LPC158/2014
ID intern unic:  354331
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 158
din  18.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 547     Data intrarii in vigoare : 15.08.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13, alineatul (3) se completează în final cu cuvintele „şi studiu bazat pe sistemul dual de instruire”.
    2. Legea se completează cu articolul 251  cu următorul cuprins:
     „Articolul 251. Învăţămîntul mediu de specialitate
                              în baza sistemului dual de instruire
    (1) În condiţiile stabilite de către Ministerul Educaţiei, de comun acord cu alte organe centrale de specialitate de resort, în parteneriat cu agenţii economici interesaţi, se organizează studii medii de specialitate în baza sistemului dual de instruire.
    (2) Admiterea la studii duale se efectuează prin concurs, în baza diplomelor de bacalaureat.
    (3) Studiile bazate pe sistemul dual de instruire se organizează doar ca învăţămînt de zi, durata lor este de 3 ani şi corespunde unui număr de 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii.
    (4) Studiile bazate pe sistemul dual de instruire se finalizează cu susţinerea examenelor de licenţă.
    (5)  Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează diplomă de licenţă, cu menţiunea  de tehnician licenţiat în profilul şi specialitatea obţinută, însoţită de un supliment. Studenţii care nu au absolvit studiile pot primi, la cerere, un certificat de performanţă academică care include rezultatele examenelor susţinute.”
    Art. II. – Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Organizaţiile necomerciale de utilitate publică sînt organizaţiile a căror activitate corespunde prevederilor art. 30 şi care întrunesc condiţiile art. 301.” 
    2. Articolul 28 se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
    „g1) mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale;”. 
    3. La articolul 301, alineatul (4) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) informaţia despre mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale, precum şi date despre utilizarea acestor mijloace.”
    4. Articolul 31:
    la alineatul (11), textul „ , precum şi lista actualizată a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică” se exclude;
    articolul se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins:
    „(111) Pînă la data de 20 decembrie a fiecărui an, Comisia de certificare publică pe site-ul Ministerului Justiţiei lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.”
    5. La articolul 311 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) iniţiază procedura de retragere a certificatului de utilitate publică dacă organizaţia:
    – nu corespunde condiţiilor de atribuire a statutului de utilitate publică;
    – a prezentat documente ce conţin informaţii false;
    – a utilizat contrar legislaţiei mijloacele obţinute în urma desemnării procentuale.”
    alineatul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) menţine lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică;”
    la litera i), textul „ , precum şi lista actualizată a asociaţiilor obşteşti de utilitate publică” se exclude;
    alineatul se completează cu  litera j) cu următorul cuprins:
    „j) publică pe site-ul Ministerului Justiţiei, pînă la 20 decembrie a fiecărui an, lista actualizată a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.”
    6. Articolul 322  se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Deţinerea certificatului de utilitate publică asigură organizaţiilor necomerciale de utilitate publică dreptul de a participa la desemnarea procentuală.”
    7. La articolul 325, alineatul (2) se completează cu  litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) să solicite organizaţiilor necomerciale de utilitate publică informaţii privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale;”.
    8. Articolul 333 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 333. Desemnarea procentuală şi utilizarea
                             mijloacelor financiare obţinute în urma
                             acesteia
    (1) Desemnarea procentuală este o formă de susţinere indirectă din partea statului a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică.
    (2) Mijloacele financiare obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică în urma desemnării procentuale pot fi utilizate:
    a) în scopul susţinerii activităţilor prevăzute la art. 30, într-un termen ce nu depăşeşte o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea;
    b) pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizaţiei, în mărime de pînă la 5% din mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale.
    (3) Controlul asupra utilizării mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale se efectuează de către  Comisia de certificare.”
