LPC180/2014
ID intern unic:  354343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  25.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 238-246     art Nr : 559
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin  angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art. 199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  Articolul 3:
    la noţiunea „achizitor potenţial”, după cuvintele „să depăşească nivelul de” se introduce sintagma „5%, 10%,”;
    la noţiunea „cotă substanţială”, sintagma „de 5%” se substituie cu sintagma „de 1%”.
    2. La articolul 6 alineatul (1) litera d), cifra „5” se substituie cu cifra „1”.
    3. La articolul 10 alineatul (1) litera f) şi articolul 16, cuvîntul „substanţiale” se substituie cu textul „ce reprezintă 25 % şi mai mult”.
    4. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale:
    a) nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa;
    b) nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente prevederile alin.(2);
    c) nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.”
    5. Articolul 152 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Pentru solicitarea permisiunii prevăzute la art.15 alin.(1) lit. b) şi c) persoana, cu excepţia achizitorului potenţial, prezintă documentele şi informaţiile relevante, conform actelor normative ale Băncii Naţionale, care vor fi examinate în termenele prevăzute la alin. (3)-(9). În cazul dobîndirii unei cote în capitalul băncii inferioare celei substanţiale, la evaluarea persoanei Banca Naţională va ţine cont de prevederile art.153 alin.(1) lit. a), e) şi f), alin. (2)-(4), (6) şi (7).”
    6. La articolul 154 şi articolul 155 alineatul (1), sintagma „de 5%” se substituie cu sintagma „de 1%, 5%, 10%”.
    7. La articolul 24 alineatul (4) şi articolul 37 alineatul (2), cuvîntul „substanţială” se substituie cu sintagma „în mărime de 5% şi mai mult”.
    8. Articolul 28:
    la alineatul (7) litera a), sintagma „15%” se substituie cu sintagma „5%”;
    la alineatul (8), după cuvintele „persoanelor juridice” se introduc cuvintele „ , cu excepţia băncilor”;
    alineatul (9) se abrogă.
    9. Articolul 31:
    la alineatul (1), cuvîntul „substanţiale” se substituie cu sintagma „în mărime de 5% şi mai mult”;
    la alineatul (2), cuvintele „în care banca are o cotă substanţială” se substituie cu cuvintele „asupra căreia banca exercită controlul”.
    10. La articolul 33, alineatul (2) se completează în final cu următoarea propoziţie: „Conducătorul organului executiv şi membrii consiliului sînt responsabili pentru corectitudinea şi veridicitatea rapoartelor prezentate la Banca Naţională conform cerinţelor menţionate.”
    Art. II. – Articolul 8 din Legea nr. 449-XV din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 863), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatul  (51) cu următorul cuprins:
    „(51) Cota substanţială de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei.”
    Art. III. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se completează cu articolul 13413 cu următorul cuprins:
    „Articolul 13413. Administrator al băncii
    Prin administrator al băncii, în sensul art. 191 alin. (21), art. 197 alin. (3), art. 2391 alin. (2) şi art. 2392, se înţelege persoana definită astfel prin Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.”
    2. Articolul 191:
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Delapidarea averii străine săvîrşită de administratorul unei bănci,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”;
    în dispoziţia alineatului (3), sintagma „alin. (1) sau alin. (2)” se substituie cu sintagma „alin. (1)-(21)”;
    în dispoziţia alineatelor (4) şi (5), sintagma „alin. (1), (2) sau (3)” se substituie cu sintagma „alin. (1)-(21) sau (3)”.
    3. Articolul 197 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani.”
    4. Articolele 238 şi 239 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 238. Dobîndirea creditului, împrumutului sau
                             despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare                
                             prin înşelăciune
    (1) Prezentarea cu bună ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare sau majorării sumei acestora, sau obţinerii unui credit sau împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 8 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 239. Încălcarea regulilor de creditare,
                           politicilor de acordare a împrumuturilor
                           sau regulilor de acordare a despăgubirii/
                           indemnizaţiei de asigurare
    (1) Acordarea unui credit, împrumut sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare cu încălcarea intenţionată a legii, regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului daune în mărime mai mare sau egală cu 500 unităţi convenţionale,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni care:
    a) au cauzat instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului daune în proporţii deosebit de mari;
    b) au condus la insolvabilitatea instituţiei financiare, asociaţiei de economii şi împrumut, organizaţiei financiare nebancare sau asigurătorului,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.”
    5. Se completează cu articolele  2391 şi 2392 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2391. Gestiunea defectuoasă sau
                               frauduloasă a băncii
    (1) Neîntreprinderea acţiunilor necesare prevăzute de lege, de hotărîrile Băncii Naţionale a Moldovei şi de statutul băncii, în situaţia înregistrării pierderilor financiare sau existenţei pericolului unor asemenea pierderi, de către membrii organelor de conducere sau acţionarii acesteia,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 400 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Falsificarea sau nimicirea documentelor bancare, inducerea în eroare, prezentarea sau utilizarea unor date false, distorsionarea sau tăinuirea datelor veridice de către administratorul băncii, în procesul de administrare a băncii,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 2392. Obstrucţionarea supravegherii bancare
    Săvîrşirea de către acţionarul, administratorul sau oricare alt angajat al băncii a uneia dintre următoarele fapte:
    a) nu răspunde la solicitările de informaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei, în modul prevăzut de aceasta, în scopul exercitării competenţelor sale prevăzute de lege;
    b) transmite rapoarte sau informaţii eronate Băncii Naţionale a Moldovei, nu asigură implementarea măsurilor corective, de remediere sau a restricţiilor impuse de Banca Naţională a Moldovei;
    c) împiedică efectuarea inspecţiilor Băncii Naţionale a Moldovei sau a verificărilor auditorului sau refuză să prezinte documentele necesare inspecţiilor şi verificărilor;
    d) obstrucţionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei,
    se pedepseşte cu amendă de la 400 la 800 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 luni la 1 an.”
