LPM173/2014
ID intern unic:  354308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 173
din  25.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 531     Data intrarii in vigoare : 08.11.2014
    MODIFICAT
   
RMO352 din 28.11.14, MO352-357/28.11.14 pag.27
    RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14 pag.17

    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Articolul 102 alineatul (6) din Titlul III al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din  8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
    „Dacă, după vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate, în baza contractului de vînzare a bunurilor gajate.”
    Art. II. – Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.120, art.863), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Bunurile proprietate a persoanelor fizice aflate sub tutelă sau curatelă pot fi gajate numai cu acordul autorităţii de tutelă sau, respectiv, curatelă.”
    2. La articolul 4 alineatul (1), cuvintele „sau imobile” se exclud.
    3. Articolul 6:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Ipoteca apare în momentul înregistrării. Gajul bunurilor mobile fără deposedare apare în momentul înregistrării sau, în cazul gajului asupra mijloacelor băneşti în conturi bancare, prin control, în conformitate cu art.251 alin.(2).”;
    4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    „(1) Ipoteca se înregistrează în Registrul bunurilor imobile.
    (2) Gajul bunurilor mobile fără deposedare, cu excepţia gajului constituit prin control în conformitate cu art.251 alin.(2), se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare (în continuare – Registrul garanţiilor).”
    5. Articolul 8:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Obiect al gajului poate fi orice bun corporal sau incorporal, prezent sau viitor, determinat individual sau generic, sau o universalitate de bunuri, cu excepţia bunurilor inalienabile sau insesizabile. Obiect al gajului poate fi orice drept patrimonial, inclusiv dreptul de creanţă al debitorului gajist asupra creditorului gajist.”;
     alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Prin universalitate de bunuri, în sensul prezentei legi, se înţelege o totalitate de bunuri mobile, prezente sau viitoare, corporale sau incorporale, descrise în mod general.”
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Obiect al gajului pot fi mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută străină:
    a) aflate şi care vor intra în conturi bancare, prin gaj fără deposedare;
    b) sub formă de monede metalice jubiliare şi comemorative, inclusiv cele ce conţin metale preţioase, prin gaj cu deposedare (amanet).”
    6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 9. Bunuri de înlocuire şi despăgubiri
    (1) Dacă, în condiţiile legii, încetează dreptul de proprietate a debitorului gajist asupra bunului gajat, gajul se extinde în mod automat asupra bunului de înlocuire sau a despăgubirii datorate debitorului gajist, dacă contractul de gaj nu prevede altfel. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra bunului de înlocuire sau despăgubirii va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului a cărui proprietate a încetat.
    (2) Gajul se extinde asupra despăgubirilor de asigurare, cu excepţia situaţiei în care cazul asigurat a avut loc din culpa creditorului gajist sau dacă contractul de gaj prevede altfel.
    (3) În cazul în care cunosc despre existenţa gajului asupra bunului, persoanele care datorează sumele de despăgubire sînt obligate să înştiinţeze creditorul gajist despre intenţia de a plăti aceste despăgubiri, la adresa indicată în Registrul garanţiilor. Creditorul gajist trebuie să răspundă în decurs de 10 zile de la primirea înştiinţării, indicînd unul din următoarele moduri de utilizare a despăgubirilor:
    a) plata către creditorul gajist pentru stingerea obligaţiei garantate, dacă a transmis avizul de executare conform art. 67 alin.(1);
    b) plata în contul debitorului gajist, indicînd contul, atunci cînd a fost constituit un gaj asupra mijloacelor băneşti în contul bancar, conform art.251 alin.(2); sau
    c) plata către debitorul gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
    (4) Pentru scopurile alin.(3) lit.b), debitorul gajist va asigura constituirea gajului asupra mijloacelor băneşti în contul bancar, conform art.251 alin.(2), în termen de pînă la 3 zile de la data cererii creditorului gajist. În cazul neexecutării acestei obligaţii, creditorul gajist este în drept să ceară executarea anticipată a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, în conformitate cu art.61 alin.(1).
    (5) Persoanele care datorează despăgubirile trebuie:
    a) fără întîrziere nejustificată, să plătească despăgubirea după cum este indicat în răspunsul creditorului gajist; sau
    b) dacă creditorul gajist nu a răspuns în termenul indicat la alin.(3) şi există dovada recepţiei de către acesta a înştiinţării, să plătească despăgubirea debitorului gajist sau după cum este indicat de către debitorul gajist.
    (6) Creditorul gajist va îndrepta despăgubirile primite în conformitate cu alin.(3) lit.a) la stingerea obligaţiei garantate.”
    7. La articolul 10, alineatul unic va avea următorul cuprins:
    „Gajul bunului se extinde în mod automat asupra fructelor, veniturilor şi produselor bunului, asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului gajat, inclusiv în conformitate cu art.24 alin. (2), sau fructelor, veniturilor şi produselor acestuia, dacă creditorul şi debitorul gajist nu au convenit altfel. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra fructelor, veniturilor şi produselor bunului, asupra produsului vînzării sau înstrăinării în alt mod a bunului sau a fructelor, veniturilor şi produselor acestuia va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra bunului.”
    8. Articolul 13:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Contractul de gaj, cu excepţia gajului prin deposedare, se întocmeşte în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.”;
    la alineatul (4), litera e) va avea următorul cuprins:
    e) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate prin gaj, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;”;
    se completează cu un nou alineat, (8), cu următorul cuprins:
    „(8) Contractul de gaj este valabil chiar dacă a fost încheiat în pofida înţelegerii între debitorul gajist şi o persoană terţă care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a gaja bunul. Persoana terţă poate cere debitorului gajist repararea prejudiciilor pentru încălcarea acestei înţelegeri şi poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de nulitate a contractului de gaj.”
    9. La articolul 14 alineatul (1), a doua propoziţie va avea următorul cuprins:
    „Obligaţia garantată poate fi prezentă sau viitoare, condiţionată sau necondiţionată, determinată sau determinabilă, fixă sau flotantă.”
    10. Articolul 24:
    alineatele (2)-(4) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Debitorul gajist are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod bunurile din universalitatea de bunuri în cursul obişnuit al activităţii sale, liber de gaj, cu condiţia înlocuirii bunurilor înstrăinate cu alte bunuri de aceeaşi natură în termenul convenit cu creditorul gajist. În cazul nerespectării acestei condiţii, creditorul gajist conservă un gaj asupra produsului înstrăinării bunului, în modul stabilit la art. 10, însă nu poate invoca dreptul de gaj în faţa dobînditorului bunurilor.
    (3) Gajul unei universalităţi de bunuri subzistă chiar dacă bunurile au fost pierdute sau distruse, cu condiţia că debitorul gajist le-a înlocuit în perioada de timp indicată de creditorul gajist cu bunuri de aceeaşi natură sau cu alte bunuri acceptate de către creditorul gajist.
    (4) Dreptul debitorului gajist de a vinde sau a înstrăina în alt mod bunurile din universalitatea de bunuri este suspendat în mod automat în momentul primirii de către debitorul gajist a avizului de executare conform art.67 alin.(1).”
