LPM146/2014
ID intern unic:  354502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 146
din  17.07.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 577     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
    MODIFICAT
   
HCC25 din 06.11.14, MO345-351/21.11.14 art.41; în vigoare 06.11.14

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I.  –  Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 77 litera m), cifrele „2000” şi „3000” se substituie, respectiv, cu cifrele „2500” şi „4000”;
    2. La articolul 157 alineatul (5), cifrele „700” şi „300” se substituie, respectiv, cu cifrele „1100” şi „600”.
    Art. II. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (2), după cuvintele „demnitate publică” se introduce  textul „(cu excepţia celor cu statut de magistrat)”.
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Art. 3. –  (1) Baza de organizare a salarizării angajaţilor din unităţile bugetare o constituie sistemul de stabilire a salariilor de bază, care include:
    a) Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din unităţile bugetare (în continuare – Reţea tarifară unică);
    b) indicii de prioritate intersectorială diferenţiaţi pe domenii de activitate.
    (2) Reţeaua tarifară unică este cuprinsă în anexa nr. 1, care stabileşte categoriile de salarizare şi salariul de bază pentru fiecare categorie de salarizare.
    (3) Salariul de bază stabilit pe categoriile de salarizare specificate în anexa nr. 1 se modifică în modul stabilit de lege.
    (4) Indicii de prioritate intersectorială constituie parte componentă a Reţelei tarifare unice şi se aplică în scopul diferenţierii nivelului de salarizare în raport cu specificul, complexitatea şi importanţa unor ramuri sau domenii de activitate.”
    3. Articolul 6:
    la alineatul (1), după cuvintele „demnitate publică” se introduce textul „(cu excepţia celor cu statut de magistrat)”;
    la alineatul (2), cuvintele „de magistrat sau” se exclud;
    la alineatul (3), după cuvintele „demnitate publică” se introduce textul „(cu excepţia celor cu statut de magistrat)”.
    4. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează în final cu textul: „În caz de demisie, revocare sau eliberare din funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică pentru motive imputabile acesteia, ajutorul material deja plătit se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune.”
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale se stabileşte prin decizie a autorităţii locale deliberative.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfîrşitul anului bugetar, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizie a consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.”
    5. La articolul 19 alineatul (3), textul „în conformitate cu art. 10” se substituie cu textul „de către conducătorul organului respectiv, în dependenţă de mijloacele financiare alocate”.
    6. Articolul 24:
    la alineatul (21), cuvintele  „învăţămîntul  superior şi postuniversitar” se substituie cu cuvintele „instituţiile de învăţămînt superior şi postuniversitar finanţate de la bugetul de stat”;
    alineatele  (4), (5) şi (6) se abrogă.
    7. Articolul 25 se abrogă.
    8. Articolul 26:
    la alineatul (2), după cuvintele „unităţii bugetare” se introduc cuvintele „din domeniile învăţămîntului  preuniversitar şi ocrotirii sănătăţii”;
    la alineatul (5), cuvintele „în limitele grilei de salarii” se exclud;
    la alineatul (6), cuvintele „grila de salarii corespunzătoare” se substituie cu cuvintele „salariul de funcţie corespunzător”.
    9. Articolul 29:
    la alineatul (4) subalineatul doi, textul „şi funcţionarilor publici din autorităţile legislative, executive şi judecătoreşti” se substituie cu textul „(cu excepţia celor cu statut de magistrat)”;
    la alineatul (6), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: „Mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în convenţia colectivă încheiată la nivel naţional.”
    10.  La articolul 30 alineatul (3), cuvintele „şi a obligaţiilor” se substituie cu cuvintele „sau a obligaţiilor”.
    11.  La articolul 32 alineatul (3), textul „la sfîrşitul anului calendaristic sau al anului şcolar, după caz, de un premiu anual de cel puţin un salariu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face plata” se substituie cu textul „la începutul anului gestionar sau la sfîrşitul anului şcolar, după caz, de un premiu anual, pentru rezultatele anului precedent/anului şcolar încheiat, în cuantum de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie)”.
    12.  La articolul 34:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În limita mijloacelor speciale aprobate, angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată li se pot stabili, în baza unui regulament aprobat de Guvern, plăţi cu caracter stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de cuantumul indicat la alin. (2). ”
    alineatul (4) se abrogă.
    13. Legea se completează cu articolul 341 cu următorul cuprins:
    „Art. 341. – Ajutorul material acordat salariaţilor în baza prevederilor  art. 81  alin. (3), art. 12 alin. (2), art. 22 alin. (4), art. 32 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) din prezenta lege se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor cînd salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art. 76 lit. a) şi e), art. 78 alin. (1) lit. d), art. 82 lit. a) şi i), art. 86 alin. (1) lit. b) – e) şi u) şi cu excepţia cazului de înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art. 85 alin. (2) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.”
    14.  La articolul 35 alineatul (2), subalineatul al doilea se exclude.
    15.  La anexa nr. 1:
    compartimentul I va avea următorul cuprins:
„I. Salariul de bază (salariul tarifar sau salariul de funcţie)
Categoria de salarizare
Salariul de bază, lei
1
1000
2
1010
3
1020
4
1040
5
1060
6
1080
7
1100
8
1120
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240
15
1270
16
1300
17
1350
18
1400
19
1460
20
1520
21
1600
22
1700
23
1800
24
1900
25
2000”

