HGO861/2014
ID intern unic:  355186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 861
din  08.10.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 925
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                        Oleg Efrim

    Nr. 861. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 861
din  8 octombrie 2014
 MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.284), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr.1 compartimentul II, subpunctul 2) se completează cu următoarele poziţii:

„20.
001

Venituri de la colectarea şi comercializarea sticlei, maculaturii şi a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor rezultate din distrugerea obiectelor după cerinţele Codului de executare al Republicii Moldova, cu excepţia celor obţinute ca rezultat al casării bunurilor

Tariful se stabileşte în raport cu preţurile de piaţă sau în condiţii contractuale

21.
001

Servicii medicale acordate condamnatului pentru tratamentul automutilării intenţionate, cu excepţia cazului prevăzut în art.229 alin.(4) din Codul de executare al Republicii Moldova

1 examinare

Conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011

22.
001

Venituri de la transportarea coletelor poştale de la unitatea poştală către penitenciar cu acordul scris al condamnatului

-                    pentru un colet poştal cu masa totală de pînă la 20 kg inclusiv

15 lei

-                    pentru un colet poştal cu masa totală ce depăşeşte 20 kg

 25 lei
23.
001

Venituri de la paza şi supravegherea condamnatului în perioada deplasării de scurtă durată în afara penitenciarului

În mărimea cheltuielilor de transport, cazare şi alimentare ale deţinutului şi ale escortei

24.
001

Venituri de la garanţia pentru ofertă şi garanţia contractuală la careofertantul, prestatorul, vînzătorul a pierdut dreptul de retragere

Cuantumul garanţiei stabilit în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziţii

25.
001

Venituri de la penalităţile aplicate furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii, în conformitate cu condiţiile contractuale

Conform prevederilor contractuale, trecute în calcul în baza acordului comun al părţilor sau în baza deciziei instanţei de judecată


    2) la anexa nr. 5, punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „3. Constituirea mijloacelor speciale în cadrul tipurilor nominalizate este reglementată de:
    Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004;
    Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar;
    Legea bugetului de stat pe anul respectiv;
    Hotărîrea Guvernului nr.46 din 24 ianuarie 1994 „Cu privire la taxele pentru închirierea căminelor”;
    Hotărîrea Guvernului nr.472 din 11 iulie 1994 „Cu privire la stabilirea mărimii suplimentului de plată la remunerarea muncii condamnaţilor şi persoanelor deţinute în instituţiile de reabilitare socială”;
    Hotărîrea Guvernului nr.907 din 10 iulie 2002 „Privind modalitatea de dezvoltare a gospodăriilor auxiliare”;
    alte acte normative.
    4. Mijloacele speciale se formează în urma încasării la conturile trezoreriale sau la conturile bancare ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi subdiviziunilor acestuia a veniturilor/plăţilor pentru serviciile stabilite în anexa nr.1 compartimentul II subpunctul 2) „Departamentul Instituţiilor Penitenciare”.
    2. Punctul 4 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.583 din 26 mai 2006 „Cu privire la aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.91-94, art.676), cu modificările ulterioare, se completează cu următorul text:
    „În limitele drepturilor, în modul şi în condiţiile stabilite de Codul de executare al Republicii Moldova, prezentul Statut şi alte acte normative, cheltuielile legate de asigurarea nevoilor personale suplimentare sînt suportate de condamnat din cont propriu."