    11. La § 3, titlul va avea următorul cuprins:
    „§ 3. Particularităţile gajului asupra bunurilor incorporale”
    12. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 25. Gajul asupra drepturilor patrimoniale
    (1) Poarte fi grevat cu gaj orice drept patrimonial, inclusiv drepturi asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, creanţe băneşti, alte creanţe contractuale şi creanţe născute din alte temeiuri de apariţie a obligaţiilor, cu excepţiile prevăzute de lege.
    (2) Gajul asupra drepturilor patrimoniale nu necesită consimţămîntul debitorului obligaţiei patrimoniale, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
    (3) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    (4) Gajul asupra drepturilor patrimoniale se extinde asupra oricărei garanţii personale sau reale care asigură plata sau altă executare a obligaţiei patrimoniale în pofida înţelegerii între debitorul gajist şi debitorul obligaţiei patrimoniale care limitează în orice mod dreptul debitorului gajist de a greva cu gaj drepturile patrimoniale sau garanţia personală sau reală care asigură plata sau altă executare a obligaţiei.
    (5) Debitorul obligaţiei patrimoniale poate cere debitorului gajist repararea prejudiciilor pentru încălcarea înţelegerii indicate la alin.(4) şi poate exercita alte mijloace juridice de apărare, însă această încălcare nu constituie temei de nulitate a contractului de gaj sau a contractului din care rezultă drepturile patrimoniale.
    (6) Debitorul execută obligaţia patrimonială conform condiţiilor acesteia, pînă cînd nu primeşte de la creditorul gajist avizul de executare conform art.67 alin.(1). După primirea avizului de executare, debitorul execută obligaţia patrimonială doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    [Art.II pct.12 art.25, al.(6) modificat prin RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14, art.17]
    (7) Cu consimţămîntul debitorului gajist, creditorul gajist are dreptul să exercite drepturile prevăzute în art. 662 chiar şi pînă la iniţierea executării gajului, conform art. 61, fiind obligat să îndrepte încasările obţinute din executarea obligaţiei patrimoniale la stingerea obligaţiei garantate.”.
    13. Se completează cu un nou articol, 251, cu următorul cuprins:
    „Articolul 251. Gajul mijloacelor băneşti în conturi
                             bancare
    (1) Gajul mijloacelor băneşti aflate şi care vor intra în conturile bancare (curente, de depozit, alte conturi) se constituie prin înregistrarea sau prin dobîndirea de către creditorul gajist a controlului asupra conturilor, în conformitate cu alin.(2).
    (2) Creditorul gajist dobîndeşte controlul asupra contului debitorului gajist atunci cînd:
    a) creditorul gajist este banca în care este deschis contul – din momentul încheierii contractului de gaj, sau
    b)  debitorul gajist, creditorul gajist şi banca în care este deschis contul convin în scris că banca va executa instrucţiunile creditorului gajist privind dispunerea de mijloacele băneşti din cont, indiferent de consimţămîntul debitorului gajist (contractul de control) – din momentul încheierii contractului de control.
    (3) Dacă contractul de gaj nu prevede altfel, debitorul gajist este liber să dispună de mijloacele băneşti din contul bancar.
    (4) Dreptul de stingere prin compensare a obligaţiilor, deţinut de bancă în temeiul legii, nu este atins prin dreptul de gaj al mijloacelor băneşti în conturi.
    (5) În virtutea normelor cu privire la secretul bancar, banca poate refuza în furnizarea informaţiei privind existenţa gajului mijloacelor băneşti în conturi constituit prin control.
    (6) În cazul în care mijloacele băneşti sînt puse sub urmărire la cererea altor creditori, banca va înştiinţa despre acest fapt creditorul gajist (dacă acesta nu este însăşi banca) şi va informa executorul judecătoresc despre existenţa gajului. În acest caz creditorul gajist va fi în drept să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel, alăturîndu-se la executare în termenul indicat la art.101 alin.(1) din Codul de executare.
    (7) După primirea de către bancă a avizului de executare emis de creditorul gajist, conform art.67 alin.(1), banca va refuza executarea ordinelor debitorului gajist privind debitarea mijloacelor băneşti din cont, dacă în urma unei astfel de debitări soldul contului se va reduce mai jos de soldul obligaţiei garantate indicat în avizul de executare.
    (8) Banca va fi responsabilă în mod solidar cu debitorul gajist pentru prejudiciul cauzat creditorului gajist în legătură cu încălcarea de către bancă a obligaţiilor prevăzute în alin. (6).”
    14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Gajul valorilor mobiliare transferabile
                            şi titlurilor negociabile
    (1) Gajul valorilor mobiliare transferabile este reglementat de prezenta lege şi Legea privind piaţa de capital.
    (2) Gajul titlului negociabil se constituie prin înregistrare sau prin dobîndirea de către creditorul gajist a posesiei titlului, în conformitate cu art.22.
    (3) Gajul titlului negociabil se extinde asupra bunurilor corporale care fac obiectul acestui titlu, cu condiţia că emitentul titlului este în posesiunea bunului, în mod direct sau indirect, în momentul cînd gajul titlului apare.”
    15. La articolul 27, alineatul (1) devine alienat unic cu următorul cuprins:
     „Gajul asupra întreprinderii în calitate de complex patrimonial se extinde asupra tuturor bunurilor mobile ale întreprinderii.”;
     alineatul (2) se abrogă.
    16. Articolul 28:
    alineatul (1) devine alineat unic cu următorul cuprins:
    „Creditorul gajist care a obţinut în posesiune bunul gajat, în conformitate cu art.70 sau, după caz, art.71, este în drept să-l vîndă, în baza procedurii generale, potrivit art.75, sau ca un tot întreg, conform art. 29.”;
    alineatul (2) se abrogă.
    17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 29. Executarea gajului asupra întreprinderii
    (1) În cazul în care creditorul gajist a decis să execute gajul asupra întreprinderii prin vînzarea ei ca un tot întreg, avizul de executare a gajului va conţine, pe lîngă datele prevăzute la art. 67 alin. (4) o menţiune în acest sens.
    (2) Avizul de executare a gajului se depune la Registrul garanţiilor şi se expediază către toate băncile cunoscute ca deţinînd controlul asupra conturilor bancare ale debitorului gajist în conformitate cu art.251 alin.(2).
    (3) Creditorul gajist poate în orice moment să renunţe la executarea gajului asupra întreprinderii ca un tot întreg şi să procedeze la executarea gajului în baza regulilor generale stabilite la art.75. În acest caz, el va depune în Registrul garanţiilor un aviz de modificare cu privire la avizul de executare depus în conformitate cu alin.(1) al prezentului articol.”
    18. Articolele 30 şi 31 se abrogă.
    19. Articolele 37, 38 şi 39 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 37. Registrul garanţiilor
    (1) Registrul garanţiilor este un registru public, în care se înregistrează gajul bunurilor mobile, precum şi oricare alte drepturi de garanţie asupra bunurilor mobile, în conformitate cu art.47. Registrul garanţiilor este organizat astfel încît să asigure că procesele de înregistrare şi acces la Registru sînt simple, eficiente, public accesibile şi transparente.
