art.62 al.(2) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (3) Administratorii de bugete pot angaja, în bază contractuală, de la instituţii financiare împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar.
    (4) Soldul mijloacelor bănești temporar libere, gestionate prin contul unic trezorerial, poate fi plasat sub formă de depozite la Banca Națională a Moldovei și în valori mobiliare de stat.
    [Art.62 al.(4) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    [Art.62 al.(4) în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (5) Se interzice autorităţilor/instituţiilor bugetare:
    a) să deschidă conturi bancare pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin instituţiile financiare, cu excepția cardurilor de plată de afaceri (business), deschise cu autorizația Ministerului Finanțelor pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de delegarea în interes de serviciu peste hotare a conducătorilor de rang înalt ai autorităților publice centrale. Modul de deschidere și gestionare a cardurilor de plată de afaceri (business) se stabilește de către Ministerul Finanțelor;
    b) să acorde/contracteze împrumuturi.
    [Art.62 al.(5) în redacția LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    [Art.62 al.(6) abrogat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (7) Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină pot angaja prestatori de servicii de plată, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea unor operaţiuni ce ţin de executarea de casă a bugetelor.
    [Art.62 al.(7) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (8)  Procedura de selectare a băncilor comerciale, ca  prestatori de servicii de plată, pentru efectuarea operaţiunilor ce ţin de executarea de casă a bugetelor se face o dată la trei ani în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice.
    [Art.62 al.(8) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (9) Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public naţional de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat şi societăţile pe acţiuni ai căror fondatori/acționari sînt autorităţile publice centrale şi locale, în baza listei acestora aprobate în legea bugetară anuală, se gestionează prin contul unic trezorerial.
    [Art.62 al.(9) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
   
(10) Ministerul Finanţelor poate utiliza temporar soldurile de mijloace financiare din conturile entităţilor specificate la alin. (9), deschise în contul unic trezorerial, pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale bugetului de stat, cu rambursarea acestora în termen de 180 de zile de la data efectuării împrumutului şi fără a afecta plăţile entităţilor respective.
    [Art.62 al.(10) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
   
(11) Se interzice împrumutul mijloacelor financiare, acordate cu destinaţie conform acordurilor de finanțare, din resursele aferente proiectelor finanţate din surse externe.
    [Art.62 al.(11) introdus prin LP267 din 09.12.16, MO459-471/23.12.16 art.920]
    Articolul 63. Executarea de casă a bugetului
    (1) Încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă.
    (2) Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetare prin sistemul trezorerial se asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificaţia bugetară şi pe planul de conturi contabile.
    Articolul 64. Prognoza şi managementul lichidităţilor
    (1)  În termen de 30 de zile de la data adoptării legilor/deciziilor bugetare anuale, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie a anului bugetar, administratorii de bugete elaborează, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Finanţelor, prognozele de lichidităţi ale bugetelor corespunzătoare pe an cu repartizare lunară.
    (2)  Prognozele menţionate la alin. (1) al prezentului articol se actualizează periodic, cu respectarea nivelului trimestrial al soldului bugetar, stabilit în condiţiile art. 59.
    Articolul 65. Încasările bugetare
    (1)  Colectarea veniturilor şi a altor încasări aprobate în bugetele componente ale bugetului public naţional se asigură de către administratorii de venituri stabiliţi prin actele normative care instituie aceste venituri.
    (2)  În cazul în care legislaţia nu prevede autoritatea responsabilă de administrarea anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanţelor desemnează administratorii veniturilor bugetare respective.
    (3)  Toate plăţile calculate, dar netransferate la bugetele componente ale bugetului public naţional pînă la data încheierii anului bugetar se încasează în contul bugetelor respective pe anul viitor.
    Articolul 66. Gestionarea angajamentelor
    (1) Autorităţile/instituţiile bugetare sînt responsabile pentru asumarea, achitarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor, în conformitate cu legislaţia care reglementează achiziţiile publice şi cu alte acte normative.