    6. Articolul 2451 va avea următorul cuprins:
    Articolul 2451. Manipularea pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Acţiunile de manipulare, în proporţii mari, pe piaţa valorilor mobiliare prin:
    a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul valorilor mobiliare; care menţin, prin acţiunea unei sau a mai multor persoane ce activează împreună, preţul unuia sau al mai multor valori mobiliare la un nivel anormal ori artificial;
    b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
    c) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea şi/sau răspîndirea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
    7. Articolul 2452:
    titlul va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2452. Încălcarea legislaţiei la ţinerea
                              registrului deţinătorilor de valori
                              mobiliare”;
    la alineatul (1), prima propoziţie va avea următorul cuprins:
    „(1) Accesarea de către persoane neautorizate a sistemelor electronice de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare, includerea intenţionată în registrul deţinătorilor de valori mobiliare a informaţiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană, eliberarea de către deţinătorul de registru a listei acţionarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislaţie, precum şi folosirea listei acţionarilor de către orice persoană în scopul achiziţionării sau vînzării de acţiuni ale societăţii, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari”;
    la alineatul (2), cuvintele ”aceeaşi acţiune săvîrşită” se substituie cu cuvintele „aceleaşi acţiuni săvîrşite”;
    la alineatul (3), cuvintele ”acţiunea descrisă” se substituie cu cuvintele „acţiunile descrise”.
    8. Se completează cu articolele 2453 -24512 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2453. Utilizarea abuzivă a informaţiilor
                               privilegiate pe piaţa valorilor mobiliare
    (1) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informaţii se referă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni:
    urmate de dobîndirea sau înstrăinarea de valori mobiliare;
    care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2454. Încălcarea prevederilor cu privire la
                             modul de încheiere a unor tranzacţii
                             cu bunurile societăţii comerciale
    (1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese în cadrul societăţii comerciale, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 6 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.
    Articolul 2455. Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau
                             prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia
                             privind piaţa financiară nebancară sau
                             bancară
    (1) Refuzul intenţionat de a dezvălui şi/sau prezenta informaţiile prevăzute de legislaţia privind piaţa financiară nebancară sau bancară, sau prezentarea intenţionată a unor informaţii neautentice, denaturate sau false, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2456. Practicarea activităţilor profesioniste
                             pe piaţa financiară nebancară fără
                             licenţă
    (1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2457. Încălcarea cerinţelor  privind activitatea
                             profesionistă pe piaţa financiară nebancară
    (1) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa financiară nebancară a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor prudenţiale stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2458. Încălcarea legislaţiei la desfăşurarea
                             activităţii de estimare a valorilor
                             mobiliare şi a activelor ce se referă
                             la ele
    (1) Desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv acţiunile intenţionate ale estimatorului – participant profesionist la piaţa valorilor mobiliare de subestimare sau supraestimare a valorilor mobiliare, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau au condus la intentarea procesului de insolvabilitate,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 2459. Împiedicarea realizării drepturilor
                             asociaţilor (acţionarilor) societăţii
                             comerciale şi privarea nelegitimă
                             de aceste drepturi
    (1) Încălcarea legislaţiei privind convocarea şi desfăşurarea adunării generale a asociaţilor  (acţionarilor) societăţii comerciale care a cauzat daune în proporţii mari, săvîrşită prin:
    a) refuzul sau eschivarea de la convocarea adunării generale a asociaţilor  (acţionarilor) societăţii comerciale;
    b) neinformarea în modul stabilit de lege privind desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţei  consiliului sau divulgarea unor informaţii vădit false cu privire la data, ora şi locul adunării generale sau a şedinţei consiliului;
    c) refuzul ilegal de a înregistra persoanele care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor);
    d) desfăşurarea adunării generale a asociaţilor (acţionarilor) în lipsa cvorumului necesar;
    e) împiedicarea  exercitării libere a dreptului la vot în cadrul aprobării deciziei la o adunare generală a asociaţilor (acţionarilor) sau şedinţa consiliului unei societăţi comerciale sau denaturarea intenţionată a rezultatelor votării prin introducerea în procesul-verbal, în extrasul din procesul-verbal al adunării generale sau al şedinţei consiliului, precum şi în alte documente care includ informaţia privind modul şi rezultatele votării a informaţiilor vădit false despre numărul de voturi, cvorum sau rezultatele votării; prin întocmirea  listei vădit false a  persoanelor care au dreptul să participe la adunarea generală a asociaţilor (acţionarilor) sau la şedinţa consiliului; prin calcularea vădit falsă a voturilor sau  buletinelor de vot;
    f) blocarea sau limitarea accesului asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau a unui membru al consiliului la exercitarea dreptului de vot;
    g) votarea în numele asociatului (acţionarului) societăţii comerciale sau în numele unui membru al consiliului în baza procurii (mandatului) vădit false sau în lipsa vădită a împuternicirilor;
    h) aprobarea  deciziilor referitor la  modificarea şi/sau completarea actului de constituire (statutului) a societăţii comerciale, sau privind schimbarea componenţei organelor de conducere a societăţii comerciale, sau privind desemnarea unei organizaţii gestionare sau privind numirea unui administrator, sau privind majorarea capitalului social al societăţii comerciale  sau privind reorganizarea sau dizolvarea societăţii comerciale cu încălcarea legislaţiei;
    i) orice alte acţiuni săvîrşite în scopul stabilirii unui control ilegal asupra societăţii comerciale,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Aceleaşi acţiuni, dacă ele au fost comise prin constrîngerea unui asociat (acţionar) sau unui membru al consiliului societăţii comerciale să voteze în anumit fel sau să refuze să voteze şi sunt legate de şantaj, precum şi ameninţarea cu violenţa, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestuia, au cauzat daune în proporţii deosebit de mari sau care au adus la insolvabilitatea societăţii comerciale,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.