     9. Legea se completează cu articolul 334 cu următorul cuprins:
    „Articolul 334. Răspunderea pentru utilizarea contrar
                             destinaţiei a mijloacelor financiare obţinute
                             în urma desemnării procentuale
    (1) Organizaţiile necomerciale de utilitate publică şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    (2) Organul care a sancţionat o organizaţie necomercială de utilitate publică pentru utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale este obligat să înştiinţeze despre aceasta Comisia de certificare în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii. Dacă sancţiunea a fost contestată în instanţa de judecată, organul respectiv este obligat să înştiinţeze despre aceasta Comisia de certificare în termen de 5 zile de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti.
    (3) Asociaţia obştească de utilitate publică căreia i s-a retras certificatul din cauza deturnării de destinaţie a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale nu poate avea statut de utilitate publică timp de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.”
    Art. III. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (1) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) să direcţioneze anual un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, dacă nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;”.
    2. Articolul 12 se completează cu punctul 15) cu următorul cuprins:
    „15) Desemnare procentuală – proces în care contribuabilii care nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare direcţionează un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care sînt în drept să participe la desemnarea procentuală.”
    3. Codul se completează cu articolul 152 cu următorul cuprins:
    „Articolul 152. Desemnarea procentuală
    (1) Contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare este în drept de a desemna un cuantum procentual de pînă la 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora prin una din următoarele forme:
    a) odată cu prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit;
    b) prin transfer bancar;
    c) prin intermediul patronului.
    (2) Desemnarea procentuală poate fi efectuată numai în cazul în care contribuabilul şi-a onorat obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada aferentă căreia se efectuează desemnarea procentuală.
    (3) Mecanismul de desemnare procentuală şi lista concretă a organizaţiilor necomerciale de utilitate publică,  cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora care pot beneficia de direcţionarea unui cuantum procentual din impozitul pe venit calculat  anual la buget  se stabilesc de Guvern.
    (4) În cazul desemnării procentuale de către contribuabil persoană fizică a unei sume ce depăşeşte cuantumul procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora, acesta va fi sancţionat conform art. 228, mijloacele financiare respective rămînînd în contul instituţiilor menţionate fără posibilitatea de returnare.”
    4. Articolul 20 se completează cu litera z13 ) cu următorul cuprins:
    „z13) veniturile obţinute de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora conform legii în urma desemnării procentuale.”
    5. Articolul 52  se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora care utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar destinaţiei.”
    6. La articolul 81, alineatul (1) se completează cu litera b) cu următorul cuprins:
    „b) sumele desemnate procentual conform art. 152;”.
    7 . La articolul 83 alineatul (2), litera b) se completează în final cu o liniuţă nouă cu următorul cuprins:
    „ – direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;”.
    8. Articolul 88 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    "(11) Fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate), la solicitarea lucrătorului, este obligat să reţină din suma impozitului calculat conform alin. (1) cuantumul procentual desemnat conform cererii scrise.”
    9. La articolul 101, alineatul (5) se completează în final cu textul: „La exportul mărfurilor supuse accizelor, fabricate din materia primă supusă accizului, limita valorii maxime a T.V.A. apreciate spre restituire se majorează cu suma ce se apreciază prin înmulţirea cotei standard a T.V.A. la valoarea accizelor achitate furnizorilor la procurarea materiei prime utilizate la producerea mărfurilor exportate.”
    10. Codul se completează cu articolul 1251 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1251. Impozitarea stocului de mărfuri
                               supuse accizelor
    (1) Subiecţii impunerii care importă mărfuri supuse accizelor efectuează inventarierea stocului de mărfuri supuse accizelor (poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403) în termen de 45 de zile calendaristice de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor.
    (2) Stocul de mărfuri accizate enumerate la alin. (1) este impozitat cu accize la diferenţa de cote dintre cota modificată şi cota anterioară modificării.
    (3) Achitarea accizului calculat la stocul de mărfuri accizate conform alin. (2) se efectuează pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea.
    (4) Declararea accizului calculat la stocul de mărfuri conform alin. (2) se efectuează în termen de pînă pe data de 25 a lunii următoare celei în care urma să aibă loc inventarierea conform formularului şi în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (5) Suma accizului calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei.”