    (2) Registrul garanţiilor este unica sursă oficială de informaţie privind drepturile de garanţie înregistrate asupra bunurilor mobile, inclusiv în scopul determinării gradului de prioritate a gajului.
    (3) Organizarea şi funcţionarea Registrului garanţiilor, cerinţele de securitate şi integritate a acestuia, precum şi modul de transmitere de către deţinătorul Registrului garanţiilor a datelor despre gajurile şi alte drepturi de garanţie înregistrate către deţinătorii altor registre şi modul de coordonare a funcţiilor între registre  sînt reglementate prin regulamentul aprobat de Guvern.”
    Articolul 38. Temeiuri pentru înregistrarea gajului,
                         modificarea şi anularea înregistrării gajului
    (1) Gajul este înregistrat în baza avizului de înregistrare.
    (2) Modificările la avizul de înregistrare a gajului sînt înregistrate în baza avizului de modificare. Radierea avizului de înregistrare a gajului este înregistrată în baza avizului de radiere.
    Articolul 39. Procedura înregistrării
    (1) Înregistrarea gajului are loc prin depunerea în Registrul garanţiilor a unui aviz de înregistrare, care conţine informaţia indicată la alin.(2). Avizul de înregistrare poate fi depus prin orice persoană înregistrată de Ministerul Justiţiei cu drept de acces activ la Registrul garanţiilor (operator). Lista operatorilor autorizaţi este făcută publică în conformitate cu actul normativ prevăzut la art.37 alin.(3).
    (2) Avizul de înregistrare va conţine:
    a) datele de identificare (numele şi prenumele, numărul de identificare de stat (IDNP) şi adresa persoanei fizice sau denumirea, numărul de identificare de stat (IDNO) şi adresa persoanei juridice sau întreprinzătorului individual) ale debitorului gajist, creditorului gajist şi gestionarului gajului (în cazul în care ultimul a fost desemnat);
    b) descrierea generală sau specifică a bunurilor gajate;
    c) esenţa şi scadenţa obligaţiei garantate, suma maximă garantată a acesteia, fără dobînzi şi cheltuieli;
    d) interzicerea gajului următor, în cazurile convenite de părţi în conformitate cu art. 56;
    e) în cazul gajului asupra întreprinderii, o menţiune că gajul reprezintă un gaj asupra întreprinderii;
    f) semnătura debitorului gajist şi a creditorului gajist.
    (3) Avizul de înregistrare se transmite operatorului pe suport de hîrtie, cu semnătura olografă a părţilor, sau prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare, cu semnătura digitală a părţilor, aplicată conform regulamentului emis în conformitate cu art.37 alin.(3).
    (4) Operatorul acceptă datele exact aşa cum se conţin în avizul de înregistrare a gajului. Operatorul nu va solicita o copie a contractului de gaj şi nu va verifica conţinutul avizului, dar este obligat să verifice identitatea părţilor şi împuternicirile de reprezentare.
    (5) Operatorul transmite avizul de înregistrare a gajului la Registrul garanţiilor imediat după primirea lui.
    (6) Operatorul refuză primirea avizului de înregistrare a gajului doar dacă acesta:
    a) nu conţine toate datele prevăzute la alin.(2);
    b) nu este însoţit de dovada achitării plăţii de înregistrare.
    (7) După efectuarea înregistrării gajului, creditorul gajist va primi o confirmare a înregistrării gajului, în conformitate cu regulamentul emis în conformitate cu art.37 alin.(3). Pe lîngă datele din avizul de înregistrare, confirmarea trebuie să conţină momentul înregistrării (anul, data, ora şi minutul).
    (8) În scopul prezentei legi, inclusiv pentru notificările prevăzute la art.67, orice obligaţie de notificare a persoanelor indicate la alin.(2) lit.a) va fi considerată drept executată corespunzător, dacă notificarea (avizul) este expediat la ultima adresă a persoanei indicată în Registrul garanţiilor.”
    20. Articolul 40:
    alineatul unic devine alineatul (1) cu următorul cuprins:
    „(1) Pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din Registrul garanţiilor sau furnizarea oricărei altei informaţii privind înregistrarea gajului se percepe taxa de stat în mărime prevăzută de Legea taxei de stat. Pentru înregistrarea gajului şi eliberarea extraselor din Registrul garanţiilor se percepe, de asemenea, o plată în mărimea prevăzută de regulamentul emis în conformitate cu art.37 alin.(3).”;
    se completează cu un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
    „(2) Autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, administratorii insolvabilităţii/lichidatorii în procesele de insolvabilitate, organele de urmărire penală şi autorităţile fiscale vor avea acces gratuit la Registrul garanţiilor.”
    21. La articolul 41:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Avizul de modificare este semnat de creditorul gajist şi debitorul gajist, cu excepţia avizului de înregistrare a modificărilor legate de înregistrarea substituirii creditorului gajist urmare a cesiunii creanţei garantate în conformitate cu art.58, care se semnează doar de creditorul gajist.
    (2) La înregistrarea modificărilor, prevederile art.39 se aplică în mod corespunzător.”
    22.  Articolul 43:
    alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    „(2) Gajul este radiat din Registrul garanţiilor în baza avizului de radiere emis de:
    a) creditorul gajist, din iniţiativă proprie sau la cererea debitorului gajist, conform alin.(3);
    b) debitorul gajist, în temeiul hotărîrii judecătoreşti;
    c) cumpărătorul bunului gajat, în temeiul confirmării vînzării emise de creditorul gajist conform art.78, de executorul judecătoresc conform Codului de executare sau de administratorul insolvabilităţii/lichidatorul conform Legii insolvabilităţii.
    (3) Creditorul gajist este obligat să elibereze debitorului gajist sau, în cazul convenit cu acesta, să depună direct în Registrul garanţiilor un aviz de radiere a avizului respectiv de înregistrare a gajului în termen de 3 zile după stingerea gajului conform art. 80, dacă contractul nu prevede un termen mai mare. Creditorul gajist poartă răspundere în faţa debitorului gajist pentru prejudiciul suportat ca urmare a încălcării acestei obligaţii.”;
    la alineatul (4), a doua propoziţie se exclude.
    23. La articolul 44 alineatul (5), sintagma „respingerea cererii de înregistrare (reînregistrare) a gajului” se înlocuieşte cu sintagma „refuzul de înregistrare a gajului sau a modificărilor ori anulării avizelor de înregistrare a gajului”.
    24. La articolul 45 alineatul (1), a doua propoziţie va avea următorul cuprins:
    „Extrasul din Registrul garanţiilor este emis în conformitate cu regulamentul prevăzut la art.37 alin.(3)”.
    25. Articolul 46 se abrogă.
    26. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 47. Înregistrarea altor drepturi de garanţie
    (1) Leasingul financiar poate fi înregistrat în Registrul garanţiilor în cazurile prevăzute de Legea cu privire la leasing.
    (2) Alte drepturi de garanţie pot fi înregistrate în Registrul garanţiilor în cazurile prevăzute de alte legi.
    (3) Procedura de înregistrare a leasingului financiar şi a altor drepturi de garanţie în Registrul garanţiilor este reglementată de prezentul capitol VI şi de regulamentul emis în conformitate cu art. 37 alin. (3).