    la compartimentul II:
    punctul 1 se exclude;
    la punctul 2,  după cuvintele „şi inovării” se introduc cuvintele „ , metodişti din centrele şi cabinetele metodice de pe lîngă autorităţile publice şi din instituţiile de perfecţionare a cadrelor didactice”.
    16.  La anexa nr. 3:
    compartimentele „Curtea Constituţională”, „Consiliul Superior al Magistraturii”, „Curtea Supremă de Justiţie”, „Curtea de Apel”, „Judecătoria”, „Judecătoria comercială de circumscripţie”, „Judecătoria militară” se exclud;
    după compartimentul „Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii” se introduce compartimentul „Serviciul Protecţie şi Pază de Stat” cu următorul cuprins:

Serviciul Protecție și Pază de Stat

Director
9585
Director adjunct
8775

    notele se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
    „3. Salariile lunare incluse în prezenta anexă după data adoptării Legii nr. 37 din 7 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar sau modificate după această dată includ în sine şi majorarea cu 35%.”
    17. Anexa nr. 7:
    la compartimentul IV coloana 2, cifrele „800” se substituie cu cifrele „1000”;
    la compartimentul VIII coloana 2, cifrele „900” şi cifrele „850” din ambele subcoloane se substituie cu cifrele „1000”.
    18. La anexa nr. 9, compartimentul „Pentru colaboratorii instanţelor judecătoreşti” se exclude.
    19. La anexa nr. 10 compartimentul „Personalul din domeniul asistenţei sociale”:
    poziţia  „Lucrător social” se completează cu cuvintele „ , asistent personal, asistent familial”;
    după poziţia „Lucrător social, asistent personal, asistent familial” se introduc două poziţii cu următorul cuprins:
Mediator comunitar  
 9–11
Psiholog, logoped, kinetoterapeut
13–18

    poziţia „Şef secţie ajutor social” se substituie cu poziţia „Şef/manager serviciu social”.
    20. Anexa nr. 11 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 11
Salariile lunare ale cadrelor didactice și ale
corpului profesoral din învățămînt
Funcția

Cuantumul salariului lunar, lei

Învățămîntul superior și postuniversitar finanțat de la buget

Rector
4800

Profesor universitar

3600

Conferențiar universitar

3240

Lector superior universitar

3000

Lector universitar, asistent universitar

2640
Învățămîntul preuniversitar

Profesor, învățător și cadrele didactice din învățămîntul preșcolar:

 cu studii superioare
2640
 cu studii medii de specialitate
2400

Metodist și alte cadre didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar, profesor-antrenor de sport din școlile sportive:

 cu studii superioare
2400
 cu studii medii de specialitate
2160

Instructor, maistru-instructor, metodist în învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate:

 cu studii superioare
2400
 cu studii medii de specialitate
2160

Pedagog social în cămine și internate:

