LPC184/2014
ID intern unic:  355013
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  28.09.2014
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 310-312     art Nr : 620     Data intrarii in vigoare : 10.10.2014
    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu alineatele (24)-(27) cu următorul cuprins:
    „(24) Prin derogare de la art. 30 din Legea nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, art.194 şi art. 229 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alineatul 9 lit. c) prima liniuţă din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal, pînă la 30 noiembrie 2014, producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri nu li se aplică măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional (restante şi calculate în perioada curentă), precum şi acţiuni de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare.
    (25) Prin derogare de la art. 228 din Codul fiscal, art.30 din Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală, art.10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 13 decembrie 2013 nu se aplică, pînă la data de 30 noiembrie 2014, majorări de întîrziere (penalităţi) pentru restanţele la bugetul public naţional existente  la situaţia din data punerii în aplicare a prezentei legi, precum şi pentru obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional al căror termen de achitare revine perioadei de  pînă la 1 decembrie 2014 în cazul întîrzierilor de achitare admise de către producătorii şi procesatorii de legume, fructe, struguri.
    (26) Acţiunile privind executarea silită a obligaţiilor fiscale, precum şi acţiunile de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare iniţiate de organul fiscal se suspendă pînă la data de 30 noiembrie 2014.
    (27) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 15 zile, va prezenta Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină lista producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri care beneficiază de prevederile alineatelor (24) şi (25). Pentru a fi incluşi în lista producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri, agenţii economici vor depune la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de 10 zile, cereri şi alte acte solicitate care confirmă practicarea activităţii de producere, procesare şi exportare, conform criteriilor stabilite de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 266 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:
    „(8) Prevederile alineatelor (2) şi (3) nu se aplică producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri pentru neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în perioada de pînă la 30 noiembrie 2014.”
    2. Articolul 2941 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Prevederile alineatului (2) nu se aplică producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri pentru netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în perioada de pînă la 30 noiembrie 2014.”
    Art. III. – Prezenta Lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 184. Chişinău, 28 septembrie 2014.