HGA898/2014
ID intern unic:  355258
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 898
din  27.10.2014
cu privire la Inspectoratul Şcolar Naţional
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 965     Data intrarii in vigoare : 01.12.2014
    Abrogată prin HG201 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.232


    În temeiul art.14 alin.(5) şi (7) şi art.15 din Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art. 537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Inspectoratul Şcolar Naţional în subordinea Ministerului Educaţiei.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Inspectoratului Şcolar Naţional în număr de 45 unităţi, asigurat din contul limitei numărului de unităţi de personal şi cheltuielilor de personal aprobate pentru Ministerul Educaţiei.
    3. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Naţional, conform anexei nr.1;
    Structura Inspectoratului Şcolar Naţional, conform anexei nr. 2;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 3.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.
    5. Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu 1 decembrie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 898. Chişinău, 27 octombrie 2014.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 898
din 27 octombrie 2014
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Şcolar Naţional
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic al Inspectoratului Şcolar  Naţional (în continuare – Inspectorat), misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Inspectoratul este o autoritate administrativă, subordonată Ministerului Educaţiei, responsabilă de evaluarea învăţămîntului general, de acreditarea instituţiilor şi de asigurarea calităţii în învăţămîntul general.
    3. Inspectoratul are statut de persoană juridică de drept public, finanţat din contul mijloacelor băneşti alocate de la bugetul de stat, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de alte atribute indispensabile bunei activităţi, de conturi trezoreriale, de balanţă contabilă proprie, de mijloace financiare şi materiale.
    4. În activitatea sa, Inspectoratul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi ale Ministerului Educaţiei.
Capitolul II
Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile Inspectoratului
    4. Misiunea Inspectoratului este să contribuie la asigurarea calităţii în învăţămîntul general prin promovarea, monitorizarea şi evaluarea implementării politicii de stat în domeniul învăţămîntului general.
    5. Funcţiile de bază ale Inspectoratului sînt:
    1) evaluarea activităţii instituţiilor de învăţămînt general, în baza standardelor aprobate de Ministerul Educaţiei;
    2) evaluarea complexă a instituţiilor de învăţămînt general, în vederea acreditării acestora;
    3) evaluarea activităţii cadrelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt general în baza metodologiei de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei.
    6. Atribuţiile Inspectoratului sînt:
    1) elaborarea şi actualizarea cadrului  de referinţă necesar pentru evaluarea, autoevaluarea şi asigurarea calităţii în învăţămîntul general;
    2) elaborarea şi actualizarea metodologiei şi a standardelor de acreditare a instituţiilor de învăţămînt general;
    3) elaborarea şi actualizarea metodologiei de evaluare şi autoevaluare a instituţiilor de învăţămînt şi a cadrelor manageriale;
    4) elaborarea şi actualizarea metodologiei de autoevaluare şi evaluare a cadrelor didactice;
    5) elaborarea ghidului de autoevaluare a progresului instituţiei de învăţămînt în acordarea de servicii educaţionale de calitate;
    6) evaluarea performanţei şi a progresului instituţiilor de învăţămînt şi a cadrelor manageriale supuse inspectării în baza metodologiei de evaluare;
    7) coordonarea procesului de evaluare a performanţei şi a progresului cadrelor didactice supuse evaluării externe în baza metodologiei de evaluare;
    8) monitorizarea permanentă şi inspectarea periodică a modului în care instituţiile de învăţămînt general:
    a)  respectă prevederile legislaţiei în  vigoare în domeniul educaţiei;
    b) asigură implementarea Curriculum-ului Naţional;
    c) asigură condiţii optime pentru desfăşurarea procesului educaţional;
    d) promovează bunele practici educaţionale în cadrul instituţiei;
    e) planifică şi asigură un management adecvat al procesului educaţional desfăşurat în instituţia de învăţămînt;
    f) asigură educaţia incluzivă;
    g) asigură implicarea comunităţii şcolare în procesul educaţional;
    h)  acordă elevilor asistenţa necesară pentru ca aceştia să-şi poată dezvolta şi manifesta plenar capacităţile intelectuale şi praxiologice;
    i) asigură calitatea educaţiei, în baza indicatorilor de eficacitate, eficienţă şi performanţă;
    j) gestionează  finanţele publice;
