OMMPSFM162/2014
ID intern unic:  355212
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 162
din  16.10.2014
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii,
 Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al
Ministerului Educaţiei nr. 135 din 13.03.2012
Publicat : 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324     art Nr : 1495
    MODIFICAT
    OMMPSF140 din 02.10.2015, MO275-280/09.10.15 art.1921


    În temeiul Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.  70-72, art. 312), cu modificările ulterioare, şi a Hotărîrii Guvernului nr. 1080 din 5 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor”, cu modificările ulterioare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art. 1135), Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr. 135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.99-102, art.626), se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2, subpunctul (1), după cuvintele „Profesiile/meseriile,” de completat cu cuvintele „programele de formare profesională pe specialităţi”.
    2. Punctul 7 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut:
    „Denumirea programelor de formare profesională pentru şomerii care deţin studii medii de specialitate şi superioare se aprobă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei în funcţie de situaţia pe piaţa forţei de muncă”.
    3. La punctele 8 (2); alineatul trei al punctului 11, în punctele 13 (1), 15 (1) şi (4), 16 (2), alineatul 2 al punctului 21, în punctele 22 (2), 27 (6); 2.2.2 din anexa nr.6 şi în anexa nr.9, după cuvintele profesia (meseria), se completează cu cuvintele „programa de formare profesională la specialitate”, la cazul gramatical respectiv.
    4. Se aprobă lista programelor de formare profesională pe specialităţi pentru şomerii, care deţin studii medii de specialitate şi superioare, conform anexei.

    VICEMINISTRUL MUNCII,
    PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI                               Sergiu SAINCIUC
    Nr. 162. Chişinău, 16 octombrie 2014.

    VICEMINISTRUL EDUCAȚIEI                                           Igor Grosu

    Nr. 1076. Chişinău, 16 octombrie 2014.

    [Anexa abrogată prin OMMPSF140 din 02.10.2015, MO275-280/09.10.15 art.1921]