HGM868/2014
ID intern unic:  355191
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 868
din  08.10.2014
privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor
de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor
 publice locale de nivelul al doilea
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 930     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    MODIFICAT
    HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000

    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și anexei nr.1, cuvintele „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18    În scopul executării articolului 35 alineatul (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519) şi articolului 4 alineatul (2) litera g1) din Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29-31, art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Instituţiile publice de învăţămînt primar şi secundar general vor fi finanţate în bază de cost standard per elev.
    2.  Se aprobă:
    1) Regulamentul privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, conform anexei nr.1;
    2) Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 2;
    3) Regulamentul privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă, conform anexei nr.3.
    3. Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea:
    1) vor asigura organizarea şi funcţionarea unei reţele de şcoli şi de clase consolidate pentru facilitarea accesului la servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii;
    2) vor asigura gestionarea eficientă a mijloacelor financiare destinate instituţiilor de învăţămînt;
    3) vor acorda asistenţă conducătorilor instituţiilor de învăţămînt în realizarea managementului financiar.
    4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va monitoriza şi va acorda suportul metodologic necesar în procesul de finanţare a instituţiilor de învăţămînt şi de restructurare a reţelei şcolare.
    5. Se abrogă  unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.
    6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
    7.  Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                       Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 868. Chişinău, 8 octombrie 2014.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului  nr. 868
din 8 octombrie 2014
REGULAMENT
privind finanţarea în bază de cost standard per elev a
instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din
subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea

I. Principii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte metodologia de finanţare în bază de cost standard per elev (în continuare – metodologie) a instituţiilor publice de învăţămînt primar şi secundar general şi modul de aplicare a acesteia în procesul bugetar.
    2. Metodologia este reprezentată printr-o formulă unică (unificată), care are specificul său de aplicare la formarea bugetelor de diferite niveluri şi se aplică în baza plafonului de cheltuieli pentru toate instituţiile de învăţămînt.
    3. Metodologia se aplică instituţiilor publice de învăţămînt primar şi secundar general: şcoli primare, şcoli primare-grădiniţe, gimnazii şi licee (în continuare – instituţii de învăţămînt).
    4. Metodologia se extinde asupra componentei de bază a bugetului şi cuprinde:
    1) cheltuielile curente, cu excepţia cheltuielilor pentru:
    a) alimentaţie;
    b) studierea limbilor minorităţilor naţionale;
    c) condiţiile specifice de retribuire a muncii lucrătorilor unor instituţii din raioanele Căuşeni, Anenii Noi şi Dubăsari;
    d) activitatea grupelor de pregătire obligatorie a copiilor pentru şcoală;
    e) salarizarea suplimentară, ca rezultat al reducerii la 75% a normei didactice pentru cadrele didactice în primii trei ani de activitate pedagogică;
    [Pct.4 subpct.1), lit.e) introdusă prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    2) cheltuielile capitale, cu excepţia investiţiilor capitale.
    5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    plafon – volum de cheltuieli în baza căruia se elaborează proiectul de buget pe noul an bugetar pentru instituţiile de învăţămînt ce implementează metodologia;
    empiric – care se bazează pe date obţinute în urma procesării matematice a informaţiei deţinute;
    cheltuieli variabile – cheltuieli determinate convenţional de volumul serviciilor prestate, adică de numărul de elevi;
    cheltuieli fixe – cheltuieli nedeterminate convenţional de volumul serviciilor prestate, adică de numărul de elevi;
    şcoală mică – şcoală primară care are un număr egal sau mai mic de 41 de „elevi ponderaţi” şi gimnaziu care are un număr egal sau mai mic de 91 de „elevi ponderaţi”;
    şcoală mică ce nu poate fi închisă – şcoală în apropierea căreia, pe o rază rezonabilă de 10-15 km, nu există o altă şcoală similară cu clase la acelaşi nivel, cu locuri disponibile, cu aceeaşi limbă de predare;
    şcoală primară-grădiniţă – instituţie care are elevi în clasele primare   (clasele I-IV) şi cel puţin o grupă de copii de grădiniţă;
    transferuri categoriale – mijloace financiare, calculate în bază de cost standard per elev, alocate de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, cu titlu definitiv şi în sumă absolută, în scopul finanţării instituţiilor de învăţămînt;
    filială – instituție de învăţămînt de tip gimnaziu, care are un număr egal sau mai mic de 91 de elevi ponderați, care poate funcționa ca subunitate a unei unităţi de învăţămînt cu personalitate juridică, subordonată aceluiași executor de buget, în condiţiile legii.
