HGC727/2014
ID intern unic:  354644
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 727
din  08.09.2014
autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 778
    În conformitate cu prevederile art. 19-28 ale Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-233, art.739), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice, conform anexei.
    2. Se abrogă:
    1)  Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 13 martie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 59-61, art. 271);
    2) punctul 30 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.709 din 6 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.145-147, art.792).

    PRIM-MINISTRU                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                   Valentina Ţapiş
    Ministrul sănătăţii                                                    Andrei Usatîi

    Nr. 727. Chişinău, 8 septembrie 2014.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 727
din 8 septembrie 2014

REGULAMENT
privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice (în continuare – Regulament) are scopul de a stabili modalităţile de eliberare a actelor permisive (autorizaţia radiologică, autorizaţia radiologică parţială, certificatul de securitate) pentru persoanele fizice sau juridice privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice, conform prevederilor art.3 şi 32 din Legea nr. 132 din 8 iunie 2012 pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor radiologice şi nucleare.
    2. Desfăşurarea activităţilor nucleare sau radiologice nu se permite în lipsa autorizaţiei radiologice valabile, eliberate de Agenţia Naţională.
    3. Agenţia Naţională, ca răspuns la interpelarea persoanei fizice sau juridice, oferă consultaţii privind exceptarea şi nivelurile de exceptare de la regimul de autorizare.
    4. Actele permisive se eliberează în temeiul evaluării notificării şi a dosarului perfectat conform prezentului Regulament şi cerinţelor Legii nr. 132 din 8 iunie 2012. Notificarea şi dosarul se depun la Agenţia Naţională într-un exemplar, în formă scrisă, sau sînt transmise la adresa oficială a Agenţiei Naţionale prin poştă sau e-mail: autorizare@anranr.gov.md.
    5. Expirarea termenului de valabilitate a actului permisiv conduce expres la suspendarea activităţii cu surse de radiaţie ionizantă pînă la obţinerea prelungirii sau a noului act permisiv de la Agenţia Naţională.
    6. Datele succinte privind deţinătorii actelor permisive, anularea şi/sau suspendarea lor se fac publice prin afişarea pe pagina web a Agenţiei Naţionale.
    7. Dosarele de evaluare se păstrează la Agenţia Naţională timp de 20 de ani.
CAPITOLUL II
REGIMUL DE AUTORIZARE
    8. Autorizaţia radiologică (anexa nr. 1 la prezentul Regulament) reprezintă actul permisiv prin care persoanele juridice şi fizice sînt autorizate să desfăşoare activităţi nucleare şi radiologice cu surse de radiaţie ionizantă care nu cad sub incidenţa exceptării de la autorizare.
    9. Anexa la autorizaţia radiologică, expusă pe versoul acesteia, este parte integrantă a ei şi conţine limitele şi condiţiile de autorizare, precum şi specificarea subdiviziunii în care se permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice.
    10. Autorizaţia radiologică şi anexa acesteia vor conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) seria şi numărul de înregistrare atribuite de către Agenţia Naţională;
    3) denumirea, forma de organizare juridică, adresa juridică a titularului;
    4) codul fiscal/codul IDNO;
    5) genul de activitate nucleară, radiologică sau complementară indispensabilă, pentru care este eliberată;
    6) domeniile de activitate şi condiţiile;
    7) prenumele, numele persoanei responsabile de radioprotecţie;
    8) numărul permisului de exercitare;
    9) specificarea locaţiei, subdiviziunii în care se autorizează desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice;
    10) data emiterii, reperfectării şi data expirării;
    11) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
    11. Titularul autorizaţiei radiologice nu poate desfăşura activităţi dacă aceasta nu este însoţită de certificatele de securitate şi permisele de exercitare valabile, eliberate în conformitate cu prevederile Legii nr. 132 din 8 iunie 2012.