    9) monitorizarea, în condiţiile legii, a activităţii de evaluare şi inspecţie realizate de  organul local de specialitate  în domeniul educaţiei;
    10) evaluarea şi acreditarea instituţiilor din învăţămîntul general, indiferent de subordinea şi  tipul lor de proprietate;
    11) certificarea inspectorilor asociaţi;
    12) întocmirea rapoartelor de evaluare în baza activităţii de evaluare  şi monitorizare   realizate;
    13) elaborarea proiectelor ordinelor de acreditare a instituţiilor de învăţămînt general;
    14) publicarea rapoartelor de evaluare, a informaţiei referitor la dinamica, tendinţele şi necesităţile instituţiilor de învăţămînt general pe pagina web oficială a Inspectoratului;
    15) cooperarea cu alte structuri similare de peste hotare, actualizarea regulamentului de activitate în corespundere cu tendinţele europene;
    16) prezentarea de rapoarte anuale de activitate Ministerului Educaţiei, cu  publicarea acestora pe pagina web oficială a Inspectoratului;
    17) prezentarea de rapoarte privind starea sistemului educaţional şi a  instituţiilor de învăţămînt inspectate Ministerului Educaţiei;
    18) promovarea bunelor practici privind asigurarea calităţii în învăţămîntul general;
    19) oferirea serviciilor de asistenţă şi îndrumare în vederea aplicării metodologiei şi instrumentelor de auto-evaluare.
    7. Inspectoratul are următoarele drepturi:
    1) să prezinte Ministerului Educaţiei propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniile de competenţă;
    2) să solicite şi să recepţioneze gratuit, în modul stabilit de lege:
    a) de la autorităţile publice centrale şi locale – informaţii care se referă la instituţiile de învăţămînt general, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    b) de la instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei şi de la instituţiile de învăţămînt general – informaţii statistice, rapoarte disponibile necesare pentru exercitarea atribuţiilor funcţionale;
    3) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
    4) să iniţieze şi să participe la proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul inspecţiei şcolare, acreditării şi evaluării învăţămîntului general;
    5) să ofere, la solicitare, servicii de consultanţă şi evaluare a instituţiilor de învăţămînt;
    6) să fie membru al diferitelor organizaţii internaţionale de specialitate;
    7) să efectueze studii de documentare în instituţiile publice şi private de învăţămînt general de toate tipurile şi nivelurile;
    8) să încheie, în modul stabilit de lege, contracte de achiziţii publice;
    9) să administreze patrimoniul ce i-a fost atribuit;
    10) să beneficieze şi de alte drepturi ce rezultă din prevederile legislaţiei în vigoare.
Capitolul III
Organizarea activităţii Inspectoratului
    8. Conducerea Inspectoratului este exercitată de director. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale directorului se realizează, în condiţiile legii, de ministrul educaţiei.
    9. Directorul:
    1) exercită funcţia de conducător al Inspectoratului şi are calitatea de executor principal de  buget;
    2) reprezintă Inspectoratul în raporturile cu instituţiile de stat, persoanele juridice şi fizice din ţară şi străinătate, în limitele competenţelor atribuite;
    3) asigură executarea legilor, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor Parlamentului, a ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, a ordinelor ministrului educaţiei, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative care vizează sfera de competenţă;
    4) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor autorităţii administrative;
    5) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în Inspectorat;
    6) organizează activitatea Inspectoratului şi delimitează atribuţiile directorilor adjuncţi, stabileşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale conducătorilor subdiviziunilor interioare şi ale celorlalţi angajaţi ai Inspectoratului;
    7) operează, în statele de personal ale Inspectoratului, modificările determinate de necesitatea eficientizării activităţii manageriale a Inspectoratului, în limitele fondului de salarizare şi ale efectivului-limită aprobat;
    8) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, ale funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului, angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, personalul contractual al Inspectoratului;
    9) distribuie obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile directorilor adjuncţi ai Inspectoratului, şefilor de subdiviziuni ale aparatului Inspectoratului;
    10) aprobă planurile de activitate, instrumentele, metodologia şi rezultatele activităţii Inspectoratului;
    11) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare colaboratorilor Inspectoratului;
    12) emite ordine şi dispoziţii ce vizează activitatea de bază a Inspectoratului, cu publicarea acestora, în modul stabilit, şi controlează executarea lor.
