HGC665/2014
ID intern unic:  354439
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 665
din  18.08.2014
cu privire la lichidarea şcolii de tip-internat pentru copii
orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Văscăuţi,
r-nul Floreşti
Publicat : 22.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 249-255     art Nr : 709
    În temeiul art. 401 alin. (5) lit.b) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare,  art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) şi art.14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind lichidarea Şcolii de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Văscăuţi, r-nul Floreşti.
    2. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului raional Floreşti, bunurile instituţiei rezidenţiale şi terenurile aferente din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a raionului Floreşti.
    3. Ministerul Educaţiei, în comun cu Consiliul raional Floreşti, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şi va asigura, în termen de 30 zile, transmiterea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea administraţiei publice locale, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor corespunzătoare în privinţa bunurilor imobile respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    5. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se exclude poziţia:
    „Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Văscăuţi, r-nul Floreşti”.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                 Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 665. Chişinău, 18 august 2014.