    12. Certificatul de securitate (anexa nr. 2 la prezentul Regulament) se solicită, în baza cererii (anexa nr. 3 la prezentul Regulament), pentru fiecare sursă de radiaţie ionizantă, instalaţie radiologică (generator de radiaţie ionizantă; aparat, dispozitiv care extrage, produce, prelucrează materiale radioactive; încăpere sau spaţiu care conţine materiale radioactive, inclusiv deşeuri radioactive, cu excepţia deşeurilor stocate definitiv), precum şi pentru fiecare mijloc de containerizare a surselor radioactive şi mijloc de transport special amenajat pentru transportarea surselor radioactive, pe care solicitantul/ deţinătorul autorizaţiei radiologice intenţionează să-l producă, să-l deţină, să-l utilizeze, să-l comercializeze, să-l exporte sau să-l importe.
    13. Certificatul de securitate trebuie să conţină următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) seria şi numărul de înregistrare atribuite de către Agenţia Naţională;
    3) denumirea, forma de organizare juridică, adresa amplasării instalaţiei radiologice sau a sursei de radiaţie ionizantă;
    4) codul fiscal/codul IDNO;
    5) identificarea produsului prin nume comercial, clasă, cod, tip, variantă constructivă;
    6) caracteristicile tehnice de bază ale produsului, conform specificaţiilor tehnice ale producătorului, componenţa lui, după caz;
    7) prenumele, numele persoanei responsabile de radioprotecţie;
    8) condiţiile sau recomandările de asigurare a securităţii radiologice;
    9) data emiterii, reperfectării şi data expirării;
    10) semnătura conducătorului şi ştampila cu imaginea Stemei de Stat a Agenţiei Naţionale.
    14. Autorizarea se solicită separat pentru fiecare fază de activitate sau integral, prin eliberarea de către Agenţia Naţională a unei autorizaţii radiologice parţiale respective.
    15. Autorizaţia radiologică parţială (anexa nr. 4 la prezentul Regulament) de import/export/introducere temporară a materialelor nucleare sau a surselor de radiaţie ionizantă se eliberează pentru fiecare expediţie şi clasă de produse şi permite efectuarea operaţiunilor menţionate, cu condiţia respectării prevederilor Legii nr. 132 din 8 iunie 2012.
    16. Autorizaţia radiologică parţială de import/export/introducere temporară va conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea, forma de organizare juridică, adresa juridică a titularului;
    5) seria şi numărul, termenul de valabilitate a autorizaţiei radiologice de import/export;
    6) codul fiscal/codul IDNO (în cazul importului pentru dotare proprie);
    7) denumirea şi numărul sursei de radiaţie ionizantă importate/exportate/ introduse temporar;
    8) numărul şi data proformei/invoice-ului;
    9) limitele şi condiţiile;
    10) semnătura conducătorului şi ştampila cu imaginea Stemei de Stat a Agenţiei Naţionale.
    17. În cazul surselor radioactive sau al instalaţiilor radiologice cu surse radioactive, importatorul/exportatorul autorizat trebuie să se asigure, în prealabil, că destinatarul final (posesorul) îndeplineşte condiţiile stipulate în Legea nr. 132 din 8 iunie 2012, pentru a intra în posesia lor.
    18. Autorizaţia radiologică parţială de transfer (anexa nr. 5 la prezentul Regulament) se eliberează în cazul schimbării proprietarului, a locaţiei instalaţiei radiologice sau a surselor de radiaţie ionizantă.
    19. Autorizaţia radiologică parţială de transfer va conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului, seria şi numărul autorizaţiei radiologice, termenul de valabilitate;
    5) denumirea şi forma de organizare juridică a persoanei fizice sau juridice căreia i se transferă instalaţia radiologică sau sursa de radiaţie ionizantă, seria şi numărul autorizaţiei radiologice, termenul de valabilitate;
    6) denumirea şi numărul instalaţiilor radiologice sau surselor de radiaţie ionizantă transferate;
    7) limitele şi condiţiile;
    8) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
    20. Transferul se autorizează numai pentru beneficiarii autorizaţi să utilizeze instalaţiile radiologice sau sursele de radiaţie ionizantă supuse transferului.
