LPC159/2014
ID intern unic:  354333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 159
din  18.07.2014
pentru completarea articolului 344 din Codul
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 549     Data intrarii in vigoare : 15.02.2015
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 344 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:
    „(5) Încălcarea cerinţelor faţă de încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum prin:
    a) neprezentarea tipului de serviciu financiar înaintea încheierii unui contract la distanţă cu un consumator, precum şi necomunicarea termenelor şi condiţiilor contractuale şi a informaţiilor prealabile, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi la art. 2932 alin. (4),
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    b) nerambursarea de către furnizor, în termen de 30 de zile calendaristice, a sumelor primite conform contractului încheiat la distanţă în cazul revocării contractului, cu excepţia sumelor pentru serviciul financiar prestat efectiv, 
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice;
    c) utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă altele decît sistemul automatizat de apel fără intervenţie umană de tip automat de apel, telecopiator sau fax, în cazul comunicărilor nesolicitate, dacă există un refuz evident din partea consumatorului; sau
    d) livrarea către consumator a unui serviciu financiar la distanţă contra plată, fără o solicitare prealabilă din partea acestuia, dacă această livrare presupune efectuarea unei plăţi imediate sau ulterioare,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (6) Necomunicarea de către prestatorul serviciilor de plată a termenelor şi condiţiilor contractuale, a informaţiilor prealabile aferente serviciilor de plată prevăzute de legislaţia cu privire la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare de consum, şi anume:
    a) unde este cazul, a notificării care să indice că serviciul este legat de instrumente ce implică riscuri speciale asociate trăsăturilor lor specifice sau a operaţiunilor care trebuie executate, sau al cărui cost depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care nu se află sub controlul prestatorului serviciilor de plată şi nu poate fi prezentată o estimare a evoluţiei viitoare raportată la performanţele statistice precedente;
    b) a informaţiei privind existenţa sau posibilitatea existenţei unor taxe şi costuri suplimentare care nu se achită prin intermediul prestatorului de servicii de plată sau care nu sînt impuse de acesta;
    c) a limitei de timp sau a datei pînă la care informaţiile furnizate sînt valabile;
    d) a modalităţilor de plată şi de executare a serviciului de plată;
    e) a oricărui cost suplimentar pentru consumator, rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanţă, dacă astfel de costuri adiţionale se percep de către prestatorul de servicii de plată;
    f) a informaţiei privind existenţa sau lipsa dreptului de revocare şi, în cazul în care acest drept există, a termenului şi a condiţiilor de exercitare a acestuia, inclusiv a informaţiilor privind sumele pe care consumatorul trebuie să le plătească pentru serviciul de plată prestat în mod efectiv, precum şi a consecinţelor ce decurg din neexecutarea acestui drept;
    g) a modalităţilor practice de exercitare a dreptului de revocare a contractului înainte de termen, a adresei poştale la care poate fi depusă sau expediată notificarea privind revocarea contractului, precum şi a numărului de fax sau a adresei electronice la care aceasta poate fi expediată;
    h) a informaţiei privind existenţa unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decît cele prevăzute prin lege,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Igor CORMAN

    Nr. 159. Chişinău, 18 iulie 2014.