OIFPSC1319/2014
ID intern unic:  354783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1319
din  08.09.2014
privind modificarea Regulamentului cu privire la
Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie
a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”,
aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 1352
    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997,
O R D O N:
    1. Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, se modifică după cum urmează:
    1) La p.1, alineatul 1 se exclude cuvîntul „economice”.
    2) La p.7, sintagma „Agenţii economici” se substituie cu cuvîntul ”Utilizatorii”.
    În finalul primei propoziţii, după cuvîntul „Transportator”, se completează cu următorul text: „(în cazul utilizării facturii, rolul „Cumpărător” corespunde noţiunii de Beneficiar, expuse în formularul facturii)”.
    3) Regulamentul se completează cu un punct nou, punctul 71, cu următorul conţinut:
    „71. Prevederile p.3 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 specifică categoriile de subiecţi, pentru care este stabilită obligaţia de emitere exclusiv a facturilor/facturilor fiscale electronice cu utilizarea SIA „e-Factura”.”
    4) Punctul 7 se completează în final cu următorul text:
    ”Furnizorul poate elibera factura/factura fiscală electronică alegînd ciclul de viaţă scurt sau lung al acesteia.
    Ciclul de viaţă lung presupune că factura/factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu semnătură digitală de către Cumpărător, iar ciclul de viaţă scurt presupune că factura/factura fiscală electronică va dobîndi statutul de „finisată” după semnarea acesteia cu cea de a doua semnătură a Furnizorului.”
    5) Punctul 18 se completează în final cu următorul text „ , iar expedierea către contractanţi se asigură prin accesarea butonului „Expediază”.”
    6) La p.25, după cuvintele „Data eliberării facturii fiscale” se completează cu textul „, precum şi data facturii,”.
    7) La p.29, textul „pînă la momentul semnării acesteia de către „Cumpărător”” se substituie cu textul „cu indicarea motivului anulării”.
    8) La p.31, alineatul 1 se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul conţinut: „Aplicarea semnăturii digitale sau electronice a Cumpărătorului, în cazul facturilor/facturilor fiscale expediate de către Furnizor prin SIA „e-Factura”, urmează a fi asigurată atît în cazul livrărilor de mărfuri, cît şi în cazul prestărilor de servicii.”
    2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor IFS teritoriale, subdiviziunilor structurale ale IFPS şi ÎS „Fiscservinform”.
    3. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI FISCAL
    PRINCIPAL DE STAT                                              Ion PRISĂCARU

    Nr. 1319. Chişinău, 8 septembrie 2014.