OSVM412/2014
ID intern unic:  354909
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 412
din  23.09.2014
referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea
certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor
Publicat : 03.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 293-296     art Nr : 1380     Data intrarii in vigoare : 03.10.2014
    MODIFICAT
   
OSV374 din 13.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1834; în vigoare 04.11.16
   
OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16
    OSV99 din 11.03.15, MO74-77/ 27.03.15 art.543; în vigoare 27.03.15   În scopul executării prevederilor Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Legii Republicii Moldova nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1599 din 13 decembrie 2002 cu privire la regulile de origine a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.174-176, art.1755) şi în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.761 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.275-281, art.809),
ORDON:
    1. Se aprobă Normele tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (conform anexei).
    2. Serviciul Vamal eliberează certificate de origine preferenţială a mărfurilor completate în conformitate cu prevederile Normelor menţionate la punctul 1.
    3. Se abrogă ordinele Serviciului Vamal nr.50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art.98), nr.244-O din 03.07.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.112-116, art.480) şi nr.331-O din 07.09.2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.601).
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei organizarea controlului vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL  GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 412-O. Chişinău, 23 septembrie 2014.

Anexă

la ordinul Serviciului Vamal

nr. 412-O din 23.09.2014

NORME TEHNICE

privind completarea certificatelor de origine

preferenţială a mărfurilor

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Formularele certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor sînt formulare speciale numerotate (în scopul identificării), emise tipografic.
    2. Pe formularele certificatelor de origine a mărfurilor, specificate în prezentele Norme, se face trimitere la denumirea şi adresa tipografiei sau marca acesteia.
    3. Formularele certificatelor de origine a mărfurilor, specificate în prezentele Norme, sînt documente cu regim special, fiind păstrate în locuri special amenajate.

II. INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA
CERTIFICATELOR DE ORIGINE PREFERENŢIALE

    4. Formularele certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor se completează de către exportator în mod tipografic (prin mijloace tehnice de imprimare cu caractere de tipar) sau manual (se va folosi cerneală şi litere majuscule de tipar) în strictă conformitate cu cerinţele rubricilor formularului certificatului respectiv solicitat.
    5. Exemplarele certificatelor de origine depuse la biroul vamal nu trebuie să conţină date ilizibile, ştersături sau rescrieri.
    6. Descrierea mărfii în formularul certificatului trebuie să fie suficient de detaliată, astfel încît să permită identificarea mărfii de către colaboratorii vamali prin examinarea lor.

A. Completarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1

    7. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 (anexa nr.1) reprezintă un set alcătuit din trei formulare în limba engleză:
    a) formularul original al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
    b) copia certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1;
    c) formularul de cerere pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
    8. Pentru eliberarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, conform prevederilor protocoalelor privind definiția de “produse originare” la acordurile de comerț liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine acest tip de certificat, marfa trebuie să fie obţinută în una din următoarele condiții:
    a) obținută integral în Republica Moldova;
    b) la producere au fost utilizate alte mărfuri decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia ca aceste mărfuri să sufere prelucrări sau transformări suficiente;
    c) cu utilizarea materialelor originare din statul parte la acordurile de comerț liber menționate la pct.8, cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări, conform condițiilor acordului respectiv.

    [Pct.8 în redacția OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    9. Rubricile certificatului de circulaţie EUR.1 se completează în una din limbile de redactare a acordurilor de comerț liber menționate la pct.8, după cum urmează:

    [Pct.9 modificat prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

   Rubrica 1 – “Exporter (Name, full address, country)”: “Exportator (Denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic- exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii agentului economic-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.
    Rubrica 2 – “Certificate used in preferential trade between”: “Certificat utilizat în comerţul preferenţial între” – se indică pe primul rînd trasat, deasupra cuvîntului “and” (“şi”) sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova), iar pe al doilea rînd trasat, sub cuvîntul “and” (“şi”) – sintagma care exprimă denumirea oficială a ţării de destinaţie a mărfurilor sau sintagma “EUROPEAN UNION” (Uniunea Europeană)/ CEFTA.

    [Pct.9 rubrica 2 modificată prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    Rubrica 3 – “Consignee (Name, full address, country) (Optional)”: “Destinatar (Denumirea, adresa completă, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie. Completarea rubricii este opţională.
    Rubrica 4 – “Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul din care sînt considerate ca fiind originare produsele” – se înscrie sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova) sau sintagma care exprimă denumirea oficială a ţării din care sînt considerate ca fiind originare produsele. În cazul unui certificat supleant se transcrie denumirea oficială a ţării de origine, indicată în  rubrica 4 a certificatului original.

