HGC693/2014
ID intern unic:  354525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 693
din  22.08.2014
cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 741
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 46 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) mărfurile care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile şi au fost puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale”;
    2) punctul 47 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) prin control ulterior efectuat în conformitate cu prevederile secţiunii 291  din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi titlului V capitolul 11 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997”;
    3) se completează cu punctul 501 cu următorul cuprins:
    „501. (1) Pentru asigurarea supravegherii vamale prevăzute la pct. 46 lit. d), persoanele fizice şi juridice care au beneficiat de tratamente tarifare favorabile prin utilizarea facilităţilor vamale şi fiscale la importul mărfurilor în funcţie de destinaţia lor finală vor informa obligatoriu organele vamale care le-a acordat facilităţile în cauză asupra respectării condiţiilor de utilizare a mărfurilor respective.
    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) va fi efectuată obligatoriu semestrial, pînă la sfîrşitul primei luni a semestrului ulterior celui de informare, prezentînd prin scrisoare recomandată copiile autentificate (prin semnătura şi ştampila agentului economic) de pe documentele contabile care confirmă sau infirmă respectarea condiţiilor de utilizare a mărfurilor în cauză, şi va continua pînă la încetarea supravegherii vamale în conformitate cu prevederile art. 35 din Codul vamal.
    (3) La momentul declarării mărfurilor cu utilizarea facilităţilor vamale şi fiscale în baza prevederilor art. 34 din Codul vamal al Republicii Moldova, declarantul sau persoana care îl reprezintă va anexa la declaraţia vamală Declaraţia – angajament prevăzută în anexa nr. 33 la prezentul Regulament.”;
    4) se completează cu anexa nr.33 cu următorul cuprins:

    anexa nr.33

    PRIM-MINISTRU                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Andrian Candu
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 693. Chişinău, 22 august 2014.