LPC187/2014
ID intern unic:  355019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 187
din  28.09.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 310-312     art Nr : 626
    Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – La articolul 18 alineatul (3) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56–57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „emise” se substituie cu cuvintele „sau valori mobiliare emise de Guvern în condiţii similare condiţiilor de creditare ale instituţiilor financiare internaţionale pentru Guvernul Republicii Moldova şi în funcţie de capacitatea de deservire a datoriei de stat, negociate în prealabil cu Banca Naţională a Moldovei,”.
    Art. II. – Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile pot fi achitate, integral sau parţial, cu valori mobiliare de stat emise în acest scop de Guvern, în persoana Ministerului Finanţelor,  în situaţii de criză financiară sistemică, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice.”
    2. La articolul 3715, alineatul (1) se completează, după prima propoziţie, cu următorul text: „Banca Naţională poate prelungi moratoriul cu încă 2 luni în situaţii de criză financiară sistemică, definite astfel de organul naţional instituit pentru gestionarea crizelor financiare sistemice.”
    3. La articolul 38 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) cuantumul capitalului reglementat al băncii este mai mic de 1/3 faţă de cuantumul capitalului minim reglementat stabilit în actele normative ale Băncii Naţionale”.
    4. Articolul 387 alineatul (2):
    la litera a), cuvintele „dublu al” se exclud;
    la litera b), după cuvintele „mai mari decît activele” se introduc cuvintele „nete ale”.
    5. Articolul 3811 alineatul (3) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) creanţele Ministerului Finanţelor, ca urmare a plăţilor efectuate sau care urmează a fi efectuate în temeiul garanţiilor de stat sau gajării valorilor mobiliare de stat pentru garantarea creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei băncii în situaţii de criză financiară sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, conform art.18 alin. (3) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei”.
    Art. III. – Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepţia hotărîrilor de acordare a garanţiilor de stat în condiţiile alin.(1) litera f) al prezentului articol, care se aprobă de Guvern”.
    2. Legea se completează cu articolul 351 cu următorul cuprins:
    „Articolul 351. Garanţiile de stat şi valorile mobiliare de stat
                             emise în situaţii de criză sistemică sau de pericol
                             al apariţiei acesteia
    (1) Prevederile capitolului VI al prezentei legi nu se răsfrîng asupra garanţiilor de stat acordate în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia.
    (2) Valorile mobiliare de stat emise în condiţiile art.3 alin.(1) lit. f) al prezentei legi, cu scopul capitalizării băncii/băncilor, vor fi transmise băncii/băncilor şi înregistrate în Sistemul de înscrieri în conturi la Banca Naţională a Moldovei pe numele băncii/băncilor la data emisiunii acestora.
    (3) Pentru valorile mobiliare de stat emise în condiţiile art.3 alin.(1) lit. f) al prezentei legi, cu scopul garantării creditelor de urgenţă acordate de Banca Naţională a Moldovei băncilor, calitatea de proprietar al acestora la data emisiunii şi pe perioada gajării este exercitată de Ministerul Finanţelor.
    (4) În cazul nerambursării în termen de către bancă a creditului de urgenţă acordat în situaţii de criză sistemică sau de pericol al apariţiei acesteia, valorile mobiliare de stat trec în proprietatea Băncii Naţionale a Moldovei în suma creditului şi dobînzii nerambursate. Dobînda aferentă valorilor mobiliare de stat se calculează începînd  cu data trecerii acestora în proprietatea Băncii Naţionale a Moldovei.”
    Art. IV. – Legea nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.174-177, art. 395) se modifică după cum urmează:
    1. La Articolul I:
    la punctul 4, în cuprinsul articolului 3 alineatul (1) litera f), după cuvintele „criză financiară sistemică” se introduc cuvintele „sau de pericol al apariţiei acesteia”, iar cuvîntul „şi” se substituie cu cuvintele „ , precum şi valori mobiliare de stat sau garanţii de stat”;
    la punctul 10, cuvintele „se va raporta la datoria de stat internă” se substituie cu cuvintele „şi emiterea garanţiilor de stat se pot efectua”;
    la punctul 30, completarea articolului 28 cu alineatul (61) se exclude.
    2. La Articolul II alineatul (1)  se  completează  în  final cu următorul text  „ , cu excepţia prevederilor Articolului I punctul 4 cu referire la completarea articolului 3 alineatul (1) cu litera f), punctelor 6, 7, 10, punctului 13 cu referire la modificarea articolului 9 alineatul (6), precum şi punctului 29 cu referire la completarea articolului 27 cu litera c) care se pun în aplicare  la data publicării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Igor CORMAN

    Nr. 187. Chişinău, 28 septembrie 2014.