    [Pct.5 noțiunea introdusă prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
II. Aspectul general al formulei şi particularităţile aplicării la diferite
etape ale procesului bugetar

Secţiunea 1
Determinarea relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea
    6. Pentru stabilirea relaţiilor dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în implementarea metodologiei:
    1) Ministerul Finanţelor estimează, în modul stabilit, plafonul de cheltuieli şi îl comunică Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
    2) în baza plafonului de cheltuieli, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării calculează transferurile categoriale de la bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea pentru finanţarea instituţiilor de învăţămînt;
    3) suma transferurilor categoriale pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea se calculează cu aplicarea următoarei formule:
(1) C = A x N + B x S,
    unde:
    C –  suma transferurilor categoriale pentru toate instituţiile de învăţămînt din unitatea administrativ-teritorială;
    A –  normativul valoric pentru un „elev ponderat”;
    N –  numărul de „elevi ponderaţi” dintr-o unitate administrativ-teritorială concretă;
    B – normativul valoric pentru o instituţie de învăţămînt;
    S – numărul instituţiilor de învăţămînt ale unei unităţi administrativ-teritoriale;
    4) calcularea normativelor valorice A şi B se efectuează cu aplicarea următoarelor formule:
(2) A = P x WA/N
    şi
(3) B = P x WB/S,
    unde:
    P – plafonul cheltuielilor pentru toate instituţiile de învăţămînt din republică;
    WA – ponderea normativului valoric A;
    WB – ponderea normativului valoric B sau WB = 1 – WA (unu minus WA);
    N – numărul „elevilor ponderaţi”, în total pe republică;
    S – numărul total al instituţiilor de învăţămînt din republică;
    5) în formula de calcul, ponderea normativului valoric A (cheltuielile variabile pentru un elev) sau WA este egală cu 0,82, iar cea a normativului valoric B (cheltuielile fixe pentru o instituţie) sau WB constituie 0,18;
    5) în formula de calcul, ponderea normativului valoric A (cheltuielile variabile pentru un elev) sau WA este egală cu 0,80, iar cea a normativului valoric B (cheltuielile fixe pentru o instituţie) sau WB constituie 0,20;
    [Pct.6 subpct.5) modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 01.01.20]
    6) numărul „elevilor ponderaţi” (N) se determină pe toate instituţiile de învăţămînt în baza datelor cu privire la numărul elevilor din grupele de clase I-IV, V-IX şi X-XII, la sfîrşitul perioadei de gestiune (coloana 9), din raportul pe 9 luni ale anului bugetar precedent, conform Raportului privind îndeplinirea planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării. Datele pe fiecare grupă de clase se înmulţesc cu coeficienţii de ponderare pentru fiecare grupă;
    [Pct.6 subpct.6) modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    7) coeficienţii de ponderare pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi” se stabilesc pornind de la indicatorii efectivi privind normele didactice depline la o clasă, pe nivelurile de învăţămînt, acceptînd drept bază (unitate) indicatorul pentru clasele V-IX. Pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi” se aplică următorii coeficienţi de ponderare:
    0,75 – pentru elevii claselor I-IV;
    1,00 – pentru elevii claselor V-IX;
    1,22 – pentru elevii claselor X-XII;
    7) coeficienţii de ponderare pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi” se stabilesc pornind de la indicatorii efectivi privind normele didactice depline la o clasă, pe nivelurile de învăţămînt, acceptînd drept bază (unitate) indicatorul pentru clasele V-IX. Pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi” se aplică următorii coeficienţi de ponderare:
    0,83 – pentru elevii claselor I-IV;
