OMFC121/2014
ID intern unic:  354607
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 121
din  14.08.2014
cu privire la aprobarea completărilor în Normele
metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor
Publicat : 05.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 261-267     art Nr : 1270     Data intrarii in vigoare : 05.09.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. Conţinutul punctului 2.3.16. se completează cu sintagma ,,în format electronic, iar lunar şi pe hîrtie”.
    2. Punctul 2.4.2. se completează cu propoziţia:
    „Documentele de plată, prezentate la Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale pentru restituirea plăţilor şi trecerea în contul altor plăţi, se execută în ordinea cronologică în care au fost prezentate, pe măsura încasării mijloacelor la contul bugetului respectiv, ţinînd cont de priorităţile de finanţare stabilite prin lege.”
    3. Punctul 2.4.17. se completează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    „Anual administratorii conturilor trezoreriale de încasări prezintă Trezoreriei de Stat restanţele privind plăţile pe care le administrează”.
    4. După anexa nr. III-2 „Descifrare la delegaţia de retragere a numerarului nr.___ din “__”_______ 20__” se introduce anexa nr.III-3 „Cererea despre necesarul de numerar  pentru data ,,__” ________ 20_ ” :


    5. În punctul 7.2.7. “Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”:
    5.1. Se introduce un cont contabil nou cu următorul conţinut:
 
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ/ Pasiv
gradul I
gradul II


În Clasa 1 MIJLOACE BĂNEȘTI ȘI ALTE VALORI

11

Conturile curente ale bugetului de stat

A
 
1001

Cont curent pentru numerar

A
 

    5.2. Înscrierea contabilă 2591 şi 2592se modifică și se expune în următoarea redacție:

Nr.
d/o

Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor
Debit
Credit
2591

Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului local, în dependenţă de sold

8609
9301,
9305
9301,
9305
8609
2592

Mijloace temporar primite şi rambursate de la componenta de bază a bugetului local la mijloace speciale, în dependenţă de sold

 
8610
9301,
9305
9301,
9305
8610
 
    6. În punctul 7.5.4. după sintagma “Extras din conturile trezoreriale pe mijloace speciale şi fonduri speciale (anexa nr.VII-5)” se completează din rînd nou cu sintagma “Extras din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-5pi)”.
    7. După punctul 7.5.4. se introduce punctul 7.5.41. în următoarea redacţie:
    „7.5.41. Extrasul din contul trezorerial pentru cheltuieli bugetare (anexa nr.VII-3), Extrasul din conturile trezoreriale pe mijloace speciale şi fonduri speciale (anexa nr.VII-5) şi Extrasul din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-5pi) pot fi eliberate la solicitare executorilor de buget şi pe suport electronic.”
    8. Subcapitolul 7.5. Organizarea  evidenţei  contabile se  completează cu punctul 7.5.14. în următoarea redacţie:
    “7.5.14. Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7) se întocmeşte zilnic în format electronic, iar lunar, trimestrial, anual şi pe suport de hîrtie.”
    9. În punctul 7.6.5. sintagma ,,eliberează executorului de buget în două exemplare, cu semnăturile persoanelor responsabile” se substituie cu sintagma ,,eliberează executorului de buget pe suport electronic, iar trimestrial şi anual în două exemplare şi pe hîrtie, cu semnăturile persoanelor responsabile”.
    10.  După anexa nr.VII-5 „Extras din conturile trezoreriale pe mijloace speciale şi fonduri speciale” se introduce anexa nr.VII-5pi „Extras din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe”:


    11. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                              Anatol ARAPU

    Nr. 121. Chişinău, 14 august 2014.