    (4) Gradul de prioritate între diferite drepturi de garanţie este determinat de momentul înregistrării în Registrul garanţiilor.”
    27. La articolul 51 alineatul (1), propoziţia a doua se completează în final cu următoarele cuvinte „dacă contractul nu prevede altfel.”
    28. Articolul 52:
    la alineatul (2), cuvintele „să dobîndească produsele acestuia dacă contractul nu prevede altfel” se exclud;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Debitorul gajist nu are dreptul să vîndă sau să înstrăineze în alt mod bunurile gajate, dacă legea (inclusiv art. 24 alin. (2) al prezentei legi) nu prevede altfel sau dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist.
    (4) Debitorul gajist nu are dreptul să transmită bunul gajat în locaţiune, arendă sau comodat, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist.”
    29. Articolul 56:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Gajarea unui bun gajat (gajul următor) se admite dacă nu este interzisă de lege. Gradul de prioritate al garanţiilor este determinat în conformitate cu art. 57.”;
    se completează cu alineatele (3)-(5) cu următorul cuprins:
    „(3) Debitorul gajist are obligaţia de a informa fiecare creditor gajist care deţine un gaj următor despre toate gajurile precedente, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    „(4) Debitorul gajist are obligaţia de a informa toţi creditorii gajişti care deţin gajuri precedente despre fiecare gaj următor, imediat după crearea oricărui gaj următor, comunicîndu-le datele prevăzute la art. 13 alin. (4), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    (5) Modificarea gajurilor precedente după constituirea gajurilor următoare nu va prejudicia drepturile creditorului gajist care deţine un gaj următor, dacă acesta nu convine altfel. În cazul majorării obligaţiei garantate cu gaj precedent, gajul care garantează suma majorării va avea un grad de prioritate inferior gajurilor constituite pînă la momentul cînd modificarea gajului a fost înregistrată.”
    30. Articolul 57:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Gradul de prioritate al gajurilor asupra aceluiaşi bun este determinat de momentul apariţiei gajului, conform prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4). Obligaţia garantată cu un gaj de grad inferior se satisface doar după satisfacerea deplină a obligaţiei garantate cu un gaj de grad superior”;
    se completează cu alineatele (6)-(10) cu următorul cuprins:
    „(6) Gajul mijloacelor băneşti în conturile bancare făcut public prin control în conformitate cu art. 251 alin. (2) are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare. Dacă banca în care a fost deschis contul a semnat contracte de control cu mai mulţi creditori gajişti, gradul de prioritate între aceşti creditori gajişti se va determina în funcţie de momentul încheierii contractelor de control.
    (7) Gajul bunului corporal făcut public prin posesiunea titlului negociabil în conformitate cu art. 22 are prioritate faţă de gajul făcut public prin înregistrare, cu excepţia cazului în care gajul în favoarea creditorului gajist care nu are în posesiune titlul negociabil a fost înregistrat înainte de momentul în care bunurile au devenit obiectul titlului negociabil.
    (8) Următoarele gajuri au prioritate faţă de gajurile înregistrate asupra unei universalităţi de bunuri (art. 24), întreprinderii (art. 27), produselor (art. 10) şi bunurilor viitoare (art. 11):
    a) gajul înregistrat al unui vînzător sau creditor (inclusiv locator) neplătit care a finanţat achiziţia unui bun, asupra acestui bun, dar numai în cazul în care acest gaj a fost înregistrat înainte ca debitorul gajist să fi obţinut posesiunea bunului, iar vînzătorul sau, după caz, creditorul îl înştiinţează pe creditorul gajist anterior cu privire la aceasta;
    b) gajul înregistrat asupra produselor program achiziţionate pentru a fi utilizate cu bunurile dobîndite în temeiul lit. a);
    c) gajul înregistrat asupra recoltei sau produselor acesteia, care garantează finanţările obţinute pentru a produce recolta, constituit în perioada de creştere a culturilor sau în decurs de 6 luni înainte ca culturile să fie plantate;
    d) gajul înregistrat asupra efectivelor de animale sau produselor acestora, care garantează finanţările obţinute pentru achiziţia de nutreţuri, medicamente sau hormoni pentru animale, cu excepţia faptului că acest gaj nu are prioritate faţă de gajul înregistrat al vînzătorului sau creditorului (inclusiv locatorului) neplătit care a finanţat achiziţionarea nutreţurilor, medicamentelor sau hormonilor pentru animale.
    (9) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra aceluiaşi bun corporal se extind asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec), gradul de prioritate între ele rămîne acelaşi ca şi pînă la transformare sau confuziune (amestec).
    (10) În cazul în care două sau mai multe gajuri înregistrate asupra diferitor bunuri corporale se extind asupra aceluiaşi bun rezultat din transformare sau confuziune (amestec), creditorii gajişti vor deţine cote-părţi din gajul asupra bunului rezultat din transformare sau confuziune (amestec), proporţionale valorii de piaţă a fiecărui bun pînă la transformare sau confuziune (amestec).”
    31. Articolul 59:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) În cazul înstrăinării bunului gajat, gajul nu se va stinge.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), bunul se dobîndeşte liber de gaj, dacă:
    a) creditorul gajist a permis vînzarea sau înstrăinarea în alt mod a bunului, liber de gaj, în conformitate cu art. 60 alin. (1);
    b) debitorul gajist vinde bunurile din universalitatea de bunuri în cursul obişnuit al activităţii sale, în conformitate cu art. 24 alin. (2);
    c) bunurile gajate sînt achiziţionate de la creditorul gajist sau de la persoana desemnată de creditorul gajist conform art. 75 sau de către creditorul gajist conform art. 79.”;
    alineatul (3) se abrogă.
    32. La articolul 60 alineatele (2) şi (5) se abrogă.
    33. La articolul 61, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Creditorul gajist este în drept să pună sub urmărire obiectul gajului, prin executarea drepturilor prevăzute la alin.(2), în cazul neexecutării obligaţiei garantate sau în alte cazuri prevăzute de lege sau contract. Dacă obligaţia garantată trebuie executată în rate, creditorul gajist poate, totodată, cere executarea înainte de termen a întregii obligaţii atunci cînd nu este executată o parte a obligaţiei.
    [Art.II pct.33 art.61, al.(1) modificat prin RMO293 din 03.10.14, MO293-296/03.10.14, pag.17]
    (2) În condiţiile prezentului capitol, creditorul gajist poate exercita următoarele drepturi cu privire la bunurile gajate:
    a) să execute gajul asupra bunurilor incorporale în conformitate cu art. 66- 662;
    b) să obţină posesiunea şi să vîndă bunurile corporale gajate, conform art. 69-75;
    c) să achiziţioneze bunurile gajate (cu excepţia titlurilor de capital), în contul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei garantate, în conformitate cu art. 79;
    d) să exercite oricare alte drepturi prevăzute de contractul de gaj, cu excepţia cazului în care acestea contravin prezentei legi sau altor legi.”