    (2)  Asumarea angajamentelor de către autorităţile/instituţiile bugetare se permite doar în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare, luînd în considerare datoriile înregistrate la finele anului precedent.
    [Art.66 al.(2) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (3)  Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de pînă la trei ani pentru obiectele de investiţii capitale, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi. Valoarea angajamentelor multianuale se ajustează anual în corespundere cu alocaţiile bugetare aprobate în acest scop pe anul bugetar respectiv.
    (31) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de pînă la 5 ani, în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţămînt cu utilajul și echipamentul necesar bunei funcționări, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate cantinelor instituțiilor de învăţămînt.
    [Art.66 al.(31) introdus prin LP284 din 29.11.18, MO1-5/04.01.19 art.18; în vigoare 04.01.19]
    (4)  Autorităţile/instituţiile bugetare sînt obligate să revadă relaţiile contractuale cu furnizorii de mărfuri şi servicii şi să reducă cheltuielile dacă pe parcursul anului bugetar alocaţiile bugetare au fost diminuate ca urmare a modificării bugetului.
    (5) Se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția:
    a) lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;
    b) mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice.
    [Art.66 al.(5) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 67. Plăţile bugetare
    (1)  În procesul executării bugetelor, autorităţile/instituţiile bugetare efectuează plăţi în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor.
    (11) Autoritățile/instituțiile bugetare vor efectua plăți în limitele alocațiilor bugetare aprobate după stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat.
    [Art.67 al.(11) introdus prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (2)  Finanţarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor băneşti la conturile bugetului, cu respectarea următoarelor priorităţi:
    a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale;
    b) cheltuielile de personal, de achitare a burselor, a pensiilor, a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a alocaţiilor şi a ajutoarelor sociale;
    b1) cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de asigurat;
    [Art.67 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP89 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.257]
    c) cheltuielile pentru resursele  termoenergetice;
    d) cheltuielile din fondurile de urgenţă.
    (3) La efectuarea altor cheltuieli decît cele stipulate la alin.(2), priorităţile de cheltuieli se stabilesc de către conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare.
    (4) Plăţile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaţiunile provenite din acordarea garanţiilor, se efectuează în termenele şi în condiţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget pentru acest scop.
    (41) Plăţile legate de cumpărarea de către stat, în conformitate cu art. 541 din Legea nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, a acţiunilor emise de băncile de importanţă sistemică prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acțiunilor neînstrăinate ale foștilor deținători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislației aferente activității bancare se efectuează indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea bugetului de stat pentru anul în curs.
    [Art.67 al.(41) introdus prin LP274 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.802]
    (5)  Toate plăţile executate pînă la data încheierii anului bugetar, indiferent de perioada pentru care acestea se efectuează, se înregistrează şi se reflectă în evidenţa contabilă ca plăţi ale anului bugetar curent.
    (6)  Datoriile autorităţilor/instituţiilor bugetare din anii precedenţi se achită de către acestea din contul şi în limita bugetelor autorităţilor/instituţiilor respective aprobate pe anul bugetar curent.
    Articolul 68. Plăţile în baza documentelor executorii
    (1)  Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public naţional, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, se prezintă obligatoriu de către creditor direct administratorilor de bugete şi/sau, după caz, autorităţilor/instituţiilor bugetare respective după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti.
    [Art.68 al.(1) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.68 al.(1) sintagma  „doar după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti” declarată neconstituțională prin HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16]
    (2) În cazul neexecutării documentului executoriu emis în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive în termen de 3 luni de la data prezentării acestuia, creditorul poate solicita executorului judecătoresc iniţierea executării silite, conform procedurii stabilite de Codul de executare.
    [Art.68 al.(2) modificat prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    [Art.68 al.(2) sintagma „în baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile” declarată neconstituțională prin HCC32 din 17.11.16, MO40-49/10.02.17 art.9; în vigoare 17.11.16]
   
(21) Recursul declarat împotriva hotărîrii judecătoreşti definitive privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului public naţional şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare suspendă termenul de executare a hotărîrii judecătoreşti prevăzut la alin. (2).