    21. Autorizaţia radiologică parţială de construire/proiectare (anexa nr. 6 la prezentul Regulament) permite realizarea construcţiei/proiectării, reparaţiei capitale şi a amenajărilor necesare pentru încăperile unde vor fi amplasate instalaţiile radiologice sau sursele de radiaţie ionizantă.
    22. Autorizaţia radiologică parţială de construire/proiectare va conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului, seria şi numărul autorizaţiei radiologice, termenul de valabilitate;
    5) denumirea şi numărul instalaţiilor radiologice sau surselor de radiaţie ionizantă care urmează a fi amplasate;
    6) specificarea încăperilor în care vor fi amplasate instalaţiile radiologice/sursele de radiaţie ionizantă;
    7) limitele şi condiţiile;
    8) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
    23. Autorizaţia radiologică parţială de montare/amplasare/reamplasare/ punere în funcţiune/funcţionare de probă
(anexa nr. 7 la prezentul Regulament) permite montarea/amplasarea/reamplasarea/punerea în funcţiune/funcţionarea de probă a instalaţiilor radiologice sau a surselor de radiaţie ionizantă în încăperile autorizate existente şi funcţionarea acestora pe timp limitat, exclusiv în scop de reglare, testare pentru acceptare şi de eficienţă a ecranelor de protecţie.
    24. Autorizaţia radiologică parţială de montare/amplasare/reamplasare/ punere în funcţiune/funcţionare de probă va conţine următoarele informaţii:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului;
    5) denumirea şi numărul instalaţiilor sau surselor de radiaţie ionizantă care urmează a fi montate/amplasate/reamplasate/puse în funcţiune/funcţionare de probă;
    6) specificarea incintelor în care vor fi montate/amplasate/reamplasate puse în funcţiune/efectuate funcţionări de probă a surselor de radiaţie ionizantă;
    7) limitele şi condiţiile;
    8) semnătura conducătorului şi ştampila cu imaginea Stemei de Stat a Agenţiei Naţionale.
    25. Autorizaţia radiologică parţială de transportare (anexa nr. 8 la prezentul Regulament) se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 132 din 8 iunie 2012 şi cu normele specifice pentru transportarea surselor radioactive şi a materialelor nucleare.
    26. Autorizaţia radiologică parţială de transportare va conţine următoarele:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului;
    5) seria şi numărul autorizaţiei radiologice pentru transportarea surselor radioactive şi a materialelor nucleare;
    6) seria şi numărul certificatului de securitate pentru unitatea de transport, colet sau container de transport, termenul de valabilitate;
    7) denumirea şi numărul surselor radioactive sau indicarea materialului nuclear care urmează a fi transportate;
    8) limitele şi condiţiile;
    9) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
    27. Pentru activităţile care implică utilizarea unor laboratoare mobile sau transportarea lor pe drumurile publice pentru desfăşurarea activităţilor radiologice sau nucleare, autorizaţia radiologică parţială de transportare necesită autorizarea radiologică ca domeniu de activitate propriu-zis.
    28. Pentru unitatea de transport este necesar certificatul de securitate, acesta fiind valabil exclusiv pentru desfăşurarea activităţii autorizate corespunzătoare.
    29. Autorizaţia radiologică parţială de modificare, reparare şi/sau întreţinere (anexa nr. 9 la prezentul Regulament) a instalaţiilor cu surse de radiaţie ionizantă permite activităţi pe timp limitat: de reglare a lor, efectuare a testelor de acceptare şi de eficienţă a ecranelor de protecţie, de reparare şi/sau întreţinere.