    Articolul 24510. Obţinerea ilegală şi/sau divulgarea
                              informaţiilor ce constituie secret
                              comercial sau bancar
    (1) Colectarea de informaţii care constituie secret comercial sau bancar prin sustragerea de informaţii, inclusiv folosirea mijloacelor tehnice speciale, extorcare sau ameninţarea cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 4000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 6 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani.
    (2) Divulgarea ilicită sau utilizarea informaţiilor ce constituie secret comercial sau bancar de către persoana căreia i-a fost încredinţată sau i-a devenit cunoscută această informaţie în virtutea atribuţiilor deţinute, fără consimţămîntul proprietarului informaţiei,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 1 la 3 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
    (3) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
    Articolul 24511. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                               fondurilor nestatale de pensii
    (1) Încălcarea legislaţiei privind activitatea fondurilor nestatale de pensii care au cauzat daune în proporţii mari prin:
    a) prezentarea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor de pensii;
    b) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislaţiei a unor date eronate;
    c) prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate;
    d) însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond;
    e) netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului;
    f) divulgarea informaţiei privind starea conturilor de pensie şi plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului;
    g) acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 160 la 240 ore, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari:
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
    Articolul 24512. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                               birourilor istoriilor de credit
    (1) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege şi/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit, dacă aceste acţiuni au cauzat daune în proporţii mari,
    se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 2000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
    (2) Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari,
    se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”.
    9. Articolul 252 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) Cauzarea insolvabilităţii băncii, prin acţiuni sau inacţiuni intenţionate ale administratorului acesteia, inclusiv prin efectuarea cheltuielilor excesive, vinderea activelor băncii la un preţ sub valoarea reală a acestora, asumarea obligaţiilor nerezonabile, angajarea în relaţii de afaceri cu o persoană insolvabilă, omiterea colectării creanţelor băncii la scadenţă sau în orice alt mod contrar bunei administrări, care diminuează intenţionat patrimoniul băncii,
    se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale.
    (4) Acţiunile prevăzute la alin. (3) săvîrşite:
    a) de un grup de administratori şi/sau de acţionari;
    b) cu scopul de a evita plata creanţelor şi repornirea afacerii bancare,
    se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 6 ani şi cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unităţi convenţionale.”
    10. Articolul 335:
    la alineatul (1), după cuvintele „situaţiei de serviciu,” se completează cu cuvintele „a bunurilor organizaţiei”, iar cuvintele „în interes material ori în alte interese personale” se substituie cu cuvintele „în interes material, în alte interese personale sau în interesul terţilor, direct ori indirect”;
    dispoziţia alineatului (3) se completează în final cu cuvintele „ori săvîrşite de către administratorul unei bănci”.
    Art. IV. – Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006  cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (4) se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins:
    „Dreptul de a practica activitate în cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei 1 la prezenta lege se acordă şi se indică distinct în anexa la licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.”
    2. La articolul 24 alineatul (3):
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) în cazul solicitării licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, ordinul de numire a reprezentantului de despăgubiri în fiecare municipiu din Republica Moldova, precum şi în fiecare filială şi/sau (reprezentanţă) sau mandatul de brokeraj cu atribuţii de reprezentant de despăgubiri, documentele primare privind tehnica de calcul şi software, conform art.5 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”;
    se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) în cazul solicitării licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă, extrasul din contul său bancar privind mijloacele băneşti disponibile, precum şi raportul auditorului independent care confirmă suficienţa, la momentul solicitării licenţei, a mijloacelor băneşti proprii pentru contribuţia iniţială în Fondul de compensare şi cota în garanţia bancară externă, prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.”
    3. Articolul 25 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Prin derogare de la alineatul (3), acţiunea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr.1 la prezenta lege poate fi suspendată separat. În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi suspendarea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă. ”
    4. Articolul 26  se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Prin derogare de la alineatul (11), licenţa pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă din cadrul clasei a 10-a din compartimentul B al anexei nr.1 la prezenta lege asigurătorului poate fi retrasă separat. În cazul asigurătorului care deţine licenţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă, retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine şi retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.”
    Art. V. – Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 112), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2,  în noţiunea „asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” cuvîntul „autorizat” se substituie cu cuvîntul „licenţiat”.
    2. La articolul 8 alineatul (1), cuvintele „autorizat să practice asigurare” se substituie cu cuvintele „licenţiat pentru asigurarea”.
    3. La articolul 30 alineatul (1), cuvîntul „aderării” se substituie cu cuvintele „apartenenţei obligatorii a”.
    4. Articolul 31:
    la alineatul (1):
    litera h) se exclude;
    la litera i), după cuvîntul „sancţiuni” se introduc cuvintele „ , cu excepţia suspendării sau retragerii calităţii de membru,”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) să tipărească şi să elibereze asigurătorilor licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare de certificat de asigurare „Carte Verde” în termenul indicat la alineatul (21) sau să autorizeze membrii săi să le tipărească”;
    la alineatul (2) litera a), cuvintele „despre acordarea sau retragerea calităţii de membru” se exclud;
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Biroul Naţional va elibera asigurătorului licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă formulare ale certificatului de asigurare „Carte Verde”, în termen de pînă la 30 de zile calendaristice din momentul efectuării plăţii de către asigurător a costului formularelor, ţinînd cont de prevederile art.5 alin.(2).”