    [Art.68 al.(21) introdus prin LP212 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.4]
    (3) Plăţile pentru executarea silită a sumelor adjudecate conform documentelor executorii se efectuează în limita bugetului aprobat al autorităţii/ instituţiei bugetare.
    (4) Suma plăţilor pentru executare silită nu poate depăşi 20 la sută din bugetul aprobat al autorităţii/instituţiei bugetare pe anul respectiv.
    (41) Ordinul incaso, emis de executorul judecătoresc, se execută în decurs de 10 zile lucrătoare din momentul recepționării.
    [Art.68 al.(41) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    [Art.68 al.(41) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (42) Onorariul executorului judecătoresc pentru executarea silită a documentului executoriu va fi calculat în conformitate cu Codul de executare, dar nu va depăși 5 000 de lei.
    [Art.68 al.(42) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (43) Actele de executare silită ale executorului judecătoresc care nu corespund prevederilor legale în vigoare și/sau nu sînt însoțite de documentul executoriu în original și de dovada expirării termenului prevăzut la alin. (2) se restituie fără executare.
    [Art.68 al.(43) introdus prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    (5) Pentru documentele executorii care au parvenit prin intermediul executorului judecătoresc cu încălcarea procedurii stabilite la alin. (1) al prezentului articol, debitorul va fi scutit de plata onorariului şi a altor cheltuieli de executare prevăzute la art. 36–41 din Codul de executare.
    Articolul 69. Blocarea alocaţiilor bugetare
    (1)  În procesul executării bugetului, administratorii de bugete sînt autorizaţi să blocheze temporar anumite alocaţii de la bugetul respectiv, cu excepţia plăţilor pentru deservirea datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:
    [Art.69 al.(1) modificat prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    a) dacă analiza executării scontate a bugetelor atestă înrăutăţirea nivelului soldului bugetar, aprobat prin legea/decizia bugetară anuală şi stabilit ca prognoze trimestriale în baza art. 59;
    b) dacă limitele de alocaţii în proiectul  bugetului care urmează a fi aprobat sînt mai mici decît cele din bugetul provizoriu care se execută;
    c) dacă sînt iniţiate propuneri de reducere a alocaţiilor fie prin redistribuire, fie prin modificarea bugetului.
    (2) În perioada de blocare temporară a alocaţiilor, autorităţile/instituţiile bugetare nu îşi pot asuma noi angajamente de cheltuieli.
    (3)  Blocarea alocaţiilor poate fi efectuată pe o perioadă ce nu depăşeşte 60 de zile, cu informarea autorităţilor/instituţiilor bugetare şi a Guvernului sau, după caz, a consiliilor locale despre circumstanţele ce au determinat această acţiune.
    (4)  În cazul în care acţiunile aferente blocării alocaţiilor nu asigură menţinerea soldului bugetar în limitele stabilite de legea/decizia bugetară anuală, administratorii de bugete, în termen de cel puţin 20 de zile pînă la expirarea perioadei de blocare, întocmesc şi prezintă proiectul legii/deciziei privind modificarea bugetului respectiv.
    (5)  Blocarea alocaţiilor efectuată în condiţiile alin. (1) se aplică pînă la adoptarea legii/deciziei privind modificarea bugetelor respective.
    Articolul 70. Încheierea anului bugetar
    (1) În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.
    [Art.70 al.(1) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (2) La data încheierii anului bugetar alocaţiile bugetare nevalorificate, precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale autorităţilor/instituţiilor bugetare se închid, cu excepţia soldurilor proiectelor finanţate din surse externe.
    (3) În cazul instituțiilor bugetare amplasate peste hotarele țării, soldurile mijloacelor bănești înregistrate în conturile acestora la data încheierii anului bugetar se utilizează în anul bugetar următor în contul finanțării de la buget a alocațiilor aprobate.