    1,00 – pentru elevii claselor V-IX;
    1,22 – pentru elevii claselor X-XII;
    [Pct.6 subpct.7) modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 01.01.20]
    8) pentru stimularea raţionalizării reţelei de instituţii de învăţămînt, în formulă se utilizează datele cu privire la numărul de instituţii de învăţămînt (S), la sfîrşitul perioadei de gestiune (coloana 9), din raportul pe 9 luni ale anului 2007, potrivit formularului nr.3R-BL „Raport privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele locale”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.142 din 25 octombrie 2010;
    9) după efectuarea calculelor conform subpunctului 3) al prezentului punct, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, în scris şi în format electronic:
    a) calculele normativului valoric pentru un „elev ponderat” (A);
    b) calculele normativului valoric pentru o instituţie de învăţămînt (B);
    c) calculele transferurilor categoriale pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea;
    10) autorităţile administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, Adunarea Populară a Găgăuziei, în baza datelor din Notele metodologice ale Ministerului Finanţelor şi a formulei (1), estimează volumul cheltuielilor pentru toate instituţiile de învăţămînt şi le prezintă Ministerului Finanţelor şi Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Secţiunea a 2-a
Determinarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt din subordinea
administraţiei publice locale
de nivelul al doilea
    7. Volumul alocaţiilor pentru o instituţie de învăţămînt se determină după următoarea formulă:
(4)  V = ((A x N + B) + (B1 x S1)) x K + R +I
    unde:
    V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie de învăţămînt;
    A – normativul valoric pentru un „elev ponderat”;
    N – numărul de „elevi ponderaţi” dintr-o instituţie de învăţămînt;
    B – normativul valoric pentru o instituţie de învăţămînt;
    K – coeficientul unităţii administrativ-teritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi mai mic decît această valoare (maximum 3% pentru componenta unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi maximum 2% pentru fondul educaţiei incluzive);
    R – alocaţii repartizate unei instituţii de învăţămînt concrete din componenta unităţii administrativ-teritoriale;
    I – alocaţii repartizate unei instituţii concrete din fondul educaţiei incluzive;
    B1 –  normativul valoric pentru o filială, egal ca valoare cu parametrul B;
    S1 – numărul de filiale ale unei instituții.
    [Pct.7 modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    Calculele se realizează conform următorilor paşi:
    1) numărul de „elevi ponderaţi” (N) pe fiecare instituţie de învăţămînt se determină în baza datelor cu privire la numărul elevilor pe grupele de clase I-IV, V-IX şi X-XII, la sfîrşitul perioadei de gestiune (coloana 9), din raportul pe 9 luni ale anului bugetar curent, potrivit Raportului privind îndeplinirea planului de rețea, state și contingente în instituțiile de învățămînt primar și secundar general, aprobat prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării. Datele pe fiecare grupă de clase se înmulţesc cu coeficienţii de ponderare pentru fiecare grupă;
    [Pct.7 subpct.1) modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    2) pentru implementarea costului standard per elev, se aplică următorii coeficienţi de ponderare pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi”:
    0,75 – pentru elevii claselor I-IV;
    1,00 – pentru elevii claselor V-IX;
    1,22 – pentru elevii claselor X-XII.
    2) pentru implementarea costului standard per elev, se aplică următorii coeficienţi de ponderare pentru calcularea numărului de „elevi ponderaţi”:
    0,83 – pentru elevii claselor I-IV;
    1,00 – pentru elevii claselor V-IX;
    1,22 – pentru elevii claselor X-XII.