    34.  La articolul 62 alineatul unic, cuvintele „prevăzut pentru transmiterea bunului” se exclud.
    35.  Articolul 63 se completează cu alineatele (3)-(9) cu următorul cuprins:
    „(3) Creditorul gajist de grad superior care a primit de la creditorul gajist de un grad inferior un aviz de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    (4) Dacă creditorul gajist de grad superior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute la alin. (3), gajul de grad superior nu se stinge prin vînzarea bunurilor gajate, dacă nu s-a convenit altfel cu creditorul gajist de grad superior.
    (5) Creditorul gajist de grad inferior care a primit de la un creditor gajist de un grad superior un aviz de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) are dreptul să ceară executarea înainte de termen a obligaţiei garantate şi să pună sub urmărire obiectul gajului, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    (6) Creditorul gajist de grad inferior nu poate exercita dreptul prevăzut la alin. (5) dacă creditorul gajist de grad superior a iniţiat executarea gajului asupra doar unei părţi a bunurilor gajate, iar bunurile gajate rămase sînt suficiente pentru a garanta creanţele creditorului gajist de grad inferior.
    (7) Dacă creditorul gajist de grad inferior nu şi-a exercitat drepturile prevăzute la alin. (5) şi nu rămîn bunuri gajate conform alin. (6), gajul de grad inferior se stinge.
    (8) Creditorii gajişti care îşi exercită drepturile prevăzute la alin.(3) sau alin.(5) vor înştiinţa în acest sens creditorul gajist de la care au primit avizul de executare, în termen de 10 zile de la data primirii lui. Omisiunea înştiinţării îi decade din dreptul de a participa la distribuirea produsului vînzării bunului gajat în conformitate cu art.76, fiind aplicabile prevederile alin.(4) şi, respectiv, alin.(7) din prezentul articol.
    (9) În cazul în care gajul de grad superior nu se stinge în condiţiile alin.(4), creditorul gajist de grad inferior care vinde bunul în condiţiile art.75 va înştiinţa despre acest fapt cumpărătorul, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.”
    36. Articolele 66 şi 661 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 66. Executarea gajului valorilor mobiliare
                           transferabile şi titlurilor negociabile
    (1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art.67 alin.(1) este în drept:
    a) să încaseze sumele datorate debitorului gajist de către emitentul valorilor mobiliare transferabile, inclusiv prin înaintarea către  acesta a cererii de a plăti creditorului gajist sumele datorate în urma răscumpărării valorilor mobiliare; sau
    b) dacă a iniţiat executarea gajului pînă la scadenţa valorilor mobiliare transferabile sau dacă valorile mobiliare transferabile sînt titluri de capital, să vîndă valorile mobiliare transferabile în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital.
    (2) La executarea gajului asupra valorilor mobiliare care nu sînt titluri de capital prevederile art. 662 alin.(3), (4) şi (6) se vor aplica în mod corespunzător.
    (3) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept, la discreţia sa:
    a) să obţină posesiunea sau altfel să execute dreptul de gaj asupra bunurilor corporale care fac obiectul titlului negociabil (recipisa de magazinaj, conosament etc.), în conformitate cu prezentul capitol; sau
    b) să vîndă titlul negociabil.
    (4) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra valorilor mobiliare transferabile şi titlurilor negociabile de asemenea şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale, care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor aferente unor astfel de valori mobiliare transferabile şi titluri negociabile, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.
    Articolul 661. Executarea gajului mijloacelor băneşti
                           în conturi bancare
    (1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept:
    a) să debiteze contul cu suma mijloacelor băneşti gajate, în limita sumei obligaţiei garantate, şi să îndrepte sumele debitate la stingerea obligaţiei garantate – în cazul prevăzut la art. 251 alin. (2) lit. a); sau
    b) să ceară băncii să debiteze contul cu suma mijloacelor băneşti gajate, în limita sumei obligaţiei garantate, şi să o plătească creditorului gajist, care o va îndrepta la stingerea obligaţiei garantate – în cazul prevăzut la art. 251 alin. (2) lit. b).
    (2) În cazul în care moneda obligaţiei garantate şi moneda mijloacelor băneşti în contul bancar sînt diferite, creditorul gajist are dreptul să efectueze schimbul valutar al mijloacelor băneşti primite în moneda obligaţiei garantate, cu stingerea sumei echivalente a obligaţiei garantate la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, la data debitării contului.
    (3) Prevederile alin. (2) sînt aplicabile şi în cazul în care creditorul gajist, în conformitate cu prevederile prezentei legi, este obligat să îndrepte încasările primite la stingerea obligaţiei garantate, iar moneda acestor încasări este diferită de moneda obligaţiei garantate.”
    37. Se completează cu un nou articol, 662, cu următorul cuprins:
    „Articolul 662. Executarea gajului drepturilor
                             patrimoniale
    (1) În avizul transmis conform art. 25 alin. (6) sau, după caz, avizul de executare transmis debitorului obligaţiei patrimoniale în conformitate cu art. 67 alin. (1), creditorul gajist este în drept:
    a) să ceară debitorului creanţei băneşti contractuale sau necontractuale să plătească creditorului gajist suma creanţei şi să indice informaţiile pentru plată;
    b) să indice debitorului obligaţiei patrimoniale, alta decît creanţa bănească, asupra modului de executare a obligaţiei şi, în cazul în care creditorul gajist cere livrarea bunurilor, data şi locul livrării; sau
    c) să notifice debitorul despre faptul cesionării dreptului patrimonial gajat şi să indice cesionarul.
    (2) În cazul în care termenul de executare a obligaţiei patrimoniale nu a fost determinat şi nici nu rezultă din natura acesteia, debitorul gajist trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile de la momentul cererii creditorului gajist, dacă executarea imediată nu rezultă din lege, contract sau natura obligaţiei.
    (3) La primirea de către debitor a avizului menţionat la alin. (1):
    a)  debitorul trebuie să plătească creanţa bănească sau să execute alte obligaţii patrimoniale doar conform instrucţiunilor creditorului gajist, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor;
    b) este nulă orice modificare a condiţiilor obligaţiei patrimoniale, făcută fără acordul creditorului gajist;
    c) este nulă orice acţiune a debitorului gajist în executarea, inclusiv silită, a drepturilor sale cu privire la obligaţia patrimonială, făcută fără acordul creditorului gajist.
    (4) Creditorul gajist va îndrepta încasările obţinute din executarea creanţei băneşti gajate la stingerea obligaţiei garantate.
    (5) Bunurile primite de către creditorul gajist de la debitorul obligaţiei patrimoniale în executarea obligaţiilor sale sînt considerate grevate cu gaj şi creditorul gajist are dreptul să exercite dreptul de gaj asupra lor în conformitate cu prevederile prezentului capitol. În acest caz, gradul de prioritate a gajului asupra bunului primit de creditorul gajist va fi determinat de momentul apariţiei gajului asupra dreptului patrimonial gajat.
    (6) Creditorul gajist poate cere executarea silită a obligaţiei patrimoniale, prin adresarea în instanţa de judecată. Debitorul gajist sau creditorul gajist care a iniţiat executarea silită împotriva unui astfel de debitor au obligaţia reciprocă de a se introduce în litigiu.