    [Art.70 al.(3) în redacția LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (4) Soldurile de mijloace băneşti din conturile bugetelor componente ale bugetului public naţional, înregistrate la data încheierii anului bugetar, sînt tranzitorii pe anul bugetar următor şi  sînt accesibile spre utilizare la acoperirea deficitului în limitele prevăzute de legile/deciziile bugetare anuale.
    (5) Dacă la finele anului bugetar volumul real înregistrat al deficitului bugetului  asigurărilor sociale de stat, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat pentru prestaţii de asistenţă socială,  este mai mic decît volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienţei de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale va restitui diferenţa la  bugetul de stat în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza raportului anual privind executarea bugetului.
Secţiunea 4
Evidenţa contabilă şi raportarea bugetului
    Articolul 71. Evidenţa contabilă în sistemul bugetar
    (1) Evidenţa contabilă în sistemul bugetar se organizează în baza Legii contabilităţii şi în conformitate cu planul de conturi contabile şi cu metodologia elaborată şi aprobată de către Ministerul Finanţelor.
    (2) Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetului asigurărilor sociale de  stat şi ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se asigură în baza planurilor de conturi contabile proprii, cu utilizarea sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate.
    Articolul 72. Rapoartele periodice privind executarea bugetelor
    (1)  Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi publică lunar rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.
    (2)  Autorităţile executive locale întocmesc şi publică rapoarte privind executarea bugetelor locale, în conformitate cu periodicitatea şi cerinţele stabilite de Legea privind finanţele publice locale.
    (3)  Raportul privind executarea bugetului public naţional se întocmeşte şi se publică lunar de către Ministerul Finanţelor.
    (4)  Guvernul prezintă Parlamentului raportul semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (5)  Modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor privind executarea bugetelor componente ale bugetului public naţional se stabileşte de Ministerul Finanţelor.
    Articolul 73. Rapoartele anuale privind executarea bugetelor
    (1)  Rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se întocmesc de administratorii bugetelor respective şi se prezintă Guvernului, iar ulterior Parlamentului spre aprobare, în termenele prevăzute de calendarul bugetar.
    (2) Rapoartele prezentate de Guvern se examinează de către Parlament şi se aprobă în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (3) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pentru anul bugetar încheiat se întocmesc de către autorităţile executive locale şi se aprobă de către consiliile locale în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
    (4) Rapoartele anuale privind executarea bugetelor se prezintă în format comparabil cu formatul bugetelor aprobate şi cuprind:
    a) caracteristicile cadrului macroeconomic în anul respectiv, dinamica şi tendinţele indicatorilor în comparaţie cu anii precedenţi;
    b) evaluarea implementării măsurilor de politici bugetar-fiscale în raport cu asumările prevăzute în buget;
    [Art.73 al.(4), lit.b) modificată prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    c) nivelul de executare a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare în raport cu indicatorii planificaţi, cu executarea  din anul precedent şi cu explicarea cauzelor devierilor;
    d) explicaţii la modificările bugetare efectuate pe parcursul anului;
    e) nivelul datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritoriale în raport cu limitele stabilite;
    f) nivelul de realizare a performanţei în cadrul programelor;
    g) alte informaţii relevante.
    (5) La examinarea şi prezentarea în Parlament a rapoartelor anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală participă autorităţile publice centrale de specialitate, care prezintă rapoarte privind implementarea programelor şi performanţa realizată în domeniile de competenţă.
    (6)  După aprobarea de către Parlament/consiliile locale, rapoartele anuale se publică în modul şi în termenul stabilit de legislaţie.
    Articolul 74. Rapoartele financiare
    Autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, întocmesc şi prezintă rapoarte financiare în baza Legii contabilităţii şi în conformitate cu termenele şi cerinţele stabilite de Ministerul Finanţelor.