   
[Pct.7 subpct.2) modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 01.01.20]
    8. Componenta unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea se formează din:
    1) mijloacele centralizate în mărime de maximum 3% din volumul transferurilor categoriale, calculate în baza formulei (1);
    2) economia formată ca urmare a raţionalizării reţelei de instituţii de învăţămînt, calculată ca diferenţa dintre numărul instituţiilor conform raportului pe 9 luni ale anului 2007 şi numărul instituţiilor conform raportului pe 9 luni ale anului curent, înmulţită cu normativul valoric pentru o instituţie (B), determinat prin formula (3);
    3) economia formată ca urmare a reducerii numărului de „elevi ponderaţi”, calculată ca diferenţa dintre numărul „elevilor ponderaţi” conform raportului pe 9 luni ale anului bugetar curent şi numărul „elevilor ponderaţi” conform raportului pe 9 luni ale anului precedent, înmulţită cu normativul valoric pentru un „elev ponderat” (A), determinat prin formula (2);
    4) economia formată ca urmare a calculării alocaţiilor pentru instituţiile de învăţămînt mici în baza formulelor (5) şi (6) de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi alocaţiilor calculate pentru aceste instituţii în baza formulei (4);
    5) soldul mijloacelor băneşti din transferurile categoriale înregistrat la data încheierii anului bugetar.
    9. Direcţiile şi modul de repartizare şi utilizare a mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale sînt prevăzute în Regulamentul privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 2 la  prezenta hotărîre.
    10.  Fondul pentru educaţie incluzivă (I) se formează din mijloacele centralizate în mărime de maximum 2% din volumul transferurilor categoriale, calculate în baza formulei (1). Formarea şi destinaţia mijloacelor fondului pentru educaţie incluzivă se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 3 la prezenta hotărîre.
    11. Volumul alocaţiilor pentru şcolile mici pe segmentul primar şi gimnazial se determină  conform următoarelor formule:
    1) pentru şcolile primare cu un număr egal sau mai mic de 41 de „elevi ponderaţi”:
(5) V= N x (N1 x A +B)/N1 x K+R+I,
    unde:
    V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie de învăţămînt;
    N – numărul de „elevi ponderaţi” dintr-o instituţie de învăţămînt;
    N1 – pragul admis al numărului de elevi în instituţie, 41 de „elevi ponderaţi”;
    A – normativul valoric pentru un „elev ponderat”;
    B – normativul valoric pentru o instituţie de învăţămînt;
    K – coeficientul unităţii administrativ-teritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi mai mic decît această valoare (maximum 3% pentru componenta unităţii administrativ- teritoriale şi maximum 2% pentru fondul educaţiei incluzive);
    R – alocaţii repartizate unei instituţii concrete din componenta unităţii administrativ-teritoriale;
    I – alocaţii repartizate unei instituţii concrete din fondul pentru educaţie incluzivă;
    2) pentru gimnaziile cu un număr egal sau mai mic de 91 de „elevi ponderaţi”:
(6) V= N x (N2 x A + B)/N2 x K+I,
    unde:
    V – volumul alocaţiilor pentru o instituţie de învăţămînt;
    N – numărul de „elevi ponderaţi” dintr-o instituţie de învăţămînt;
    N2 – pragul admis al numărului de elevi în instituţie, 91 „elevi ponderaţi”;
    A – normativul valoric pentru un „elev ponderat”;
    B – normativul valoric pentru o instituţie de învăţămînt;
    K – coeficientul unităţii administrativ-teritoriale, egal cu 0,95, care nu poate fi mai mic decît această valoare (maximum 3% pentru componenta unităţii administrativ-teritoriale şi maximum 2% pentru fondul pentru educaţie incluzivă);
    I – alocaţii repartizate unei instituţii de învăţămînt concrete din fondul pentru educaţie incluzivă.