    5. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32. Calitatea de membru al Biroului Naţional
    (1) Calitatea de membru al Biroului Naţional se obţine de către asigurător  din momentul în care este licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă.
    (2) Suspendarea sau retragerea licenţei pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă atrage după sine suspendarea sau retragerea calităţii de membru al Biroului Naţional.
    (3) Autoritatea de supraveghere va informa Biroul Naţional despre eliberarea, suspendarea sau retragerea licenţei asigurătorului pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă în termen de trei zile lucrătoare din momentul adoptării hotărîrii.
     (4) Asigurătorul care deţine calitatea de membru al Biroului Naţional are drept de vot deliberativ în adunarea generală a acestuia, ţinînd cont de prevederile stabilite la art.36 alin.(5).”
    6. La articolul 33 alineatul (2) şi articolul 34 alineatul (2), cuvintele „autorizaţi să subscrie” se substituie cu cuvintele „licenţiaţi pentru”.
    7. Articolul 35:
    la alineatul (1) litera a), după cuvîntul „stabilite” se introduce sintagma „în bugetul Biroului Naţional”, iar cuvintele „de birou” se exclud;
    se completează cu alineatele (11)-(13) cu următorul cuprins:
    „(11) Cotizaţia anuală de membru reprezintă partea asigurătorului în veniturile Biroului Naţional planificate din astfel de cotizaţii şi se determină ca produsul dintre primele brute subscrise de asigurător şi rezultatul raportului dintre mărimea veniturilor Biroului Naţional planificate din astfel de cotizaţii şi volumul planificat al primelor brute subscrise de toţi asigurătorii. Cotizaţia anuală de membru se determină pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă şi externă separat şi se plăteşte trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune.
    (12) Cotizaţia de înscriere reprezintă suma mijloacelor băneşti pe care urmează să o depună la Biroul Naţional membrul care a obţinut această calitate pentru prima dată. Mărimea cotizaţiei de înscriere se stabileşte în statutul Biroului Naţional şi nu poate depăşi suma de 3 mii de lei.
    (13) Cheltuielile aferente îndeplinirii prerogativelor şi atribuţiilor de Birou Naţional în Consiliul Birourilor Sistemului Internaţional de Asigurări „Carte Verde” vor fi acoperite de partea cotizaţiei anuale de membru stabilită numai pentru asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.”
    8. Articolul 36:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Organele de conducere ale Biroului Naţional sînt:
    a) adunarea generală a membrilor;
    b) consiliul de administraţie, condus de un preşedinte;
    c) directorul executiv.”;
    la alineatul (2):
    litera b) se completează în final cu cuvintele „şi a directorului executiv”;
    litera e) se exclude;
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Eliberarea către asigurătorii licenţiaţi pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă a formularelor certificatelor de asigurare „Carte Verde”, în cazul în care aceştia nu sînt autorizaţi să le tipărească, ţine de competenţa exclusivă a directorului executiv.”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Competenţele consiliului de administraţie, ale preşedintelui acestuia şi alte competenţe decît cea specificată la alin.(21) ale directorului executiv se stabilesc în statutul Biroului Naţional.”;
    la alineatul (5), după textul „ce vizează aspecte ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externă” se introduce textul „ , precum şi cele ce vizează competenţele stabilite la alin.(2) lit.a), b) şi d), iar sintagma „autorizaţi să subscrie” se substituie cu sintagma „licenţiaţi pentru”.
    Art. VI. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 300, 302, 303 şi 304 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 300. Manipularea şi utilizarea abuzivă
                            a informaţiilor privilegiate pe piaţa
                            valorilor mobiliare
    (1) Acţiunile de manipulare a pieţei valorilor mobiliare prin:
    a) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare în legătură cu cererea, oferta sau preţul valorilor mobiliare; care menţin, prin acţiunea uneia sau a mai multor persoane care activează în comun;
    b) tranzacţii sau ordine de tranzacţionare care presupun procedee fictive sau orice altă formă de înşelăciune;
    c) difuzarea şi/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv Internet sau prin orice alt mijloc, a informaţiilor care oferă sau pot oferi informaţii false sau care induc în eroare asupra valorilor mobiliare, inclusiv difuzarea şi/sau răspîndirea zvonurilor şi ştirilor false sau care induc în eroare, în condiţiile în care persoana care a difuzat şi/sau răspîndit informaţia ştia sau trebuia să ştie că informaţia este falsă sau induce în eroare,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Utilizarea de către orice persoană a informaţiilor privilegiate cu intenţia de a dobîndi sau înstrăina, pe cont propriu sau pe contul unei terţe persoane, direct ori indirect, valori mobiliare la care aceste informaţii se referă,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 400 de unităţi convenţionale.”
    „Articolul 302. Încălcarea regulilor privind obligaţiile
                             emitenţilor şi a deţinătorilor
                             valorii mobiliare
    (1) Denaturarea şi/sau ascunderea premeditată a informaţiei despre activitatea economico-financiară a emitentului, altă informaţie pe care creditorii, deţinătorii valorilor mobiliare sau autorităţile publice trebuie să o primească în conformitate cu legislaţia,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (2) Difuzarea informaţiei neveridice sau care induce în eroare, folosirea altor metode care au condus la schimbarea preţului valorilor mobiliare ale societăţii în detrimentul acesteia,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea legislaţiei şi a statutului societăţii  privind convocarea şi desfăşurarea  adunării generale a acţionarilor societăţii pe acţiuni,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 500 de unităţi convenţionale.