Capitolul V
MONITORINGUL FINANCIAR
    Articolul 75. Obiectul monitoringului financiar
    Monitoringului financiar se supun:
    a) autorităţile/instituţiile publice la autogestiune, cu excepţia celor responsabile exclusiv faţă de Parlament;
    b) întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public.
   Articolul 76. Responsabilitatea pentru monitoringul financiar
    (1) Monitoringul financiar al activității autorităților publice la autogestiune,  întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se efectuează de către Ministerul Finanțelor.
    (2) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități administrative asigură supravegherea activității și eficiența utilizării patrimoniului instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care activează în domeniul de competență al acestora.
    (3) Monitoringul financiar al activității instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor municipale și societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale au calitatea de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social se efectuează de către autoritățile administrației publice locale.
    (4) Procedurile și cerințele specifice privind efectuarea monitoringului financiar al activității autorităților publice la autogestiune, întreprinderilor de stat/municipale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public se elaborează de către Ministerul Finanțelor, în comun cu organul abilitat cu administrarea și deetatizarea patrimoniului public, și se aprobă de Guvern.
    (5) Rezultatele monitoringului financiar se prezintă autorităților publice competente și Guvernului și se iau în considerare în procesul de luare a deciziilor privind administrarea și deetatizarea patrimoniului public.
    [Art.76 în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
Capitolul VI
CONTROLUL FINANCIAR ŞI AUDITUL PUBLIC EXTERN
    Articolul 77. Controlul financiar public intern
    (1) Activităţile efectuate în cadrul procesului bugetar şi operaţiunile legate de gestionarea finanţelor publice de către autorităţile/instituţiile bugetare sînt obiect al controlului financiar public intern.
    (2) Principiile şi modul de organizare a sistemului de management financiar şi de control, a activităţii de audit intern, precum şi a funcţiei de coordonare şi armonizare centralizată în domeniul controlului financiar public intern, se reglementează prin legislaţia privind controlul financiar public intern.
    Articolul 78. Inspectarea financiară
    (1) Inspectarea financiară se efectuează de către autoritatea administrativă responsabilă din subordinea Ministerului Finanţelor, în baza regulamentului aprobat de către Guvern.
   (2) În cadrul inspectării financiare se verifică activitatea economico-financiară, inclusiv prin investigări operative şi analize documentare efectuate în baza informaţiilor privind eventuale încălcări ale legislaţiei sau fraude în gestionarea şi utilizarea resurselor bugetare, în administrarea patrimoniului public, raportarea datoriei sectorului public, în calcularea profitului net al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu cota de participare a statului, precum şi a dividendelor şi a defalcărilor la buget ale unei părţi a profitului net al acestora.
    (3)  Inspectării financiare pot fi supuse:
    a) autorităţile/instituţiile bugetare;
    b) autorităţile/instituţiile publice la autogestiune şi autorităţile bugetare independente – pe aspecte ale corectitudinii în utilizarea alocațiilor financiare obținute din bugetul public național, în gestionarea/utilizarea patrimoniului public, precum și pe cele privind conformarea la regulile aplicabile achizițiilor publice prevăzute de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
    c) întreprinderile de stat/municipale, societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte de cel puțin 25 la sută, precum şi persoanele afiliate acestora – pe aspecte ale gestionării/utilizării resurselor financiare şi/sau patrimoniului public ale entităților specificate la lit. a);
    d) alte persoane fizice şi juridice – pe aspecte ale gestionării şi utilizării resurselor financiare şi ale administrării patrimoniului public al  entităţilor specificate la lit. a) și c).
    (4) Inspectarea financiară se inițiază:
    a) la solicitarea Prim-ministrului;
    b) de către ministrul finanțelor, care, prin intermediul autorităţii administrative responsabile din subordinea Ministerului Finanţelor, planifică inspectări financiare în funcţie de riscurile evaluate, aferente activităţilor procesului bugetar şi subiectelor menţionate la alin. (3).