    [Pct.9 rubrica 4 modificată prin OSV374 din 13.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1834; în vigoare 04.11.16]

    Rubrica 5 – “Country, group of countries or territory of destination”: “Ţara, grupul de ţări sau teritoriul de destinaţie” – se înscrie sintagma care exprimă denumirea oficială a ţării de destinaţie a mărfurilor.
    Rubrica 6 – “Transport details (Optional)”: “Detalii cu privire la transport” – se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spre exemplu “By Air” (Avia), “By Truck” (Auto), “By Rail” (Feroviar), “By Sea” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor “By Truck from Chisinau to Sofia via Bucharest”. (Auto din Chişinău la Sofia prin Bucureşti). Completarea rubricii este opţională.
    Rubrica 7 – “Remarks”: “Remarci” – se înscriu remarci oficiale, spre exemplu: “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat aposteriori), “REPLACEMENT CERTIFICATE” (certificat supleant, de înlocuire) ori “DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei şi numărului certificatului original.

    [Pct.9 rubrica 7 modificată prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    [Pct.9 rubrica 7modificată prin OSV99 din 11.03.15, MO74-77/ 27.03.15 art.543; în vigoare 27.03.15]

    Rubrica 8 – “Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of goods”: “Numărul de ordine, Marcaje şi numere; Numărul şi tipul ambalajelor; Descrierea mărfurilor” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate, marcajul şi după caz numerotarea mărfurilor, numărul de locuri şi tipul ambalajelor, precum şi descrierea mărfurilor, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul.
    Rubrica 9 – “Gross mass (kg) or other measure (liters, m3 etc.)”: “Masa brută (kg) sau altă unitate de măsură (litri, m3 etc.) – se indică masa bruto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.
    Rubrica 10 – “Invoices (Optional)”: “Facturi” – se indică numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului. Completarea rubricii este opţională.
    Rubrica 11 – “Customs endorsement”: “Autentificare vamală” – se completează în urma controlului efectuat de colaboratorul vamal abilitat cu autentificarea certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, certificîndu-se că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date referitoare la documentul de export. Se indică în dreptul cuvîntului “Form” (Model) sintagma “Customs declaration” (Declaraţie vamală). În dreptul cuvîntului “No” (Nr.) se indică numărul declaraţiei vamale de export, în cazul în care acesta se cunoaşte. În cazul exportului mărfurilor în cadrul Acordului de Asociere, în dreptul cuvîntrului “Of” (Din) se indică data declaraţiei vamale de export, în cazul în care aceasta se cunoaşte. În dreptul sintagmei “Customs office” (Biroul vamal) se indică denumirea biroului vamal care eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, iar în dreptul sintagmei “Issuing country or territory” (Ţara sau teritoriul de eliberare) se indică sintagma “Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, în dreptul sintagmei “Place and date” (locul şi data) se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1 de către colaboratorul vamal, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor, în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.
    Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează în felul următor:
    Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului exportatorului în rubrică, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în actele normative aplicabile regimului preferenţial.