    (4) Încălcarea legislaţiei şi a statutului societăţii  privind modificarea capitalului social al societăţii,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale.
    (5) Nerespectarea cerinţelor, prevăzute de legislaţia cu privire la piaţa valorilor mobiliare, la achiziţionarea sau la răscumpărarea de către emitent a valorilor mobiliare plasate,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 180 de unităţi convenţionale.
    (6) Neprezentarea, sau prezentarea tardivă ori incompletă a datelor, prezentarea unor date neveridice sau ascunderea unor date, în cazurile stabilite de legislaţie, de către persoanele interesate în efectuarea de către societăţile pe acţiuni a tranzacţiilor cu conflict de interese,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    (7) Încălcarea modului şi/sau a termenelor de achitare a dividendelor, a dobînzilor sau a altor venituri aferente obligaţiunilor, cu încălcarea prevederilor legislaţiei, ale statutului societăţii sau ale deciziei de emitere a acţiunilor sau obligaţiunilor,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 150 de unităţi convenţionale.
    (8) Neexecutarea de către deţinătorul de valori mobiliare a obligaţiilor de a comunica emitentului şi/sau persoanei care ţine registrul deţinătorilor valorilor mobiliare informaţiile cerute de lege, prezentarea informaţiilor neveridice sau ascunderea unor informaţii,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 200 de unităţi convenţionale.
    (9) Neefectuarea de către emitent a controlului de audit obligatoriu în cazurile prevăzute de legislaţie,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 200 de unităţi convenţionale.
    Articolul 303. Încălcarea regulilor privind oferta
                            publică a valorilor mobiliare
    (1) Desfăşurarea fără înregistrare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa secundară,
se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Includerea în prospectul ofertei publice a valorilor mobiliare pe piaţa primară sau pe piaţa secundară a unor date neveridice sau incomplete, precum şi ascunderea unor date relevante, care trebuiau să fie incluse în prospect, potrivit cerinţelor legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (3) Neefectuarea, pe parcursul desfăşurării ofertei publice primare ori secundare, a modificărilor şi completărilor necesare în prospectul ofertei publice şi în alte documente prezentate pentru înregistrarea ofertei, în cazul depistării unor necorespunderi a acestor documente cerinţelor legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (4) Nerespectarea de către ofertant şi/sau  participantul profesionist pe parcursul desfăşurării ofertei publice pe piaţa valorilor mobiliare a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice, înregistrat la Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    (5) Prezentarea datelor eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii valorilor mobiliare prin ofertă publică,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 400 de unităţi convenţionale.
    Articolul 304. Încălcarea regulilor privind obligaţiile
                          de dezvăluire a informaţiei pe piaţa
                          valorilor mobiliare
    (1) Nerespectarea de către emitenţi, de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, de către organizaţiile de autoreglementare ale acestora, de către alţi participanţi la piaţa valorilor mobiliare a formelor de dare de seamă, stabilite de legislaţie, a termenelor de publicare în presă şi de prezentare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a dărilor de seamă, prezentarea dărilor de seamă în volum incomplet sau conţinînd date eronate, precum şi nerespectarea altor obligaţii de dezvăluire a informaţiei în cazurile prevăzute de lege,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare a cerinţei privind accesul liber al clienţilor acestora la informaţia general accesibilă despre activitatea pe care o desfăşoară,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 80 de unităţi convenţionale.
    (3) Neprezentarea sau prezentarea tardivă a informaţiei la cererea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de către emitenţi şi participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară şi/sau prezentarea acesteia în volum incomplet sau conţinînd date neveridice,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.”
    2. Se completează cu articolele 3041- 3044 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3041. Încălcarea regulilor privind registrul
                               deţinătorilor de valori mobiliare
                               nominative
    (1) Eschivarea emitentului de la ţinerea sau de la asigurarea ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, ţinerea şi transmiterea registrului cu încălcarea regulilor şi cerinţelor stabilite,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 400 de unităţi convenţionale.
    (2) Refuzul sau eschivarea de la introducerea înscrierii în registru, în baza hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată sau a actului executorului judecătoresc cu privire la sechestrarea valorilor mobiliare,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    (3) Încălcarea de către deţinătorul registrului a termenelor de efectuare a înscrierii în registru, eschivarea sau refuzul nemotivat de a face înscrierea sau de a elibera extrase din registru, comiterea de greşeli la ţinerea registrului,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 3042. Nerespectarea cerinţelor faţă
                              de participanţii profesionişti
                              pe piaţa financiară nebancară 
    `(1) Practicarea activităţilor profesioniste pe piaţa financiară nebancară fără licenţă,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea  de către participantul profesionist la piaţa financiară nebancară a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor prudenţiale şi de conduită, a normativelor privind capitalul propriu minim şi fondul de garanţie şi a altor normative stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.
    (3) Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor necesare pentru reperfectarea licenţei de către persoanele cu funcţii de răspundere ale deţinătorului de licenţă,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la  150 de unităţi convenţionale.
    (4) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a obligaţiilor de informare sau, în cazurile stabilite de legislaţie, a obligaţiilor de coordonare în prealabil cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare a modificărilor la modul de organizare şi funcţionare a acestuia, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 200 de unităţi convenţionale.
