HPC155/2014
ID intern unic:  354216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 155
din  18.07.2014
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 223-230     art Nr : 522     Data intrarii in vigoare : 14.09.2014
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 22–25, art. 86), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctele 2, 4 (în ambele cazuri), 6, 9 lit. a), g) şi i), 11 lit. b), f), k) şi p) şi 30, după cuvintele „domeniul energetic” şi „sectorul energetic” se introduc cuvintele „şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    2. La punctul 8, textul „în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice” se substituie cu textul „în domeniul energetic şi al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţelor şi desfăşurarea activităţilor  în domeniile respective”.
    3. La punctul 9:
    în partea introductivă, după cuvintele „pieţei de energie” se introduc cuvintele „şi a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) supraveghează sectoarele energetic, de alimentare cu apă şi de canalizare şi modalitatea în care întreprinderile din aceste sectoare respectă actele normative în domeniu;”
    la litera d), după cuvintele „pe pieţele de energie” se introduc cuvintele „şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”, iar după cuvintele „cu privire la energia electrică” se introduce textul „ , Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    4. La punctul 10, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:
    „3) în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală:
    a) eliberează, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite de lege, licenţe pentru furnizarea serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    b) în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, prelungeşte, modifică, suspendă sau retrage licenţele eliberate;
    c) desemnează, în comun cu autoritatea administraţiei publice locale, titularul de licenţă care va desfăşura activitatea de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în locul titularului de licenţă a cărui licenţă a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
    d) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate;
    e) elaborează şi aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    f) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    g) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
    h) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la procedurile de achiziţie de către operatori a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea lor, pentru a asigura respectarea de către aceştia a principiului eficienţei maxime la cheltuieli minime;
    i) elaborează şi aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scopul determinării tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu  apă;
    j) avizează tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi tarifele pentru serviciile auxiliare, furnizate la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în conformitate cu metodologiile aprobate de Agenţie, şi le prezintă spre aprobare consiliilor locale;
    k) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă tehnologică, furnizat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, precum şi tarifele pentru serviciul public de alimentare cu energie termică furnizată prin sisteme centralizate, stabilite conform metodologiilor respective de calcul al tarifelor;
    l) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare,  furnizate de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale respective i-au delegat Agenţiei dreptul deplin de aprobare a tarifelor;
    m) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în cazul neaprobării acestora de către consiliile locale în baza cererii operatorului şi avizului prezentat de Agenţie, în termenul stabilit de lege;
    n) aprobă tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş de către operatorii  care activează în condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare internaţionale, ratificate de Parlament ori aprobate de Guvern sau de consiliile locale;
    o) monitorizează corectitudinea aplicării de către operatori a tarifelor aprobate de Agenţie;
    p) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului costurilor necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş;
    q) monitorizează modul în care operatorii ale căror tarife sînt aprobate de Agenţie respectă indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliţi în regulamentul aprobat de Agenţie;
    r) monitorizează şi controlează, în modul şi în limitele stabilite de lege, activitatea operatorilor la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, inclusiv  respectarea de către aceştia a obligaţiilor stabilite prin lege, licenţe, regulamente şi metodologii aprobate de Agenţie;
    s) stabileşte, pentru determinarea tarifelor şi pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi reguli de separare a costurilor de către  operatori, cerinţe privind reevaluarea mijloacelor fixe, precum şi un sistem de informaţii în baza cărora operatorii urmează să prezinte rapoarte Agenţiei;”.
    5. La punctul 11:
    litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) de a aplica în sectoarele reglementate principiul eficienţă maximă la costuri minime;”
    literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:
    „i) de a emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică, de gaze naturale, de alimentare cu apă şi/sau de canalizare a unei instalaţii de utilizare şi decizii privind reluarea furnizării energiei electrice, gazelor naturale, apei şi serviciilor de canalizare către un consumator final pe perioada examinării petiţiei consumatorului;
    j) de a examina şi a soluţiona în procedură extrajudiciară neînţelegerile dintre consumatorii finali şi operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sau furnizorii de energie electrică, de gaze naturale sau de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la tarife reglementate, după caz, survenite în legătură cu racordarea la reţelele electrice, de gaze naturale sau de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi neînţelegerile referitoare la încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;”
    la litera m), după cuvintele „operatorii reţelelor de distribuţie,” se introduc cuvintele „operatorii sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare,”.
    6. La punctul 23, cuvintele „În caz de” se substituie cu textul „În caz de vacanţă a funcţiei, pînă la desemnarea de către Parlament a unui nou director general, sau în caz de”.
    7. La punctul 28, după cuvintele „cu privire la energia electrică” se introduce textul „ , a Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    8. La punctul 32, după cuvintele „la piaţa de energie” se introduc cuvintele „şi la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare”.
    Art. II. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 14 septembrie 2014, cu excepţia art. I pct. 6, care se pune în aplicare din momentul adoptării prezentei hotărîri.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Serghei  SÎRBU

    Nr. 155. Chişinău, 18 iulie 2014.