    Rubrica 13 – “REQUEST FOR VERIFICATION, to”: “CERERE DE VERIFICARE, către” – se completează în cadrul controlului efectuat de organele vamale la import al certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, în cazul în care există indici care implică dubii referitor la autenticitatea şi corectitudinea eliberării certificatului. Completarea rubricii respective se operează manual de colaboratorul vamal abilitat cu controlul la import al originii mărfurilor. În partea de sus a rubricii se indică denumirea biroului vamal care a eliberat certificatul de circulaţie EUR.1 verificat, care trebuie să corespundă cu denumirea biroului vamal indicat în rubrica 11 a certificatului. În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se indică locul şi data stabilirii necesităţii de iniţiere a procedurii de verificare a certificatului: de exemplu, “Chişinău, 15.06.2014”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor.
    Rubrica 14 – “RESULT OF VERIFICATION”: “REZULTATUL VERIFICĂRII” – se completează de biroul vamal care efectuează procedura de control ulterior al certificatului de circulaţie EUR.1. În cazul confirmării originii mărfurilor certificate în urma procedurii de verificare, se bifează cu “X” pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv a fost eliberat de către biroul vamal indicat şi că informaţia conţinută în acesta este veridică). În cazul neconfirmării originii mărfurilor certificate, se bifează cu “X” pătrăţelul aflat în dreptul sintagmei “Does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended)” (Verificarea efectuată a demonstrat că certificatul respectiv nu întruneşte cerinţele referitoare la autenticitate şi corectitudine (vezi remarcile anexate). În partea de jos a rubricii, în locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se indică locul şi data stabilirii corectitudinii sau incorectitudinii eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1: de exemplu, “Chişinău, 15.06.2014”, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original destinate certificării originii mărfurilor a biroului vamal care a desfăşurat procedura de verificare a certificatului.
    Completarea formularui cererii pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – rubricile 1-10 ale formularului cererii pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR-1 conţin informaţii identice cu cele indicate în rubricile 1-10 ale formularului certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1.
    Completarea părţii verso a formularului cererii pentru certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 – “DECLARATION BY THE EXPORTER”: “DECLARAŢIA EXPORTATORULUI” – se completează de către solicitantul certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR.1, indicîndu-se sub sintagma “SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these goods to meet the above conditions:” (“PRECIZEZ după cum urmează circumstanţele care au permis acestor bunuri să întrunească condiţiile menţionate mai jos”) circumstanţele în care au fost produse mărfurile pentru care se solicită certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1, care argumentează respectarea regulilor de origine a mărfurilor. Sub sintagma “SUBMIT the following supporting documents” (PREZENTĂM următoarele documente justificative) se indică tipul, numărul şi data documentelor care justifică originea preferenţială a mărfurilor, pentru care se solicită certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1. După sintagma “UNDERTAKE” (ANGAJĂM) urmează textul angajamentului “să prezint, la cererea autorităţilor corespunzătoare, orice dovezi justificative care aceste autorităţi le pot cere pentru eliberarea certificatului ataşat, şi mă angajez, dacă trebuie, să accept orice control ale conturilor mele şi verificări asupra proceselor de fabricaţie a bunurilor de mai sus, efectuate de către autoritățile menționate”. În locurile special prevăzute – “Place and date” (Locul şi data) se indică locul şi data completării declaraţiei exportatorului, cu aplicarea în locurile respective a semnăturii olografe a conducătorului întreprinderii exportatoare şi aplicarea ştampilei în original a exportatorului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie).

