HGC779/2014
ID intern unic:  354883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 779
din  25.09.2014
pentru modificarea şi completarea Regulamentului
cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei
Republicii Moldova
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 825
    În temeiul art. II din Legea nr.24 din 13 martie 2014 pentru modificarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.86, art.199), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.197 din 12 martie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.31-34, art. 232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 2:
    1) literele a) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „a) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
    - buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat;
    - paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), dacă autenticitatea acestuia poate fi constatată;
    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;”;
    „e) copiile de pe documente: certificatele de naştere, inclusiv a copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui;”;
    2) la litera g), cuvintele „ori adeverinţa” se substituie cu cuvintele „şi adeverinţa”.
    2. Punctul 5:
    1) literele e), h) şi i) vor avea următorul cuprins:
    „e) adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autorităţile competente sau un alt document doveditor în acest sens, dacă informaţia respectivă nu se conţine în Registrul de stat al populaţiei;”;
    „h) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
    - buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat;
    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;”;
    „i) cazier judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul”;
    2) se completează cu o nouă literă, j), cu următorul cuprins:
    „j) copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul persoanei care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova în temeiul căsătoriei înregistrate cu un cetăţean al Republicii Moldova. Certificatul de căsătorie se prezintă împreună cu alte documente necesare;”.
    3. La punctul 6 şi punctul 15, cuvîntul „înfiere” se substituie cu cuvîntul „adopţie”.
    4. La punctul 9, literele d) şi g) vor avea următorul cuprins:
    „d) copia de pe actul de identitate, după caz:
    - paşaportul cetăţeanului străin şi permisul de şedere – pentru cetăţenii străini;
    - buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau refugiat;
    - actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;”;
    „g) cazier judiciar din ultima ţară unde a domiciliat anterior stabilirii şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova şi din ţara (ţările) al cărei cetăţean este solicitantul.”
    5. Punctul 11:
    1) la alineatul unu, textul „în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la care se anexează, după caz, următoarele documente:” se substituie cu textul „în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul (în continuare – reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare), iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sînt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    La cerere se anexează următoarele documente, după caz:”;
    2) litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) copia de pe paşaportul naţional sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;”.
    6. După punctul 11, pe întreg textul Regulamentului, cuvintele „a/ale Republicii Moldova”, care urmează după sintagmele „reprezentanţele diplomatice sau instituţiile consulare” se exclud.
    7. Punctul 13:
    1) la alineatul unu, textul „a Republicii Moldova în ţara de domiciliere sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi prezintă următoarele documente:” se substituie cu textul „în circumscripţia consulară a căreia îşi are domiciliul, iar în cazul în care pentru ţara unde solicitantul îşi are domiciliul nu sînt acreditate reprezentanţe diplomatice sau instituţii consulare, cererea se depune la orice reprezentanţă diplomatică sau instituţie consulară sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    La cerere se anexează următoarele documente, după caz:”;
    2) litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) copia de pe paşaport sau de pe documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul;”
    8. Punctul 19:
    1) la alineatul unu, cuvintele „reintegrarea în cetăţenia” se substituie cu cuvintele „abrogarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia”;
    2) la alineatul doi, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova sau documentul de călătorie şi actul ce atestă domiciliul legal şi obişnuit al solicitantului în străinătate, eliberat de autoritatea competentă a statului pe teritoriul căreia acesta îşi are domiciliul.”
    9. Punctele 21 şi 24 vor avea următorul cuprins: 
    „21. Propunerile întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova sînt înaintate Preşedintelui Republicii Moldova de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau instituţiilor consulare.”;
    „24. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi organele lui la examinarea cererilor pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, verifică documentele prezentate, adună date despre solicitant, întocmeşte o notă informativă şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne şi al Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, cu documentele aferente le expediază Preşedintelui Republicii Moldova, spre soluţionare.”.
    10. La punctul 25, după cuvintele „adună date despre solicitant” se completează cu cuvintele „verifică documentele prezentate”, iar textul „întocmeşte un aviz argumentat, şi împreună cu avizul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” se substituie cu textul „şi împreună cu nota informativă a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    11. Se completează cu un nou punct, 271, cu următorul cuprins:
    „271. Prezentarea cazierului judiciar nu este necesară pentru persoanele cu vîrsta sub 14 ani.”
    12. Se completează cu un nou capitol, IV1, cu următorul cuprins:
„IV 1.  DETERMINAREA APARTENENŢEI
LA CETĂŢENIA REPUBLICII MOLDOVA
    281. Determinarea apartenenţei unei persoane la cetăţenia Republicii Moldova se efectuează la cererea acesteia, din oficiu sau la solicitarea altor instituţii interesate.
