OSVC358/2014
ID intern unic:  354547
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 358
din  18.08.2014
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 29.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 256-260     art Nr : 1253
    În conformitate cu prevederile Legii privind importul unor echipamente nr.154 din 18.07.2014, precum şi cu prevederile art.V şi art. VI ale Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.238-246 din 15.08.2014),
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifică după cum urmează:
    1.1. A completa cu codul de scutire 051:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV, TV, Acciz, TVA
051

Legea privind importul unor echipamente nr.154 din 18.07.2014

    Scutiri aplicate la importul de către Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” a unor echipamente (conform anexelor nr.1-4), fără drept de înstrăinare


    1.2. A completa cu codurile de scutire 139 şi 140:

PV, TV, TVA

139

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014, art.Vşi art.VI; LTV, art.28 lit.n4 şi p.16 la Nota la anexa nr.2;   Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997,art.4 alin.(136)

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale BERD şi din Fondul Special pentru Energie Verde al BERD. Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

140

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.158 din 18.07.2014, art.Vşi art.VI; LTV, art.28 lit.n5 şi p.17la Nota la anexa nr.2;   Legea nr.1417-XIII din 17.12.1997,art.4 alin.(137)

Scutiri aplicate la importul mărfurilor destinate Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A.”Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale BERD şi din Fondul  de Investişii pentru Vecinătate al Uniunii Europene. Modul de aplicare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.


    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Tudor BALIŢCHI


    Nr. 358-O. Chişinău, 18 august 2014.