    (7) Creditorul gajist are dreptul să exercite gajul asupra drepturilor patrimoniale garantate de asemenea şi în raport cu debitorul garanţiei personale sau reale care asigură plata sau executarea în alt mod a obligaţiilor patrimoniale, dacă contractul de gaj nu prevede altfel.”
    38. Articolul 67 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 67. Avizul de executare a gajului
    (1) Creditorul gajist care intenţionează să execute dreptul de gaj trebuie să notifice acest fapt prin transmiterea unui aviz de executare debitorului gajist şi, după caz, debitorului obligaţiei garantate, terţului care deţine bunul gajat, debitorului obligaţiei patrimoniale gajate, altor creditori gajişti şi altor creditori care au înştiinţat creditorul gajist despre drepturile lor asupra bunurilor gajate sau le-au înscris în Registrul garanţiilor.
    (2) După notificare, creditorul gajist care deţine un gaj înregistrat fără deposedare va depune în Registrul garanţiilor o copie a avizului de executare.
    (3) Operatorul înscrie imediat avizul de executare în Registrul garanţiilor.
    (4) Avizul de executare va conţine:
    a) suma datorată a obligaţiei garantate;
    b) descrierea bunurilor gajate care fac obiectul urmăririi;
    c) menţiunea privind iniţierea executării gajului şi dreptul debitorului gajist sau altor persoane interesate de a se opune urmăririi, în modul prevăzut la art. 68; şi
    d) somaţia de executare a obligaţiei garantate sau transmitere a bunului corporal gajat în posesiunea creditorului gajist şi termenul de transmitere;
    e) semnătura creditorului gajist.
    (5) Termenul acordat de creditorul gajist pentru executarea obligaţiei garantate sau transmiterea bunurilor corporale gajate în posesiunea creditorului gajist nu va fi mai mic de 10 zile, începînd cu data înregistrării avizului de executare, cu excepţia cazului în care un termen mai lung a fost convenit în contractul de gaj. Pînă la expirarea acestui termen, creditorul gajist nu poate continua executarea gajului asupra bunului corporal, dar poate lua măsurile de protecţie prevăzute la art. 69 alin. (1).”
    39. Articolul 68:
    la alineatul (1), cuvîntul „preaviz” se înlocuieşte cu cuvintele „aviz de executare”;
    la alineatul (3), cuvintele „preaviz cu privire la urmărirea bunului gajat” se înlocuiesc cu cuvintele „aviz de executare”, iar cuvîntul „preavizului” se înlocuieşte cu cuvintele „avizului de executare”;
    se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:
    „(4) Debitorul gajist care a executat obligaţiile prevăzute la alin. (1), subrogă creditorul gajist în drepturile sale faţă de debitorul obligaţiei garantate. Creditorul gajist va transmite debitorului gajist actul juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, contractul de gaj şi confirmarea constituirii gajului, în termen de 3 zile după executarea obligaţiilor sau într-un alt termen acceptat de debitorul gajist.
    (5) Executarea parţială de către debitorul gajist a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) este permisă numai cu consimţămîntul creditorului gajist. În acest caz, debitorul gajist va subroga creditorul gajist numai în partea executată a obligaţiei garantate. Creditorul gajist îi va transmite copii certificate de el a actului juridic din care rezultă obligaţia garantată şi, în cazul gajului fără deposedare, ale contractului de gaj şi a confirmării de constituire a gajului.”
    40. Articolul 69:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Creditorul gajist care a transmis avizul de executare în conformitate cu art. 67 alin. (1) este în drept:
    a) să preia în posesiune bunul corporal gajat, în conformitate cu art. 70;
    b) să întreprindă orice alte măsuri de protecţie convenite cu debitorului gajist în contractul de gaj ori altfel sau dispuse de către instanţa de judecată, la cererea creditorului gajist.”;
    la alineatul (3), sintagma „exercita asupra lui numai dreptul de administrare” se înlocuieşte cu sintagma „încheia doar acte juridice de administrare în privinţa bunurilor gajate”.
    41. Articolele 70 şi 71 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 70. Transmiterea benevolă în posesiune
    (1) Creditorul gajist poate prelua în posesiune bunul corporal gajat, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit, în contractul de gaj sau altfel, asupra intrării benevole a creditorului gajist în posesiunea bunului; şi, totodată,
    b) creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului persoanelor indicate la art.67 alin.(1) şi a înregistrat avizul de executare conform art.67 alin.(2).
    În cazul în care bunul gajat este accesoriu unui bun imobil, creditorul gajist poate să-l separe din bunul imobil dacă debitorul gajist şi-a exprimat consimţămîntul în formă scrisă.
    (2) Actul de transmitere în posesiune a bunului corporal gajat va conţine lista bunurilor transmise şi va fi semnat de debitorul gajist şi creditorul gajist. În cazul în care debitorul gajist nu este prezent la luarea în posesiune a bunurilor de către creditorul gajist sau refuză să semneze actul de transmitere, creditorul gajist are obligaţia de a trimite debitorului gajist o copie a actului de transmitere, la adresa indicată în Registrul garanţiilor.
    Articolul 71. Transmiterea silită în posesiune
    (1) Creditorul gajist care nu poate intra în posesiunea bunului corporal gajat în conformitate cu art. 70, are dreptul să obţină posesiunea bunului:
    a) în baza unei hotărîri sau ordonanţe judecătoreşti, conform prevederilor Codului de procedură civilă şi Codului de executare, sau
    b) fără a recurge la procedură judecătorească, prin intermediul unui executor judecătoresc, conform prevederilor prezentei legi şi Codului de executare.
    Creditorul gajist nu este în drept să procedeze la transmiterea silită în posesiune pînă la expirarea termenului prevăzut în art. 67 alin. (5), decît dacă bunul gajat este susceptibil de pierire ori distrugere sau este perisabil.
    (2) Creditorul gajist poate alege să obţină posesiunea bunului fără a recurge la procedura judecătorească, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit, în contractul de gaj sau altfel, asupra obţinerii posesiunii bunului de către creditorul gajist fără a recurge la procedura judecătorească; şi totodată
    [Art.71 pct.(2), lit.a) modificată prin RMO352 din 28.11.14, MO352-357/28.11.14 pag.27]
    b) creditorul gajist a transmis avizul de executare a gajului persoanelor indicate la art.67 alin.(1) şi a înregistrat avizul de executare conform art.67 alin.(2).
    (3) Prin derogare de la prevederile Codului de executare, la transmiterea silită în posesiunea creditorului gajist a bunurilor corporale gajate, se vor aplica următoarele reguli:
    a) creditorul gajist prezintă executorului judecătoresc originalele contractului de gaj, a avizului de executare a gajului înscris în Registrul garanţiilor şi listei bunurilor gajate, care urmează a fi ridicate, iar executorul judecătoresc reţine copii ale acestora şi certifică corespunderea lor cu originalul;
    b) în termen de 48 de ore de la primirea tuturor documentelor menţionate la lit. a), cu excepţia cazului în care creditorul gajist consimte la un termen mai mare, executorul judecătoresc iniţiază procedura de executare după consultarea Registrului garanţiilor cu privire la înscrierea avizului de executare a gajului şi merge la locul indicat de creditorul gajist, ridică bunul gajat şi îl predă creditorului gajist sau persoanei desemnate de acesta. Executorul judecătoresc poate solicita asistenţa organelor indicate în art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul de executare;
    c) la predarea bunului gajat, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal şi transmite cîte o copie a acestuia creditorului gajist şi debitorului gajist.