    282. Apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova se confirmă cu actele de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova: paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, certificatul de naştere – în cazul minorului, adeverinţa eliberată de autorităţile competente ale Republicii Moldova sau avizul privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova.
    283. În lipsa documentului ce confirmă apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova şi în cazul constatării circumstanţelor care prezumă apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova, organele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare, verifică apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova prin intermediul Registrului de stat al populaţiei.
    284. În cazul în care în Registrul de stat al populaţiei nu se conţine informaţia privind apartenenţa persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, determinarea se efectuează în temeiul prevederilor legii în vigoare la data declarării persoanei cetăţean al Republicii Moldova. Această dată se consideră data dobîndirii de către persoană a cetăţeniei Republicii Moldova.
    285. Se prezumă că persoana a dobîndit şi a păstrat cetăţenia Republicii Moldova dacă aceasta întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de cadrul legal în vigoare sau a legislaţiei anterioare în materie de cetăţenie, prin care a fost declarat cetăţean al Republicii Moldova şi nu a pierdut-o prin renunţare, retragere sau în temeiul acordurilor internaţionale.
    286. Dovada întrunirii condiţiilor prevăzute de legislaţie se face prin documentele ce atestă următoarele circumstanţe:
    a)  certificatele de stare civilă care confirmă naşterea, starea civilă şi legătura de rudenie între persoana căreia i se determină apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi persoanele care au tangenţă cu soluţionarea cazului. Pentru persoanele născute pînă în anul 1945 inclusiv, şi pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii pînă în anul 2013, în lipsa certificatelor de stare civilă, dovada naşterii se face cu paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974);
    b)  documentele care confirmă domicilierea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova la data declarării prin lege a acesteia cetăţean al Republicii Moldova sînt: paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă, sau adeverinţa de la locul de trai sau copia contului nominal, sau extrasul din registrul gospodăriilor eliberat de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, confirmarea aflării persoanei în detenţie ori la tratament prin constrîngere eliberate de instituţiile abilitate. În cazul persoanei care nu are posibilitatea prezentării documentelor menţionate se admite prezentarea dovezilor indirecte privind domicilierea: livretul militar cu menţiunea privind evidenţa militară pe teritoriul ţării, documentele de studii confirmate de instituţia de învăţămînt respectivă, carnetul de muncă, confirmarea înregistrării actelor de stare civilă pe teritoriul Republicii Moldova, adeverinţa eliberată de autoritatea competentă privind acordarea pensiei. Cumulul cîtorva dovezi indirecte şi declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului şi a altei persoane domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova identificată prin actul de identitate, pot fi recunoscute ca dovezi de domiciliere pe teritoriul respectiv;
    c)    actele de identitate, inclusiv paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea privind apartenenţa titularului la cetăţenia altui stat sau alte documente confirmative, eliberate de autoritatea competentă a statului străin, atestă apartenenţa sau neapartenenţa persoanei la cetăţenia statului respectiv şi, după caz, data dobîndirii acesteia.
    287. În cazul în care informaţia care se conţine în Registrul de stat al populaţiei şi/sau în fişierul manual de evidenţă a persoanelor este suficientă pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, prezentarea documentelor prevăzute la pct. 286 sau a unora din acestea nu este obligatorie.
    288. Pentru determinarea apartenenţei la cetăţenia Republicii Moldova autoritatea competentă poate solicita informaţiile necesare de la instituţiile de resort din ţară sau de la autorităţile altor state.
    289. Urmare examinării cazului, organele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor sau reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare iau decizia de rigoare în care se indică norma juridică conform căreia persoana a fost sau nu a fost recunoscută cetăţean al Republicii Moldova.
    2810. Dacă documentele prezentate şi investigaţiile efectuate nu sînt suficiente pentru determinarea apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova, aceasta este în drept să aplice pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în condiţiile legii.
    2811. Termenul de examinare a cazurilor de determinare a apartenenţei persoanei la cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi o lună, iar în cazul în care se solicită informaţiile necesare de la alte autorităţi din ţară sau de peste hotarele ei, termenul poate fi prelungit, dar nu va depăşi 6 luni.
    2812. Termenul de examinare începe să curgă de la data depunerii tuturor documentelor necesare.”
    13. Punctul 32 va avea următorul cuprins:
    „32. Persoanei domiciliate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova care a pierdut cetăţenia Republicii Moldova, autoritatea competentă pentru străini eliberează un act de identitate conform statutului persoanei, după caz”.

    PRIM-MINISTRU                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                  Natalia Gherman
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                        Pavel Filip
    Ministrul justiţiei                                                         Oleg Efrim

    Nr. 779. Chişinău, 25 septembrie 2014.