B. Completarea certificatelor de origine Forma A

    10. Certificatul de origine Forma A (anexa nr.2) reprezintă un set, în limba engleză, alcătuit din trei formulare, dintre care primul este formularul original al certificatului de origine Forma A şi două copii ale acestuia.
    11. Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma A, conform exigenţelor actelor normative aplicabile regimului preferenţial, marfa trebuie să fie obţinută în Republica Moldova:
    a) integral;
    b) cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia că respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente.
    Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.

    [Pct.11 modificat prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    12. Rubricile certificatului de origine Forma A se completează în limba engleză, după cum urmează:
    Rubrica 1 – “Goods consigned from (exporter’s business name, address, country)”: “Mărfuri expediate de către (denumirea, adresa, ţara)” – se înscrie denumirea, adresa deplină şi ţara de reşedinţă a exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său.
    Rubrica 2 – “Goods consigned to (consignee’s name, address, country)”: “Mărfuri expediate către (Denumirea destinatarului, adresa, ţara)” – se indică denumirea, adresa şi ţara de reşedinţă a destinatarului mărfurilor. Denumirea destinatarului trebuie să corespundă exact denumirii indicate în contract şi/sau factura de expediţie.
    Rubrica 3 – “Means of transport and route (as far as known)”: “Mijlocul de transport şi ruta (în măsura în care se cunoaşte)” – se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta (în măsura în care se cunoaşte), spre exemplu “By Air”, “By Truck”, “By Rail”, “By Sea”. Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor: “By Truck from Chişinău to Istanbul via Bucharest” (Auto din Chişinău la Istanbul prin Bucureşti).
    Rubrica 4 – “For official use”: “Pentru uz oficial” – se înscriu note, spre exemplu: “ISSUED RETROSPECTIVELY” (eliberat aposteriori), sau “DUPLICATE” (duplicat) cu indicarea datei şi numărului certificatului original.
    În cazul eliberării certificatelor de origine a mărfurilor Forma A pentru mărfurile, la producerea cărora au fost utilizate produse originare din statul pentru care este prevăzută posibilitatea cumulului, în rubrica 4 se va înscrie sintagma respectivă, prevăzută de actul normativ care reglementează regimul de comerţ preferenţial.
    Rubrica 5 – “Item number”: “Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.
    Rubrica 6 – “Marks and numbers of packages”: “Marcaje şi numărul ambalajelor” – se indică marcajul şi numărul ambalajelor, după caz, şi numerotarea mărfurilor.
    Rubrica 7 – “Number and kind of packages; description of goods”: “Numărul de locuri şi tipul ambalajului; descrierea mărfurilor” – se indică descrierea mărfurilor suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul, iar cînd rubrica 8 se completează cu litera “P”, se indică şi primele 4 semne ale poziţiei tarifare ale mărfii conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor. Codul (poziţia tarifară) mărfii şi denumirea ei trebuie să corespundă codurilor şi descrierilor respective din Sistemul Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor, contractului şi facturii de expediţie.
    Rubrica 8 – “Origin criterion (see notes overleaf)”: “Criteriul de origine (vezi notele pe verso)” – completarea rubricii 8 trebuie să corespundă cerinţelor şi menţiunilor de pe partea verso a certificatului de origine Forma A. Criteriul de origine a mărfii se indică pentru fiecare marfă menţionată în rubrica 7.
    Marfa pentru care se eliberează certificatul de origine trebuie să fie obţinută integral sau supusă unei prelucrări suficiente în Republica Moldova, cu completarea rubricii 8 conform actelor normative aplicabile regimului preferenţial.
    Rubrica 9 – “Gross weight or other quantity”: “Greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată” – se indică masa brutto în kilograme sau tone, sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale cantităţii mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor.
    Rubrica 10 – “Number and date of invoices”: “Numărul şi data facturilor” – se indică numărul şi data facturilor de expediţie (invoice). Data facturii de expediţie (invoice) nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului.
    Rubrica 11 – “Certification”: “Certificare” – se certifică de către colaboratorul vamal, pe baza controlului efectuat, că declararea originii mărfurilor efectuată de către exportator este corectă. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a biroului vamal abilitat cu certificarea originii mărfii, iar în partea de jos se indică locul şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta.
    Rubrica 12 – “Declaration by the exporter”: “Declaraţia exportatorului” – se completează în felul următor:
    Prin semnătura olografă a conducătorului sau a reprezentantului exportatorului şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în actele normative aplicabile regimului preferenţial. În partea de jos a rubricii se indică locul şi data completării formularului certificatului de origine de către exportator. În partea de sus a rubricii se indică denumirea în limba engleză a ţării de origine a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica Moldova). În partea de jos a rubricii, exportatorul indică denumirea în limba engleză a ţării de import (destinatară a mărfii).
    Fiecărui certificat de origine a mărfurilor Forma A i se atribuie un număr individual. În partea dreapta de sus a certificatului se menţionează denumirea în limba engleză a ţării de origine a mărfurilor – “Republic of Moldova” (Republica Moldova).

    [Litera C exclusă prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 01.06.16]

