OSV452/2014
ID intern unic:  355338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 452
din  28.10.2014
cu privire la completarea anexei nr. 14
la Ordinul nr. 346-O din 24 decembrie 2009
Publicat : 07.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 333-338     art Nr : 1537     Data intrarii in vigoare : 07.11.2014
    În temeiul prevederilor art.12 al Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare şi întru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160 art.1285), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexa nr.14 la “Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876) se completează cu poziţia, 170, cu următorul cuprins:

170
Declarație angajament

    2. Direcţia dezvoltare informaţională din cadrul Serviciului Vamal şi Î.S. “Vamservinform” vor opera completarea corespunzătoare în Sistemul Informaţional Integrat Vamal.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului de aplicare a legii.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 452-O. Chişinău, 28 octombrie 2014.