HGM770/2014
ID intern unic:  354856
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 770
din  23.09.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 30.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 290-292     art Nr : 821     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
    MODIFICAT
    HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209


    În scopul realizării acţiunii prioritare de sporire a protecţiei sociale a salariaţilor cu retribuţie mică din ramurile sectorului bugetar, prevăzute în Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”  pentru anii 2011-2014, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale  Guvernului (se anexează).
    2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor alocate pentru anul respectiv.
    3. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare începînd cu 1 septembrie 2014, cu excepţia prevederilor ce ţin de stabilirea noilor salarii de funcţie pentru persoanele salarizate în baza Reţelei tarifare unice şi modificarea gradelor de salarizare pentru funcţionarii publici din Secretariatul Curţii Constituţionale, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, curţile de apel, judecătorii, procuraturile teritoriale şi cele specializate, care se pun în aplicare începînd cu 1 octombrie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                          Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                             Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 770. Chişinău, 23 septembrie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 770
din 23 septembrie 2014
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1) la punctul 51din hotărîre, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”; 

    2) în Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare:  

    a) punctul 3 se exclude;
    b) punctul 4:

    la alineatul cinci, cuvintele „în limitele grilei de salarii” se substituie cu cuvintele „corespunzător categoriei de salarizare”;

    la alineatul șase, cuvintele „grila de salarii corespunzătoare” se substituie cu cuvintele „salariul de funcție corespunzător”;

    c) la punctul 5 alineatul unu, cuvintele „în limitele grilelor de salarii” se substituie cu cuvintele „în mărimile”;

    d) punctul 6:

    la ultimul alineat, după cuvintele „beneficiază și” se introduc cuvintele „ajutorii de educatori din instituțiile de învățămînt preșcolar, precum și”;

    se completează cu următorul alineat:

    „Pentru părinții-educatori ai caselor de copii de tip familial, sporul pentru vechime în muncă se stabilește în cuantum de 10 la sută pentru fiecare 5 ani de funcționare a casei respective de copii de tip familial.”;

    e)   punctul 10:

    la prima propoziție, după cuvintele „de specialitate” se introduc cuvintele „(cu excepția cadrelor didactice și a corpului profesoral didactic)”;

    la ultima propoziție, cuvintele „din contul și în limita fondului de salarizare,” se exclud;

    se completează cu următorul alineat:

    „În scopul acordării sporurilor se planifică anual mijloace în fondul de salarizare în mărimile prevăzute în condițiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau grupurile respective de salariați, dar nu mai puțin de 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcție, conform schemei de încadrare aprobate.”;

    f) la punctul 12 alineatul trei, cuvintele „și a obligațiilor” se substituie cu cuvintele „sau a obligațiilor”;

    g) se completează cu punctul 141 cu următorul cuprins:

    „141. Ajutorul material acordat salariaților din unitățile bugetare, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;

    3) anexa nr.1:
    a) punctul 5 se completează cu următorul alineat:

    „În cazul insuficienței de cadre didactice, conducătorilor de instituții preșcolare ce activează în regim de cel puțin 10,5 ore pe zi li se permite, cu aprobarea direcției respective de învățămînt, tineret și sport, prestarea muncii prin cumul, în afara orelor de program, în instituția condusă în limitele a 0,25 salariu de funcție de educator.”;

    b) tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1

la anexa nr.1

Salariile lunare

ale cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar și

centrele de formare profesională a lucrătorilor medicali și farmaciști

cu studii medii de specialitate


Funcția
Cuantumul salariului

lunar de la
1 septembrie

2014, lei
Profesor, învățător și cadre didactice din învățămîntul preșcolar:

     cu studii superioare

2640

     cu studii medii de specialitate

2400

Metodist și alte cadre didactice din instituțiile de învățămînt preuniversitar:

 

     cu studii superioare

2400

     cu studii medii de specialitate

2160

Instructor, maistru-instructor, metodist în învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate:

 

     cu studii superioare

2400

     cu studii medii de specialitate

2160
Pedagog social în cămine și internate:
 

     cu studii superioare

2160

     cu studii medii de specialitate

1920” ;

    c) punctele 6 și 7 din notele la tabelul nr.1 se exclud;

    d) notele la tabelul nr.4 se completează cu punctele 4 şi 5 cu următorul cuprins:

    „4. Personalul medical din instituțiile de învățămînt preuniversitar beneficiază de spor pentru înaltă eficiență în muncă șiintensitatea muncii în cuantum de 30 % din salariul de funcție.

    5. Alt personal de specialitate fără statut de cadru didactic și funcționarii administrativi din instituțiile de învățămînt preuniversitar beneficiază de spor pentru înaltă eficiență în muncă și intensitatea muncii în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcție conform schemei de încadrare aprobate.”;

    e) tabelul nr.6:

    la poziţia 1, cifrele „80”, „150” și „80” se substituie, respectiv, cu cifrele „180”, „180” și „180”;

    la poziţia 5, cifrele „700” și „300” se substituie, respectiv, cu cifrele „1100” și „600”;

    notele se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:

    „3. Pentru cadrele didactice cuantumul suplimentului prevăzut la poziţiile 2 și 6 din tabel se calculează în raport procentual față de salariul tarifar cuvenit, conform sarcinii didactice aprobate.”;

    4) anexa nr. 2:

    a) denumirea se completează în final cu cuvintele „finanțate de la bugetul de stat”;

    b) se completează cu punctul 8 cu următorul cuprins:

    „8. Personalul de conducere și de specialitate fără statut de corp profesoral și funcționarii administrativi din instituțiile de învățămînt superior, postuniversitar și de perfecționare a cadrelor finanțate din bugetul de stat beneficiază de spor pentru înaltă eficiență în muncă și intensitatea muncii în conformitate cu punctul 10 al Condițiilor unice de salarizare și în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcție conform schemei de încadrare aprobate.”;

    c) tabelul nr.1va avea următorul cuprins:

„Tabelul nr.1

la anexa nr.2

Salariile lunare ale corpului profesoral

Funcția
Cuantumul salariului

lunar de la
1 septembrie 2014, lei

Rector
4800
Profesor universitar
3600
Conferențiar universitar
3240
Lector superior universitar
3000
Lector universitar, asistent universitar
2640”;
    5) anexa nr.3:
    a) la punctul 4, cuvintele „gradelor”, „într-un grad”, „gradului” se substituie, respectiv, cu cuvintele „categoriilor”, „într-o categorie”, „categoriei”;
    b) la punctul 5, cuvintele „în limitele grilelor de salarizare” se exclud;
    c) punctul 8 se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) conducătorilor instituțiilor sociale din subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (aziluri, centre, case internat și internate psihoneurologice) – spor lunar în mărime de 50 % din salariul de funcție pentru volum sporit de muncă și responsabilități multiple în condițiile înfăptuirii reformei instituțiilor rezidențiale”;
    d) la punctul 12, alineatul unu se completează în final cu textul „ , iar pentru acordarea sporului pentru înaltă eficiență în muncă și intensitatea muncii – în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru platasalariilor de funcție conform schemei de încadrare aprobate, cu excepția grupurilor de salariați pentru care în prezenta anexă sînt prevăzute alte mărimi ale sporului sau premiului”;
    e) tabelul nr.4:
    poziția „Lucrător social, asistent personal” se completează în final cu cuvintele „ , asistent familial”;
    după poziția „Asistent parental profesionist” se introduce cu poziția:
„Psiholog, logoped, kinetoterapeut:
 
cu studii superioare și vechime în muncă:
 
          de pînă la 2 ani
13
          de la 2 ani pînă la 5 ani
14

          de la 5 ani pînă la 10 ani

15

          de la 10 ani pînă la 15 ani

16
          de peste 15 ani
17-18”;
    poziția „Mediator comunitar” va avea următorul cuprins:
„Mediator comunitar:
 
            fără studii de specialitate
9

            cu studii medii de specialitate

10
            cu studii superioare
11”;
    notele la tabel:
    se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Pentru educatorul, pedagogul social și psihopedagogul din instituțiile de asistență socială, pentru logopedul, psihologul, defectologul și conducătorul muzical din casele de copii, centrele de reabilitare și recuperare, centrele de plasament și alte instituții de asistență socială pentru copii, precum și pentru părintele-educator al casei de copii de tip familial, salariul de funcție se stabilește în cuantumul prevăzut pentru pedagogul social din cămine și internate indicat în tabelul nr.1 la anexa nr.1 la prezenta hotărîre.
    Pentru părinţii-educatori salariul de funcţie indicat se stabileşte în cazul caselor de copii de tip familial cu peste 5 copii.
    Pentru părinţii-educatori ai caselor de copii de tip familial cu pînă la 5 copii, salariile lunare se reduc cu 10 la sută.” ;
    la punctul 5, cuvintele „ , iar mediatorilor comunitari cu studii superioare li se stabileşte categoria 11 de salarizare” se exclud;
    la punctul 6, după cuvintele „de profil  medical” se introduce cuvîntul „ , juridic”;
    6) anexa nr. 4:
    a) la punctul 4, cuvintele „în limitele grilelor de salarizare pentru categoria respectivă” se substituie cu cuvintele „pentru categoriile respective”;
    b) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Persoanele cu funcţii de conducere, personalul de specialitate şi funcţionarii administrativi din instituţiile indicate în punctul 1 al prezentei anexe beneficiază de sporuri lunare la salariu pentru înaltă competenţă profesională şi intensitate a muncii în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate.”;
    7) anexa nr. 5:
    a) la punctul 5, cuvintele „în limitele grilelor de salarizare pentru categoria respectivă” se substituie cu cuvintele „pentru categoriile respective”, iar în final se completează cu cuvintele „ , iar sporul pentru grad didactic se stabileşte în condiţiile prevăzute în punctul 6 din anexa nr.1 la prezenta hotărîre”;
    b) se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:
    „9. Persoanele cu funcţii de conducere, personalul de specialitate (cu excepţia profesorilor-antrenori de sport) şi funcţionarii administrativi din instituţiile şi organizaţiile de cultură fizică şi sport beneficiază de sporuri lunare la salariu pentru înaltă competenţă profesională şi intensitate a muncii în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate.”;
    c) tabelul nr.1  va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1
la anexa nr.5
Salariile lunare

pentru profesorii-antrenori de sport din școlile sportive

 
Funcția
Cuantumul salariului lunar
de la 1 octombrie 2014, lei

Profesor-antrenor de sport:

 
cu studii superioare de profil sportiv
2400
cu studii medii de specialitate de profil sportiv
2160”;
    d) notele la tabelul nr. 11 se completează cu punctul 3 cu următorul cuprins:
    „3. Pentru profesorii-antrenori cu funcţii de conducere din şcolile sportive, care deţin grade manageriale, indemnizaţia de conducere se majorează după cum urmează:
    cu 5 % – pentru gradul managerial II;
    cu 10 % – pentru gradul managerial I;
    cu 20 % – pentru gradul managerial superior.
    Profesorilor-antrenori care deţin grade manageriale, dar nu ocupă funcţii de  conducere în şcolile sportive, sporul pentru grad managerial nu se stabileşte.”;
    8) la anexa nr. 6, punctul 3 se completează în final cu cuvintele „ , iar pentru plata sporului pentru înaltă competenţă profesională şi intensitatea muncii – în limita a 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate”;
    9)  la punctul 1 din notele la anexa nr. 9, sintagma „(CRM 006-97)” se substituie cu sintagma „(CORM 006-14)”;
    10) anexa nr. 16:
    a) tabelul va avea următorul cuprins:

„Salariul tarifar pe oră

pentru personalul încadrat în activitatea didactică

 în toate ramurile economiei naționale

Contingentul din instituţiile de învăţămînt

Salariul tarifar pe unitate de timp, lei

Profesor
universitar
sau doctor habilitat

Conferenţiar
universitar
sau doctor
în ştiinţe

Fără titlu sau grad ştiinţific

cu studii
supe-
rioare

cu studii
medii de
specia-
litate

Elevi ai instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ai şcolilor profesionale şi de meserii, ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate şi alte categorii de persoane asimilate acestora care îşi fac studiile; muncitori angajaţi care deţin funcţii ce necesită studii medii de specialitate, cursanţi

58
50
41
33
Studenţi şi masteranzi
72
59
46
x

Doctoranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi profesori solicitanţi de grade didactice

80
65
50
x

Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova

75
62
48
x”;
    b) notele la tabel:
    la punctul 1, sintagma  „1 septembrie 2011” se substituie cu sintagma „1 septembrie 2014”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Salariile tarifare orare indicate în tabel includ: salariul orar, calculat reieşind din salariile lunare indicate în anexa nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 25 decembrie 2005, sporul pentru grad ştiinţific sau titlu ştiinţifico-didactic şi indemnizaţia de concediu în cuantum de 17 % din salariul orar astfel calculat.”;
    se completează cu punctul 10 cu următorul cuprins:
    „10. Salariile tarifare orare indicate în prezentul tabel se aplică la salarizarea specialiştilor, inclusiv cu statut de funcţionari publici, care dispun de dreptul de a presta muncă didactică în orele de program la locul de muncă de bază.”;
„Anexa nr.18
la Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială
Categoria

de salarizare

 

Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei

 

pentru medici şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de transfuzie a sîngelui

(k= 1,30)

pentru medici, farmacişti şi personalul medical cu studii medii de specialitate din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic, pentru personalul medical din instituţiile de învăţămînt şi de asistenţă socială

(k= 1,10)

pentru personalul medical din alte instituţii medico-sanitare, pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere, din instituţiile de asistenţă socială

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcții complexe din toate instituțiile sanitare și de asistență socială (k= 1,0)

1
x
x
x
1000
2
x
x
x
1010
3
x
x
x
1020
4
x
x
x
1040
5
x
1166
1060
1060
6
1404
1188
1080
1080
7
1430
1210
1100
1100
8
1456
1232
1120
1120
9
1482
1254
1140
1140
10
1508
1276
1160
1160
11
1534
1298
1180
1180
12
1560
1320
1200
1200
13
1586
1342
1220
1220
14
1612
1364
1240
1240
15
1651
1397
1270
1270
16
1690
1430
1300
1300
17
1755
1485
1350
1350
18
1820
1540
1400
1400
19
1898
1606
1460
1460
20
1976
1672
1520
1520

Anexa nr.19
la Hotărîrea Guvernului nr.381
din 13 aprilie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din instituţiile de învăţămînt, cultură, artă,
 sport şi din alte domenii din sfera socială

 
 
 Categoria

de salarizare

Salariile tarifare şi salariile de funcţie, lei

 

pentru metodiştii centrelor și cabinetelor metodice pe lîngă autoritățile publice și din instituțiile de perfecționare a cadrelor didactice

(k= 1,50)

pentru personalul artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi specialişti din domeniul culturii, inclusiv cu funcţii de conducere

(k= 1,10)

pentru personalul de profil din domeniul sportului (cu excepţia cadrelor didactice din şcolile sportive), din organele de informare în masă, din alte domenii ale sferei sociale

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe din instituţiile din domeniul învăţămîntului, culturii, artei, sportului, din alte domenii ale sferei sociale, inclusiv din autorităţile administraţiei publice

(k= 1,0)

1
x
x
x
1000
2
x
x
x
1010
3
x
x
x
1020
4
x
x
x
1040
5
x
1166
1060
1060
6
x
1188
1080
1080
7
x
1210
1100
1100
8
x
1232
1120
1120
9
x
1254
1140
1140
10
x
1276
1160
1160
11
x
1298
1180
1180
12
x
1320
1200
1200
13
1830
1342
1220
1220
14
1860
1364
1240
1240
15
1905
1397
1270
1270
16
1950
1430
1300
1300
17
2025
1485
1350
1350
18
2100
1540
1400
1400
19
x
1606
1460
1460
20
x
1672
1520
1520
21
x
x
1600
1600
22
x
x
1700
1700
    Notă: Pentru luna septembrie 2014 salariile de funcţie pentru metodiştii din centrele şi cabinetele metodice pe lîngă autorităţile publice şi din instituţiile de perfecţionare a cadrelor didactice se vor stabili după cum urmează:

Categoria de salarizare

Salariul de funcție, lei

13
1560
14
1590
15
1635
16
1680
17
1755
18
   1830”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1) în hotărîre:

    a) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:

    „3. Salarizarea persoanelor care dețin funcții de demnitate publică și a persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică se efectuează conform condițiilor de salarizare specificate în Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 și în mărimile prevăzute în anexele nr. 3, nr. 9 și nr. 12 la legea indicată.

    4. Se stabilește că, pentru corpul de ofițeri ai organelor centrale de conducere ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofițeri al Departamentului instituțiilor penitenciare, Centrului Național Anticorupție, efectivul de curieri speciali din Serviciul de Stat de Curieri Speciali, precum și pentru efectivul de trupă și corpul de comandă al Serviciului de Protecție și Pază de Stat, salariile de funcție concrete se acordă de către conducătorul unității respective în limitele grilelor de salarii stabilite pe funcții, în raport cu mijloacele financiare alocate, conform anexelor nr.1-7 la prezenta hotărîre.