D. Completarea certificatelor de origine
a mărfurilor Forma CT-1

    16. Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 (anexa nr.4) reprezintă un set, în limba rusă, alcătuit din:
    a) formularul original al certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
    b) copia (două) certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1;
    c) formularul-supliment original al certificatului de origine, în cazul în care acesta este necesar reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, şi două copii ale acestuia.
    17. Pentru eliberarea certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1, conform Regulilor de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 20 noiembrie 2009), marfa trebuie să fie obţinută în Republica Moldova:
    a) integral;
    b) cu utilizarea altor produse decît cele prevăzute la lit.(a), cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări suficiente.
    c) cu utilizarea materialelor originare din statele membre ale CSI, cu condiţia ca respectiva marfă să sufere prelucrări sau transformări care nu se limitează la prelucrările sau transformările insuficiente.
    Fiecare articol dintr-un lot de marfă expediat trebuie să îndeplinească toate condiţiile separat şi de sine stătător.
    18. Rubricile certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 se completează în limba rusă, după cum urmează:
    Rubrica 1 – “Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес)”: “Expeditor/ Exportator (denumirea şi adresa)” – se înscrie denumirea şi adresa (în cazul persoanei fizice se va indica numele, prenumele, patronomicul şi adresa) exportatorului. Denumirea exportatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic exportator sau să fie conformă actului care confirmă locul real al aflării expeditorului/exportatorului. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-exportator, dacă aceasta este indicată în statutul său. În cazul dacă expeditorul şi exportatorul sînt persoane juridice diferite, se indică “грузоотправитель (наименование и адрес) действует «по поручению» экспортера (наименование и адрес)” - expeditorul (denumirea şi adresa) acţionează la comanda exportatorului (denumirea şi adresa).
    Rubrica 2 – “Грузополучатель/импортер (наименование и адрес)”: “Destinatar/ importator (denumirea şi adresa)” – se înscrie denumirea şi adresa destinatarului mărfurilor. Denumirea importatorului trebuie să fie identică cu denumirea indicată în contract şi/sau factura de expediţie şi să corespundă denumirii indicate în actele de constituire ale agentului economic importator sau în actul, care confirmă locul real al aflării destinatarului/importatorului. Se permite indicarea prescurtată a denumirii întreprinderii-importator dacă aceasta este indicată în statutul său.  În cazul în care destinatarul şi importatorul mărfurilor sînt persoane juridice diferite, se va indica “получатель товаров (название и адрес) действует “по поручению” импортера (название и адрес)” - destinatarul mărfurilor (denumirea şi adresa) acţionează la dispoziţia (sintagma “по поручению”) importatorului (denumirea şi adresa).
    Rubrica 3 – “Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно)”:“Mijloacele de transport şi ruta (în măsura în care se cunoaşte)” – se menţionează tipul concret al mijlocului de transport al mărfii şi ruta, în măsura în care se cunoaşte: spre exemplu, “Авиа” (Avia), “Автомобильный” (Auto), “Железнодорожный” (Feroviar), “Морской” (Maritim). Dacă mărfurile vor fi transportate printr-o ţară terţă, se fac menţiuni în felul următor “Автомобильный из г. Кишинэу (Республика Молдова) в г. Москва (Российская Федерация) через г. Киев (Украина)” (“Auto din or. Chişinău (Republica Moldova) în or. Moscova (Federaţia Rusă) prin or. Kiev (Ucraina)”.
    Rubrica 4 – se indică numărul de înregistrare a certificatului. Se permite înscrierea de mînă sau prin aplicarea clişeelor de tipar a numărului de înregistrare. În dreptul sintagmei “Выдан в” (Eliberat în) se va indica “Республика Молдова” (Republica Moldova), în calitate de stat care a eliberat certificatul; iar în dreptul sintagmei “Для предоставления в” (Pentru a fi prezentat în) urmează a se indica denumirea în limba rusă a statului membru la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente sau a statului cu care Republica Moldova are încheiat acord de comerţ liber bilateral, unde se exportă mărfurile: de exemplu, “Российская Федерация” (Federaţia Rusă).
    Rubrica 5 – “Для служебных отметок”: “Observaţii ale autorităţilor competente” – se înscriu manual, se tipăresc sau se aplică clişeu de tipar, note ale organelor vamale ale ţării de export, tranzit şi/sau de import, referitoare la specificul circumstanţelor eliberării certificatului: de exemplu, “Дубликат” (Duplicat), “Выдан взамен сертификата формы СТ-1” (Eliberat în schimbul certificatului Forma CT-1), “Сертификат выдан на основании сертификата формы СТ-1” (Certificat eliberat în baza certificatului Forma CT-1), “Выдан впоследствии” (Eliberat retroactiv) Товар изготовлен в…” (se indică denumirea contemporană a țării, denumirea producătorului și anul de producere). Înscrierile manuale se autentifică prin semnătura persoanei împuternicite şi ştampila organului abilitat cu eliberarea certificatului Forma CT-1.