    (4) În cazul în care creditorul gajist este în imposibilitate de a indica locul de aflare a bunurilor gajate, la cererea executorului judecătoresc debitorul gajist este obligat să indice imediat locul de aflare a bunurilor.
    (5) Creditorul gajist avansează cheltuielile legate de transmiterea silită în posesiune şi îşi asumă riscul pieirii sau deteriorării bunurilor gajate preluate în posesiune.
    (6) În cazul în care bunul gajat este accesoriu unui bun imobil, creditorul gajist poate să-l separe din bunul imobil, cu condiţia compensării prejudiciului efectiv cauzat titularului dreptului real al bunului imobil, altul decît debitorul gajist. Creditorul gajist nu este obligat să compenseze orice diminuare a valorii bunului imobil cauzată prin separarea bunului gajat.”
    [Art.II pct.41 modificat prin RMO352 din 28.11.14, MO352-357/28.11.14, pag.27]
    42. Se completează cu un nou articol, 711, cu următorul cuprins:
    „Articolul 711. Drepturile creditorilor gajişti de grad
                            superior la transmiterea în posesiune
    (1) În înştiinţarea transmisă creditorului gajist de grad inferior în conformitate cu art. 63 alin.(8), creditorul gajist de grad superior poate solicita ca acesta să-i transmită posesiunea bunului.
    (2) Creditorul gajist de grad inferior care a obţinut posesiunea bunului în condiţiile art. 70 sau art.71 şi a primit solicitarea prevăzută la alin.(1), este obligat să transmită bunul în posesiunea creditorului gajist de grad superior la expirarea termenului indicat la art.63 alin.(8), sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    (3) Dacă a primit solicitări de transmitere a posesiunii bunului de la mai mulţi creditori garantaţi de grad superior, în termenul indicat la alin.(2) creditorul gajist de grad inferior va transmite bunul creditorului gajist de cel mai înalt grad dintre aceştia.
    (4) Creditorul gajist care a transmis posesiunea bunului în condiţiile alin.(2) sau alin.(3) va informa despre acest fapt debitorul gajist şi alţi creditori gajişti înregistraţi.”
    43. Articolul 72 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 72. Contestarea executării silite
    (1) Debitorul gajist sau orice altă persoană care are un interes legitim poate contesta în instanţa de judecată acţiunile creditorului gajist întreprinse conform art.67 sau art.70 ori acţiunile executorului judecătoresc întreprinse conform art. 71.
    (2) Instanţa de judecată este în drept să suspende sau să anuleze transmiterea bunului în posesiunea creditorului gajist exclusiv în următoarele temeiuri:
    a) obligaţia garantată a fost executată sau altfel stinsă;
    b) contractul de gaj a fost declarat nul prin hotărîre judecătorească irevocabilă;
    c) executarea contractului de gaj a fost suspendată prin act judecătoresc;
    d) creditorul gajist nu a transmis avizul de executare debitorului gajist sau nu l-a înregistrat conform prevederilor art. 67;
    e) creditorul gajist a încălcat drepturile creditorilor gajişti de grad superior prevăzute la art. 711.   
    (3) Creditorul gajist este responsabil pentru prejudiciul cauzat în cazul în care transmiterea în posesiune este declarată ilegală.
    (4) Anularea de către instanţa de judecată a transmiterii în posesiune nu împiedică creditorul gajist să procedeze la executarea gajului prin procedură judecătorească ordinară (contencioasă) sau simplificată (în ordonanţă).”
    44. Articolul 75:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „ (2) Creditorul gajist trebuie să vîndă bunurile gajate fără nici o întîrziere nejustificată, la un preţ comercial rezonabil şi ţinînd cont de interesele debitorului gajist, fiind liber să stabilească condiţiile de vînzare, dacă nu s-a convenit altfel în conformitate cu prevederile alin.(8).”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Debitorul gajist şi creditorul gajist pot conveni, în contractul de gaj sau altfel, asupra condiţiilor de vînzare a bunurilor gajate.”
    45. La articolul 76, alineatele (1)  şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) După deducerea cheltuielilor confirmate documentar, suportate în legătură cu preluarea, transportarea, păstrarea şi vînzarea bunului gajat, creditorul gajist distribuie produsul vînzării bunului creditorilor gajişti şi altor creditori indicaţi la art.67 alin.(1) conform ordinii de prioritate.
    (2) Suma rămasă disponibilă se transmite debitorului gajist sau, cînd plata nu este posibilă, se consemnează în conformitate cu art. 645 din Codul civil, în termen de 3 zile de la finalizarea distribuirii conform alin.(1). În acelaşi termen creditorul gajist va transmite debitorului gajist un proces-verbal privind distribuirea produsului vînzării bunului gajat.”
    46. Articolele 77 şi 78 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 77. Bunul dobîndit de la creditorul gajist
    „(1) Vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist:
    a) transferă cumpărătorului toate drepturile debitorului gajist asupra bunurilor gajate;
    b) stinge gajul creditorului gajist şi alte gajuri, cu excepţia gajului de grad superior, în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (4); şi
    c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
    (2) Cumpărătorul devine proprietar al bunurilor cumpărate după plata în întregime a preţului de cumpărare, cu excepţia cazului cînd s-a convenit altfel cu creditorul gajist şi cu alţi creditori indicaţi la art. 67 alin. (1) a căror drepturi pot fi prejudiciate prin amînarea sau eşalonarea plăţii.
    (3) În termen de 3 zile după ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2), cumpărătorul va propune creditorului gajist de grad superior a cărui gaj nu s-a stins să fie înregistrată substituirea debitorului gajist, în modul prevăzut la art. 41, sub sancţiunea plăţii despăgubirilor.
    (4) După ce a devenit proprietar al bunului în condiţiile alin.(2), cumpărătorul poate solicita instanţei de judecată anularea sechestrelor şi interdicţiilor asupra bunului cumpărat aplicate de instanţele de judecată.
    Articolul 78. Înregistrarea stingerii grevărilor
    Cumpărătorul poate radia din Registrul garanţiilor gajurile, sechestrele şi interdicţiile stinse în conformitate cu art. 77 alin. (1), în temeiul confirmării vînzării emise de către creditorul gajist.”
    47. La capitolul VIII, titlul secţiunii 4 se abrogă.
    48. Articolul 79 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 79. Achiziţionarea bunurilor gajate
                          de către creditorul gajist
    (1) Creditorul gajist poate achiziţiona bunurile gajate, dacă:
    a) debitorul gajist a consimţit în scris asupra achiziţiei după primirea avizului de executare; şi, totodată,
    b) alte persoane indicate la art. 67 alin. (1) nu se opun.
