HGC834/2014
ID intern unic:  355054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 834
din  08.10.2014
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale
desfăşurate de asociaţiile obşteşti
Publicat : 17.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 313-318     art Nr : 874
    În scopul îmbunătăţirii mecanismelor de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de către asociaţiile obşteşti, precum şi în conformitate cu  prevederile art. 8 alin. (1) şi (3), art. 24 lit. h) din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156 BIS), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 din Legea nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creaţie şi uniunile de creaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.64-68, art.201), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti (se anexează).
    2. Ministerul Culturii va asigura implementarea prezentului Regulament în limitele mijloacelor financiare stabilite anual în legea bugetului de stat.
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 39 din 26 ianuarie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art. 82);
    punctul 45 al Hotărîrii Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 70-71, art. 418).

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                           Monica Babuc
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu

    Nr. 834. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.834
din 8 octombrie 2014
REGULAMENT
cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a
proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti

I. Principii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti (în continuare – Regulament) stabileşte modul de susţinere financiară din bugetul de stat a asociaţiilor obşteşti din Republica Moldova în scopul sprijinirii potenţialului creativ, al formării condiţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor culturale promovate de societatea civilă şi integrarea acesteia în procesul de realizare a obiectivelor naţionale în domeniul culturii.
    2. Asociaţiile obşteşti beneficiază de sprijin financiar prin finanţarea proiectelor culturale, prezentate de către acestea în modul stabilit de prezentul Regulament, în limitele alocaţiilor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat.
    3. Sub incidenţa prezentului Regulament nu cad partidele şi nici alte organizaţii social-politice, sindicatele, asociaţiile de patronat, organizaţiile religioase şi persoanele juridice create de acestea, organizaţiile create de autorităţile publice, societăţile comerciale, organizaţiile cooperatiste sau alte organizaţii de acest gen.
    4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    proiect cultural – ansamblu de acţiuni culturale care se desfăşoară pe o perioadă de timp determinată şi care urmăreşte satisfacerea unor necesităţi culturale exprimate la nivel local, regional, naţional sau internaţional;
    proiect cultural de importanţă deosebită – proiect cultural care contribuie la realizarea unor acţiuni culturale naţionale majore;
    propunere de proiect –  proiect cultural înaintat pentru a fi susţinut din bugetul de stat;
    solicitant – asociaţie obştească care solicită susţinere financiară pentru implementarea unor proiecte culturale;
    beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma aplicării procedurii de selecţie a proiectelor.
    5. Obiectul prezentului Regulament sînt proiectele culturale de interes internaţional, naţional, regional sau local care se implementează în Republica Moldova.
    6. Principiile care stau la baza finanţării proiectelor culturale sînt:
    1) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
    2) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare;
    3) diversitatea – tratamentul nedescriminatoriu al solicitanţilor  reprezentanţi ai diferitelor domenii şi teritorii;
    4) neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare.
    7. Criteriile de selecţie şi finanţare a proiectelor culturale vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, astfel încît orice solicitant să aibă şanse egale înainte de finanţare.
II. Modul de prezentare a propunerilor de proiect
    8. Finanţarea proiectelor se face pe baza selecţiei de oferte, care se organizează o dată în cadrul unui exerciţiu financiar şi este anunţată pe site-ul Ministerului Culturii şi în mass-media, nu mai tîrziu de data de 1 august pentru anul financiar următor.
    9. Ministerul Culturii face public, pe pagina web oficială şi prin intermediul mass-media, condiţiile generale de prezentare a propunerilor de proiecte, formularele şi alte acte relevante necesare pentru prezentare.
    10. Anunţul public va conţine informaţii cu privire la:
    1) cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute în prognoza cadrului de cheltuieli pe termen mediu pentru anul respectiv;
    2) criteriile de acordare a finanţării;
    3) condiţiile de participare;
    4) conţinutul dosarului pentru solicitare de finanţare;
    5) data-limită de depunere a dosarelor şi cea de desfăşurare a concursului.
    11. Documentele de solicitare a finanţării se înaintează, în pachet închis, Ministerului Culturii, unde este înregistrat, cu eliberarea documentului confirmativ.