    (5) Nerespectarea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare a obligaţiilor de păstrare a secretului comercial şi profesional,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    Articolul 3043. Nerespectarea regulilor privind
                             desfăşurarea activităţilor profesioniste
                             pe piaţa financiară nebancară
    (1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanţii la piaţa financiară nebancară a deciziilor şi a prescripţiilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii şi controlului din partea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Nerespectarea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a cerinţelor stabilite de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare privind aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la  300 de unităţi convenţionale.
    (3) Neexecutarea sau executarea neadecvată ori neonestă de către broker a cerinţelor privind activitatea sa, stipulate în legislaţie şi în contractul încheiat,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (4) Desfăşurarea activităţii de dealer cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv refuzul dealerului de a efectua tranzacţii cu valori mobiliare conform clauzelor esenţiale anunţate de el,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (5) Desfăşurarea activităţii de administrare fiduciară a valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv întreprinderea de acţiuni de către administratorul financiar în detrimentul intereselor clientului, în cazul în care apar conflicte de interese între administratorul fiduciar şi client sau între clienţii unuia şi aceluiaşi administrator fiduciar,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (6) Desfăşurarea activităţii bursiere pe piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    (7) Dezvăluirea de către depozitarul valorilor mobiliare a informaţiei confidenţiale care i-a devenit cunoscută în exerciţiul funcţiunii,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (8) Desfăşurarea activităţii depozitarului central pe piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale.
    (9) Desfăşurarea activităţii de estimare a valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele cu încălcarea prevederilor legislaţiei, inclusiv divulgarea informaţiei confidenţiale obţinute în perioada de estimare sau subestimare sau supraestimarea valorilor mobiliare şi a activelor ce se referă la ele,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.
    (10) Desfăşurarea activităţii de consulting şi/sau consulting investiţional pe piaţa valorilor mobiliare cu încălcarea prevederilor legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 de unităţi convenţionale.
    (11) Încălcarea de către persoana care desfăşoară activitate de consulting investiţional a interdicţiilor de a recomanda investiţii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru persoanele sale afiliate sau de a acţiona în calitate de contraparte la tranzacţiile efectuate în urma recomandărilor date,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    Articolul 3044. Încălcarea prevederilor cu privire la
                             modul de încheiere a unor tranzacţii
                             cu bunurile societăţii comerciale
    (1) Încălcarea modului de încheiere a tranzacţiilor de proporţii şi/sau a tranzacţiilor cu conflict de interese,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale.
    (2) Folosirea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii comerciale a bunurilor societăţii în interes propriu sau în interesul terţilor în care aceştia  sînt interesaţi material în mod direct sau indirect,
    se sancţionează cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale.
    (3) Achiziţionarea din mijloacele societăţii a valorilor mobiliare ale altor emitenţi la preţuri evident mai mari decît valoarea lor de piaţă sau înstrăinarea valorilor mobiliare ale societăţii la preţuri evident mai mici decît valoarea lor de piaţă în detrimentul societăţii,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale.”
    3. Articolul 305 se completează cu alineatele (7) – (10) cu următorul cuprins:
    „(7) Nerespectarea de către asigurător (reasigurător) a obligaţiilor  de prezentare Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a raportului privind rezultatele financiare sau a avizului auditului extern, nerespectarea termenelor de publicare în presă şi prezentarea raporturilor în volum incomplet sau conţinînd date neveridice,
    se sancţionează cu amendă  de la 50 la 150 de unităţi convenţionale.
    (8) Refuzul asigurătorului (reasigurătorului), la solicitarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, să pună la dispoziţia acesteia informaţii şi documente necesare în exercitarea funcţiilor ei de supraveghere şi control sau prezentarea acesteia în volum incomplet sau conţinînd date neveridice,
    se sancţionează cu amendă  de la 30 la 150 de unităţi convenţionale.
    (9) Prezentarea de către actuar a calculelor actuare, estimărilor şi concluziilor incorecte sau inexacte, precum şi divulgarea informaţiei confidenţiale,
    se sancţionează cu amendă  de la 40 la 200 de unităţi convenţionale.
    (10) Neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare de către persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorului (reasigurătorului) a măsurilor de remediere financiară a activităţii, stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă  de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.
    4. Articolul 307 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Acţiunile săvîrşite cu neglijenţă, dezinformare sau alte omisiuni proprii  ale brokerului de asigurare şi/sau de reasigurare, dacă aceste acţiuni au adus prejudicii asiguratului (reasiguratului),
    se sancţionează cu amendă  de la 50 la 250 de unităţi convenţionale.”
    5. Articolul 310 se completează cu alineatele (4)-(6) cu următorul cuprins:
    „(4) Nerespectarea de către asociaţia de economii şi împrumut a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor prudenţiale şi de conduită, a normativelor stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.
    (5) Acordarea unui împrumut cu încălcarea intenţionată a legii, a regulilor de prudenţă financiară sau a politicilor de acordare a împrumuturilor,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.
    (6) Neprezentarea de către asociaţia de economii şi împrumut adunării generale ordinare anuale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a raportului financiar anual al asociaţiei, a raportului comisiei de cenzori privind controlul anual obligatoriu al activităţii asociaţiei şi raportului de audit, precum şi prezentarea rapoartelor incomplete sau conţinînd date neveridice,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.”
    6. Se completează cu articolele 3101 şi 3102 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3101. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                              fondurilor nestatale de pensii
    (1) Nerespectarea  de către fondul nestatal de pensii a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor şi normativelor stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.