    30. Autorizaţia radiologică parţială de modificare, reparare şi/sau întreţinere va conţine următoarele:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului;
    5) descrierea lucrărilor efectuate şi a mijloacelor de măsurare utilizate;
    6) denumirea persoanei fizice/juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor; seria şi numărul autorizaţiei radiologice respective, termenul de valabilitate;
    7) limitele şi condiţiile;
    8) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
    31. Autorizaţia radiologică parţială de dezafectare/conservare (anexa  nr. 10 la prezentul Regulament) permite activităţi pe timp limitat, cu condiţia existenţei proiectului de dezafectare/conservare a obiectivului radiologic sau nuclear, elaborat de o instituţie autorizată în domeniu şi coordonat cu Agenţia Naţională.
    32. Autorizaţia radiologică parţială de dezafectare/conservare va conţine următoarele:
    1) denumirea autorităţii emitente;
    2) numărul şi data eliberării;
    3) numărul şi data depunerii solicitării;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a solicitantului;
    5) denumirea persoanei fizice/juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de dezafectare/conservare; seria şi numărul autorizaţiei radiologice respective, termenul de valabilitate;
    6) limitele şi condiţiile;
    7) semnătura conducătorului şi ştampila Agenţiei Naţionale cu imaginea Stemei de Stat.
CAPITOLUL III
ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR
    33. Aprovizionarea cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţie ionizantă, montarea şi testarea lor, verificarea eficienţei ecranelor de protecţie, efectuate de către persoanele fizice sau juridice autorizate, este precedată de obţinerea autorizaţiilor radiologice parţiale respective, prevăzute de prezentul Regulament şi de Legea nr. 132 din 8 iunie 2012.
    34. Pentru prelungirea actelor permisive privind activităţile cu surse radioactive de categoria I-V şi generatoare de radiaţie ionizantă, utilizatorii trebuie să trimită o notificare, cu nouăzeci de zile înainte de expirarea actului permisiv, Agenţiei Naţionale, conform anexei nr. 11 la prezentul Regulament, sau o cerere de prelungire.
    35. Lista documentelor solicitate, în funcţie de genul de activitate, este prezentată în anexa nr. 12 la prezentul Regulament.
    36. Dosarul pentru obţinerea autorizaţiei radiologice va specifica: denumirea, forma juridică de organizare; adresa juridică a titularului; copia extrasului din Registrul de Stat; pregătirea personalului; permisele de exercitare; documentele confirmative ale domeniului şi genului de activitate; măsurile de radioprotecţie şi securitate radiologică, de securitate fizică, inclusiv de asigurare a securităţii fizice în caz de incident.
    37. Intervalul de timp în care se prezintă şi se completează ulterior dosarul nu se include în perioada de evaluare.
    38. Dosarul de autorizare se prezintă într-o mapă, iar documentele cuprinse (fiecare pagină) trebuie să fie lizibile şi autentificate notarial ori prin semnătura conducătorului autorităţii solicitante, confirmată prin aplicarea ştampilei instituţiei respective.
    39. Informaţiile conţinute în dosarele de autorizare sînt confidenţiale. Funcţionarii Agenţiei Naţionale sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestora sau caracterul de secret al unor informaţii, chiar dacă acestea nu au fost declarate ca atare de către solicitant.
    40. Agenţia Naţională, în termen de maximum zece zile lucrătoare, în scris şi/sau prin e-mail, va informa solicitantul despre neconformităţile dosarului şi completările necesare. Solicitantul poate cere motivat, în scris, extinderea termenului de înlăturare a neconformităţilor şi completărilor înaintate de către Agenţia Naţională.
    41. Dosarul complet, în sensul pct. 35 şi 36 din prezentul Regulament, este admis în procesul de evaluare, în cadrul căruia Agenţia Naţională efectuează vizite în teritoriu pentru confirmarea celor expuse în dosar şi  întocmeşte un act de evaluare semnat de către părţi. Dosarul final se coase, fiecărei file atribuindu-se numărul de ordine, ştampila Agenţiei Naţionale, iar întregului dosar – un număr de înregistrare.