    Salariile de funcție pentru militari, efectivul de trupă și corpul de comandă salarizați conform categoriilor de salarizare ale Rețelei tarifare unice indicate în anexele nr.1-7 la prezenta hotărîre se vor stabili, începînd cu 1 octombrie 2014, în mărimile specificate în anexa nr.13 la prezenta hotărîre.”;

    b) la punctul 5,cifrele „5-10” se substituie cu cifrele „2-10”;
    c) punctul 16 se completează cu următoarea propoziție:

    „În calculul ajutorului material nu se includ indemnizațiile, inclusiv indemnizația lunară conform totalurilor activității pe unitate, precum și alte drepturi bănești cu caracter de compensare sau unic, enumerate în prezenta hotărîre.”;

    2) anexa nr.1:
    a) tabelul nr.1 va avea următorul cuprins:
„Tabelul nr.1
Salariile de funcție
pentru funcțiile corpului de ofițeri din aparatul central al Ministerului
Apărării și al Marelui Stat Major, inclusiv al comandamentelor, precum și
al departamentelor subordonate Ministerului Apărării
Funcția
Grila de salarii, lei

Șef al Marelui Stat Major, comandant al Armatei Naționale

2250-3000
Director departament
2000-2750
Director direcție generală
1850-2600

Șef direcție, șef inspecție, comandant (șef comandament)

1700-2450
Șef secție
1500-2250
Șef centru operațional MSM
1500-2250
Consilier al ministrului
1500-2250
Șef serviciu, secțiune
1400-2100
Specialist principal, inspector principal
1300-1950
Specialist, inspector
1100-1650
Șef birou, șef grup
1000-1500
Adjutant
   1000-1500”;
    b) în nota la tabelul nr. 2, cuvintele „Grilele de salarii” se substituie cu cuvintele „Salariile de funcţie”, iar cuvîntul „grilelor” -  cu cuvîntul  „salariilor”;
    3) în nota la tabelul nr. 10 din anexa nr. 2, cuvintele „Grilele de salarii” se substituie cu cuvintele „Salariile de funcţie”, iar cuvîntul „grilelor” -  cu cuvîntul  „salariilor”;
    4) în tabelul la anexa nr.4, cifrele „900” şi „850”, din ambele coloane, se substituie cu cifra „1000”;
    5) în tabelul  la anexa nr.6, cifra „800” se substituie cu cifra „1000”;
    6) anexa nr.13 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.13
la Hotărîrea Guvernului
nr. 650 din 12 iunie 2006

Salariile de funcţie

Grila de salarii pentru funcțiile specifice apărării naționale, securității statului și ordinii publice indicate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din
23 decembrie 2005

Pentru militari, efectivul de trupă și corpul de comandă salarizați conform Rețelei tarifare unice

 
Categoria de salarizare
Salariul de funcție de la 1 octombrie 2014
 
1000-1200
8
1120
1000-1300
9
1140
1000-1400
10
1160
1000-1500
11
1180
1100-1650
12
1200
1200-1800
13
1220
1300-1950
14
1240
1350-2000
15
1270
1400-2100
16
1300
1500-2250
17
1350
1600-2350
18
1400
1700-2450
19
1460
1850-2600
20
1520
2000-2750
21
1600
2250-3000
x
x”.
     3. Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările şi completările  ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 3, textul „ , şi salariile de funcţie în limitele grilelor de salarii specificate în anexa nr. 1 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005” se exclude;
    b) punctul 6 se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaţilor, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) şi e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) şi i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;
    c) la punctul 9 alineatul doi, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu  sintagma  „1 octombrie 2014 ”;
    2) anexa nr. 1:
    a) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Sporurile, suplimentele la salariul de funcţie, cuvenit conform categoriei de salarizare stabilite, se acordă în modul specificat în Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare şi conform punctelor 3-7 ale prezentei hotărîri.”;
    b) la punctul 4 alineatul doi, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”;
    3) la anexa nr. 7 punctul 2, cuvintele „în limitele grilelor de salarii” se exclud;
    4) anexa nr.8 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului nr.755
din 3 iulie 2006
Salariile de funcţie
pentru angajaţii din unităţile bugetare specializate
în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la
 sfera socială şi din Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1000
2
1010
3
1020
4
1040
5
1060
6
1080
7
1100
8
1120
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240
15
1270
16
1300
17
1350
18
1400
19
1460
20
1520
21
1600
22
1700”.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 august 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142-145, art. 1085), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 1 propoziţia a doua, cuvintele „precum şi salariile de funcţie, în limitele grilei de salarii, prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare a Reţelei tarifare unice,” se exclud;
    2) punctul 3:
    a) litera b) se completează în final cu următoarea propoziţie:
    „Angajaţilor civili (cu excepţia muncitorilor) din sistemul penitenciar sporul în cauză se stabileşte, conform art. 21 alin.(4) al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, în mărime de 0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.”;
    b) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) spor pentru înaltă eficienţă în muncă şi intensitatea muncii, acordat persoanelor cu funcţii de conducere, personalului de specialitate şi funcţionarilor administrativi în conformitate cu punctul 10 al Condiţiilor unice de salarizare în limita a 20% din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcţie conform schemei de încadrare aprobate”;
    3) punctul 6 se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaţilor, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) şi e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) şi i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1062 din 15 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor organizaţii, instituţii şi întreprinderi monitorizate de Cancelaria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1146), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) punctul 5 se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaţilor, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) şi e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) şi i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;
    b) la punctul 8 alineatul doi, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1062
din 15 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1000
2
1010
3
1020
4
1040
5
1060
6
1080
7
1100
8
1120
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240
15
1270
16
1300
17
1350
18
1400
19
1460
20
1520
21
1600
22
1700”.
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    a) la punctul 2, cuvintele „în limitele grilei de salarii prevăzute pentru categoria respectivă de salarizare,” se exclud;
    b) punctul 5 se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaților, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) și u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;
    c) la punctul 11 alineatul doi, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”;
    2) anexa nr.12 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.12
la Hotărîrea Guvernului nr.1108
din 25 septembrie 2006
Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1000
2
1010
3
1020
4
1040
5
1060
6
1080
7
1100
8
1120
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240
15
1270
16
1300
17
1350
18
1400
19
1460
20
1520
21
1600
22
1700”.
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 174-177, art. 1351), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1) în hotărîre:
    a) punctul 4 se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaților, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) și u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;
    b) la punctul 7 alineatul doi, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”;
    2) anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
    „Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1258 din 1 noiembrie 2006