    12. Documentele solicitanţilor pentru fiecare proiect separat  vor conţine următoarele:
    1) solicitarea de participare la concurs (anexa nr. 1);
    2) proiectul cultural (anexa nr.2);
    3) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului (anexa nr. 3);
    4) datele privind persoana juridică (anexa nr. 4);
    5) CV-ul directorului de proiect;
    6) copia statutului organizaţiei;
    7) copia deciziei de înregistrare a organizaţiei;
    8) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar);
    9) copiile situaţiilor financiare anuale pe 3 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare, subordonat Biroului Naţional de Statistică;
    10) certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget;
    11) certificatul organului de conducere al asociaţiei privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite.
    13. Data-limită de prezentare a proiectelor la Ministerul Culturii este 15 octombrie. Proiectele prezentate după data-limită nu se examinează.
    14. Proiectele vor conţine scopul şi obiectivele proiectului, importanţa culturală şi socială a proiectului, rezultatele scontate, impactul proiectului  şi indicatorii de evaluare a costurilor financiare.
    15. Costurile proiectelor se estimează în baza actelor normative în vigoare, se justifică şi se prezintă în mod detaliat sub aspectul articolelor şi alineatelor de cheltuieli, conform clasificaţiei bugetare.
    16. Cheltuielile necesare realizării proiectelor se divizează în cele asigurate din contul veniturilor proprii ale solicitantului de finanţare şi cele propuse spre a fi acoperite din bugetul de stat. Propunerile bazate în exclusivitate pe suportul bugetului de stat nu vor fi examinate.
    17. În cadrul proiectului se separă cheltuielile directe legate de desfăşurarea acţiunii culturale de cheltuielile generale şi administrative.
    18. Cheltuielile directe, atribuite unei anumite activităţi individuale din cadrul proiectului, includ onorarii, cazare şi masă/diurnă pentru participanţi, transport, închirieri (spaţii, utilaje, decoruri, costume, standuri, lumini etc.), publicitate, editare, premii, mărfuri şi dotări specifice, birotică şi rechizite, alte cheltuieli specifice legate nemijlocit de realizarea proiectului.
    19. Cheltuielile generale şi administrative, efectuate pentru funcţionarea în ansamblu a beneficiarului şi care pot fi atribuite unei anumite activităţi din cadrul proiectului, includ plăţile salariale pentru personalul implicat nemijlocit în promovarea proiectului, comisioane bancare, echipament şi dotări specifice pentru realizarea proiectului. Necesităţile ce ţin de menţinerea şi dezvoltarea capacităţii organizaţiei nu sînt finanţate.
    20. În termen de maximum 2 zile după data-limită de prezentare a propunerilor, Ministerul Culturii face publică, prin plasarea pe site-ul oficial a informaţiei privind solicitările parvenite, cu indicarea asociaţiei obşteşti, a denumirii proiectelor şi a sumei mijloacelor financiare solicitate din bugetul de stat.
III. Evaluarea şi aprobarea proiectelor culturale
    21. În scopul selectării proiectelor culturale care vor beneficia de susţinere financiară din bugetul de stat, Ministerul Culturii instituie, prin ordin, pentru o perioadă de un an, o comisie  de experţi şi aprobă Regulamentul acesteia. Comisia  de experţi este alcătuită din 7 membri – reprezentanţi ai aparatului ministerului (2 persoane), instituţiilor din subordine (2 persoane) şi societăţii civile (3 persoane). Instituţiile din subordinea Ministerului Culturii şi asociaţiile obşteşti pot face propuneri pentru completarea comisiei de experţi pînă la data de 15 octombrie a fiecărui an.
    22. Remunerarea membrilor comisiei de experţi, cu excepţia reprezentanţilor din cadrul autorităţilor publice centrale, se efectuează pe unitate de timp, potrivit timpului efectiv utilizat, înregistrat în procesele-verbale ale şedinţelor, din contul şi în limita alocaţiilor anuale bugetare ale ministerului.
    23. Lucrul în cadrul şedinţei comisiei  de experţi în problema evaluării proiectelor este prezidat de preşedintele comisiei, numit prin ordinul ministrului.
    24. Fiecare membru al comisiei de experţi semnează o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.5 la prezentul Regulament.
    25. Comisia  de experţi examinează propunerile pentru finanţare şi aprobă în baza criteriilor stabilite în anexa nr. 6 a Regulamentului, cu votul majorităţii membrilor aleşi, lista proiectelor selectate, precum şi valoarea suportului financiar pentru fiecare proiect în parte, în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în anul financiar următor.
    26. Comisia de experţi decide asupra alocării integrale sau parţiale a mijloacelor solicitate în cadrul proiectului. Cuantumul finanţării unui proiect cultural se stabileşte pînă la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect.