    (2) Neprezentarea de către fondul nestatal de pensii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a rapoartelor prevăzute de lege, precum şi prezentarea rapoartelor incomplete sau conţinînd date neveridice,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.
    (3) Darea unor informaţii eronate sau refuzul de a da informaţii despre investiţii, starea activelor de pensii;  prezentarea de către beneficiar a unor documente false sau întocmite greşit în vederea primirii înainte de termen a mijloacelor acumulate; însuşirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greşit, a mijloacelor acumulate în fond; netransferarea de către patron în fond a defalcărilor din salariul membrului fondului; divulgarea informaţiei privind starea conturilor de pensie şi plata pensiei suplimentare de către o persoană cu funcţii de răspundere a fondului; acţiunea premeditată a managerului, depozitarului activelor fondului sau auditorului, ce a cauzat prejudicii membrilor fondului,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de unităţi convenţionale.”.
    Articolul 3102. Încălcarea legislaţiei privind activitatea
                             birourilor istoriilor de credit
    (1) Nerespectarea de către biroul istoriilor de credit a condiţiilor stabilite în licenţă, a regulilor stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, precum şi neexecutarea prescripţiilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, obligatorii spre executare, privind înlăturarea încălcărilor depistate în activitatea acestora,
    se sancţionează cu amendă de la 40 la 250 de unităţi convenţionale.
    (2) Obţinerea, utilizarea în alte scopuri sau în alt mod decît cel prevăzut în lege şi/sau divulgarea în orice formă de către birourile istoriilor de credit, utilizatorii istoriei de credit, sursele de formare a istoriei de credit, precum şi de către persoanele cu funcţie de răspundere ale acestora a informaţiei care constituie secret comercial al biroului istoriilor de credit, al sursei de formare a istoriei de credit, al subiectului istoriei de credit sau al utilizatorului istoriei de credit,
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 300 de unităţi convenţionale.”
    7. La articolul 404 alineatul (1), cifra „310” se substituie cu cifra „3102”.
    Art. VII. – Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art. 665) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul  6 alineatul (1), noţiunea  „entitate de interes public” va avea următorul cuprins:
    „entitate de interes public – entitate care întruneşte cel puţin una din următoarele criterii:
    a) o instituţie financiară, o societate de asigurări, o companie de leasing, un fond de pensii facultativ;
    b) un emitent ale cărui valori mobiliare sînt admise la tranzacţionare, la cererea sau cu acordul emitentului, pe o piaţă reglementată.”
    2. La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Oferta de preluare poate fi iniţiată doar în privinţa valorilor mobiliare emise de către entităţi de interes public.”
    3. La articolul 56, alineatul (5) se exclude.
    4. Articolul 67 se completează cu alineatele (13) şi (14) cu următorul cuprins:
    „(13) Emitentul, ale cărui valori mobiliare sînt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, în momentul solicitării sau acordului acestuia, trebuie să transmită ţinerea  registrului   deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central, înainte de începerea tranzacţionării acestor valori mobiliare pe piaţa reglementată.
    (14) Piaţa reglementată este în drept să tranzacţioneze valorile mobiliare ale unui emitent doar dacă  registrul  deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului este ţinut la Depozitarul central.”
    5. La articolul 76 alineatul (2), după sintagma „alin. (5), (8)-(11)” se completează cu sintagma „(13)-(14)”.
    6. Articolul 81:
    alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    „(1) Depozitarul central este persoană juridică care desfăşoară activităţile de bază şi auxiliare descrise în alin.(2) şi (3). În sensul prezentei legi, funcţia de Depozitar central, cu forma de organizare juridică stabilită de Guvern, este deţinută de Banca Naţională a Moldovei pentru entităţile de interes public care sînt instituţii financiare, şi de către Ministerul Justiţiei pentru entităţile de interes public, altele decît instituţiile financiare.  
    (2) În limitele teritoriului Republicii Moldova un Depozitar central este în drept să desfăşoare următoarele activităţi de bază, în conformitate cu regulile sale şi cu actele normative ale Comisiei Naţionale:
    a) operaţiuni de depozitare a instrumentelor financiare;
    b) ţinerea registrului deţinătorilor de  valori mobiliare ale entităţilor de interes public;
    c) operaţiuni de clearing şi de decontare a instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi/sau un MTF;
    d) alte activităţi stabilite de Comisia Naţională.”;
    se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Nici o entitate nu poate desfăşura activităţile descrise în alin.(2) lit.a) – c) ale prezentului punct, cu excepţia Depozitarului central.”;
    se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Suplimentar la activităţile de bază stabilite în alin.(2) al prezentului punct, Depozitarul central poate desfăşura următoarele activităţi auxiliare:
    a) ţinerea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale companiilor ce nu sînt considerate entităţi de interes public;
    b) alte activităţi stabilite de Comisia Naţională.”;
    se completează cu alineatele  (8) – (10) cu următorul cuprins:
    „(8) O entitate de interes public trebuie să transmită ţinerea registrului  deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central în termen de o lună de la data la care emitentul cade sub incidenţa criteriului entităţii de interes public.
    (9) Tranzacţionarea valorilor mobiliare al unei entităţi de interes public (şi toate transferurile care nu sînt tranzacţii cu astfel de valori mobiliare) vor fi suspendate, dacă entitatea de interes public nu transferă ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central în termenul stabilit în alin.(8).
    (10) Emitenţii care nu sînt consideraţi entităţi de interes public sînt în drept să transfere ţinerea registrelor sale, ale deţinătorilor de valori mobiliare către Depozitarul central autorizat în conformitate cu prezenta Lege.”