Salariile de funcţie
conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

1
1000
2
1010
3
1020
4
1040
5
1060
6
1080
7
1100
8
1120
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240
15
1270
16
1300
17
1350
18
1400
19
1460
20
1520
21
1600
22
1700”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10-13, art. 62), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1) în hotărîre:

    a) punctul 3 va avea următorul cuprins:

    „3. Condiţiile de salarizare pentru persoanele cu funcţie de conducere ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu statut de funcţionari publici, ale aparatului administrativ al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic, conducerii şi aparatului Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare se stabilesc în modul şi în mărimile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), iar pentru personalul care efectuează deservirea tehnică – conform Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 26 septembrie 2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766).”;

    b) la punctul 5 alineatul unu, cifrele „700” și „300” se substituie, respectiv, cu cifrele „1100” și „600”;
    c) la punctul7, cifrele „3000” și „2000” se substituie, respectiv, cu cifrele „4000” și „2500”;
    d) punctul 16 se completează cu următorul alineat:

    „Ajutorul material acordat salariaților, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) și u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;

    e) la punctul 17 alineatul doi, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”;
    2) anexa nr.5 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.47
din 12 ianuarie 2007
Salariile de funcţie
pentru personalul din organizaţiile de drept
 public din sfera ştiinţei şi inovării
 
 
 Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

 

pentru cercetătorii ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării (k= 1,50)

pentru personalul de specialitate, inclusiv cu funcţii de conducere, din organizaţiile auxiliare din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)

pentru personalul cu funcţii complexe, din organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

(k= 1,0)
1
x
x
1000
2
x
x
1010
3
x
x
1020
4
x
x
1040
5
x
x
1060
6
x
x
1080
7
x
x
1100
8
x
x
1120
9
x
x
1140
10
1740
x
1160
11
1770
x
1180
12
1800
1200
1200
13
1830
1220
1220
14
1860
1240
1240
15
1905
1270
1270
16
1950
1300
1300
17
2025
1350
1350
18
2100
1400
1400
19
2190
1460
1460
20
2280
1520
1520
21
2400
1600
1600
22
2550
x
1700
23
2700
x
x
24
2850
x
x”.
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 7 februarie 2007 „Privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.138), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1) în hotărîre:

    a) punctul 3:

    alineatul trei va avea următorul cuprins:

    „Pentru specialiștii fără statut de experți judiciari sporul în cauză se va stabili din contul mijloacelor planificate în limita a 20% din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcție conform schemei de încadrare aprobate, precum și din contul mijloacelor speciale.”;

    se completează cu următorul alineat:

    „Ajutorul material acordat salariaților, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) și u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.”;

    b) la punctul 10, sintagma „1 iunie 2013” se substituie cu sintagma „1 octombrie 2014”;
    2) anexa nr. 2:

    a) la punctul 2, cuvintele „Grilele de salarii” se substituie cu cuvintele „Salariile de funcție”;

    b) la punctul 4 alineatul trei, cuvintele „în limitele grilei de salarii,” se exclud;

    c) la punctul 7, sintagma „Ministerul Economiei și Comerțului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”;

    3) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.3

la Hotărîrea Guvernului nr.122

din 7 februarie 2007

Salariile de funcţie
pentru personalul instituţiilor de expertiză judiciară

 
 
 
 
Categoria

de salarizare

Salariul de funcţie, lei

 

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza medico-legală

(k= 1,50)

pentru experţii judiciari şi personalul medical încadrat în expertiza psihiatrico-legală şi pentru cei din secţiile de anatomie patologică

(k= 1,30)

pentru experţii judiciari din Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei

(k= 1,20)

pentru personalul cu funcţii complexe din toate instituţiile de expertiză judiciară

(k= 1,0)

1
x
x
x
1000
2
x
x
x
1010
3
x
x
x
1020
4
x
x
x
1040
5
x
x
x
1060
6
1620
1404
x
1080
7
1650
1430
x
1100
8
1680
1456
x
1120
9
1710
1482
x
1140
10
1740
1508
x
1160
11
1770
1534
x
1180
12
1800
1560
x
1200
13
1830
1586
x
1220
14
1860
1612
1488
1240
15
1905
1651
1524
1270
16
1950
1690
1560
1300
17
2025
1755
1620
1350
18
2100
1820
1680
1400
19
2190
1898
1752
1460
20
2280
1976
1824
1520
21
x
x
1920
1600
22
x
x
2040
1700”.
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 253 din 20 aprilie 2012 „Privind asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.85-87, art.295), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în Regulamentul cu privire la asigurarea financiară a ofiţerilor de informaţii şi securitate:
    a) punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Salarizarea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi a persoanelor din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se efectuează conform condiţiilor de salarizare specificate în Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 şi în mărimile prevăzute în anexele nr. 3, nr. 9 şi nr. 12 la legea indicată.”;
    b) la punctul 2, după cuvintele „pe funcţii” se introduc cuvintele „în raport cu mijloacele financiare alocate”;
    c) punctul 10 se completează cu următorul alineat:
    „În calculul ajutorului material nu se includ indemnizaţiile, inclusiv indemnizaţia lunară conform totalurilor activităţii pe unitate, precum şi alte drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic, enumerate în prezenta hotărîre şi în anexa nr.14 la Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.”;
    2) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.253
din 20 aprilie 2012
Salariile de funcţie
pentru efectivul de subofiţeri ai Serviciului de Informaţii
Informaţii şi Securitate, salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice

Categoria de salarizare
Salariul de funcție
de la 1 octombrie 2014, lei
9
1140
10
1160
11
1180
12
1200
13
1220
14
1240”.

