OSVC352/2014
ID intern unic:  354546
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 352
din  14.08.2014
cu privire la completarea şi modificarea
anexei nr. 14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009

Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 1252     Data intrarii in vigoare : 29.08.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare; art.103 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal al Republicii Moldova nr. 1163-XIII din 24.04.1997(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 62/522 din 18.09.1997), cu modificările şi completările ulterioare; Ordinului IFPS nr. 1152 din 19.10.2012 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.222-227/1274 din 26.10.2012), precum şi prevederile pct.7,8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. La perfectarea declaraţiei vamale în detaliu, cu scutire de TVA,  a mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse în aceeaşi stare, agentul economic va prezenta obligatoriu Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate.
    2.  Anexa nr.14 la “Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876) se completează cu o poziţie nouă, 166, cu următorul cuprins:

166 Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

    3.  Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    4.  Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    5. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    6. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    8. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Tudor BALIŢCHI

    Nr. 352-O. Chişinău, 14 august 2014.