    7. La articolul 85 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) ţinerea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale companiilor care nu sînt considerate emitenţi de interes public.”
    8. La articolul 118, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „ (1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică:
    a) autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
    b) societăţilor care au emis recipise depozitare moldoveneşti;
    c) emitenţilor care nu sînt consideraţi entităţi de interes public .”
    9. Articolul 119:
    la alineatul (1), prima parte va avea următorul cuprins:
    „(1) Un emitent care este considerat entitate de interes public deoarece întruneşte unul din criteriile stabilite la lit.a) – d) ale definiţiei conţinute în art.6 alin.(1) va  publica:”;
    se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Un emitent care este considerat entitate de interes public doar pentru că îndeplineşte criteriul expus la lit.e) din definiţia cuprinsă în art.6 alin.(1) va publica rapoarte  în conformitate cu regulamentele adoptate de către Comisia Naţională.”
    10. La articolul 125, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Deţinătorul de acţiuni care a dobîndit sau a înstrăinat acţiuni cu drept de vot ale unui emitent considerat entitate de interes public deoarece  întruneşte criteriul stabilit la lit.a) – d) din definiţia conţinută în art.6 alin.(1) – entitatea de interes este obligată să informeze emitentul şi Comisia Naţională despre acest fapt în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la data dobîndirii sau înstrăinării, în cazul în care în urma acestei tranzacţii atinge, depăşeşte sau coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% şi 90%.”
    11. Articolul 147 se completează cu alineatele (61) – (69) cu următorul cuprins:
    „(61)Registratorii independenţi, societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător sînt obligaţi să transmită în termen de 45 de zile calendaristice din data publicării acestor amendamente copia electronică back-up a fiecărui registru ţinut de către aceştia, împreună cu datele conţinute în registrul deţinătorilor de valori mobiliare, începînd cu data formării registrului. Comisia Naţională va stabili regulile cu privire la modul şi termenele de prezentare a datelor solicitate. După prezentarea acestora, registratorii independenţi, societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător vor actualiza informaţia prezentată Comisiei Naţionale în conformitate cu regulile stabilite de către aceasta.
    (62) Comisia Naţională va crea un sistem integrat pentru menţinerea informaţiei prezentate conform alin.(61) şi va reconcilia back-up-ul iniţial de date prezentat cu actualizările ulterioare.
    (63) Scopul colectării datelor de back-up prezentate conform alin.(61) de mai sus şi utilizările permise ale acestor date servesc doar pentru: a) stocarea datelor pentru restabilirea lor în cazul în care informaţia deţinută de registrator, societatea de registru sau emitent este compromisă, deteriorată, pierdută sau furată; şi b) monitorizarea şi supravegherea registratorilor independenţi, societăţilor de registru şi emitenţilor care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător, în vederea implementării şi aplicării prevederilor prezentei legi şi altor norme legislative relevante privind valorile mobiliare.
    (64) Comisia Naţională va implementa măsuri şi proceduri care vor garanta confidenţialitatea şi integritatea informaţiei prezentate în conformitate cu alin.(61) şi va urmări accesul personalului Comisiei Naţionale la această informaţie.
    (65) Registratorii independenţi, societăţile de registru şi emitenţii care ţin propriul registru al deţinătorilor de valori mobiliare sînt obligaţi să transmită toate registrele entităţilor de interes public, ţinute de către aceştia, la Depozitarul central nu mai devreme de 45 de zile calendaristice din data publicării şi nu mai tîrziu de 30 de zile calendaristice din data intrării în vigoare a acestor amendamente, în conformitate cu graficul  şi procedura stabilită de Comisia Naţională şi coordonată cu Depozitarul central vizat.
    (66) Transmiterea registrului(lor) conform alin.(65) se va efectua sub supravegherea emitentului relevant conform unei proceduri coordonate cu Depozitarul central şi registratorul independent sau societatea de registru relevantă.
    (67) Depozitarul central care va prelua datele conform alin.(65) de mai sus va notifica Comisiei Naţionale despre registrele preluate şi despre neconcordanţele constatate.
    (68) Persoanele obligate să transfere informaţia în conformitate cu alin.(61) şi alin.(65) şi emitenţii obligaţi să supravegheze transferul ei conform alin.(66):
    a) vor atesta acurateţea  şi caracterul complet al informaţiei, pentru fiecare transfer realizat;
    b) poartă răspundere administrativă, civilă şi/sau penală pentru pierderea integrităţii şi/sau acurateţea datelor transmise la Comisia Naţională şi/sau la Depozitarul central, iar Depozitarul central poartă aceeaşi răspundere pentru neconformarea cu alin.( 67).
    69) Data intrării în vigoare a acestor modificări şi completări, în scopul calculării termenelor-limită stabilite în alin.(65), va fi 10 luni din ziua publicării lor.”
    Art. VIII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Asigurătorul licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, dar care nu are calitatea de membru al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule obţine această calitate la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va aduce, în termen de 3 luni, statutul şi actele sale interne în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) Pînă la aducerea statutului Biroului Naţional şi actelor sale interne în concordanţă cu prezenta lege, prevederile acestora se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (4) Asigurătorul licenţiat pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto şi, după caz, autorizat de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule să practice asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va depune la Comisia Naţională a Pieţei Financiare cerere de reperfectare a licenţei. O astfel de reperfectare nu se va considera drept includere în licenţă a unei clase noi de asigurări şi, prin derogare de la art.18 alin.(6) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, va fi scutită de taxă.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Igor CORMAN

    Nr. 180. Chişinău, 25 iulie 2014.