HGA729/2014
ID intern unic:  354703
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 729
din  08.09.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat
pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim,
structurii şi efectivului-limită ale acestuia
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 789
   Abrogat prin HG1088 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1212

   
    În temeiul art. 8 din Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie, cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, art.160), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 14 din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, conform anexei nr 1;
    Structura Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim în număr de 8 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii, conform legislaţiei în vigoare.
    3. În punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 75-77, art.453), cu modificările şi completările ulterioare, cifra „3” se substituie prin cifra „8”.
    4. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 3.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 729. Chişinău, 8 septembrie 2014.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.729
din 8 septembrie 2014
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de
Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim,

structurii şi efectivului-limită ale acestuia
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim din subordinea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (în continuare – Inspectorat), misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Inspectoratul reprezintă autoritatea administrativă, subordonată Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, care exercită supravegherea şi efectuează controale de stat privind respectarea legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.
    3. Inspectoratul are statut de persoană juridică de drept public, finanţat din contul mijloacelor băneşti alocate de la bugetul de stat, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, precum şi de alte atribute indispensabile bunei activităţi.
    4. Inspectoratul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu actele legislative, hotărîrile Parlamentului, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, cu ordonanţele, cu hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu ordinele Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, cu actele normative şi documentele tehnico-normative, cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi cu prezentul Regulament.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE INSPECTORATULUI
    5. Misiunea Inspectoratului constă în protecţia intereselor statului în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii, a supravegherii şi controlului activităţii geodezice, cartografice şi geoinformatice.
    6. Pentru realizarea misiunii sale în domeniul supravegherii geodezice, cartografice şi geoinformatice, Inspectoratul are următoarele funcţii de bază:
    1) asigurarea respectării legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii;
    2) controlul, evidenţa şi supravegherea lucrărilor topografice, geodezice, fotogrammetrice, de aerofotografiere, gravimetrice, cartografice, geoinformatice, a lucrărilor geodezice şi cartografice cu destinaţie specială (ramurală), a ridicărilor topografice la reţelele inginereşti, adică la spaţiile şi reţelele de comunicaţii subterane (în continuare – lucrări topografo-geodezice şi cartografice), executate de către persoanele fizice şi juridice care dispun de licenţă în domeniul dat, cu excepţia celor ce ţin de competenţa Ministerului Apărării;
    3) supravegherea respectării regimului şi a modului de întocmire, utilizare, multiplicare, păstrare, transmitere şi evidenţă a materialelor speciale în cadrul executării lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice de către întreprinderile de stat şi instituţiile publice;
    4) supravegherea demarcării corecte a frontierei de stat a Republicii Moldova;
    5) supravegherea metrologică a mijloacelor geodezice de măsurat.
    7. Atribuţiile principale ale Inspectoratului în domeniul supravegherii geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii sînt:
    1) efectuarea controlului asupra modului de aplicare a sistemelor naţionale de coordonate la lucrările topografo-geodezice şi cartografice;
    2) supravegherea nivelului tehnic şi calitativ al lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice efectuate de persoane fizice şi juridice în ceea ce priveşte executarea lucrărilor şi respectarea legislaţiei din domeniul geodeziei şi cartografiei, a standardelor de stat şi a altor acte normative;
    3) controlul asupra respectării de către persoanele fizice şi juridice a ordinii stabilite la întocmirea şi editarea (multiplicarea) planurilor, hărţilor şi atlasurilor;
    4) supravegherea corectitudinii reprezentării grafice a frontierei de stat a Republicii Moldova, a frontierelor statelor străine pe hărţile şi atlasurile editate, a hotarelor teritoriilor administrative, a altor elemente caracteristice hărţilor şi atlasurilor, precum şi a corectitudinii indicării denumirilor şi transcripţiilor denumirilor de localităţi şi de obiecte geografice;
    5) evidenţa şi recepţia de stat a lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice executate pe teritoriul Republicii Moldova;
    6) ţinerea evidenţei persoanelor fizice şi juridice care efectuează lucrările topografo-geodezice  şi cartografice;
    7) verificarea proiectelor tehnice (a programelor) pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice în vederea corespunderii metodicilor şi tehnologiilor aplicate nivelului tehnic modern şi folosirii datelor provenite din surse autorizate;
    8) controlul asupra îndeplinirii măsurilor de garantare a integrităţii şi restabilirii punctelor reţelelor geodezice de stat, precum şi ţinerea evidenţei acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    9) respectarea procedurilor de control şi evidenţă a controalelor, conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    8. Inspectoratul este învestit cu următoarele drepturi generale:
    1) să constate contravenţii şi să întocmească procese-verbale în baza materialelor de inspectare (control), conform legislaţiei;
    2) să sesizeze Camera de Licenţiere despre încălcările depistate în activitatea titularilor de licenţă pentru activitatea topogeodezică şi cartografică, prezentîndu-i documentele constatatoare;