    (2) Intenţia creditorului gajist de a achiziţiona bunul gajat poate fi exprimată în avizul de executare sau într-un aviz ulterior transmis debitorului gajist şi altor persoane indicate la art. 67 alin. (1). Avizul va indica suma datorată a obligaţiei garantate şi partea din aceasta care se propune a fi stinsă prin achiziţionarea bunului gajat.
    (3) Opoziţia faţă de achiziţionarea bunului gajat va fi valabilă doar dacă este adusă la cunoştinţa creditorului gajist în termen de 15 zile de la primirea avizului prevăzut la alin. (2).
    (4) Creditorul gajist care a achiziţionat bunul gajat va îndrepta suma preţului de achiziţie la stingerea obligaţiei garantate.
    (5) Achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat:
    a) transferă creditorului gajist toate drepturile debitorului gajist asupra bunului gajat;
    b) stinge orice alte gajuri, cu excepţia gajurilor de grad superior, în cazurile prevăzute de art. 63 alin. (4); şi
    c) stinge sechestrele şi interdicţiile asupra bunului, cu excepţia celor aplicate de instanţele de judecată în litigii nelegate de exercitarea dreptului de gaj.
    (6) La achiziţia de către creditorul gajist a bunului gajat, prevederile art. 77 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.”
    49. La articolul 80 alineatul (1), cuvintele „sau prin expropriere” se exclud.
    50. În tot cuprinsul legii, sintagma „Registrul gajului” se înlocuieşte cu sintagma „Registrul garanţiilor”, iar cuvîntul „notar” se înlocuieşte cu cuvîntul „operator”.
    Art. III. – La articolul 251 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 945-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art.195), cu modificările şi completările ulterioare, în titlu şi în dispoziţia normei, textul „Însuşirea, înstrăinarea, substituirea sau tăinuirea bunurilor, sechestrate sau confiscate” se substituie cu textul „Însuşirea, înstrăinarea în cazurile nepermise de lege, tăinuirea bunurilor gajate, luate în leasing, sechestrate sau confiscate”.
    Art. IV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.214-220, art.704), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se completează cu o nouă litera, n), cu următorul cuprins:
    „n) contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost înscris în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege.”
    2. Articolul 100:
    la alineatul (1), propoziţia a treia se abrogă;
    se completează cu un nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
    „(3) La cererea creditorului gajist care face dovada înregistrării avizului de executare a gajului, executorul judecătoresc este obligat să îi transmită posesiunea bunului gajat, în cel mult 3 zile, pentru executarea gajului.”
    3. La articolul 144, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Sumele distribuite creditorilor gajişti în temeiul art. 100 din prezentul cod le vor fi eliberate doar după prezentarea titlului executoriu sau altui document executoriu prevăzut la art. 11, cu condiţia ca sumele distribuite să fie indicate în titlul executoriu sau în actul emis de creditorul gajist care însoţeşte un alt document executoriu.”
    Art. V. – Legea nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.92-94, art.429), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou articol, 161, cu următorul cuprins:
    „Articolul 161. Publicitatea operaţiunilor de leasing
    (1) Locatorul sau locatarul este în drept să înregistreze leasingul financiar într-un registru public.
    (2) Leasingul financiar al bunurilor imobile se înregistrează prin notare în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu procedura prevăzută în Legea cadastrului bunurilor imobile.
    (3) Leasingul financiar al bunurilor mobile se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare, în conformitate cu procedura prevăzută în Legea cu privire la gaj.
    (4) Leasingul financiar devine opozabil faţă de persoanele terţe din momentul înregistrării.
    (5) Gradul de prioritate între leasingul financiar şi alte drepturi de garanţie este determinat de momentul înregistrării în registrul respectiv.”
    Art. VI. – La articolul 19 alineatul (4) din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 70-73, art.314), cu modificările şi completările ulterioare, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „(4) Introducerea datelor în registru se efectuează în baza datelor transmise de furnizorul datelor registrului în formă electronică şi/sau pe suport de hîrtie.”
    Art. VII. – Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.136-140, art.577), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2) litera e), cuvintele „de gaj” se exclud.
    2. La articolul 28, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Gajul desenului sau modelului industrial se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra desenului sau modelului industrial se înregistrează în Registrul cererilor de înregistrare a desenelor şi modelelor industriale şi în Registrul de desene şi modele industriale înregistrate şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării.”
    Art. VIII. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 13 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii.”
    2. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    3. La articolul 33 alineatul (1), litera q1) se abrogă.
    Art. IX. – Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.362), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (2) litera f), cuvintele „de gaj” se exclud.
    2. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „(3) Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul naţional al mărcilor şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.”
    Art. X. – La articolul 28 din Legea nr. 39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.364), cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Gajul brevetelor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi reale asupra brevetelor se înregistrează în Registrul naţional de brevete la cererea uneia dintre părţi şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.”
    Art. XI. – La articolul 27 din Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art.455), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Gajul brevetelor se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra brevetelor se înregistrează în Registrul naţional de brevete de invenţie la cererea uneia dintre părţi şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.”
    Art. XII. – La articolul 12 din Legea nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art.665), alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Gajul valorilor mobiliare se înregistrează în Registrul garanţiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi şi grevări cu obligaţii a valorilor mobiliare se înregistrează în registrul deţinătorilor de valori mobiliare.”
    Art. XIII. - (1) Prezenta lege intră în vigoare peste 3 luni după publicare.
    (2) Pînă la expirarea termenului stabilit la alin. (1), deţinătorii registrelor prevăzute la art. 7 lit. b) - d) din Legea cu privire la gaj vor transmite datele privind toate gajurile înregistrate în aceste registre către deţinătorul Registrului garanţiilor reale mobiliare. Momentul înregistrării gajului în registrele prevăzute la art. 7 lit. b) - d) din Legea cu privire la gaj va determina ordinea de prioritate a acestor gajuri.
    (3) Gajul constituit înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) este guvernat de legea în vigoare la data constituirii lui şi îşi păstrează gradul de prioritate dobîndit anterior intrării în vigoare a prezentei legi;
    b) se exercită în condiţiile Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege.
    (4) Notificările transmise şi preavizele înregistrate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, se consideră avize de executare transmise sau, după caz, înregistrate în sensul art. 67 al Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege.
    (5) Creditorul gajist care a intrat în posesiunea bunului gajat înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, exercită dreptul de a vinde sau achiziţiona bunul gajat în condiţiile Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege.
    (6) Prevederile art. 56 alin.(1) ale Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege, nu se vor aplica în cazul cînd gajul de grad superior a apărut în baza contractelor de gaj încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (7) Prevederile art. 10 al Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege, se vor aplica şi fructelor, veniturilor şi produselor bunului, produsului vînzării sau altei înstrăinări, dobîndite după data intrării în vigoare a prezentei legi, chiar dacă gajul a fost constituit înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (8) Prevederile art. 57 al Legii cu privire la gaj, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta lege, nu pot fi invocate pentru a reduce gradul de prioritate obţinut anterior intrării în vigoare a prezentei legi.
    (9) Guvernul, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare în termen de 3 luni vor aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. XIV. – Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art.863), cu modificările şi completările ulterioare, după cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Igor CORMAN

    Nr. 173. Chişinău, 25 iulie 2014.