    42. Nerespectarea condiţiilor legale înaintate de Agenţia Naţională conduce la respingerea dosarului cu notificarea solicitantului şi restituirea dosarului depus. În acest caz, solicitantul nu mai poate face referiri ulterioare la acest dosar.
    43. Actul de evaluare va conţine următoarele informaţii:
    1) numărul de ordine şi data perfectării;
    2) neconformităţile stabilite;
    3) recomandările pentru lichidarea necorespunderilor stabilite;
    4) termenul recomandat de raportare a lichidării neconformităţilor depistate;
    5) semnăturile părţilor (refuzul semnării de către solicitant se constată în scris de către evaluator şi conduce la respingerea ad hoc a dosarului).
    44. Cererea pentru obţinerea autorizaţiei radiologice (anexa nr. 13 la prezentul Regulament) se depune la Agenţia Naţională după adoptarea de către aceasta a unei decizii prin care se constată acceptabilitatea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor nucleare sau radiologice declarate de solicitant, stabilite în urma procesului de evaluare.
    45. Documentaţia tehnică (parte a dosarului) ce caracterizează produsul poate fi prezentată în limbile română, rusă sau engleză. Documentele traduse se autentifică de către solicitant sau notar.
    46. Lista documentelor necesare a fi prezentate pentru obţinerea certificatului de securitate, în funcţie de tipul surselor de radiaţie ionizantă, instalaţiilor radiologice (generator de radiaţie ionizantă, aparat, dispozitiv care extrage, produce, prelucrează materiale radioactive; încăpere sau spaţiu care conţine materiale radioactive, inclusiv deşeuri radioactive), de mijlocul de containerizare a surselor radioactive şi de mijlocul de transport special amenajat pentru transportarea surselor radioactive (anexa nr. 14 la prezentul Regulament).
    47. Solicitarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei radiologice se face prin expedierea la Agenţia Naţională a cererii, documentelor şi a informaţiilor actualizate (specificate în pct. 35 şi 36 ale prezentului Regulament sau reflectate în textul actului permisiv).
    48. Listele documentelor necesare a fi prezentate pentru solicitarea autorizaţiilor radiologice parţiale, în funcţie de fază/tip, sînt indicate în anexa nr. 15 la prezentul Regulament.
    49. Autorizaţia radiologică parţială permite desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice numai pentru faza/tipul pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor stabilite în ea.
CAPITOLUL IV
CERINŢE ÎNAINTATE SOLICITANTULUI,
TITULARULUI DE AUTORIZAŢIE
    50. Titularul de autorizaţie parţială de import/export şi introducere temporară a surselor de radiaţie ionizantă este obligat să respecte integral condiţiile stipulate în art. 27 din Legea nr.132 din 8 iunie 2012 şi în  pct. 17 al prezentului Regulament.
    51. La încetarea activităţii, titularul de autorizaţie este obligat:
    1) să pună în practică un plan de dezafectare, aprobat şi coordonat în ordinea stabilită, după caz;
    2) să transfere sursele de radiaţie ionizantă către utilizatori autorizaţi, în temeiul unei autorizaţii parţiale de transfer, sau să le trateze ca deşeuri radioactive, în temeiul legal;
    3) să transfere deşeurile radioactive către o persoană fizică/juridică autorizată pentru tratare şi depozitare temporară sau definitivă a acestora;
    4) să decontamineze spaţiile şi utilajele pe care le-a utilizat, după caz, pînă la limita de exceptare.
    52. Încetarea activităţii de facto intervine la data înregistrării notificării respective (anexa nr. 16 la prezentul Regulament), însoţite de documentele confirmative, şi după verificarea lor de către reprezentantul Agenţiei Naţionale sau de către un expert atestat, recunoscut de către Agenţia Naţională.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    anexa nr.11

    anexa nr.12

    anexa nr.13

    anexa nr.14

    anexa nr.15

    anexa nr.16