 cu studii superioare
2160
 cu studii medii de specialitate
1920

    Note:
    1. Pentru cadrele didactice, inclusiv instructorii şi maiştrii-instructori, fără studii medii de specialitate, salariul lunar se stabileşte în mărime de 80% din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii medii de specialitate, iar pentru cadrele didactice cu studii superioare incomplete (2 cursuri depline în ciclul I al învăţămîntului superior sau 3 cursuri depline realizate în instituţiile de învăţămînt superior de profil pînă în anul 2009) – în mărime de 80% din salariul lunar pentru cadrele didactice cu studii superioare.
    2. Începînd cu anul 2014, salariile lunare prevăzute în prezenta anexă se reexaminează şi se majorează anual, de la 1 septembrie, pe măsura creşterii procentuale a salariului mediu prognozat pe economia naţională pentru anul gestionar faţă de salariul mediu al cadrelor didactice din învăţămînt real atins în trimestrul IV al anului precedent.
    3. Pentru educatorul, pentru pedagogul social şi psihopedagogul din instituţiile de asistenţă socială, pentru logopedul, psihologul, defectologul şi conducătorul muzical din casele de copii, centrele de reabilitare şi recuperare, centrele de plasament şi alte instituţii de asistenţă socială pentru copii, precum şi pentru părintele–educator al casei de copii de tip familial, salariul de funcţie se stabileşte în cuantumul prevăzut în prezenta anexă pentru pedagogul social din cămine şi internate.”
    Art.  III. – Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6:
    la alineatul (4):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) cu unu sau două grade –  pentru funcţionarii publici care deţin funcţii de control (controlor, controlor-revizor, inspector) şi care desfăşoară activitate în condiţii de risc pentru sănătate şi viaţă  angajaţi ai organelor abilitate cu funcţii de control economico-financiar, fiscal, vamal, de control în domeniile concurenţei, muncii, asistenţei sociale, asigurărilor sociale, prevenirii şi combaterii corupţiei, de control al activităţilor nucleare şi radiologice şi reacţionare la incidente cu materiale nucleare sau radioactive, pe perioada de exercitare a funcţiei;”
    alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) cu două grade – pentru funcţionarii publici care desfăşoară activitate în cadrul delegaţiei Republicii Moldova  în Comisia Unificată de Control, pe perioada activităţii în cadrul delegaţiei;”
    la alineatul (8), după cuvîntul „debutanţi” se introduc cuvintele „şi funcţionarilor publici de conducere de nivel superior”;
    la alineatul (9), după cuvîntul „evaluarea” se introduc cuvintele „anuală a”;
    alineatul (101) va avea următorul cuprins:
    „(101) Pentru trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară conform prevederilor alin. (9) se alocă anual mijloace în limita a 4% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare pentru funcţiile publice.”
    2. Articolul 8:
    la alineatul (2), cifrele  „10”  se substituie cu cifrele „15”;
    alineatul (4) se completează în final cu textul: „Autorităţile publice autonome aplică la evaluarea performanţelor subdiviziunilor/autorităţilor publice criteriile stabilite de Guvern.”
    3. Articolul 9:
    la alineatul (1), litera  b) va avea următorul cuprins:
    „b) suplimente pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice temporar vacante.”
    alineatele (3), (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(3) Suplimentele  pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii publice temporar vacante se stabilesc funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice pe parcursul lunii gestionare. Cuantumul suplimentelor menţionate nu va depăşi 100% din salariul de funcţie corespunzător treptei I a gradului de salarizare stabilit titularului funcţiei publice temporar vacante. Funcţionarii publici de conducere pot cumula doar funcţii de execuţie.
    (4) Pentru executarea de către locţiitorul titular a atribuţiilor funcţiei publice de conducere temporar vacante suplimente nu se plătesc. În cazul în care exercită atribuţiile funcţiei publice de conducere temporar vacante fără a fi locţiitor titular şi fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul public va primi salariul de funcţie stabilit titularului funcţiei publice de conducere temporar vacante. Dacă îndeplineşte atribuţiile unei funcţii de demnitate publică temporar vacante fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul public va primi salariul lunar stabilit titularului funcţiei de demnitate publică temporar vacante.
    (5) Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici un premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfîrşitul anului bugetar, a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.”
    4. Articolul 13 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) În cazul în care într-o funcţie publică este detaşat  un funcţionar public  cu statut special (militar), acesta va beneficia, pe perioada detaşării, de salariul de funcţie corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, iar treapta de salarizare se va stabili în condiţiile art. 15 alin. (6).  În cazul în care  salariul astfel stabilit va fi mai mic decît cel avut pînă la detaşare, funcţionarului public detaşat i se va plăti diferenţa de salarii.”
    5. Articolul 14:
    la alineatul (1), cuvintele  „imediat inferioară treptei de salarizare deţinute” se substituie cu  cuvîntul  „dobîndită”;
    alineatul (2) se abrogă.
    6. Articolul 15 se completează cu alineatele (7), (8) şi (9) cu următorul cuprins:
    „(7) Persoanelor care, anterior încadrării în serviciul public, au activat cel puţin 2 ani în funcţiile corpului de ofiţeri ai organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, persoanelor care au deţinut funcţii de demnitate publică sau funcţii în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică, precum şi persoanelor care au activat  cel puţin 5 ani în întreprinderi, instituţii sau organizaţii în funcţii de conducere  sau în calitate de specialişti în domeniul legat de profilul de activitate în funcţia publică, treapta de salarizare se acordă în limitele treptelor II–IV la decizia conducătorului autorităţii publice.
    (8)  Funcţionarii publici care ocupă, în rezultatul concursului, o altă funcţie publică, în aceeaşi sau altă autoritate publică, au dreptul la salariul de funcţie prevăzut pentru funcţia publică pentru care au participat la concurs corespunzător treptei de salarizare dobîndite în funcţia deţinută anterior.
    (9) Pentru funcţionarii publici specificaţi la alin. (6), (7) şi (8) ale prezentului articol, modul de stabilire a treptelor  de  salarizare  prevăzut la art. 18 alin. (2) nu se aplică.”
    7. Anexa nr. 2:
    compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat”:
    după poziţia „B06 Şef serviciu” se introduce o poziţie nouă cu următorul cuprins:
C01