    3) instituțiile de învățămînt (gimnaziile) care vor avea un număr egal sau mai mic de 91 de „elevi ponderați” vor putea activa doar ca filială a unei instituții cu personalitate juridică;
    [Pct.11 subpct.3) introdus prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    4) instituțiile de învățămînt cu filiale vor beneficia de normativul valoric pentru o instituție (parametrul B) în volum de 100% și pentru fiecare filială încă cîte 100% din volumul parametrului B1.
    [Pct.11 subpct.4) introdus prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    12. Direcţia finanţe, în comun cu direcţia învăţămînt, în baza formulelor (4), (5) şi (6), calculează volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt finanţată din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.
Secţiunea a 3-a
Aprobarea alocaţiilor pentru instituţiile de învăţămînt
    13. Volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt, calculate în baza formulelor (4), (5) şi (6) din prezentul Regulament, se aprobă de către consiliul municipal/raional al unităţii administrativ-teritoriale şi/sau Adunarea Populară a Găgăuziei.
    14. Suma alocaţiilor pentru şcolile primare-grădiniţe este formată din două componente:
    1)  pentru elevii claselor I-IV – conform formulei, ţinînd cont de numărul de „elevi ponderaţi”;
    2) pentru copiii grupelor de grădiniţă – în baza actelor normative în vigoare.
Secţiunea a 4-a
Rectificarea bugetului pentru educaţie al unităţilor
administrativ-teritoriale

    15. Rectificarea bugetului pentru educaţie al unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în următoarele situaţii:
    1) modificarea plafoanelor de cheltuieli, estimate de Ministerul Finanţelor, conform prevederilor punctului 6 subpunctul 1) din prezentul Regulament;
    2) lichidarea instituţiei de învăţămînt;
    3) schimbarea numărului de elevi ai instituţiilor de învăţămînt cu 5% şi mai mult, ca  urmare a transferului acestora la o altă instituţie de învăţămînt, dacă se schimbă numărul de clase.
    16. Modificarea pe parcursul anului bugetar a bugetelor instituţiilor de învăţămînt, ca urmare a circumstanţelor indicate în punctul 15 subpunctul 1), se va efectua fără aplicarea coeficienţilor componentei unităţii administrativ-teritoriale şi fondului pentru educaţie incluzivă, ţinînd cont de:
    1) normativul valoric nou stabilit pentru un „elev ponderat”;
    2) numărul de „elevi ponderaţi” incluşi la elaborarea bugetului pentru anul respectiv;
    3) normativul valoric nou stabilit pentru o instituţie.
    17. Economia formată la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a diferenţei dintre suma transferurilor categoriale suplimentare de la bugetul de stat şi suma alocată după rectificarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt, se va include în componenta unităţii administrativ-teritoriale şi va fi utilizată în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
    18. Modificarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt în cazurile stipulate la punctul 15 subpunctele 2) şi 3) se efectuează în baza deciziei consiliului municipal/raional şi/sau a Adunării Populare a Găgăuziei, operîndu-se modificări de majorare (+) sau micşorare (-) în bugetele instituţiilor vizate.
Secţiunea a 5-a
Autonomia şcolară a instituţiilor de învăţămînt
    19. Conducătorul instituţiei de învăţămînt este executor de buget, împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli de la buget în limitele alocaţiilor aprobate.
    20. Instituţiile de învăţămînt au următoarele competenţe şi responsabilităţi:
    1) elaborează şi prezintă propuneri de buget, conform termenelor şi cerinţelor stabilite;
    2) repartizează limitele de alocaţii bugetare conform clasificaţiei bugetare;
    3) îşi asumă angajamente bugetare şi efectuează cheltuieli în limitele alocaţiilor bugetare şi în scopurile strict legate de activitatea instituţiilor de învăţămînt;
    4) determină efectivul-limită al personalului nondidactic al instituţiei de învăţămînt, în limitele alocaţiilor bugetare.