    Art. IV. – La articolul 24 alineatele (7)–(9) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, textul  „1 ianuarie 2015” se substituie cu textul „1 ianuarie 2020”.
    Art. V. – Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 se completează cu literele n4) şi n5) cu următorul cuprins:
    „n4) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Modul de aplicare a scutirii de taxa vamală se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;
    n5) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare a scutirii de taxa vamală se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;”.
    2. Nota la anexa nr. 2 se completează cu punctele 16 şi 17 cu următorul cuprins:
    „16. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Modul de aplicare a scutirii de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    17. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mărfurile şi serviciile importate pe teritoriul Republicii Moldova, destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare a scutirii de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.”
    Art. VI. –  Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (136) şi (137) cu  următorul cuprins:
    „(136) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    (137) Taxa pe valoarea adăugată nu se aplică la importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.”
    Art. VII. – Legea nr. l540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se abrogă.
    2. Articolul 11 se completează cu alineatul (23) cu următorul cuprins:   
    „(23) Se scutesc de plata pentru poluarea mediului:
    a) mărfurile importate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
    b) mărfurile importate destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern;
    c) mărfurile importate destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile importate în calitate de ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.”
    3. Anexa nr. 4 se abrogă.
    Art. VIII. – La articolul 91 alineatul (3) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, după cuvîntul „ori” se introduc cuvintele „a mărfurilor”.
    Art. IX. – Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 108–109, art. 834), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează în final cu următoarea noţiune:
    „mărfuri autohtone introduse în zona liberă în scopuri necomerciale – mărfuri care nu sînt destinate vînzării sau utilizării nemijlocite în procesul tehnologic de producere.”
    2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Proiectele de acte normative elaborate de către autorităţile administraţiei publice şi administraţiile zonelor libere care urmează să reglementeze activitatea zonelor libere sînt supuse unei expertize obligatorii la Ministerul Economiei.”
    3. Articolul 5:
    la alineatul (2), după cuvintele „sînt stabilite” se introduc cuvintele „de legislaţie, precum şi”;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Administraţia zonei libere are dreptul să dezvolte infrastructura de producţie (construcţia halelor industriale) şi să construiască reţele inginereşti, care ulterior să fie oferite în locaţiune rezidenţilor zonei libere sau pentru utilizarea cărora să se perceapă o plată de folosinţă.”
    4. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Rezident al zonei libere, denumit în continuare rezident, poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituţie de învăţămînt, centru ştiinţific de cercetare şi transfer tehnologic, alte entităţi care contribuie la sporirea calităţii forţei de muncă a rezidenţilor.”
    5. Articolul 7:
    se completează cu alineatul (33) cu următorul cuprins:
    „(33) Dacă una şi aceeaşi persoană introduce sau scoate periodic în/din zona liberă aceleaşi tipuri de mărfuri, organul vamal, la solicitarea acesteia, va permite depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate partidele de mărfuri, pentru o anumită perioadă (declaraţie vamală periodică). Procedura de depunere a declaraţiei vamale periodice se stabileşte de Serviciul Vamal.”
    la alineatul (11), cuvîntul „frontierelor” se substituie cu cuvîntul „hotarelor”.
    Art. X. – În anexa nr. 2 punctul 1 litera e)  din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 26–28, art. 95), cu modificările ulterioare,  textul  „şi care nu va depăşi 500 dolari SUA per student” se exclude.
    Art. XI. – Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6:
    alineatul (1)  se completează cu litera e2) cu următorul cuprins:
    „e2) adoptarea hotărîrilor privind consolidarea şi/sau procurarea  pachetelor de acţiuni şi a cotelor de participare în întreprinderile cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional;”
    alineatul (2) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) adoptarea hotărîrilor privind schimbul de bunuri, inclusiv acţiuni;”.
    2. La articolul 7 alineatul (3) litera f), după cuvintul „procurarea” se introduce textul „şi/sau schimbul”.
    3. Articolul 12 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) consolidarea (majorarea) pachetelor de acţiuni şi a cotelor de participare în întreprinderile cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional;”.