    [Art.78 în redacția LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.78 modificat prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    Articolul 79. Auditul public extern
    Modul de formare, gestionare şi utilizare a resurselor bugetului public naţional, precum şi de administrare a patrimoniului public, se supune auditului public extern în conformitate cu legislaţia.
Capitolul VII
RESTRICŢII, PENALITĂŢI ŞI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
    Articolul 80. Restricţii şi penalităţi
    (1)  Se interzice dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale Trezoreriei de Stat şi ale trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor, cu excepţia executării ordinelor incaso ale organelor abilitate cu dreptul de executare silită, de suspendare a operaţiunilor în conturile bancare ale contribuabilului şi de sechestrare sau de percepere, în mod incontestabil, a mijloacelor băneşti din conturile bancare şi/sau trezoreriale.
    [Art.80 al.(1) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (2) De la persoanele fizice şi juridice care au primit din partea autorităţilor/instituţiilor bugetare mijloace financiare sub formă de plată prealabilă, inclusiv pentru mărfuri şi servicii (cu excepţia lucrărilor de construcţie, de reparaţie capitală şi de achiziţionare a rachetelor antigrindină), pentru perioada care depăşeşte termenul prevăzut de contract, se percepe la bugetul respectiv o sumă calculată în funcţie de rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Termenul stipulat de contract pentru onorarea obligaţiilor persoanelor fizice sau juridice faţă de autoritatea/instituţia bugetară nu poate depăşi 30 de zile de la data primirii mijloacelor financiare la contul de decontare. Concomitent, la buget se percep şi mijloacele financiare neutilizate (datoria debitoare) la momentul controlului.
    [Art.80 al.(2) declarat neconstituțional prin HCC10 din 16.03.17, MO119-126/14.04.17 art.48; în vigoare 16.03.17]
    (3)  Se interzice dezafectarea de la buget a mijloacelor pentru acordare de împrumuturi persoanelor fizice şi juridice. Excepţie fac împrumuturile acordate Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar și resursele recreditate în condiţiile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, precum şi cele destinate acordării de credite fără dobîndă concurenţilor electorali.
    [Art.80 al.(3) modificat prin LP227 din 01.11.18, MO441-447/30.11.18 art.703]
    [Art.80 al.(3) modificat prin LP242 din 29.12.15, MO20-24/29.01.16 art.48]
    (4)  În caz de nerambursare la scadenţă a împrumuturilor recreditate din surse interne şi externe prin intermediul Ministerului Finanţelor, a dobînzilor şi a altor plăţi aferente, precum şi a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru stingerea împrumuturilor acordate cu garanţie de stat, organele abilitate cu dreptul de executare silită, de suspendare a operaţiunilor în conturile bancare ale contribuabilului şi de sechestrare sau de percepere, în mod incontestabil, a mijloacelor băneşti din conturile bancare şi/sau trezoreriale vor percepe în mod prioritar şi incontestabil, de la bugetele respective şi de la persoanele care au beneficiat de împrumuturi recreditate şi împrumuturi acordate cu garanţie de stat, sumele nerambursate.
    (5)  Stingerea datoriilor expirate aferente împrumuturilor acordate şi/sau recreditate de Ministerul Finanţelor, precum şi a împrumuturilor achitate din contul bugetului de stat conform garanţiei de stat, se va efectua în următoarea succesiune: penalitatea, dobînda şi alte plăţi, suma principală a împrumutului.
    [Art.80 al.(5) modificat prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    (6)  Mijloacele bugetare, inclusiv cele exprimate prin bunuri materiale, utilizate de către autorităţile/instituţiile bugetare, contrar prevederilor actelor normative, pentru acordare de împrumut sau de ajutor financiar persoanelor fizice şi  juridice se percep integral de la acestea şi se varsă la bugetul respectiv fără a fi restabilite ulterior pe conturile creditorilor. Pentru întreaga perioadă de utilizare a acestor mijloace, de la persoanele menţionate se percepe la bugetul respectiv o sumă calculată în funcţie de rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt.
