OSVC444/2014
ID intern unic:  355277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 444
din  17.10.2014
cu privire la modificarea anexei nr.14 la Ordinul
nr.346-O din 24.12.2009 “Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 31.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 325-332     art Nr : 1514     Data intrarii in vigoare : 31.10.2014
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei vamale şi fiscale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile Protocolului II Definiţia noţiunii de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Euoropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27.06.2014 şi ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Protocolului referitor la definirea conceptului de “produse originare” şi a metodelor de cooperare administrativă la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19.12.2006, ratificat prin  Legea Republicii Moldova nr.120-XVI din 04.05.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.330),
ORDON:
    1. Anexa nr.14 ”Lista codurilor documentelor anexate” codul 033 va avea următorul cuprins:
033 Certificat de origine a mărfii, declaraţie de origine/declaraţie pe factură

    2. Direcţia dezvoltare informaţională şi Î.S. ”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional ”Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7.  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Tudor BALIŢCHI

    Nr. 444-O. Chişinău, 17 octombrie 2014.