LPC179/2014
ID intern unic:  354314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 179
din  25.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 537
       Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Articolul 14 din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (12) va avea următorul cuprins:
    „(12) Decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi contestată în procedura de contencios administrativ, iar încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi atacată cu recurs, în modul stabilit de legislaţie, de către persoana care se consideră lezată în drepturi”.
    2. Se completează cu alineatele (13) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(13) Instanţa de contencios administrativ sau, după caz, instanţa de recurs poate dispune suspendarea executării deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte sau, respectiv, a încheierii judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte, numai la cererea reclamantului, depusă concomitent sau după depunerea contestaţiei, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea contestaţiei sînt pertinente şi bine întemeiate;
    b) reclamantul prezintă argumente că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului contestat.
    (14) Cererea de suspendare a executării actelor contestate, depusă în condiţiile alin.(13), se examinează în termen de cel mult 5 zile de la depunere, cu citarea obligatorie a părţilor, instanţa urmînd să pronunţe o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor contestate.”
    Art. II. – Articolul 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din  3 octombrie 2006), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), cererea de suspendare a executării deciziilor Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte se examinează în condiţiile Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Igor CORMAN

    Nr. 179. Chişinău, 25 iulie 2014.