    (7) Sancţiunile specificate la alin. (2) şi (6) se aplică de către Inspecţia financiară în baza rezultatelor inspectărilor efectuate.
    (8)  Pentru neplata în termenele stabilite de actele normative a plăţilor la bugetele componente ale bugetului public naţional se aplică majorări de întîrziere în mărimea şi în modul stabilit de Codul fiscal şi de alte acte legislative.
    (9) Pentru autoritățile/instituțiile bugetare și alți beneficiari de mijloace bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările şi neajunsurile depistate, precum şi nu au prezentat alte rapoarte/documente/informaţii solicitate, Ministerul Finanțelor suspendă temporar finanțarea de la bugetul de stat a autorităților/ instituțiilor bugetare și a altor beneficiari de mijloace bugetare.
    [Art.80 al.(9) introdus prin LP147 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.484]
    Articolul 81. Formele de răspundere juridică
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere disciplinară, civilă, contravenţională sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 82. Intrarea în vigoare şi abrogările
    (1) Prezenta lege întră în vigoare la 1 ianuarie 2015, cu excepţia art.10, art.15-17, art.18 lit.b) şi d), art.19 lit.d), f) şi g), art.20 alin.(1) lit.b), c) şi k), art.21 alin.(1) lit.j), art.24 alin.(1) lit.e) şi g), art.29-30, art.36, art.37, art.47 alin.(1) lit.a)-c), art.48, art.49, art.54 alin.(4), art.59 - 61, art.64, art.67-69, art.70 alin.(3), art.72 alin(4), art.74-76, art.81, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2016.
    (2) Începînd cu 1 ianuarie 2015 se abrogă art.1-5, art.8, art.13, art.131-132, art.134-136, art.15-16, art.19-22, art.24-35, art.37, art.39, art.44-48, art.50-53, art.55 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială).
    (3) Începînd cu 1 ianuarie 2016 se abrogă:
    Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială);
    Legea nr. 1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57–58, art. 511);
    art. X din Legea nr. 1440-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178–181, art. 1354);
    art. IX din Legea nr. 430-XV din 31 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239–242, art. 956);
    art. XXIII din Legea nr. 154-XVI din 21 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126–128, art. 611);
    art. IV din Legea nr. 335-XVI din 16 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1–4, art. 22);
    art. XVI şi art. XXIV din Legea nr. 268-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 702);
    art. IV din Legea nr. 231-XVI din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180–183, art. 693);
    art. IV din Legea nr. 107-XVI din 16 mai 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 107–109, art. 417);
    art. II din Legea nr. 172-XVI din 10 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.543);
    art. X şi art. XV din Legea nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609);
    art. III din Legea nr. 63 din 23 aprilie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 75–77, art. 213);
    art. III din Legea nr. 72 din 4 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 94–97, art. 270);
    art. IX din Legea nr. 48 din 26 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 53, art. 114);
    Legea nr. 167 din 22 iulie 2011 pentru modificarea articolului 55 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131–133, art. 417);
    art. IV din Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32);
    art. VIII din Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 190–192, art. 644);
    art. II din Legea nr. 241 din 2 noiembrie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 242–244, art. 777).
    Articolul 83. Prevederi tranzitorii
    (1) Implementarea bugetării bazate pe performanţă de către autorităţile administraţiei publice locale se efectuează pe etape, în conformitate cu planul de activitate a Guvernului.
    (2) În anul 2015, articolele 8, 11, 27, 42, 43, 44, se pun în aplicare doar în scopuri de elaborare a bugetului.
    Articolul 84.  Prioritatea legii
    Actele normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.
    Articolul 85. Ajustarea legislaţiei în conformitate
                         cu prezenta lege
    Guvernul, în termen de un an de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea actelor legislative în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative pentru implementarea prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 181. Chişinău, 25 iulie 2014.