III. Executarea, raportarea şi monitorizarea bugetelor
    21. Executarea bugetelor instituţiilor de învăţămînt este reglementată de actele normative în vigoare.
    22. Soldurile băneşti înregistrate la data încheierii anului bugetar din transferurile categoriale se acumulează în componenta unităţii administrativ-teritoriale pentru utilizare în anul respectiv, în corespundere cu prevederile Regulamentului cuprins în anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
    23. Autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile de învăţămînt prezintă, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, informaţii şi date, conform unor indicatori şi formulare, în termenul stabilit de acesta.
    24. Rapoartele financiare privind executarea bugetului instituţiilor de învăţămînt se întocmesc conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    25. Monitorizarea aplicării prezentei Metodologii se efectuează la nivel central de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu Ministerul Finanţelor, iar la nivel local – de  către direcţiile de învăţămînt în comun cu direcţiile finanţe.
    26. Informaţiile despre bugetul aprobat al instituţiilor de învăţămînt, executarea acestuia şi rezultatele monitorizării aplicării prezentei  Metodologii se postează pe pagina web oficială a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi a consiliului municipal/raional şi/sau a Adunării Populare a Găgăuziei.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 868
din 8 octombrie 2014
REGULAMENT
privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor financiare
 din componenta unităţii administrativ-teritoriale
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte direcţiile şi modul de repartizare a mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general.
    2. Repartizarea mijloacelor financiare centralizate în componenta unităţii administrativ-teritoriale se efectuează în baza deciziei consiliului municipal/ raional şi/ sau a Adunării Populare a Găgăuziei, în scopul finanţării suplimentare a instituţiilor de învăţămînt, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie.
    3. Mijloacele financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale se repartizează instituţiilor de învăţămînt, cu excepţia gimnaziilor mici.
    4. Propunerile pentru repartizarea componentei unităţii administrativ-teritoriale sînt elaborate de către direcţia de învăţămînt în coordonare cu direcţia finanţe.
II. Repartizarea mijloacelor financiare
    5. Mijloacele financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale se direcţionează distinct pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de:
    1) transportarea elevilor la şi de la şcoală;
    11) compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățămînt din altă localitate decît cea de reședință pe distanţe ce depăşesc 2 km în scopul desfășurării activității didactice;
    [Pct.5 subpct.11) introdus prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    2) întreţinerea elevilor în cămin;
    3) funcţionarea şcolilor primare şi/sau a şcolilor primare-grădiniţe mici;
    4) funcţionarea şcolilor mici care nu pot fi închise;
    5) efectuarea reparaţiilor capitale şi procurarea mijloacelor fixe;
    51.  În cazul în care numărul de „elevi ponderați” în instituție este mai mare decît de cel luat în calcul la estimarea transferurilor categoriale de la bugetul de stat la bugetele unităților administrativ-teritoriale, diferența se va acoperi din componenta unităţii administrativ-teritoriale.
    [Pct.51 introdus prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]
    6. Soldurile băneşti înregistrate la data încheierii anului bugetar din transferurile categoriale se utilizează în următorul an bugetar pentru instituţiile de învăţămînt, după cum urmează:
    1) soldurile băneşti din mijloacele nerepartizate din componenta unităţii administrativ-teritoriale se vor repartiza şi utiliza în corespundere cu prevederile punctului 5 din prezentul Regulament;
    2) soldurile băneşti din mijloacele nerepartizate din fondul pentru educaţie incluzivă vor păstra destinaţia utilizării, în corespundere cu prevederile Regulamentului cuprins în anexa nr.3 la prezenta hotărîre;
    3) soldurile băneşti din transferurile categoriale repartizate instituţiei de învăţămînt vor fi restabilite aceloraşi instituţii în următorul an bugetar.