    3) să examineze materialele (dosarele) în legătură cu încălcarea legislaţiei în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii şi să transmită organelor de urmărire penală şi altor organe de drept materialele respective pentru examinarea şi atragerea contravenienţilor la răspundere administrativă sau penală, după caz;
    4) să primească de la ministere şi instituţii publice planurile de perspectivă ale lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice în scopul prevenirii paralelismului şi dublării lucrărilor;
    5) să solicite prezentarea la timp de către întreprinderile de stat şi instituţiile publice a cartogramelor, datelor şi materialelor referitoare la lucrările executate pentru evidenţa şi analiza topografo-geodezică a teritoriului, precum şi pentru completarea Fondului Naţional de Date Geospaţiale;
    6) să emită prescripţii, conform prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, pe numele conducătorilor şi persoanelor responsabile de executarea lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice privind înlăturarea neajunsurilor şi a erorilor depistate în urma controlului;
    7) să atragă, cu acordul conducătorilor întreprinderilor de stat, specialişti din aceste întreprinderi pentru recepţia de stat a lucrărilor topografo-geodezice şi cartografice finalizate.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI
    9. Conducerea Inspectoratului este exercitată de către şeful acestuia. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia se fac, în condiţiile legii, de către directorul general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
    10. În absenşa Şefului Inspectoratului funcţiile acestuia sînt exercitate de către unul dintre conducătorii subdiviziunilor desemnat prin ordin.
    11. Şeful Inspectoratului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) organizează activitatea şi poartă răspundere pentru asigurarea bunei administrări;
    2) asigură executarea legilor, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor Parlamentului, a ordonanţelor, a hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, a ordinelor directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    3) delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile şefului adjunct şi personalului Inspectoratului;
    4) deleagă în scris atribuţiile sale şefului adjunct şi personalului Inspectoratului;
    5) întocmeşte procese-verbale;
    6) semnează şi alte acte referitoare la chestiunile ce ţin de competenţa Inspectoratului;
    7) aprobă fişele postului pentru funcţiile publice, obiectivele individuale de activitate, precum şi indicatorii de performanţă funcţionarilor publici;
    8) aprobă programul de activitate;
    9) anulează sau modifică actele în problemele de inspectare adoptate în urma supravegherilor (controalelor) efectuate de către Inspectorat, dacă acestea contravin legislaţiei;
    10) dirijează politicile de personal şi gestionează resursele umane din cadrul Inspectoratului;
    11) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, personalul contractual al Inspectoratului;
    12) asigură organizarea procesului sistematic şi planificat de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici;
    13) aprobă statul de personal şi schema de încadrare a Inspectoratului;
    14) emite ordine ce ţin de competenţa Inspectoratului;
    15) înaintează Colegiului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru spre examinare chestiunile ce ţin de activitatea Inspectoratului;
    16) coordonează relaţiile cu autorităţile publice din Republica Moldova şi cu instituţiile internaţionale în problemele ce ţin de exercitarea funcţiilor Inspectoratului;
    17) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.
    12. Corespondenţa Inspectoratului este semnată de către şeful Inspectoratului şi/sau şeful adjunct al acestuia. Semnăturile pe actele oficiale ale Inspectoratului sînt aplicate de către şef/şef adjunct al Inspectoratului în următoarele forme: semnătura personală; semnătura digitală.
    13. În domeniile sale de activitate, Inspectoratul colaborează (în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru) cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, cu societatea civilă, precum şi cu organele internaţionale.
    14. Patrimoniul Inspectoratului este constituit din fonduri fixe şi mijloace circulante, precum şi din alte valori materiale.
    15. În cadrul Inspectoratului activează funcţionari publici, ale căror raporturi de serviciu sînt reglementate de prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, precum şi din personal contractual, ale căror raporturi de serviciu sînt reglementate de legislaţia muncii.
Capitolul IV
DISPOZIŢII SPECIALE
    16. Modul de constituire, reorganizare şi dizolvare a Inspectoratului se reglementează conform prevederilor Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publica centrală de specialitate.
    17. Prescripţiile Inspectoratului sînt executorii pentru toate persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru agenţii economici care practică activităţi în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii.
    18. Actele de control şi prescripţiile Inspectoratului pot fi reclamate la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi la instanţele de judecată.


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.729
din 8 septembrie 2014
STRUCTURA
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică,
Tehnică şi Regim
    Conducerea
    Direcţia pentru supravegherea topografo-geodezică şi cartografică
    Serviciul financiar şi evidenţă contabilă
    Serviciul juridic şi resurse umane

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.729
din 8 septembrie 2014
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 475 din 29 iulie 1993  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de efectuare a supravegherii geodezice de stat pe teritoriul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 7, art.238).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 562 din  11 august 1995 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Naţionale pentru Geodezie, Cartografie şi Cadastru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,  nr. 61, art. 491).
    3. Punctul 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 20 decembrie 2000 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000,  nr.163-165, art.1371).
    4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 3 din 2 ianuarie 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,  nr.1-6, art.21).