OMSC830/2014
ID intern unic:  354657
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 830
din  20.08.2014
despre modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la
Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013„Cu privire la medicamentele
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 12.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 270-274     art Nr : 1293     Data intrarii in vigoare : 12.09.2014
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei al RM
nr. 990 din 3 septembrie 2014
Ministru
_____________ Oleg EFRIM


    În temeiul Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr. 38-39, art.280), Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr. 1372 din  23 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.176-181, art.1477), pct. 29 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002 şi pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
O R D O N Ă M:
    1. Anexa nr. 2 la Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 492/139A  din 22.04.2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se expune în redacţie nouă, conform anexei la prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 3 „Instrucţiune de completare a reţetei pentru medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” se completează şi se modifică după cum urmează:
    1) La capitolul I. „Compartimentul medicului”, punctul 1:
    a) subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
    „7) la p.7 se completează numărul de identificare de stat al pacientului (IDNP) (13 cifre). În cazul persoanelor ce nu deţin IDNP, la rubrica respectivă se va indica numărul actului de identitate valabil în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;”
    b) subpunctul 10) se completează la final cu următoarea propoziţie „Termenul de valabilitate pentru a fi prezentat în farmacie al reţetelor prescrise pe formularul de reţetă nr. 3/c este specificat de medic (10 zile, 30 zile sau 2 luni);
    2)    La capitolul II. „Compartimentul farmacistului”:
    a) La punctul 2, alineatul unu, sintagma „pct. 12-18” se substituie cu sintagma „pct. 12-19”;
    b) Subpunctele 6) şi 7) vor avea următorul cuprins:
    „6) la p.17 se înscrie numărul contractului încheiat de prestatorul de servicii farmaceutice care eliberează medicamentul şi agenţia teritorială a CNAM;
     7) la p.18 se notează data eliberării medicamentului, care trebuie să se încadreze în termenul de valabilitate al reţetei din data prescrierii ei.”
    3) Capitolul II „Compartimentul farmacistului” se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:
    „8) la p. 19 se indică suma în litere achitată de pacient.”
    3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare:
    1) vor asigura punerea în aplicare a formularelor de reţete de model nou după epuizarea stocului de reţete existent;
    2) vor asigura indicarea pe formularele de reţetă din stoc a datelor prevăzute de prezentul ordin, conform formularului de reţetă de model nou.
    4.  Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republici Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihai Ciocanu, viceministrul sănătăţii şi dlui Iurie Osoianu, vicedirector al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                    Andrei USATÎI

    Nr. 830. Chişinău, 20 august 2014.

    DIRECTORUL GENERAL AL CNAM                Mircea BUGA

    Nr. 423-A. Chişinău, 20 august 2014.

    anexa