HGC886/2014
ID intern unic:  355247
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 886
din  22.10.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 954
    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, art.278), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                      Oleg Efrim

    Nr. 886. Chişinău, 22 octombrie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 886
din 22 octombrie 2014
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 13 alineatul patru din Regulamentul Guvernului Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 34 din 17 ianuarie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2001, nr. 8-10, art. 73), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „avocaţii parlamentari” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, adjunctul Avocatului Poporului”.
    2. Poziţia 71 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 840 din 26 iulie 2004 „Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 130, art. 1013), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „71. Oficiul Avocatului Poporului”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55-56, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 54 subpunctul  1) din anexa nr.1,  după cuvintele „Curtea de Conturi” se introduc cuvintele „ , Oficiul Avocatului Poporului”;
    2) la punctul 13 litera d) din anexa nr. 5, după cuvintele „Curtea de Conturi” se introduc cuvintele „ , Oficiul Avocatului Poporului”.
    4.  La punctul 90 din Regulamentul cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art. 686), după cuvintele „preşedintele Curţii de Conturi” se introduc cuvintele „ , Avocatul Poporului şi adjuncţii Avocatului Poporului”.
    5. Regulamentul Centrului de Plasament Temporar al Străinilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 7 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2011, nr. 118-121, art. 605), se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 60, cuvintele  „avocaţii parlamentari, funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, în condiţiile legii, precum şi membrii Consiliului consultativ şi persoanele care îi însoţesc” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului, membrii Consiliului pentru prevenirea torturii şi alte persoane care îi însoţesc în exercitarea atribuţiei de prevenire a torturii”;
    2) la punctul 196, cuvintele „avocatul parlamentar” se substituie cu cuvintele „Avocatul Poporului”.
    6. La punctul 5 din Regulamentul de activitate al Consiliului Consultativ pentru Adopţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 25 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 122-127, art. 632), cu modificările ulterioare, cuvintele „Centrului pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiului Avocatului Poporului”.
    7. La secţiunea a II-a din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art.1100), cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Oficiul Avocatului Poporului”.
    8. La poziţiile 26 şi 27 coloana 4 din Planul de acţiuni pentru anii 2011-2015 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 26 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 1), cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
    9. La poziţia 3.3.2  coloana 5 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.1025 din 28 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2012-2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 6-9, art. 35), cuvintele „Centrul pentru Drepturile Omului” se substituie cu cuvintele „Oficiul Avocatului Poporului”.
    10. La punctul 11 din Regulamentul privind regimul de acces în sediul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 337 din 19 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 127-133, art. 369), subpunctul 36) va avea următorul cuprins:
    „36) Avocatul Poporului şi adjuncţii acestuia, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului”.