    11. Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 „Privind salarizarea funcționarilor publici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.104-108, art.371), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1) în hotărîre:
    a) punctul 4:

    la alineatul unu, textul „și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” se substituie cu textul „ , Inspecția Socială, Centrul Național Anticorupție și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice”;

    la tabel:

    pozițiile „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției” și „Inspecția muncii” se substituie, respectiv, cu pozițiile „Centrul Național Anticorupție” și „Inspectoratul de Stat al Muncii”;

    se completează în final cu următoarele poziții:

„Inspecția Socială

C43, C44, C45
inspector

Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice

C43, C44, C45
inspector”;

    b) se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:
    „41. Pentru funcţionarii publici care exercită activităţi în cadrul delegaţiei Republicii Moldova  în Comisia Unificată de Control (pe perioada activităţii în cadrul delegaţiei), gradele de salarizare pe funcţia de bază se majorează cu două grade.”;
    c) punctul 8:
    subpunctul 1):
    la alineatul doi, cifra „10” se substituie cu cifra „15”;
    alineatul şapte va avea următorul cuprins:
    „Evaluarea performanţei subdiviziunilor structurale/autorităţilor publice în ansamblu se efectuează la sfîrşitul semestrului în curs, conform Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 1 februarie 2013. Regulamentul indicat se aplică şi la evaluarea performanţelor subdiviziunilor/autorităţilor publice din cadrul autorităţilor publice autonome şi autoritatea judecătorească.”; 
    la subpunctul 2) alineatul patru, cifrele „2014” şi „2013” se substituie, respectiv, cu cifrele „2016” şi „2015”;
    subpunctul 4) se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de încetare a raporturilor de serviciu prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.52 lit.a), c) şi f), art.62 lit. a) şi d), art. 63 lit. a), c) şi f), art.48 ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.65 alin. (4) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”;
    d) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Autorităţile publice locale pot stabili funcţionarilor publici premiu anual, acordat în baza deciziei autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30 la sută din veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii la sfîrşitul anului bugetar a datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat.
    Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului finalizat, din contul şi în limita bugetului rectificat pentru anul în curs.”;
    e) la punctul 10, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) la suplimente pentru cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile  unei  funcţii publice temporar vacante.
    Suplimentele pentru cumularea atribuţiilor funcţiei sale cu atribuţiile unei funcţii publice temporar vacante se stabilesc funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie, în funcţie de volumul real de lucrări executate în luna gestionară, în cuantum ce nu va depăşi 100 % din salariul de funcţie corespunzător treptei I  a gradului de salarizare stabilit titularului funcţiei temporar vacante.
    Funcţionarii publici de conducere pot cumula doar funcţii temporar vacante de execuţie.
    Pentru executarea de către locţiitorul titular a atribuţiilor funcţiei publice temporar vacante de conducător suplimente nu se plătesc.
    În cazul în care exercită atribuţiile funcţiei publice temporar vacante de conducător al autorităţii publice sau a subdiviziunii structurale, fără a fi locţiitor titular şi fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, funcţionarul  public va primi salariul de funcţie al titularului funcţiei publice temporar vacante de conducător.
    În cazul îndeplinirii de către funcţionarul public de conducere sau de execuţie a atribuţiilor unei funcţii de demnitate publică temporar vacante, fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, acestuia i se va plăti salariul lunar al titularului funcţiei de demnitate publică temporar vacante.”;
    f) punctul 11 va avea următorul cuprins:
    „11. Reguli privind acordarea treptelor de salarizare la angajarea, promovarea în funcţie şi în situaţii speciale:
    1) treapta I de salarizare se acordă:
    a) funcţionarilor  publici debutanţi numiţi în funcţie prin concurs;
    b) funcţionarilor publici care pînă la reîncadrarea în serviciul public au realizat o vechime în serviciul public mai mică de 2 ani;
    c) funcţionarilor publici de conducere de nivel superior care pînă la numirea în funcţie nu au activat în serviciul public;
    2) treptele de salarizare II-IV (II-III pentru funcţionarii de conducere de nivel superior) se acordă, la decizia conducătorului autorităţii publice:
    a) funcţionarilor publici care pînă la reîncadrarea în serviciul public au realizat o vechime în serviciul public mai mare de doi ani şi cărora anterior nu li s-a stabilit treapta de salarizare;
    b) persoanelor care anterior  încadrării în serviciul public:
    - au deţinut funcţii de demnitate publică;
    - au deţinut funcţii în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică;
    - au activat cel puţin 2 ani în funcţiile corpului de ofiţeri ai organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
    - au activat cel puţin 5 ani în întreprinderi, instituţii sau organizaţii în funcţii de conducere  sau de specialişti în domeniul legat de profilul de activitate în funcţia publică în care au fost numiţi;
    3) li se păstrează treapta de salarizare dobîndită în funcţia deţinută anterior:
    a) funcţionarilor publici promovaţi în funcţie;
    b) funcţionarilor publici care ocupă, ca urmare a participării la concurs, o altă funcţie publică în aceeaşi sau în altă autoritate publică;
    c) funcţionarilor publici transferaţi;
    d) funcţionarilor publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie;
    4) funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate pînă la 1 aprilie 2012, conform prevederilor art. 52-55 ale Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi care se reîncadrează în funcţie după încheierea termenului de suspendare a acestora, treapta de salarizare se stabileşte ţinînd cont de vechimea în serviciul public atinsă la data depunerii cererii de suspendare a raportului de serviciu şi de evaluarea anterioară a performanţelor profesionale individuale, dacă o astfel de evaluare există, după cum urmează:
    treapta I – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 de pînă la 2 ani;
    treptele II-V – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public  realizată după 27 august 1991 de la 2 pînă la 15 ani;
    treptele V-VII – funcţionarilor publici cu o vechime în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 de peste 15 ani.
    În  vechimea în muncă în serviciul public realizată după 27 august 1991 se include şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
    5) trecerea funcţionarului public într-o treaptă de salarizare superioară se efectuează succesiv, cu condiţia că a activat minimum un an în treapta de salarizare din care avansează şi a obţinut la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin calificativul  „bine” pentru avansarea în treptele II-VI (II-III pentru funcţionarii de conducere de nivelul superior) şi, respectiv,  minimum 2 ani pentru avansarea în treptele VII-IX (IV-V pentru funcţionarii de conducere de nivel superior).
    Noile trepte de salarizare şi, respectiv, salariile de funcţie majorate se stabilesc o dată pe an, de la 1 martie, şi se fixează prin act administrativ al conducătorului autorităţii în schema de încadrare a autorităţii publice, în care se indică şi codul funcţiei deţinute.
    Pentru trecerea funcţionarilor publici într-o treaptă de salarizare superioară se alocă anual mijloace în limita a 4 % din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare pentru funcţiile publice;
    6) treapta de salarizare IV pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi treptele de salarizare VII sau VIII pentru funcţionarii publici de conducere  şi funcţionarii publici de execuţie iniţial se vor acorda ţinînd cont de rezultatele evaluării performanţelor profesionale individuale pentru anii 2013 şi 2014;
    7) în cazul în care o funcţie de conducere (şef direcţie în cadrul direcţiei generale, şef secţie în cadrul direcţiei, şef secţie, şef serviciu) dintr-o subdiviziune structurală a unei autorităţi publice este suplinită de contabilul-şef, nivelul de salarizare se stabileşte conform gradului de salarizare superior prevăzut pentru una dintre funcţiile respective;
    8) în cazul în care într-o funcţie publică este detaşat  un funcţionar public  cu statut special (militar), acesta beneficiază pe perioada detaşării de salariu de funcţie corespunzător funcţiei publice exercitate temporar, iar treapta de salarizare se acordă la decizia conducătorului autorităţii publice, dar nu mai înaltă de treapta IV.”;
    g) la punctul 12  alineatul unu, cuvintele  „în modul prevăzut în punctul 11 al prezentei hotărîri” se exclud;
    2) anexa nr.2:
    compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat”:
    după codul B06 se introduce următoarea poziţie:
„C01