    27. Proiectele sînt selectate pe bază de punctaj, conform anexei nr. 7, în urma analizei următoarelor criterii:
    1) capacitatea asociaţiei de a realiza proiectul;
    2) fundamentarea obiectivelor;
    3) motivarea bugetului;
    4) capacitatea asociaţiei de a atrage resurse financiare şi parteneri;
    5) importanţa culturală a proiectului;
    6) importanţa socială a proiectului;
    7) actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele şi acţiunile strategiei de dezvoltare a culturii naţionale;
    8) impactul proiectului;
    9) durabilitatea proiectului;
    10) calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor.
    28. În cadrul proiectelor nu pot fi finanţate:
    1) ajutorul umanitar sau activităţile de caritate;
    2) activităţile politice şi de partid;
    3) cercetările strict academice, inclusiv conferinţele şi/sau călătoriile individuale în străinătate;
    4) activităţile comerciale;
    5) proiectele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor.
    29. Nu sînt selectate proiectele asociaţiilor obşteşti care:
    1) au prezentat documentaţie incompletă şi nu au reacţionat la solicitarea Ministerului Culturii de a suplini aceste lipse în termen de 5 zile;
    2) au conturile bancare blocate;
    3) nu au respectat un contract de finanţare în ultimii doi ani sau au prezentat în aceeaşi perioadă declaraţii inexacte la o participare anterioară.
    30. Lista proiectelor culturale selectate pentru finanţare din bugetul de stat în anul financiar următor se plasează pe site-ul Ministerului Culturii şi în mass-media, nu mai tîrziu de 25 decembrie.
    31. În scopul asigurării finanţării unor proiecte culturale de importanţă deosebită ce survin pe parcursul anului financiar, Ministerul Culturii, cu acceptul comisiei de experţi, constituie un fond de pînă la 10 la sută din alocaţiile bugetare prevăzute pentru implementarea propunerilor de proiect.
    32. Selectarea proiectelor spre finanţare suplimentară din contul mijloacelor plasate în fond se efectuează pe principii analogice celor iniţiale.
IV. Finanţarea proiectelor culturale
    33. Finanţarea proiectelor selectate se efectuează în baza unui contract încheiat între Ministerul Culturii şi beneficiar.
    34. La contract se anexează: proiectul cultural (anexa nr. 2) şi bugetul de cheltuieli aprobat.
    35. Asociaţiile obşteşti sînt obligate să se prezinte la Ministerul Culturii pentru încheierea contractului de finanţare a proiectului în termen de maximum 60 de zile de la data publicării pe site-ul Ministerului Culturii a rezultatelor concursului. În cazul neprezentării în  termenii stabiliţi, asociaţia respectivă se elimină de la finanţare, mijloacele eliberate fiind distribuite altor solicitanţi participanţi la concurs, conform aceloraşi proceduri.
    36. Alocaţiile se acordă în tranşe aferente realizării proiectului, potrivit contractului.
    37. Ultima tranşă a finanţării este de 20 la sută din valoarea contractului şi se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative şi a raportului privind realizarea proiectului cultural.
    38. În funcţie de termenele de finanţare stabilite în contracte, beneficiarii de mijloace prezintă Ministerului Culturii repartizarea lunară a cheltuielilor acceptate spre finanţare, conform cerinţelor Ministerului Finanţelor.
    39. Ministerul Culturii, la rîndul său, prezintă Ministerului Finanţelor, în modul şi în termenele stabilite, planul de finanţare pe cheltuielile respective.
    40. Executarea de casă a mijloacelor aprobate se efectuează în modul stabilit, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    41. Schimbarea destinaţiei mijloacelor financiare prevăzute în contractul de finanţare a proiectelor culturale încheiat de către asociaţiile obşteşti cu Ministerul Culturii se interzice.
    42. Sumele neutilizate după finalizarea proiectului se virează pe contul bugetului de stat, în termen de maximum 30 de zile.
V. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor financiare
    43. Asociaţiile obşteşti care au beneficiat de finanţare din bugetul de stat sînt obligate să prezinte Ministerului Culturii raportul analitic şi financiar anual privind utilizarea mijloacelor alocate (anexele nr. 7 şi 8), cu anexarea, în copie, a documentelor financiare confirmative.
    44. Ministerul Culturii prezintă, în modul şi în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor dări de seamă despre utilizarea mijloacelor bugetare alocate asociaţiilor obşteşti.
    45. În cazul utilizării mijloacelor bugetare în alte scopuri decît cele prevăzute în prezentul Regulament, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8