    10. Ordinele şi dispoziţiile, ce ţin de rezultatele evaluărilor, inspecţiilor realizate, emise de director sînt executorii pentru toate instituţiile de învăţămînt general, indiferent de tipul de proprietate, de forma de organizare juridică sau de subordonarea acestora.
    11. Directorul Inspectoratului este asistat de doi directori adjuncţi, numiţi în funcţie/şi eliberaţi din funcţie, în condiţiile legii, de ministrul educaţiei la propunerea directorului Inspectoratului. În absenţa directorului, funcţiile de conducător vor fi exercitate de către un director adjunct, desemnat prin ordinul directorului.
    12. Directorii adjuncţi şi şefii subdiviziunilor aparatului Inspectoratului poartă răspundere pentru activitatea şi deciziile luate în sferele lor de competenţă, delimitate prin ordinul directorului.
    13. Personalul Inspectoratului se formează din inspectori principali, inspectori superiori şi inspectori care sînt funcţionari publici, şi din personal contractual care prestează servicii la solicitare şi/sau exercită activităţi auxiliare.
    14. În vederea realizării funcţiilor şi atribuţiilor sale, Inspectoratul poate angaja, în condiţiile legii, experţi în baza contractelor de prestare a serviciilor. Competenţele persoanelor respective se stabilesc de către conducerea Inspectoratului.
    15. Inspectoratului i se acordă dreptul de a modifica statele de personal, în limitele structurii şi efectivului aprobat, cu avizarea ulterioară a acestora în condiţiile legii.
    16. Subdiviziunile Inspectoratului funcţionează în baza regulamentelor de activitate aprobate de către directorul Inspectoratului.
    17. Dreptul de primă semnătură pe toate actele oficiale ale Inspectoratului aparţine directorului.
    18. În absenţa directorului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre directorii adjuncţi sau altor persoane, în temeiul ordinului directorului sau avînd împuternicire specială.
    19. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
Capitolul IV
Dispoziţii speciale
    20. Finanţarea activităţii Inspectoratului se efectuează din contul bugetului de stat şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    21. Inspectoratul ţine evidenţa contabilă a activităţii economico-financiare în conformitate cu prevederile în vigoare ale Legii contabilităţii.
    22. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Inspectoratului se efectuează de către structurile abilitate, în corespundere cu legislaţia în vigoare.
    23. Inspectoratul poate presta, la solicitare, servicii de evaluare cu plată. Nomenclatorul acestora şi tarifele se aprobă de către Guvern.
    24. Sursele de formare a patrimoniului şi a bugetului Inspectoratului sînt:
    1) patrimoniul statului transmis Inspectoratului în gestiune economică;
    2) mijloacele financiare din contul bugetului de stat, precum şi cele obţinute în urma prestărilor de servicii contra plată;
    3) alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    25. Mijloacele financiare alocate de la buget şi cele obţinute din alte surse se acumulează în contul Inspectoratului şi se utilizează pentru funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea acestuia.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 898
din 27 octombrie 2014
STRUCTURA
Inspectoratului Şcolar Naţional
    Conducerea
    Direcţia generală inspecţie şi acreditare
    Direcţia resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul
    Direcţia analiză şi monitorizare
    Direcţia finanţe
    Secţia juridică
    Direcţia logistică şi suport

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 898
din 27 octombrie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    punctul 1, după alineatul trei se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „lista autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei, conform anexei nr.21;”;
    se completează cu o nouă anexă, nr.21, cu următorul cuprins:
„Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei
    1. Inspectoratul Şcolar Naţional”.
    2. În anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 238-242, art. 1100), cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul II secţiunea a II-a, litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) Ministerul Educaţiei
    1. Agenţia de Asigurare a Calităţii
    2.  Inspectoratul Şcolar Naţional”.