    4. La articolul 23, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) schimb de bunuri, inclusiv acţiuni, pasibile de privatizare.”
    5. La articolul 24:
    alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul „ ; sau”;
    alineatul  se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) schimb de acţiuni.”
    alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu textul „ ; sau”;
    alineatul  se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) schimb de bunuri.”
    alineatul (3) se completează în final cu textul „şi se efectuează conform unui  regulament aprobat de Guvern”.
    6. Legea se completează cu articolul 441 cu următorul cuprins:
    „Articolul 441. Consolidarea pachetelor de acţiuni
    (1) Consolidarea pachetelor de acţiuni  se efectuează în scopul majorării pachetelor de acţiuni ale statului în întreprinderile cu capital majoritar de stat şi/sau de interes naţional.
    (2) Consolidarea pachetelor de acţiuni se efectuează prin:
    a) procurarea de către stat a pachetelor de acţiuni proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice;
    b) schimbul de bunuri, inclusiv acţiuni, pasibile privatizarii  pe acţiuni  proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.
    (3) Consolidarea pachetelor de acţiuni se efectuează în baza unui regulament aprobat de  Guvern.”
    Art. XII. – Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, art. 546), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 41, după textul "şi din străinătate,” se introduce textul "din mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale,”.
    2. Articolul 43 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    (4) Cultele religioase şi părţile componente ale acestora care utilizează contrar destinaţiei mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale restituie în buget suma utilizată contrar legislaţiei.”
    3. Legea se completează cu articolele 431 şi  432 cu următorul cuprins:
    „Articolul 431. Desemnarea procentuală
    (1) Desemnarea procentuală este o formă de susţinere indirectă din partea statului a cultelor religioase şi părţilor componente ale acestora.
    (2) Mijloacele financiare obţinute de către cultele religioase şi părţile componente ale acestora în urma desemnării procentuale pot fi utilizate:
    a) în scopul susţinerii activităţilor prevăzute în statut, într-un termen ce nu depăşeşte o perioadă fiscală după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea;
    b)  pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizaţiei, în mărime de pînă la 5% din mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale.
    (3) Controlul asupra utilizării mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale se efectuează de către comisia de pe lîngă Ministerul Justiţiei  împuternicită să atribuie şi să certifice statutul de utilitate publică.
    Articolul 432. Răspunderea pentru utilizarea contrar
                           destinaţiei a mijloacelor financiare
                           obţinute în urma desemnării
                           procentuale
    Cultele religioase, părţile componente ale acestora şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora care încalcă prevederile legale privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.”
    Art. XIII. – Articolul 298 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Utilizarea contrar destinaţiei de către organizaţiile necomerciale de utilitate publică, cultele religioase şi părţile componente ale acestora a mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    Art. XIV. – Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013,  nr. 262–267,  art. 748) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  I punctul 9 noţiunea CFLi şi noţiunea CFLn, cuvintele „din  defalcările” se exclud.
    2. Articolul III se completează în final, din alineat, cu textul:
    „Prin derogare de la art. I pct. 8 din prezenta lege, pînă la adoptarea şi publicarea legii bugetului de stat pe anul 2015, Guvernul se autorizează să stabilească volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, cu repartizarea pe fiecare unitate administrativ-teritorială, şi să efectueze, începînd cu 1 ianuarie 2015, alocarea de la bugetul de stat a transferurilor respective.”
    Art. XV. –  La articolul unic din Legea nr. 290 din 6 decembrie 2013 privind importul şi procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări şi servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 315–319, art. 863),  cuvintele „plata drepturilor de import” se substituie cu cuvintele „drepturile de import”, iar cuvintele „plata taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu cuvintele „taxa pe valoarea adăugată”.
    Art. XVI. – Guvernul în termen de 3 luni:
    – va elabora mecanismul de desemnare procentuală;
    – va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Art. XVII. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia   art. XIV pct. 1, care se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2015.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Igor CORMAN

    Nr. 158. Chişinău, 18 iulie 2014.