LPC108/2014
ID intern unic:  354323
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  19.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 539
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.  I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    se completează cu alineatele (21) şi (31) cu următorul cuprins:
    „(21) Actele cu caracter normativ ale Băncii Naţionale pot fi contestate doar de către persoana în privinţa căreia în temeiul actului cu caracter normativ contestat s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual. Actul cu caracter normativ în temeiul căruia s-a adoptat ori s-a refuzat adoptarea unui act cu caracter individual poate fi contestat doar concomitent cu contestarea actului cu caracter individual.”
    „(31) Actele cu caracter individual emise de Banca Naţională se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se efectuează la domiciliul sau la sediul persoanei, după caz. Dacă  comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalităţile prevăzute în prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Băncii Naţionale. În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Băncii Naţionale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naţionale, care se publică în termen de 7 zile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Dispoziţiile altor legi pot fi aplicate în cazurile privind contestarea actelor Băncii Naţionale doar în măsura în care nu contravin normelor stabilite de prezenta lege.”
    articolul se completează cu  alineatele (51), (52) şi (53) cu următorul cuprins:
    „(51) Actele Băncii Naţionale pot fi contestate la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale prin depunerea unei cereri prealabile în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.
    (52) Cererile prealabile prin care se contestă actele Băncii Naţionale vor fi adresate în exclusivitate Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale şi vor fi examinate în exclusivitate de către acesta.
    (53) Consiliul de  administraţie al Băncii Naţionale va examina cererile prealabile privind actele Băncii Naţionale în termen de 30 de zile de la data depunerii.”
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Acţiunile de contencios administrativ privind actele Băncii Naţionale sau privind nesoluţionarea de către aceasta în termen legal a unei cereri se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul Banca Naţională, cu condiţia respectării obligatorii a procedurii prealabile prevăzute la alineatele (51)–(53). Contestarea sau acţiunea în justiţie nu suspendă executarea actelor emise de Banca Naţională, dacă legea nu prevede altfel.”
    alineatul (8)  se abrogă;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    „(9) Cererile de contestare a actelor Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii şi cu privire la retragerea licenţei băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, a măsurilor implementate de Banca Naţională sau  de administratorul special în cursul administrării speciale a băncii, precum şi a măsurilor impuse de Banca Naţională în procesul de lichidare a băncii, se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.”
    2. La articolul 111:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale poate fi cerută în instanţa de contencios administrativ numai după contestarea acestor acte la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii Consiliului de administraţie pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea cererii prealabile. Termenul de 30 de zile nu se extinde asupra actelor cu caracter normativ.”
    alineatul (3):
    în partea introductivă, cuvintele „sau după” se substituie cu cuvîntul „cu”;
    litera a) se completează în final cu cuvintele „şi este un caz prima facie împotriva legalităţii actului contestat”;
    la litera b), după cuvintele „prezintă argumente” se introduc cuvintele „care au o bază factologică precum”;
    alineatul  (4)  va avea următorul cuprins:
    „(4)  Sarcina probaţiunii întrunirii condiţiilor menţionate la alin. (3) revine reclamantului. Pînă la proba contrarie se prezumă existenţa unui interes public în executarea imediată şi neîntreruptă a actelor Băncii Naţionale.”
    articolul se completează cu alineatele (41), (42) şi (43) cu următorul cuprins:
    „(41) În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor Băncii Naţionale, instanţa de judecată citează părţile în proces, indicînd data şi ora desfăşurării şedinţei de judecată şi anexînd copia de pe cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale, de asemenea solicită Băncii Naţionale să prezinte referinţa pe marginea cererii de suspendare.
    (42) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea copiei de pe cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale, Banca Naţională depune referinţa pe marginea acestei cereri.
    (43) Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale în cel mult 5 zile de la prezentarea referinţei de către Banca Naţională sau de la data la care trebuia prezentată referinţa.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Instanţa de judecată poate dispune suspendarea executării actelor Băncii Naţionale doar în cazul întrunirii cumulative a condiţiilor menţionate la alin. (3). Instanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale.”
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale poate fi atacată cu recurs în conformitate cu Codul de procedură civilă. Prin derogare de la art. 426 alin. (3) din Codul de procedură civilă, recursul împotriva încheierii se examinează în termen restrîns, care nu va depăşi 10 zile de la data depunerii recursului.”
    Art.  II. – Articolul 17 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din  10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (4) se completează în final cu textul „ , iar termenul de 6 luni specificat la alin. (6) este termen de decădere”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Pentru motive temeinice, în cazul actelor cu caracter individual ale Băncii Naţionale a Moldovei, cererea prin care se solicită anularea actului administrativ sau recunoaşterea dreptului pretins poate fi înaintată şi peste termenul specificat la alin. (1), dar nu mai tîrziu de 6 luni de la data comunicării actului.”
    Art. III. – Articolul 174 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) La dispunerea măsurilor de asigurare a acţiunii în litigiile care pot viza competenţele Băncii Naţionale a Moldovei, instanţa de judecată aplică mutatis mutandis prevederile art. 111 alin. (2)–(5) şi (7) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. În aceste litigii nu pot fi dispuse măsurile de asigurare a acţiunii prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din prezentul cod.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Igor CORMAN

    Nr. 108. Chişinău, 19 iunie 2014.