LPC185/2014
ID intern unic:  355015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 185
din  28.09.2014
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 310-312     art Nr : 622
    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articolul  I. – Articolul 4 din Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    alineatul (6) se completează cu următoarea propoziţie:
    „Prevederea în cauză nu se aplică pentru distilatele obţinute pe bază de vin menţionate la alin.(61) al prezentului articol.”;
    se completează cu alineatele (61)-(66) cu următorul cuprins:
    „(61) Sînt scutite de accize distilatele obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă), produse în Republica Moldova, la scoaterea din încăperea de acciz pentru utilizare în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, conform modului stabilit de Guvern.
    (62) Utilizatorii care achiziţionează sau produc distilatele menţionate la alin.(61), utilizate în calitate de materie primă la producerea altor mărfuri, urmează să obţină autorizaţia de utilizator final, eliberată de organul fiscal teritorial, valabilă pentru o perioadă de cel mult 12 luni.
    (63) Deţinătorii de autorizaţie de utilizator final au obligaţia de a prezenta organului fiscal teritorial, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, declaraţia privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/ primite.
    (64) Expedierea (transportarea) distilatelor menţionate la alin.(6¹) de la expeditor pînă la utilizatorul final este însoţită în mod obligatoriu de factura de însoţire, aprobată de Guvern, cu contrasemnarea acesteia de către organul fiscal teritorial, la expedierea şi la sosirea distilatului obţinut pe bază de vin la utilizatorul final.
    (65) În cazul utilizării distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) în alte scopuri decît cele prevăzute la alin.(6¹), al neprezentării declaraţiei privind utilizarea distilatelor obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite sau al prezentării unor date incomplete şi/sau inexacte, precum şi neprezentării expeditorului, în termen de 24 de zile lucrătoare de la expedierea distilatelor obţinute pe bază de vin, a copiei facturii de însoţire certificate atrag după sine obligaţia utilizatorului distilatelor obţinute pe bază de vin de a achita la buget accizele pentru cantităţile achiziţionate/ primite de distilate obţinute pe bază de vin, aflate în stoc la momentul depistării încălcărilor menţionate, cu anularea autorizaţiei de utilizator final.
    (66) Agenţii economici care, la producerea mărfurilor, utilizează în calitate de materie primă mărfuri supuse accizelor rezultate din producţia proprie, pentru care nu există documente justificative privind achitarea accizelor, precum şi distilate obţinute pe bază de vin achiziţionate/primite conform alin.(61) al prezentului articol, la expedierea pe teritoriul republicii a mărfurilor rezultate din producţie calculează şi achită accizele pentru materia primă utilizată. La expedierea la export a mărfurilor supuse accizelor, pentru materia primă utilizată la producerea acestora nu se efectuează calcularea şi achitarea accizelor.”
    Articolul  II. – Compartimentul „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” din  anexa la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.170-175, art.494), cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia 16 cu următorul cuprins:

"16. Autorizaţie de utilizator final
Gratuit 1 an"

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 185. Chişinău, 28 septembrie 2014.