Consultant principal (din comisiile parlamentare)

16

    la poziţiile  „C07 Specialist principal”  şi „C08 Specialist superior” subcoloana  „subdiviziunea teritorială”, cifrele „7” şi „4” se substituie, respectiv, cu cifrele „8” şi „5”;
    compartimentul „Secretariatul Curţii Constituţionale” va avea următorul cuprins:
Secretariatul Curții Constituționale
A03
Șef al Secretariatului Curții Constituționale
22
A03
Șef adjunct al Secretariatului Curții Constituționale
20
B15
Șef direcție
18
B16
Șef secție
16
B17
Șef secție în cadrul direcției
14
B18
Șef serviciu
12
C23
Consultant principal
11
C24
Consultant superior
9
C25
Consultant
7
C26
Asistent judiciar
14
C28
Grefier
9
C30
Specialist principal
7
C31
Specialist superior
4
C32
Specialist
3

    compartimentul „Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală” se substituie cu următoarele compartimente:

Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție

A03
Șef al Secretariatului Consiliului Superior
al Magistraturii
22
 
A03
Șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior
al Magistraturii
20
A03
Șef al Secretariatului Curții Supreme de Justiție
22
A03
Șef adjunct al Secretariatului Curții Supreme de
Justiție
20
B15
Șef direcție
18
B16
Șef secție
16
B17
Șef secție în cadrul direcției
14
B18
Șef serviciu
12
C23
Consultant principal
11
C24
Consultant superior
9
C25
Consultant
7
C26
Asistent judiciar
14
C28
Grefier
9
C29
Contabil-șef
15
C30
Specialist principal
7
C31
Specialist superior
4
C32
Specialist
3

Notă: În Secretariatul Curții Constituționale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii și Secretariatul Curții Supreme de Justiție, funcții de consultant (principal, superior) pot fi instituite doar în subdiviziunile de expertiză juridică, cercetare și analiză.

Procuratura Generală
B15
Șef direcție
18
B16
Șef secție
16
B17
Șef secție în cadrul direcției
14
B18
Șef serviciu
12
C27
Consultant al procurorului
12
C29
Contabil-șef
15
C30
Specialist principal
7
C31
Specialist superior
4
C32
Specialist
3

    compartimentul „Curțile de apel” va avea următorul cuprins: 
Curțile de apel
B14
Șef al secretariatului instanței judecătorești
17
B15
Șef direcție
15
B16
Șef secție
11
B17
Șef secție în cadrul direcției
10
B18
Șef serviciu
9
C26
Asistent judiciar
9
C28
Grefier
7
C29
Contabil-șef
9
C30
Specialist principal
6
C31
Specialist superior
4
C32
Specialist
2

    compartimentul „Judecătoriile, inclusiv cea militară, procuraturile teritoriale și cele specializate” se substituie cu următoarele compartimente:

Judecătoriile, inclusiv cea militară
B14
Șef al secretariatului instanței judecătorești
12
B15
Șef direcție
10
B16
Șef secție
8
B17
Șef secție în cadrul direcției
7
B18
Șef serviciu
5
C26
Asistent judiciar
7
C28
Grefier
5
C29
Contabil-șef
8
C30
Specialist principal
4
C31
Specialist superior
3
C32
Specialist
2
Procuraturile teritoriale și cele specializate
C27
Consultant al procurorului
7
C30
Specialist principal
4
C31
Specialist superior
3
C32
Specialist
2

    compartimentul „Aparatele centrale ale ministerelor” va avea următorul cuprins:

Aparatele centrale ale ministerelor

A05
Secretar de stat
22
B19
Șef direcție generală
18
B20
Șef direcție
16
16
B21
Șef direcție în cadrul direcției generale
15
B22
Șef secție
13
13
B23
Șef secție în cadrul direcției
12
12
B24
Șef serviciu
10
10
C33
Consultant principal
10
C34
Consultant superior
8
C35
Consultant
7
C40
Specialist principal
7
7
C41
Specialist superior
4
4
C42
Specialist
2
2

    la compartimentul „Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (conform art. 24 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare”, subcoloana „subdiviziunea teritorială”, la codul funcţiei B21, cifra „8” se substituie cu textul „municipiile Chişinău şi Bălţi – 11, alte teritorii – 9”, la codul funcţiei B 24, cifra „5” se substituie cu cifra „6”, iar la codurile funcţiilor C40 şi C41, cifrele „4” şi „3” se  substituie, respectiv, cu cifrele „5” şi „4”;
    după compartimentul „Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (conform art. 24 pct. 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare” se introduce un compartiment nou cu următorul cuprins:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

B20
Şef direcţie
13
8
B22
Şef secţie
9
municipiul Chişinău – 7,
alte teritorii – 6
B23
Şef secţie în cadrul direcţiei
8
municipiul Chişinău – 6,
alte teritorii – 5
B24
Şef serviciu
7
5
B35
Şef subdiviziune teritorială
municipiul Chişinău – 13,

 alte teritorii – 10

C39
Contabil-şef
8
6
C40
Specialist principal
4
4
C41
Specialist superior
3
3
C42
Specialist
2
2
C43
Inspector principal
7
5
C44
Inspector superior
5
4
C45
Inspector
4
3

    la compartimentul „Organele Serviciului Fiscal de Stat şi ale Inspecţiei Financiare”, la codurile funcţiilor C50 şi C51 subcoloanele „aparatul central” şi „subdiviziunea teritorială”, cifrele  „4” şi „3” se  substituie, respectiv, cu cifrele „6” şi „4”;
    la compartimentul „Serviciul Vamal”, la codurile funcţiilor C50 şi C51 subcoloanele  „aparatul central” şi „subdiviziunea teritorială”, cifrele  „4” şi „3” se  substituie, respectiv, cu cifrele „6” şi „4”;
    la compartimentul „Autorităţile publice subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale”, la codul funcţiei B30 subcoloana „subdiviziunea teritorială”, cifra „8” se substituie cu textul „municipiul Chişinău – 11, alte teritorii – 9”.
    8. La anexa nr. 3 compartimentul „Aparatul Primăriei municipiului Bălţi şi subdiviziunile subordonate Consiliului municipal Bălţi”, la coloana „Gradul de salarizare”, la codul funcţiei B39, cifrele „13” se substituie cu cifrele „15”, iar la codul funcţiei B40, cifrele „11” se substituie cu cifrele „13”.
    Art. IV. – Articolul II din Legea nr. 37 din 7 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 69–74, art. 225) se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În cazul în care, după adoptarea prezentei legi, vor fi operate unele modificări în cuantumul salariilor lunare ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică, noul cuantum al salariului lunar se va stabili ţinîndu-se cont de majorarea indicată în prezentul articol. ”
    Art. V. – Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 14–16, art. 32) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „stabilit anual de Guvern” se substituie cu cuvintele  „realizat în anul precedent celui de gestiune”.
    2. La articolul 6, alineatul (1) se completează în final cu textul: „În cazul eliberării judecătorului din funcţie, ajutorul material deja plătit se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune.”
    Art. VI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2014.
    (2) Prin derogare  de la prevederile alin. (1), alte termene de intrare în vigoare se stabilesc pentru:
    – pct. 15 al art. II. din prezenta lege şi prevederile prezentei legi referitoare la modificarea gradelor de salarizare pentru funcţionarii publici din secretariatele Curţii Constituţionale, Consiliului Suprem al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, judecătoriilor, pentru funcţionarii publici din Procuratura Generală şi din procuraturile teritoriale şi cele specializate, care se pun în aplicare începînd cu 1 octombrie 2014;
    [Art.VI al.(2), subal.1) textul „pentru funcţionarii publici din secretariatele Curţii Constituţionale, Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie, curţilor de apel, judecătoriilor,” declarat neconstituțional prin HCC25 din 06.11.14, MO345-351/21.11.14 art.41; în vigoare 06.11.14]
    – art. 6 alin. (101) şi art. 8 alin. (2) din Legea nr. 48 din 22 martie 2012, expuse la pct. 1 şi 2 ale  art. III din prezenta lege, care se pun în aplicare începînd cu 1 martie 2015.   
    Art. VII. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Serghei SÎRBU

    Nr. 146. Chişinău, 17 iulie 2014.