Consultant principal în comisiile parlamentare

16
-”;

    la codurile C07 şi C08 coloana a patra, cifrele „7” şi „4” se substituie, respectiv,  cu cifrele „8” şi „5”;
    b) compartimentul „Secretariatul Curţii Constituţionale” va avea următorul cuprins:

„Secretariatul Curții constituționale

A03

Șef al Secretariatului Curții Constituționale

22
-
A03

Șef adjunct al Secretariatului Curții Constituționale

20
-
B15
Șef direcție
18
-
B16
Șef secție
16
-
B17

Șef secție în cadrul direcției

14
-
B18
Șef serviciu
12
-
C23
Consultant principal
11
-
C24
Consultant superior
9
-
C25
Consultant
7
-
C26
Asistent judiciar
14
-
C28
Grefier
9
-
C30
Specialist principal
7
-
C31
Specialist superior
4
-
C32
Specialist
3
-”;
    c) compartimentul „Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiţie şi Procuratura Generală” se substituie cu următoarele compartimente:
„Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție
A03

Șef al Secretariatului Consiliului Superior

al Magistraturii

22
-
A03

Șef adjunct al Secretariatului Consiliului Superior

al Magistraturii

20
-
A03

Șef al Secretariatului Curții Supreme de Justiție

22
-
A03

Șef adjunct al Secretariatului Curții Supreme de

Justiție
20
-
B15

Șef direcție

18
-
B16
Șef secție
16
-
B17

Șef secție în cadrul direcției

14
-
B18

Șef serviciu

12
-
C23

Consultant principal

11
-
C24

Consultant superior

9
-
C25
Consultant
7
-
C26

Asistent judiciar

14
-
C28
Grefier
9
-
C29

Contabil șef

15
-
C30

Specialist principal

7
-
C31

Specialist superior

4
-
C32
Specialist
3
-

    Notă: În Secretariatul Curţii Constituţionale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii şi Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie, funcţii de consultanţi (principali, superiori) pot fi instituite doar în subdiviziunile de expertiză juridică, cercetare şi analiză.
Procuratura Generală
B15

Șef direcție

18
-
B16

Șef secție

16
-
B17

Șef secție în cadrul direcției

14
-
B18

Șef serviciu

12
-
C27

Consultant al procurorului

12
-
C29

Contabil șef

15
-
C30

Specialist principal

7
-
C31

Specialist superior

4
-
C32
Specialist
3
   - ”;

    d) compartimentul „Curţile de Apel” va avea următorul cuprins:
„Curțile de Apel
B14
Șef al secretariatului instanței judecătorești
17
-
B15
Șef direcție
15
-
B16
Șef secție
11
-
B17
Șef secție în cadrul direcției
10
-
B18
Șef serviciu
9
-
C26
Asistent judiciar
9
-
C28
Grefier
7
-
C29
Contabil șef
9
-
C30
Specialist principal
6
-
C31
Specialist superior
4
-
C32
Specialist
2
-”;

    e) compartimentul „Judecătoriile, inclusiv cea militară, procuraturile teritoriale şi cele specializate” se substituie cu următoarele compartimente:

„Judecătoriile, inclusiv cea militară

B14

Șef al secretariatului instanței judecătorești

12
-
B15

Șef direcție

10
-
B16

Șef secție

8
-
B17

Șef secție în cadrul direcției

7
-
B18

Șef serviciu

5
-
C26

Asistent judiciar

7
-
C28
Grefier
5
-
C29

Contabil șef

8
-
C30

Specialist principal

4
-
C31

Specialist superior

3
-
C32
Specialist
2
-

Procuraturile teritoriale și cele specializate
C27
Consultant al procurorului
7
-
C30
Specialist principal
4
-
C31
Specialist superior
3
-
C32
Specialist
2
   -” ;

    f) la compartimentul „Aparatele centrale ale ministerelor”, poziţiile B20, B22, B23, B24, C40, C41 şi C42 vor avea următorul cuprins:

„B20

Şef direcţie

16
16”;
„B22
Şef secţie
13
13
B23

Şef secţie în cadrul direcţiei

12 
12
B24
Şef serviciu
10
10”;
„C40

Specialist principal

7
7
C41

Specialist superior

4
4
C42
Specialist
2
2”;

    g) după compartimentul „Funcţionarii publici în posturi diplomatice din instituţiile serviciului diplomatic” se introduc compartimentele „Centrul Naţional Anticorupţie (cu statut de funcţionari publici)” şi „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”  cu următorul cuprins:

„Centrul Național Anticorupție (cu statut de funcționari publici)

B07
Șef direcție generală, șef subdiviziune teritorială
19
-
B08
Șef direcție
18
-
B09
Șef direcție în cadrul direcției generale
17
-
B10
Șef secție
17
-
B11
Șef secție în cadrul direcției
16
-
B12
Șef serviciu
16
-
C10
Consultant principal
15
-
C11
Consultant superior
10
-
C12
Consultant
8
-
C16
Contabil-șef
16
-
C20
Specialist principal
8
7
C21
Specialist superior
6
5
C22
Specialist
3
2
 
 
 
 
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
B20

Șef direcție

13
8
B22

Șef secție

9
mun. Chișinău -7, alte teritorii - 6
B23

Șef secție în cadrul direcției

8
mun. Chișinău -6, alte teritorii - 5
B24

Șef serviciu

7
5
B25

Șef subdiviziune teritorială

-
mun. Chișinău -13, alte teritorii - 10
C39
Contabil-șef
8
6
C40

Specialist principal

4
4
C41

Specialist superior

3
3
C42
Specialist
2
2
C43

Inspector principal

7
5
C44

Inspector superior

5
4
C45
Inspector
4
3”;
   
    h) compartimentul „Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice (conform art.24 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern), Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare” coloana a patra:
    la codul B21, cifra „8” se substituie cu textul „mun. Chişinău şi mun. Bălţi -11, alte teritorii - 9”;
    la codul B24, cifra „5” se substituie cu cifra „6”; 
    la codul C40, cifra „4” se  substituie cu cifra „5” ;
    la codul C41, cifra „3” se substituie cu cifra „4”;
    i) compartimentul „Organele Serviciului Fiscal de Stat şi Inspecţiei Financiare” coloanele trei şi patru:
    la codul C50, cifra  „4” se  substituie, în ambele cazuri, cu cifra „6”;
    la codul C51, cifra „3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifra „4”;
    j) compartimentul „Serviciul Vamal” coloanele trei şi patru:
    la codul C50, cifra  „4” se  substituie, în ambele cazuri, cu cifra „6” ;
    la codul C51, cifra „3” se substituie, în ambele cazuri, cu cifra „4”;
    k) la compartimentul „Autorităţile publice subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale” coloana a patra codul B30, cifra „8” se substituie cu textul „mun. Chişinău -11, alte teritorii - 9”;
    3) anexa nr.3 compartimentul „Aparatul Primăriei municipiului Bălţi şi subdiviziunile Consiliului municipal Bălţi”:
    a) la codul B39, cifra „13” se substituie cu cifra „15”,
    b) la codul B40, cifra „11” se substituie cu cifra „13”.
    12. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.710 din 26 septembrie  2012 „Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766) se completează cu următorul alineat:
    „Ajutorul material acordat salariaţilor se recalculează proporţional perioadei de activitate în funcţie în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcţie înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepţia cazurilor în care salariatul şi-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) şi e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) şi i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin. (2) din Codul Muncii.”
    [Pct.13 abrogat prin HG145 din 15.03.17, MO78-84/17.03.17 art.209]
    14. Punctul 15 din Regulamentul privind modul de calculare şi plată a premiului anual personalului din unităţile bugetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.180 din 11 martie 2013 „Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.56-59, art.229), va avea următorul cuprins:
    „15. Conducătorul unităţii bugetare sau autorităţii publice, după consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor salariaţilor, dispune de dreptul de a majora unor salariaţi cuantumul premiului anual pentru realizări deosebite în activitate în perioada de referinţă.
    Majorarea în cauză se efectuează din contul sumelor economisite în urma reducerii sau anulării premiului anual persoanelor care au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au comis încălcări pentru care au fost sancţionate disciplinar.”
    15. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.990 din 6 decembrie 2013 „Cu privire la zilele de odihnă în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.291-296, art.1099), cifrele „ , 25” şi „ , 13” se exclud.