III. Modul de calcul al mijloacelor repartizate din componenta
unităţii administrativ-teritoriale

    7. Mijloacele financiare necesare pentru repartizare instituţiilor de învăţămînt pe fiecare tip de cheltuieli se calculează după cum urmează:
    1) cheltuielile ce ţin de transportarea elevilor la şi de la şcoală vor constitui 20% din normativul valoric (A) pentru fiecare elev transportat, după caz, conform cheltuielilor efective;
    2) cheltuielile de întreţinere a elevilor în cămin nu vor depăşi 100% din normativul valoric (A) pentru fiecare elev cazat;
    3) cheltuielile pentru asigurarea funcţionării şcolii primare, şcolii primare-grădiniţă şi şcolii mici care nu poate fi închisă vor fi suplimentate cu suma mijloacelor financiare necesare activităţii instituţiei de învăţămînt pînă la sfîrşitul anului bugetar. Aceste mijloace financiare vor fi repartizate în baza calculelor justificative pe fiecare tip de cheltuieli.
    8. Mijloacele financiare pentru efectuarea reparaţiilor capitale şi procurarea mijloacelor fixe vor fi repartizate prioritar:
    1) instituţiilor de învăţămînt care vor primi elevi din şcolile închise sau reorganizate, conform planului de restructurare a reţelei şcolare pentru următorii trei ani;
    2) instituţiilor de învăţămînt în care nu au fost efectuate reparaţii capitale în ultimii 10 ani;
    3) instituţiilor de învăţămînt în care capacitatea de proiect (numărul de locuri) se utilizează în proporţie de cel puţin 60%.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 868
din 8 octombrie 2014
REGULAMENT
privind formarea şi utilizarea fondului pentru educaţie incluzivă
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare şi utilizare a fondului pentru educaţie incluzivă.
    2. Fondul pentru educaţie incluzivă se formează în baza deciziei consiliului municipal/raional şi/sau a Adunării Populare a Găgăuziei.
    3. Mărimea fondului pentru educaţie incluzivă se stabileşte în funcţie de numărul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, ca urmare a evaluării şi înregistrării acestora de către serviciile teritoriale de asistenţă psihopedagogică, dar nu mai mult de 2% din suma transferurilor categoriale.
    4. Soldurile băneşti înregistrate la data încheierii anului bugetar păstrează destinaţia utilizării în corespundere cu prevederile prezentului Regulament.
    5. La stabilirea mărimii fondului pentru educaţie incluzivă, fiecare unitate administrativ-teritorială ţine cont de o eventuală majorare a numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale pe parcursul anului.
II. Destinaţia fondului pentru educaţie incluzivă
    6. Fondul pentru educaţie incluzivă este destinat instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general în care sînt înmatriculaţi elevi cu cerinţe educaţionale speciale.
    7. Mijloacele financiare din fondul pentru educaţie incluzivă se repartizează în baza deciziei consiliului unităţii administrativ-teritoriale şi sînt direcţionate distinct pentru finanţarea cheltuielilor ce ţin de:
    1) remunerarea cadrelor didactice de sprijin;
    2) crearea şi întreţinerea centrelor de resurse.
III. Monitorizarea utilizării fondului pentru educaţie incluzivă
    8. Directia de învăţămînt/serviciul de asistenţă psihopedagogică monitorizează utilizarea mijloacelor financiare din fondul pentru educaţie incluzivă.
    9. Direcţia învăţămînt informează Ministerul Educației, Culturii și Cercetării referitor la utilizarea mijloacelor financiare din fondul pentru educaţie incluzivă.
    [Pct.9 modificat prin HG862 din 05.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1000; în vigoare 05.10.18]

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 868
din 8 octombrie 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.527 din 23 august 1993 „Cu privire la crearea fondului învăţămîntului general şi asigurării sociale a elevilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr.8, art.250).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.728 din 2 octombrie 2012 „Cu privire la finanţarea în bază de cost standard per elev cu utilizarea coeficienţilor de ajustare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 209-211, art. 786).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1048 din 23 decembrie 2013 „Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.728 din 2 octombrie 2012” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 304-310, art. 1154).