    [Pct.18 rubrica 5 modificată prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    Rubrica 6 – “№”: “Numărul de ordine” – se indică numărul de ordine al mărfurilor livrate.
    Rubrica 7 – “Количество мест и вид упаковки”: “Numărul de locuri şi tipul ambalajului” – se indică numărul de locuri/colete şi tipul ambalajului.
    Rubrica 8 – “Описание товара”: “Descrierea mărfurilor” – se indică denumirea comercială a mărfurilor şi alte date, suficient de detaliat pentru a fi identificate mărfurile pentru care se eliberează certificatul. În cazul în care, reieşind din varietatea poziţiilor tarifare ale mărfurilor destinate exportului, spaţiul din rubrica 8 nu este suficient pentru descrierea mărfurilor, în partea de jos a rubricii se indică sintagma “(продолжение см. дополнительный лист сертификата)” (continuarea vezi în formularul-supliment al certificatului) şi se continuă descrierea mărfurilor în formularul suplimentar. În cazul unei partide de mărfuri cu o listă impunătoare de denumiri, cu condiţia că toate mărfurile se clasifică la aceeaşi poziţie tarifară şi au acelaşi criteriu de origine, se permite, în locul formularului-supliment, utilizarea documentului de însoţire al mărfii (factura, proforma, documentul de transport/conosamentul sau oricare alt document ce reflectă caracteristicile cantitative ale mărfii), în care este prezentată lista completă a mărfurilor. Acest document de însoţire al mărfii, care conţine pe prima pagină numărul de înregistrare şi data eliberării certificatului respectiv, se prezintă organului vamal al ţării de import concomitent cu certificatul. Datele referitoare la originea mărfurilor în documentul de însoţire al mărfii se autentifică de acelaşi organ abilitat care a eliberat certificatul. În acest caz în rubrica 8 se face referinţă la documentul de însoţire al mărfii respectiv, cu indicarea rechizitelor acestuia şi numărului de file.
    Rubrica 9 – “Критерий происхождения”: “Criteriul de origine” – se indică criteriul de origine pentru fiecare tip de marfă menţionată în rubrica 8. În cazul eliberării certificatului de origine pentru mărfurile obţinute integral în Republica Moldova, se indică litera “П” (P), în cazul mărfurilor obţinute cu cumularea materiei prime originare din statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul CSI sau din statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri de comerţ liber bilaterale, se indică litera “K”, iar în cazul eliberării certificatului pentru mărfurile obţinute în urma unei prelucrări suficiente, se indică litera “Д” (D), urmată de 4 semne ale poziţiei tarifare a mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare a Mărfurilor: de exemplu, “Д 1701”. În cazul eliberării certificatului de origine pentru mărfurile produse în una din țările membre CSI și introduse pînă la intrarea în vigoare a prevederilor Regulilor de determinare a ţării de origine a mărfurilor aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 24 septembrie 1993, se indică “-“ (liniuță).

    [Pct.18 rubrica 9 modificată prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 10.06.16]

    Rubrica 10 – “Количество товара”: “Cantitatea mărfii” – se indică masa brută/netă în kilograme şi/sau cantitatea altfel exprimată conform parametrilor (unităţilor de măsură) ale mărfii, conform Sistemului Armonizat de Descriere şi Codificare al Mărfurilor. Cantitatea mărfii livrate nu trebuie să depăşească cantitatea indicată în certificat mai mult decît cu 5%. Greutatea netă include ambalajul primar în care marfa se vinde cu amănuntul.
    Rubrica este opţională în cazul eliberării certificatului pentru ediţiile periodice în cadrul contractelor de lungă durată, cînd marfa este livrată de la unul şi acelaşi expeditor unuia şi aceluiaşi destinatar.
    Rubrica 11 – “Номер и дата счета-фактуры”: “Numărul şi data facturii” – se indică numărul şi data facturii comerciale (invoice), facturii - proformă sau altor documente care conţin parametri financiari şi cantitativi ai mărfurilor. Data facturilor nu poate fi ulterioară datei eliberării certificatului. Rubrica este opţională în cazul livrărilor în cadrul contractelor de lungă durată, cînd marfa este livrată de la unul şi acelaşi expeditor unuia şi aceluiaşi destinatar.
    Rubrica 12 – “Удостоверение”: “Autentificare” – se completează cu denumirea şi adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. În partea de jos a rubricii se indică numele de familie, prenumele sau iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data autentificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii olografe a colaboratorului vamal împuternicit şi a ştampilei în original a biroului vamal abilitat, destinate certificării originii mărfurilor. Se permite indicarea datei, numelui persoanei abilitate în mod manual sau prin aplicarea clişeului de tipar.
    Rubrica 13 – “Декларация заявителя”: “Declaraţia solicitantului” – în partea de sus a rubricii se indică “Республика Молдова” (Republica Moldova) sau statul pe teritoriul căruia au fost produse mărfurile pentru care se eliberează certificatul de origine Forma CT-1. În partea de jos a rubricii, prin semnătura olografă a conducătorului sau reprezentantului întreprinderii exportatoare şi aplicarea ştampilei în original a întreprinderii (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie) în locurile din rubrică prevăzute pentru aceasta, exportatorul declară că toate datele şi afirmaţiile din certificat sînt complete, corecte şi completate cu bună-credinţă, că toate mărfurile au fost produse în Republica Moldova şi că îndeplinesc cerinţele de origine specificate pentru aceste mărfuri în acordul de comerţ liber. Se permite indicarea datei, numelui persoanei abilitate în mod manual sau prin aplicarea clişeului de tipar.
    Completarea pe verso a certificatului de origine a mărfii Forma CT-1 este interzisă.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    [Anexa nr.3 exclusă prin OSV183 din 31.05.16, MO157-162/10.06.16 art.1015; în vigoare 01.06.16]

    anexa nr.4